Teksti suurus:

Kanepi vallas koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2009, 106, 1460

Kanepi vallas koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 18.06.2009 nr 14

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lõike 1 punkti 362, § 663, § 664 , «Loomatauditõrje seaduse» § 11 lõike 1 ja «Loomakaitseseaduse» § 5 lõike 3 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 16. aprilli 2002. a määrusega nr 130 «Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord» alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Koerte ja kasside pidamise eeskirjas (edaspidi eeskiri) sätestatakse Kanepi valla territooriumil elava, tegutseva või viibiva loomapidaja kohustused koera ja kassi (edaspidi looma) pidamisel.

(2) Eeskiri on täitmiseks kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kelle omandis või valduses (edaspidi loomapidaja) on loom. Eeskirja kohaldatakse ka isikule, kes täidab «Loomakaitseseaduse» § 5 lõikes 3 sätestatud kohustusi.

(3) Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

1) loomapidaja- isik, kellele loom kuulub või kes tegeleb looma pidamisega rendi või muu selletaolise suhte alusel loomaomanikuga;

2) hulkuv loom - omanikuta loom, kelleks loetakse identifitseerimata kodulooma, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada või loomapidaja juurest lahti pääsenud koduloom, kes viibib omaniku või looma eest vastutava isiku juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi;

3) varjupaik- hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud koht;

4) avalik koht - iga territoorium, ehitis või ruum, mis on mõeldud üldiseks kasutamiseks või mis tegelikult on üldkasutatav.

§ 2. Looma pidamise nõuded

(1) Loomapidamisel peab loomapidaja tagama, et loom ei häiriks avalikku korda ega ohustaks teisi inimesi, nende vara ega loomi.

(2) Loomi võib pidada loomapidaja seaduslikus valduses olevates hoonetes või territooriumil.

(3) Loomapidaja võib koera  pidada õues tarastatult või muul moel eraldatud territooriumil või kinnises ruumis, välistades koera omavolilise pääsemise avalikku kohta. Koera pidamisel ketis ei ole tarastamine kohustuslik.

(4) Koera pidamisel õues tarastatult või muul moel eraldatud territooriumil on loomapidaja kohustatud paigaldama territooriumi sissepääsu juurde nähtavale kohale sildi, mis teavitab sisenejaid koera olemasolust. Omanik peab tagama ameti- või tööülesandeid täitvate isikute ja teiste territooriumit kasutatavate õigustatud isikute ohutu pääsemise territooriumile.

(5) Loomapidaja võib kassi pidada kinnises ruumis. Avalikku kohta pääsemise võimalusega territooriumil võib pidada üksnes vaktsineeritud ning steriliseeritud kassi.

(6) Loomapidajal tuleb tagada looma pidamiseks vajalikud tingimused vastavalt Põllumajandusministri 24. juuli 2008. a määruses nr 76 «Lemmikloomade pidamise nõuded» sätestatule.

(7) Loomapidamisel on keelatud kasutada vahendeid või seadmeid, mis võivad looma vigastada.

(8) Keelatud on looma hukkumist, vigastamist või talle valu ja füüsilisi ja vaimseid kannatusi põhjustavad teod, nagu looma sundimine talle üle jõu käivatele pingutustele, loomavõitluse korraldamine, looma hülgamine, ohtu seadmine või abitusse seisundisse jätmine.

§ 3. Looma vaktsineerimine, märgistamine ja registreerimine

(1) Loomapidaja on kohustatud laskma vaktsineerida looma marutaudi vastu veterinaararsti juures hiljemalt looma neljandal elukuul ning edaspidi üks kord aastas, soovitatavalt iga 12 kuu möödumisel viimasest vaktsineerimisest. Loomapidaja on kohustatud pädeva ametiisiku nõudmisel esitama talle vaktsineerimist kinnitava tõendi.

(2) Koer peab kandma märgistusena tegevusluba omava veterinaararsti poolt paigaldatud mikrokiipi. Käesolevat punkti ei rakendada koerte osas, kes kannavad märgistusena hästiloetavat tätoveeringut.

(3) Koer peab olema registreeritud Kanepi  valla lemmikloomade registris. Koera registreerimisel väljastatakse loomaomanikule Kanepi valla lemmikloomade registri registreerimistunnistus.

(4) Loomaomanik peab koera märgistama ja registreerima veterinaararsti poolt viie päeva jooksul arvates päevast, mil koer sai kolmekuuseks.

(5) Omandatud täiskasvanud koer, mis on märgistamata ja registreerimata tuleb märgistada ja registreerida viie päeva jooksul arvates omandamise päevast. Kui koer on eelnevalt registreeritud, siis kohustub uus loomaomanik teavitama lemmikloomade registri pidajat looma omaniku vahetumisest ja esitama uue omaniku andmed viie päeva jooksul omandamise päevast.

(6) Koera märgistamisel ja registreerimisel esitab omanik veterinaararstile koera vaktsineerimistõendi. Tõendi puudumisel on veterinaararsti kohustus vaktsineerida loom kohapeal.

§ 4. Hulkuvad loomad

(1) Loomapidaja on kohustatud looma kadumisel viivitamata korraldama looma otsimise ning teatama looma kadumisest Kanepi Vallavalitsusele.

(2) Hulkuva looma leidmisel tuleb esimesel võimalusel loomast teavitada Kanepi Vallavalitsust. Hulkuvate loomade püüdmist, omaniku kindlakstegemist, varjupaika toimetamist valla territooriumil korraldab vallavalitsuse volitusel MTÜ ‘’Loomade Hoiu- ja tegevuskodu’’, asukohaga Võrusoo küla Võru vald (edaspidi ‘’varjupaiga pidaja’).  Hulkuvate loomade püüdmine, pidamine, nende omaniku kindlakstegemine ja hulkuvate loomade hukkamine toimub vastavalt «Loomakaitseseadusele» ja Vabariigi Valitsuse 16. aprilli 2002. aasta määrusele nr 130 «Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord».

(3) Hulkuva looma söötja peab koristama looma söötmisest tekkiva reostuse avalikes kohtades. Hulkuva looma toitmisega ei tohi häirida teisi inimesi ja teisi loomi.

(4) Kui loomapidaja juurest lahti pääsenud looma kinnipüüdmise korraldas varjupaiga pidaja, kannab looma püüdmise ja pidamisega seotud kulud loomapidaja.

§ 5. Loomaga avalikus kohas viibimine

(1) Loomapidaja võib avalikus kohas viibida koeraga, kes on nõuetekohaselt vaktsineeritud, registreeritud ja märgistatud.

(2) Loomapidaja võib avalikus kohas viibida jalutusrihmaga ohjatud koeraga, tagades inimeste ja nende vara ning teiste loomade ohutuse. Jalutusrihmaga ohjamata võib koeraga avalikus kohas viibida inimasustusest eemalasuvates kohtades, kui on tagatud loomapidaja pidev järelevalve koera üle ning võimalus koer vajaduse korral koheselt jalutusrihma külge kinnitada.Käesolevas punktis sätestatut ei kohaldata pimeda juhtkoera ning teenistusülesandeid täitva koera suhtes.

(3) Koeraga rahvarohketes kohtades (näiteks rahvakogunemised ja muud rahvaüritused) viibimisel peab koer olema ohjatud jalutusrihmaga ja tal peab olema peas suukorv. Seda nõuet ei kohaldata pimeda juhtkoera ning teenistusülesandeid täitva koera suhtes. Muudel juhtudel avalikus kohas viibimisel peab suukorv olema peas koeral, kes on ohtliku loomuga või kes on varem inimesi või loomi ohustanud või rünnanud. Ohtliku loomuga koer peab avalikus kohas olema loomapidaja erilise järelevalve all.

(4) Korterelamu üldkasutatavates ruumides ja territooriumil loomaga viibides on loomapidaja kohustatud järgima korteriühistu või korteriomanike kokkuleppel kehtestatud kirjalikku korda ja avalikku korda.

(5) Ühissõidukis peab koer olema jalutusrihmaga ohjatud ning koeral peab olema peas suukorv. Jalutusrihma asemel võib koer olla vastavas väljapääsemist välistavas ning looma tervisele ohutus kandmispuuris või –kotis. Loomapidaja peab tagama, et koer ei ohustaks ega häiriks ühissõidukis teisi loomi ja inimesi.

(6) Ühissõidukis peab kass olema vastavas väljapääsemist välistavas ning looma tervisele ohutus kandmispuuris või –kotis. Loomapidaja peab tagama, et kass ei ohustaks ega häiriks ühissõidukis teisi loomi ja inimesi.

(7) Koera võib jätta suukorviga ning lahtipääsemist välistaval moel kinniseotuna avalikku kohta ajaks, mil loomapidaja viibib lähedalasuvas hoones või lähedalasuval territooriumil, kui sellega ei ohustata koera tervist, avalikku korda ja teisi inimesi või loomi ning loomapidaja eemalviibimine jääb mõistliku aja piiridesse, kuid mitte kauemaks kui pool tundi.

(8) Looma võib jätta väljapääsemist välistaval moel varjulises kohas paiknevasse sõidukisse, mil loomapidaja viibib lähedalasuvas hoones või lähedalasuval territooriumil, kui sellega ei ohustata koera tervist, avalikku korda ja teisi inimesi või loomi ning loomapidaja eemalviibimine jääb mõistliku aja piiridesse, kuid mitte kauemaks kui pool tundi. Sellisel juhul peab sõiduk olema paigutatud otsese päikesevalguse eest varjatud kohta ning loomale peab olema tagatud hingamiseks vajaliku õhu juurdepääs.Kui väline õhutemperatuur ületab varjulises kohas 20 soojakraadi, on looma autosse jätmine keelatud.

(9) Loomapidaja on kohustatud koheselt koristama avalikus kohas, kaasa arvatud korterelamu trepikojas ja koerte jalutamiseks mõeldud kohtades looma tekitatud reostuse.

(10) Avalikus kohas on keelatud viibida nakkusohtliku ja haige loomaga.

(11) Loomapidaja ei või loomaga viibida kohas, kuhu on paigutatud loomaga viibimist keelav märk.

(12) Loomapidajal on keelatud looma kaasa võtta ametiasutustesse, kauplustesse, toitlustusasutustesse, spordi- või lastemänguväljakule, kooli- või lasteasutuse territooriumile ilma ruumi või maa-ala valdaja nõusolekuta. Käesolevas punktis sätestatut ei kohaldata pimeda juhtkoera ning teenistusülesandeid täitva koera suhtes.

§ 6. Menetlus

(1) Käesoleva eeskirja rikkumise kohtuvälisteks menetlejateks on «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 664 lõike 2 alusel Kanepi Vallavalitsus ja politseiprefektuur.

§ 7. Vastutus

Käesoleva eeskirja rikkumise eest kohaldatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 663sätestatud vastutust.

§ 8. Rakendussätted

(1) Tunnistada kehtetuks  Kanepi Vallavolikogu 19.09.2002. a määrus nr 20 «Koerte ja kasside ning marutaudi vältimise eeskiri».

(2) Käesolev määrus jõustub 01. juulil  2009. a.

(3) Käesoleva  määruse § 3 lõige 3 jõustub pärast Kanepi valla lemmikloomade registri põhimääruse kinnitamist.

(4) Määrus  avalikustada valla lehes ja valla veebilehel

Volikogu esimees Vahur TOHVER