HALDUSÕIGUSLiiklus ja transport

KARISTUSÕIGUSVäärteod

Teksti suurus:

Liiklusseadus

Liiklusseadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.07.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.12.2009
Avaldamismärge:

Liiklusseadus1

Vastu võetud 14.12.2000
RT I 2001, 3, 6
jõustumine 01.02.2001

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.11.2001RT I 2001, 93, 56501.02.2002 , osaliselt 14.12.2001
18.04.2002RT I 2002, 38, 23417.05.2002
19.06.2002RT I 2002, 61, 37501.08.2002
19.06.2002RT I 2002, 63, 38701.09.2002 , osaliselt 1.01.2003
16.10.2002RT I 2002, 90, 52101.01.2003
terviktekst RT paberkandjal RT I 2002, 92, 531
04.12.2002RT I 2002, 105, 61324.12.2002 , osaliselt 1.02.2003
11.12.2002RT I 2002, 110, 65401.02.2003
11.12.2002RT I 2002, 110, 65501.01.2003
12.02.2003RT I 2003, 26, 15621.03.2003
õiend (RT I 2003, 32)
19.11.2003RT I 2003, 78, 52218.12.2003
14.04.2004RT I 2004, 30, 20801.05.2004
19.05.2004RT I 2004, 46, 32901.07.2004
23.03.2005RT I 2005, 20, 12524.04.2005 , osaliselt 1.06.2005
12.05.2005RT I 2005, 31, 22803.06.2005 , osaliselt 1.08.2005
15.06.2005RT I 2005, 39, 30821.07.2005
16.06.2005RT I 2005, 40, 31101.10.2005
07.12.2005RT I 2005, 68, 52901.01.2006
21.12.2006RT I 2007, 4, 1901.09.2007
24.01.2007RT I 2007, 12, 6601.01.2008
20.09.2007RT I 2007, 54, 36221.10.2007
26.09.2007RT I 2007, 55, 36802.11.2007
15.05.2008RT I 2008, 22, 14714.06.2008
11.06.2008RT I 2008, 28, 18113.07.2008
19.11.2008RT I 2008, 54, 30427.12.2008
19.11.2008RT I 2008, 54, 30401.04.2009
19.11.2008RT I 2008, 54, 30401.07.2009
17.12.2008RT I 2009, 5, 3501.07.2009
10.06.2009RT I 2009, 33, 21302.07.2009
12.10.2011RT I, 19.10.2011, 112.10.2011, Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsus tunnistab põhiseadusega vastuolus olnuks: 1) kuni 30. juunini 2011 kehtinud liiklusseaduse § 20² lõike 7 esimese lause; 2) kuni 30. juunini 2011 kehtinud Vabariigi Valitsuse 27. augusti 2002. aasta määruse nr 279 "Sõiduki lähimasse valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise ning seal hoidmise ja valvamise kulude hüvitamise kord ja määrad".

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Seaduse reguleerimisala

  (1) Käesolev seadus sätestab liikluse korraldamise Eesti teedel ning liiklusohutuse tagamise alused ja põhinõuded.

  (2) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.
[RT I 2002, 61, 375 - jõust. 01.08.2002]

§ 2.  Liiklejate turvalisuse tagamine

  (1) Kõik liiklejad ja muud isikud peavad järgima liiklusalaste õigusaktide nõudeid, olema liikluses hoolikad ja ettevaatlikud ning tagama liikluse sujuvuse, et vältida ohtu ja kahju tekitamist.

  (2) Riikliku liiklusohutuse poliitika töötab välja Vabariigi Valitsus.

  (3) Liiklejate turvalisuse ja liiklusohutuse tagamist korraldab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Liiklusjärelevalvet sõidukite ja jalakäijate liikluse üle korraldab Siseministeerium.

  (4) Kohalik omavalitsus korraldab liiklust ja tagab liiklusohutuse oma haldusterritooriumil.
[RT I 2002, 105, 613 - jõust. 24.12.2002]

§ 3.  Liikluskorra määramine

  (1) Eestis kehtib sõidukite parempoolne liiklus.

  (2) Liikluskorra määrab Vabariigi Valitsus liikluseeskirjaga .

§ 4.  Tee

  (1) Käesolevas seaduses käsitletakse tee mõistet, nõudeid teele, teehoidu, tee kasutamist, teeomaniku kohustusi ja vastutust vastavalt teeseaduses sätestatule.

  (2) Teega külgnev ala on teeäärne piirkond, kus asuv rajatis on juhile teelt näha ja kuhu võib viia juurdesõidutee.

  (3) Sõidutee on sõidukite liikluseks ettenähtud teeosa. Teel võib olla mitu eraldusribadega eraldatud sõiduteed. Samal tasandil ristuvad sõiduteed, mis ei ole põllu- või metsateed, moodustavad sõiduteede ristumisala. Sõiduteeäärt näitab vastav teekattemärgis ja kui seda ei ole, siis teepeenra, eraldusriba, haljasala või muu riba äär või rentsli põhi või sõidutee äärekivi. Rööbasteta sõidukite sõidutee ääreks on sõiduteepoolne trammirööbas, kui sõiduteega samal tasandil asuvad mõlemasuunalised trammiteed on sõidutee ühes servas.

  (4) Kõnnitee on jalakäija liiklemiseks ettenähtud teeosa või sama otstarbega omaette tee. Kõnnitee võib olla tähistatud vastavate liiklusmärkide või teekattemärgistega.

  (5) Jalgrattatee on jalgratta ja mopeediga liiklemiseks ettenähtud teeosa või sama otstarbega omaette tee. Jalgrattatee tähistatakse vastavate liiklusmärkide või teekattemärgistega.

  (6) Õueala on jalakäijate ja sõidukite üheskoos liiklemiseks ettenähtud tee, mis on tähistatud vastavate liiklusmärkidega.

  (7) Ühissõidukirada on sõiduplaani kohaselt sõitvale bussile ja trollibussile, samuti sõitjaid vedavale taksole liiklemiseks ettenähtud sõidutee osa. Ühissõidukirada tähistatakse vastavate liiklusmärkide või teekattemärgistega.

  (8) Asula käesoleva seaduse tähenduses on hoonestatud ala, mille sisse- ja väljasõiduteed on tähistatud asulas ettenähtud liikluskorda kehtestavate liiklusmärkidega.

§ 5.  Liiklusohutusprogrammid

  (1) Riikliku liiklusohutuspoliitika elluviimist korraldatakse riiklike liiklusohutusprogrammide kaudu.

  (2) Kohaliku omavalitsuse tasandil korraldatakse liiklusohutuspoliitika elluviimist regionaalsete ja kohalike liiklusohutusprogrammide kaudu.

§ 6.  Laste liikluskasvatus

  (1) Laste liikluskasvatuse eesmärk on kujundada üksteisega arvestavaid liiklejaid:
  1) kellel on ohutu liiklemise harjumused ja kes tajuvad liikluskeskkonda;
  2) kellel on teadmised ja oskused, mis toetavad nende endi ja teiste liiklejate toimetulekut ja ohutust mitmesugustes liiklusolukordades nii jalakäija, sõitja kui ka juhina;
  3) kes hoiduvad käitumast inimesi ohustavalt ja liiklust takistavalt.

  (2) Laste liikluskasvatust viivad läbi ja valmistavad neid ohutuks liiklemiseks ette lastevanemad, koolieelsed lasteasutused, lasteaed-algkoolid, algkoolid, põhikoolid, gümnaasiumid, kutseõppeasutused ja huvikoolid. Laste liikluskasvatuse korra kehtestab Vabariigi Valitsus .
[RT I 2007, 4, 19 - jõust. 01.09.2007]

2. peatükk LIIKLEJA 

§ 7.  Liikleja

  (1) Liikleja on isik, kes osaleb liikluses jalakäija, sõitja või juhina.

  (2) Jalakäija on isik, kes kasutab teed liiklemiseks jalgsi või ratastooliga. Jalakäijaks loetakse ka isikut, kes kasutab liiklemiseks rula, rulluiske, -suuski, tõukeratast, -kelku või muid nendesarnaseid abivahendeid.

  (3) Sõitja on isik, kes kasutab liiklemiseks sõidukit, kuid ei juhi seda.

  (4) Juht on isik, kes juhib sõidukit, juhib teel ratsa loomi või veoloomi. Juhiks loetakse ka isikut, kes ajab teel kariloomi.

  (5) Liiklejad peavad oma käitumises hoiduma kõigest, mis võib takistada liiklust, ohustada inimesi või kahjustada vara.

§ 8.  Jalakäija ja sõitja kohustused

  (1) Jalakäija peab liikuma temale ettenähtud teel või teeosal.

  (2) Jalakäija ei või takistada sõidukite liiklust ega põhjustada liiklusohtlikku olukorda.

  (3) Sõitja võib sõidukisse siseneda ja sealt väljuda ainult siis, kui sõiduk seisab. Sõitja ei või oma tegevusega häirida ega ohustada teisi liiklejaid.

§ 9.  Juhi kohustused

  (1) Juht peab olema tähelepanelik teel ja teeservas seisvate või liikuvate vähekaitstud liiklejate suhtes, vältima nende ohustamist ja neile kahju tekitamist.

  (2) Juhil on keelatud juhtimise ajal tegelda toimingutega, mis võivad segada juhtimist või liikluskeskkonna tajumist.

  (3) Juht ei või pargitud sõidukiga sulgeda teiste sõidukite liiklust sissesõidul õuedele ja teega külgnevatele aladele ega takistada jalakäijate liikumist ülekäiguradadel ja ristmikel kõnniteede kulgemise suunas.

  (4) Juht võib kasutada asulasisesel teel sõidu ajal telefoni üksnes käsi vabaks jätva abivahendi olemasolul.

  (5) Juht peab enne sõidu alustamist veenduma sõiduki suhtes sõlmitud kohustusliku liikluskindlustuse lepingu olemasolus ja selle alusel väljastatud poliisi kehtivuses.
[RT I 2007, 55, 368 - jõust. 02.11.2007]

§ 10.  Jalgratta ja mopeediga sõitmine

  (1) Jalgratast võib sõiduteel juhtida vähemalt 10-aastane isik.

  (2) Mopeedi võib juhtida vähemalt 14-aastane isik.

  (3) 10–15-aastasel jalgratturil ja 14–15-aastasel mopeedijuhil peab sõiduteel sõitmisel olema kaasas vastav juhiluba.

  (4) Jalgratta või mopeedi ning nendega võrdsustatud sõiduki juhtimiseks ei nõuta juhiluba isikult, kes on vähemalt 16-aastane.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud jalgratturi ja mopeedijuhi eksamineerimise ja neile juhilubade väljaandmise eeskirja kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister .
[RT I 2002, 105, 613 - jõust. 24.12.2002]

§ 11.  Sõidukiomanik

  (1) Sõidukiomanik on füüsiline või juriidiline isik, kellele sõiduk kuulub omandiõiguse alusel.

  (2) Sõidukiomanik tagab talle kuuluva sõiduki õige kasutamise, tehnilise korrasoleku ja nõuetekohase hoidmise.

  (3) Kui mootorsõiduki omanik annab mootorsõiduki kasutada teisele isikule, peab ta säilitama mootorsõiduki kasutada andmisest kolme kuu jooksul ja liiklusjärelevalve teostaja nõudmisel esitama järgmised andmed:
  1) mootorsõidukit kasutanud isiku ees- ja perekonnanimi;
  2) mootorsõidukit kasutanud isiku aadress;
  3) mootorsõidukit kasutanud isiku juhiloa number.
[RT I 2008, 54, 304 - jõust. 27.12.2008]

§ 111.  Sõiduki vastutav kasutaja

  Sõiduki vastutav kasutaja on isik, kes kasutab sõidukit kasutuslepingu või omandireservatsiooniga müügilepingu alusel ning on kantud mootorsõiduki eest vastutava kasutajana liiklusregistrisse. Vastutav kasutaja on ka Eestis elamisluba mitteomava füüsilise isiku või Eestis registreerimata juriidilise isiku poolt määratud ja liiklusregistrisse kantud esindaja, kes on Eesti kodanik, Eestis elamisloa saanud füüsiline isik või Eestis registreeritud juriidiline isik. Mootorsõiduki vastutavale kasutajale laienevad käesoleva seaduse § 11 lõigetes 2 ja 3 sätestatud kohustused seoses tema kasutuses oleva mootorsõidukiga.
[RT I 2008, 54, 304 - jõust. 27.12.2008]

3. peatükk SÕIDUK 

§ 12.  Sõiduki mõiste

  (1) Käesoleva seaduse tähenduses on sõiduk teel liiklemiseks ettenähtud või teel liiklev liiklusvahend, mis liigub mootori või muul jõul.

  (2) Käesoleva seaduse tähenduses on mootorsõiduk mootori jõul liikuv sõiduk. Mootorsõidukiks ei loeta mootoriga jalgratast, mopeedi ega mootori jõul liikuvat rööbassõidukit.

§ 13.  Sõidukile esitatavad nõuded

  (1) Liikluses on lubatud kasutada sõidukit, mille tehnoseisund vastab Eestis kehtivatele nõuetele.

  (2) Mootorsõiduk ja selle haagis peavad olema kehtestatud korras registreeritud ja omama vastavat riiklikku registreerimismärki. Sõiduk tuleb registreerida viie tööpäeva jooksul pärast sõiduki tollivormistamist või omandamist.

  (3) Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise ja tehnoseisundi kontrollimise eeskirjad ning nõuded tehnoseisundile ja varustusele kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister .

  (4) Kaitsejõudude sõiduki ja selle haagise registreerimise ja tehnoseisundi kontrollimise eeskirjad ning nõuded tehnoseisundile ja varustusele kehtestab kaitseminister .

  (5) Mootorsõiduki heitgaasi saasteainesisalduse ja mürataseme normid kehtestab keskkonnaminister .
[RT I 2002, 105, 613 - jõust. 24.12.2002]

§ 14.  Sõiduki tüübikinnitus

  (1) Tüübikinnitus on menetlus, millega pädev asutus tunnistab antud sõiduki tüübi vastavust kehtivatele tehnonõuetele.

  (2) Eestis esmakordselt kasutusele võetavate autode, ratastraktorite ja nende haagiste ning mootorrataste tüübid kuuluvad tüübikinnitamisele.

  (3) Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskirja kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister .

  (4) Ratastraktorite ja nende haagiste tüübikinnitamise eeskirja kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister .
[RT I 2005, 31, 228 - jõust. 01.08.2005]

§ 15.  Sõiduki ja autorongi suurimad lubatud mõõtmed, massid ja teljekoormused

  (1) Sõiduki ja autorongi suurimad lubatud mõõtmed koormaga ja koormata, sõiduki ja autorongi massid ning teljekoormuse kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister .

  (2) Autorongi koosseisus oleva haagise registrimass ei või ületada vedukiga vedada lubatud haagise suurimat registrimassi.

  (3) Sõiduki tegelik mass ei või ületada registrimassi ja mis tahes telje koormus registreerimisel määratud suurust.

  (4) Kui koormatud või koormamata sõiduki mis tahes mõõde, mass või teljekoormus ületab kehtestatud suuruse, võib sõidukit kasutada teeseadusega kehtestatud korras.
[RT I 2002, 105, 613 - jõust. 01.02.2003]

§ 16.  Sõiduki kindlustamiskohustus

  (1) Sõiduk kuulub kohustuslikule kindlustamisele vastavalt liikluskindlustuse seadusele.

  (2) Registrisse kantud sõiduki suhtes tehakse registritoiming või registrikanne ainult kehtiva liikluskindlustuse lepingu olemasolul. Kehtiva liikluskindlustuse lepingu olemasolu ei ole nõutav sõiduki registrist kustutamiseks ega Eesti kaitsejõudude, Piirivalveameti, Kaitsepolitseiameti ja politseiasutuse valduses olevatel sõidukitel, mille registreerimistunnistusele on sõiduki omaniku kohale märgitud «kaitsejõud» või mõni eelnimetatud asutus.
[RT I 2007, 55, 368 - jõust. 02.11.2007]

4. peatükk MOOTORSÕIDUKI JUHTIMINE 

§ 17.  Mootorsõidukijuhilt nõutavad dokumendid

  (1) Juhil peavad mootorsõiduki juhtimisel olema kaasas juhiluba või muu juhtimisõigust tõendav dokument, mootorsõiduki registreerimistunnistus ja selle haagise registreerimistunnistus või haagise registreerimistunnistuse koopia, mille on tõendanud selle väljastanud asutus ja muud dokumendid, kui seda nõuab seadus.
[RT I 2007, 55, 368 - jõust. 02.11.2007]

  (2) [Kehtetu – RT I 2005, 20, 125 - jõust. 24.04.2005]

  (3) Eestis registreeritud sõiduki juhil, kui ta ei ole selle sõiduki omanik või tema nimi ei ole kantud sõiduki registreerimistunnistusele sõiduki kasutajana, peab kaasas olema omaniku või registreerimistunnistusele kasutajana kantud juriidilise isiku või füüsilisest isikust ettevõtja poolt väljaantud sõiduki kasutamise volikiri, kui omanik ei ole kaassõitja. Volikiri võib olla lihtkirjalik, kui seadus ei nõua ametlikult kinnitatud volikirja.

  (4) Kui juht soovib Eestis registreeritud sõiduautoga või kuni 3500-kilogrammise registrimassiga veoautoga sõita Eestist välja ja tema nimi ei ole kantud sõiduki kasutajana sõiduki registreerimistunnistusele, peab juhil olema sõiduki omaniku poolt väljaantud ametlikult kinnitatud volikiri, kui omanik ei ole kaassõitja.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud ametlikult kinnitatud volikirja asendab sõiduki rendileping, kui sõiduki omanik ja rendileandja on Eesti äriregistrisse kantud juriidiline isik, kelle põhikirjaliseks tegevuseks on sõidukite rentimine. Rendileping peab sisaldama käesoleva seaduse § 18 lõikes 1 nimetatud andmeid.

  (6) Veoste veol peab lisaks käesolevas paragrahvis nimetatule olema kaasas veodokumendid ja eriveoste veol ka juhile antud tunnistus vastava väljaõppe läbimise ja sõiduki eriveole lubamise kohta kooskõlas autoveoseadusega.

  (7) Käesoleva seaduse § 23 lõigetes 2 ja 3 nimetatud isikul, kes on B-kategooria autos piiratud juhtimisõigusega juhi kõrval või on piiratud juhtimisõigusega juhi poolt juhitava R-kategooria mootorsõiduki vahetus läheduses, peab olema kaasas vastava kategooria sõiduki juhtimise õigust tõendav juhiluba.

  (8) Isikul, kes juhib mootorsõidukit kooskõlas käesoleva seaduse § 32 lõigetega 1 ja 2, peab õppesõidu ajal olema kaasas koolituskursuse õpingukaart või tunnistus.

  (9) Käesoleva seaduse § 32 lõikes 1 nimetatud mootorsõidukijuhi õpetajal ja lõikes 2 nimetatud juhendajal peab olema kaasas juhiluba ja vastav tunnistus.

  (10) Kohustusliku sõidumeerikuga mootorsõiduki juht peab esitama sõidumeeriku salvestuslehe või juhi kaardi või muud dokumendid nõukogu määruse (EMÜ) nr 3821/85 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta (EÜT L 370, 31.12.1985, lk 8–21) artiklis 15 sätestatud ulatuses ja tingimustel.
[RT I 2007, 54, 362 - jõust. 21.10.2007]

§ 18.  Sõiduki kasutamise volikiri

  (1) Sõiduki kasutamise volikirjas peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) koostamise koht ja kuupäev;
  2) sõiduki omaniku nimi ja aadress;
  3) sõiduki mark ja mudel, valmistajatehase tähis;
  4) registreerimistunnistuse number ja riikliku registreerimismärgi andmed;
  5) sõiduki kasutaja nimi ja aadress ning juhiloa number.

  (2) Volikiri peab olema kinnitatud volitaja allkirjaga.

§ 181.  Mootorsõidukijuhi ja sõitja kohustused sõiduki peatamisel kontrollija poolt

  (1) Juht on kohustatud sõiduki peatama, kui selleks on kohustusliku märguande andnud käesoleva seaduse § 46 lõikes 1 nimetatud isik (edaspidi kontrollija). Kui kontrollija ei ole peatumiskohta näidanud, tuleb peatuda parempoolsel teepeenral, selle puudumisel sõidutee parempoolse ääre lähedal.

  (2) Juht peab esitama kontrollijale tema nõutud, käesoleva seaduse §-s 17 nimetatud dokumendid juhikohalt lahkumata, autost läbi avatud küljeakna. Sõiduki või dokumentide kontrollimise ajal võivad juht ja sõitja oma kohalt lahkuda üksnes kontrollija loal või korraldusel.

  (3) Kui sõidumeeriku ja kiiruspiiriku kasutamine on kohustuslik, peab juht võimaldama kontrollida nimetatud seadmete olemasolu, töökorras olekut, paigaldusplaate, plomme ning sõidumeeriku salvestuslehtede või salvestusandmete alusel sõidu- ja puhkeaja nõuetest kinnipidamist. Digitaalse sõidumeeriku kasutamise korral peab juht võimaldama kontrollijal kasutada kontrollija kaarti.

  (4) Juht peab võimaldama kontrollida sõiduki tehnoseisundit ja tehnoseisundit mõjutavaid seadmeid.

  (5) Juhil on õigus nõuda kontrollijalt ametitunnistuse või muu tema volitusi tõendava dokumendi esitamist ja teha sellelt vajalikke märkmeid.
[RT I 2007, 54, 362 - jõust. 21.10.2007]

§ 19.  [Kehtetu – RT I 2005, 31, 228 - jõust. 03.06.2005]

§ 20.  Sõiduki juhtimise keeld

  (1) Mootorsõidukit ei või juhtida isik, kellel ei ole vastava kategooria mootorsõiduki juhtimise õigust.

  (2) Mootorsõiduki omanik, valdaja või juht ei või lubada mootorsõidukit juhtima isikut või anda juhtimist üle isikule, kellel puudub vastava kategooria mootorsõiduki juhtimise õigus või kes ei vasta käesoleva paragrahvi lõigetes 3, 4 või 7 nimetatud nõuetele.

  (3) Juht ei või olla joobeseisundis. Joobeseisund on alkoholi, narkootilise, psühhotroopse või muu sarnase toimega aine tarvitamisest põhjustatud terviseseisund, mis avaldub väliselt tajutavates häiritud või muutunud kehalistes või psüühilistes funktsioonides ja reaktsioonides.
[RT I 2008, 54, 304 - jõust. 01.07.2009]

  (31) Juht loetakse alkoholijoobes olevaks, kui:
  1) tema ühes grammis veres on vähemalt 1,50 milligrammi alkoholi või ühes liitris väljahingatavas õhus on vähemalt 0,75 milligrammi alkoholi;
  2) tema ühes grammis veres on vähemalt 0,50 milligrammi alkoholi või ühes liitris väljahingatavas õhus on vähemalt 0,25 milligrammi alkoholi ning väliselt on tajutavad tema tugevasti häiritud või muutunud kehalised või psüühilised funktsioonid ja reaktsioonid, mille tõttu ta ei ole ilmselgelt võimeline juhtima sõidukit liikluses nõutava kindlusega.
[RT I 2008, 54, 304 - jõust. 01.07.2009]

  (4) Juhi ühes grammis veres ei või olla alkoholi 0,20 milligrammi ega rohkem või juhi ühes liitris väljahingatavas õhus ei või olla alkoholi 0,10 milligrammi ega rohkem.
[RT I 2008, 54, 304 - jõust. 01.07.2009]

  (5) Kui juht põgeneb sündmuskohalt või keeldub alkoholisisalduse kontrollimisest tema väljahingatavas õhus või veres või joobeseisundi tuvastamisest või pärast nimetatud kontrollimise või tuvastamise ettepanekut tarvitab aineid, mis võivad esile kutsuda joovet, loetakse kirjeldatud tegevus käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 nimetatud nõuete rikkumiseks.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud piirmäära ületamine või joobeseisund tuvastatakse politseiseaduses sätestatud korras.
[RT I 2008, 54, 304 - jõust. 01.07.2009]

  (7) Juht ei või olla sellises haigus- või väsimusseisundis, mis takistab liiklusolude täpset tajumist ning liikluseeskirja nõuete kõrvalekaldumatut täitmist. Haigus- ja väsimusseisundi tuvastamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus .

§ 201.  Sõiduki juhtimiselt kõrvaldamine

  (1) Sõiduki juhtimiselt kõrvaldamine on järelevalveõigusega ametiisiku otsus, mille sisuks on sõiduki juhtimise keelamine kuni juhtimiselt kõrvaldamise aluse äralangemiseni.

  (2) Juht kõrvaldatakse sõiduki juhtimiselt, kui
  1) on alust arvata, et ta on tarvitanud narkootilisi või psühhotroopseid aineid;
  2) on alust arvata, et ta veres või väljahingatavas õhus on alkoholi üle lubatud piirmäära või et ta on joobeseisundis;
[RT I 2008, 54, 304 - jõust. 01.07.2009]
  3) tal puudub vastava kategooria sõiduki või trammi juhtimisõigus või vastava sõiduki kasutamist õigustav dokument;
  4) sõiduki rikke, heitmete saasteainesisalduse, mürataseme või muu puuduse tõttu on sellega sõidu jätkamine keelatud;
  5) tema juhiluba saadetakse ekspertiisi seoses võltsimise tunnuste ilmnemisega;
  6) on alust arvata, et ta terviseseisund ei vasta kehtestatud nõuetele;
  7) kui sõidumeerikuga mootorsõiduki juht ei ole täitnud käesoleva seaduse §-s 203 sätestatud puhkeaja nõudeid.

  (3) Juhtimiselt kõrvaldamise otsuses märgitakse:
  1) otsuse tegemise aeg ja koht;
  2) otsuse teinud ametiisiku asutuse nimetus ja aadress;
  3) otsuse teinud ametiisiku ametikoht, ees- ja perekonnanimi;
  4) sõidukijuhi ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg;
  5) sõidukijuhi elukoht;
  6) sõiduki tüüp, mark ja registreerimismärk;
  7) käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1–7 nimetatud juhtimiselt kõrvaldamise alus ja juhtimiselt kõrvaldamise alguse aeg ja lõppemise tingimus;
  8) otsuse koostaja allkiri.

  (4) Otsus jõustub selle tegemisest.

  (5) Juhtimiselt kõrvaldamise otsus tehakse kahes eksemplaris, millest üks antakse juhile. Otsuse teisel eksemplaril kinnitab juht otsuse kättesaamist allkirjaga ning märgib otsuse kättesaamise kuupäeva. Kui juht keeldub allkirja andmast, tehakse juhtimiselt kõrvaldamise otsusesse selle kohta kanne.

  (6) Juhtimiselt kõrvaldamise otsuse võib vaidlustada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.
[RT I 2005, 40, 311 - jõust. 01.10.2005]

§ 202.  Sõiduki kinnipidamine

  (1) Sõiduk, mille juht on kõrvaldatud selle juhtimiselt, paigutatakse, kui kohapeal puudub võimalus selle üleandmiseks omanikule, valdajale või nende seaduslikule esindajale, lähimasse valvega hoiukohta või politseiasutusse.

  (2) Sõiduki võib paigutada lähimasse valvega hoiukohta ka siis, kui:
  1) sõiduk on pargitud nii, et see on ohtlik teistele liiklejatele või häirib oluliselt liiklust;
  2) sõiduk on pargitud nii, et kahjustab teed või haljasala;
  3) sõiduk on pargitud selleks keelatud kohas nii, et see segab tee, haljasala, hoonete või rajatiste hooldustöid;
  4) sõiduk on pargitud teisaldamist tähistava tahvliga märgistatud alale.

  (3) Sõiduki valvega hoiukohta paigutamise kohta koostatakse akt, mis peab sisaldama:
  1) valvega hoiukohta paigutatava sõiduki tüüpi, marki, riiklikku registreerimismärki ja eritunnuseid, sõidukil esinevate nähtavate puuduste ja vigastuste loetelu;
  2) teisaldamisotsuse teinud ja teisaldamist korraldanud ametiisiku ametikohta, ees- ja perekonnanime ning allkirja;
  3) sõiduki valvega hoiukohta paigutanud ettevõtja nime, aadressi ja telefoninumbrit ning paigutamist teostanud isiku ees- ja perekonnanime;
  4) hoiukoha aadressi, kuhu sõiduk paigutati;
  5) akti koostamise kuupäeva ja kellaaega;
  6) hoiukohas sõiduki vastuvõtnud isiku ametikohta, ees- ja perekonnanime, sõidukil esinevate nähtavate puuduste ja vigastuste loetelu;
  7) sõiduki hoiukohta vastuvõtnud isiku allkirja.Akt koostatakse kolmes eksemplaris, millest esimene eksemplar jääb sõiduki hoiukohta paigutamise otsuse teinud ametiisikule, teine eksemplar sõiduki paigutamist korraldanud ettevõtjale ning kolmas eksemplar sõiduki hoiukohta.

  (4) Sõiduk tagastatakse omanikule või tema volitatud isikule viivitamatult pärast sõiduki teisaldamise ja hoidmise kulude tasumist.

  (5) Sõiduki teisaldamisel või hoidmisel sõidukile tekitatud vigastuste eest vastutab sõiduki teisaldanud või seda hoidnud ettevõtja.

  (6) Käesoleva seaduse § 201 lõike 2 punktis 4 märgitud juhtudel võidakse sõiduki kasutamine keelustada selle registreerimismärkide kinnipidamisega.
[RT I 2009, 33, 213 - jõust. 02.07.2009]

  (7) Sõiduki lähimasse valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise ning seal hoidmise ja valvamise kulud hüvitab selle juht, omanik või valdaja Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras ja määrades. Sõiduki hoiukohta või politseiasutusse toimetamisest teatatakse kohe politsei korrapidamisteenistusele ja kirjalikult sõiduki omanikule, valdajale või nende seaduslikule esindajale.
[RT I, 19.10.2011, 1 - jõust. 12.10.2011, Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsus tunnistab põhiseadusega vastuolus olnuks: 1) kuni 30. juunini 2011 kehtinud liiklusseaduse § 20² lõike 7 esimese lause; 2) kuni 30. juunini 2011 kehtinud Vabariigi Valitsuse 27. augusti 2002. aasta määruse nr 279 "Sõiduki lähimasse valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise ning seal hoidmise ja valvamise kulude hüvitamise kord ja määrad".]

  (8) Sõiduki juht, omanik või valdaja vabastatakse käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud kulutuste hüvitamisest, kui tema tegevuses puudus süüteokoosseis.
[RT I 2002, 63, 387 - jõust. 01.09.2002]

41. peatükk JUHI TÖÖ- JA PUHKEAEG NING TÖÖTASU 
[RT I 2009, 5, 35 - jõust. 01.07.2009]

§ 203.  Erinõuded juhi töö- ja puhkeajale
[RT I 2005, 31, 228 - jõust. 03.06.2005]

  (1) Sõitjate veoks ettenähtud üle üheksa istekohaga (kaasa arvatud juhi koht) või veose veoks ettenähtud üle 3500-kilogrammise lubatud suurima täismassiga auto või autorongi juhi sõidu- ja puhkeaja kestuse, autoveol nõuete täitmisest vabastatud vedude loetelu ning juhi ja tema tööandja kohustused sätestab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist ja millega muudetakse nõukogu määrusi (EMÜ) nr 3821/85 ja (EÜ) nr 2135/98 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3820/85 (ELT L 102, 11.04.2006, lk 1–14).
[RT I 2007, 54, 362 - jõust. 21.10.2007]

  (11) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 561/2006 artikli 10 lõikes 4 nimetatud isikud peavad järgima juhi töö- ja puhkeajale õigusaktidega kehtestatud nõudeidNimetatud määruse nõuetest kõrvalekalduv võlaõigusliku lepingu tingimus on tühine.
[RT I 2007, 54, 362 - jõust. 21.10.2007]

  (2) Juhi tööaeg on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 561/2006 kohaste vahe- või puhkeaegade ja muu tööõigust reguleeriva õigusakti kohaste vahe- või puhkeaegade vaheline aeg, millal juht on kohustatud autovedu sooritama, korraldama või ette valmistama.
[RT I 2007, 54, 362 - jõust. 21.10.2007]

  (3) Juhi tööaja hulka ei loeta liikuvas sõidukis juhi kõrval viibiva teise meeskonnaliikme valveaega, kui sellega ei kaasne tööalaseid tegevusi või kui kollektiivlepingus ei ole kokku lepitud teisiti.
[RT I 2005, 31, 228 - jõust. 03.06.2005]

  (4) Juhi keskmine iganädalane tööaeg koos ületunnitööga ei või ületada 48 tundi. Iganädalast tööaega võib pikendada 60 tunnini juhul, kui nelja järjestikuse kuu keskmine tööaeg ei ületa 48 tundi nädala kohta. Iganädalast tööaega võib pikendada 60 tunnini selliselt, et kuue järjestikuse kuu keskmine tööaeg ei ületa 48 tundi nädala kohta, kui see on sätestatud laiendatud kollektiivlepingus või toimub Tööinspektsiooni kirjalikul nõusolekul. Tööaja pikendamine peab olema seotud tööprotsessi iseärasustega ja selleks on vaja töölepingu osapoolte vahelist kirjalikku kokkulepet.
[RT I 2005, 31, 228 - jõust. 03.06.2005]

  (5) Kui juht töötab ka mõne teise tööandja juures, peab juht teise tööandja juures töötatud tundide kohta kirjalikku arvestust ja esitab sellise kirjaliku teabe oma tööandjale. Viimane peab seda teavet arvestama juhile tööülesannete andmisel, säilitama ja vajaduse korral esitama järelevalve teostajale.
[RT I 2005, 31, 228 - jõust. 03.06.2005]

  (6) Kui juht töötab kella 00.00 ja 07.00 vahelisel ajal üle nelja tunni, ei tohi igapäevane tööaeg ületada 10 tundi iga 24-tunnise ajavahemiku kohta.
[RT I 2005, 31, 228 - jõust. 03.06.2005]

  (7) Käesoleva paragrahvi nõudeid peavad täitma lisaks töölepingu alusel töötavatele juhtidele ka muude võlaõiguslike lepingute alusel töötavad juhid. Käesoleva paragrahvi lõike 4 kohase erandi sätestamine laiendatud kollektiivlepingus või Tööinspektsiooni kirjaliku nõusoleku andmine teisele tööandjale annab õiguse rakendada samasugust nädalase tööaja arvestusperioodi samas valdkonnas tegutsevate töö- või muude võlaõiguslike lepingute alusel töötavate teiste juhtide suhtes.
[RT I 2005, 31, 228 - jõust. 03.06.2005]

  (8) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud määruses sätestatud nõudeid ei rakendata juhtide suhtes erandina riigisisesel autoveol, kui:
  1) sõidukit kasutavad põllumajandus-, aiandus-, metsandus- või kalandusettevõtjad oma veoste veol 50 kilomeetri raadiuses kohast, kus sõiduk tavaliselt paikneb, kaasa arvatud linnad, mis jäävad sellesse piirkonda;
  2) sõidukit kasutatakse loomsete jäätmete või korjuste veol;
  3) sõidukit kasutatakse loomade veol põllumajandustootjalt samas maakonnas asuvale turule ja vastupidi või turult kuni 50 kilomeetri kaugusel asuvasse tapamajja;
  4) sõiduk või sõiduk koos haagise või poolhaagisega, mille lubatud suurim täismass kokku ei ületa 7500 kilogrammi, veab juhile seoses tema tööga vajalikke materjale, seadmeid või masinaid. Sellist sõidukit tohib kasutada ettevõtte asukohast 50 kilomeetri raadiuses tingimusel, et sõiduki juhtimine ei ole juhi põhitegevus;
  5) survegaasi, vedelgaasi või elektri jõul liikuvat sõidukit kasutatakse veoseveol ettevõtte asukohast 50 kilomeetri raadiuses ning sõiduki lubatud suurim täismass koos haagise või poolhaagisega ei ületa 7500 kilogrammi;
  6) sõidukit kasutatakse ainult õppesõidul juhiloa ja kutsetunnistuse saamise eesmärgil;
  7) sõidukiks on põllu- või metsamajanduslik traktor, mida kasutatakse põllu- ja metsamajandustöödel ettevõtte asukohast 100 kilomeetri raadiuses;
  8) sõidukit kasutatakse seoses kanalisatsioonitöödega, üleujutuste vastu kindlustamisega, vee-, gaasi- ja elektrihooldusteenusega, teehoolduse või -kontrolliga, olmejäätmete kogumise või kõrvaldamisega, telegraafi-, telefoni-, raadio- või teleteenusega ning raadio- või telesaatjate või vastuvõtjate asukoha määramisega;
  9) erisõiduk veab tsirkuse või lõbustuspargi varustust;
  10) sõidukit kasutatakse lautadest piima kogumiseks ning lautadesse piimamahutite tagastamiseks või söödaks mõeldud piimatoodete kohaletoimetamiseks.
[RT I 2007, 54, 362 - jõust. 21.10.2007]

  (81) Sõitjate liiniveol liini pikkusega selle alg- ja lõpp-punkti vahel kuni 50 kilomeetrit ei tohi juhi sõiduaeg tööpäevas ületada 9 tundi.
[RT I 2007, 54, 362 - jõust. 21.10.2007]

  (9) Käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud juhtudel peab tööandja juhti teavitama veo laadist, kusjuures ei tohi halveneda juhi töötingimused ega väheneda liiklusohutus.
[RT I 2005, 31, 228 - jõust. 03.06.2005]

  (10) Käesoleva paragrahviga määratlemata juhtudel kohaldatakse juhi töö- ja puhkeajale töölepingu seaduse 3. peatüki 3. jaos sätestatut.
[RT I 2009, 5, 35 - jõust. 01.07.2009]

§ 204.  Sõidumeeriku kasutamine

  (1) Mootorsõidukijuhi sõidu- ja puhkeaja arvestus toimub EÜ Nõukogu määruse 3821/85/EMÜ autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta (EÜT L 370, 31.12.1985, lk 8–21) lisa I kohase mehaanilise sõidumeeriku salvestuslehtede või lisa IB kohase digitaalse andmesalvestusega sõidumeeriku (edaspidi digitaalne sõidumeerik) mällu salvestatud andmete järgi.

  (11) Kui sõidumeeriku kasutamine on kohustuslik, peab juht sõidu- ja puhkeaja andmed salvestama sõidumeerikuganõukogu määruse (EMÜ) nr 3821/85 artikli 15 kohaselt.
[RT I 2007, 54, 362 - jõust. 21.10.2007]

  (2) Sõidumeerik ei ole kohustuslik sõidukil:
  1) mis on valmistatud enne 1985. aasta 1. jaanuari, kui sõidukit ei kasutata veose- või sõitjateveo tasulise teenuse osutamisel;
  2) mida kasutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 561/2006 artikli 3 ja käesoleva seaduse § 203 lõike 8 alusel nõuete täitmisest vabastatud vedudel.
[RT I 2007, 54, 362 - jõust. 21.10.2007]

§ 205.  Digitaalse sõidumeeriku kaardi taotlemine

  (1) Digitaalse sõidumeerikuga mootorsõiduki juhil, juhi tööandjal, sõidumeeriku paigaldamise töökojal (edaspidi töökoda) ja kontrollijal peab olema asjakohane sõidumeeriku kaart, mis võimaldab kaardi kasutajat kindlaks teha, andmeid salvestada ja säilitada.

  (2) Töökoja kaarti võib avalduse alusel taotleda äriregistrisse kantud ettevõtja, kelle on mõõteseaduse § 5 lõikes 5 nimetatud akrediteerimisasutus tunnistanud tema erialal pädevaks.

  (3) Juhi kaarti võib avalduse alusel taotleda Eestis töötamise õigust omav füüsiline isik, kui:
  1) tal on juhiluba selle kategooria mootorsõiduki juhtimiseks, millel on kohustuslik sõidumeeriku kasutamine;
  2) talle ei ole varem välja antud kehtivat juhi kaarti ega digitaalse sõidumeeriku paigaldajana tegutsemiseks vajalikku töökoja kaarti.

  (4) Tööandja kaarti võib avalduse alusel taotleda äriregistrisse kantud ettevõtja, kes kasutab või kavatseb kasutama hakata mootorsõidukit, millel on digitaalne sõidumeerik.

  (5) Kontrollija kaarti võib avalduse alusel taotleda käesoleva seaduse §-s 461 nimetatud järelevalvet teostav asutus.

  (6) Enne kaardi saamiseks avalduse esitamist peab taotleja tasuma riigilõivu.

  (7) Digitaalse sõidumeerikuga mootorsõiduki juhi kaardi, tööandja, töökoja ja kontrollija kaardi taotlemise, andmise ja kasutamise korra kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister .

  (8) Digitaalse sõidumeeriku kaarte valmistab, annab välja ja tunnistab kehtetuks liiklusregistri volitatud töötleja.
[RT I 2005, 31, 228 - jõust. 03.06.2005]

§ 206.  Kaardi kehtivusaeg

  Juhi, tööandja ja kontrollija kaart antakse viieks aastaks, töökoja kaart üheks aastaks.
[RT I 2005, 31, 228 - jõust. 03.06.2005]

§ 207.  Kaardi andmisest keeldumine

  Kaardi andja keeldub kaardi andmisest, kui:
  1) taotleja ei vasta käesoleva seaduse §-s 205 sätestatud nõuetele;
  2) kaardi taotlemiseks on esitatud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  3) taotleja ei ole tasunud riigilõivu.
[RT I 2005, 31, 228 - jõust. 03.06.2005]

§ 208.  Kaardi kehtetuks tunnistamine

  Kaart tunnistatakse kehtetuks, kui:
  1) kaardi taotlemisel on esitatud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  2) kaart on võltsitud;
  3) juht kasutab kaarti, mis ei ole tema oma;
  4) kaardi omanik ei vasta enam käesoleva seaduse § 205 lõigetes 2–4 sätestatud nõuetele;
  5) kaardi omanik on esitanud vastavasisulise taotluse.
[RT I 2005, 31, 228 - jõust. 03.06.2005]

§ 209.  Kaardi kasutamine

  (1) Vedude korraldamisel mootorsõidukiga, millel on digitaalne sõidumeerik, peab tööandja:
  1) andma tööülesandeid juhile, kellel on juhi kaart;
  2) regulaarselt kontrollima sõidumeeriku kasutamist juhi poolt ning sõidu- ja puhkeaja vastavust nõuetele;
  3) säilitama vähemalt 12 kuu jooksul juhi sõidu- ja puhkeaja salvestatud andmed elektroonsel kujul või juhi allkirjastatud väljatrükkidena või vahepeal ajutiselt mehaanilise sõidumeeriku kasutamise korral salvestuslehtedel;
  4) täitma juhi tööaja arvestuse dokumentide alalhoidmisel raamatupidamise seaduse § 12 nõudeid;
  5) tagama juhi kaardilt andmete regulaarse kopeerimise vähemalt 28 päeva, sõidukist vähemalt kolme kuu järel. Kui juhi tööleping või muu võlaõiguslik leping lõpeb või sõiduk võõrandatakse või digitaalne sõidumeerik saadetakse parandamiseks töökotta, peavad andmed olema kopeeritud kuni töölepingu lõppemise või sõiduki võõrandamise või sõidumeeriku töökotta saatmise päevani;
  6) võimaldama järelevalvega seotud toiminguteks käesoleva seaduse § 461 lõikes 1 nimetatud isikutele juurdepääsu andmetele.

  (2) Tööandja võib juhi sõidu- ja puhkeaega käsitlevate elektroonsel kujul salvestatud andmete arhiveerimisel kasutada äriregistrisse kantud teise ettevõtja või seaduse alusel registrisse kantud teise isiku teenust, kellel on selleks sobivad tehnilised võimalused; tööandja tagab andmete nõuetekohase alalhoidmise ja käesoleva seaduse § 461 lõikes 1 nimetatud kontrollijatele andmete kättesaadavuse.

  (3) Digitaalse sõidumeerikuga mootorsõiduki juht:
  1) ei tohi anda oma kaarti kasutamiseks teisele isikule ja peab tagama tegelikkusele vastavate andmete saamise;
  2) peab täitma töö-, sõidu- ja puhkeaja nõudeid;
  3) peab võimaldama tööandjale ja järelevalvega seotud toiminguteks käesoleva seaduse § 461 lõikes 1 nimetatud isikutele juurdepääsu andmetele.

  (4) Töökoda peab:
  1) kasutama oma kaarti ja salvestatud andmeid sihipäraselt;
  2) tagama digitaalse sõidumeeriku remondi korral andmete kopeerimise ja vähemalt 12 kuu jooksul elektroonsel kujul säilitamise sõidumeeriku töökotta saabumise päevast alates;
  3) andma tööandjale tõendi, kui digitaalse sõidumeeriku parandamiseks vastuvõtmisel ilmneb, et salvestatud andmed on hävinud;
  4) kõrvaldama vajaduse korral sõidukist juhi sõidu- ja puhkeaja andmeid moonutavad lisavahendid.
[RT I 2005, 31, 228 - jõust. 03.06.2005]

§ 2010.  Maanteeveo mootorsõiduki juhi töötasu arvutamise ja maksmise eritingimused

  Mootorsõidukijuhi töötasu arvestamisel ja maksmisel tuleb lähtuda Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist ja millega muudetakse nõukogu määrusi (EMÜ) nr 3821/85 ja (EÜ) nr 2135/98 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3820/85 (ELT L 102, 11.04.2006, lk 1–14), artikli 10 nõuetest.
[RT I 2009, 5, 35 - jõust. 01.07.2009]

5. peatükk MOOTORSÕIDUKI JUHTIMISE ÕIGUS 

§ 21.  Mootorsõidukite kategooriad

  (1) Mootorsõiduki juhtimise õiguse (edaspidi juhtimisõiguse) seisukohalt jagunevad autod ja mootorrattad põhikategooriatesse A (mootorrattad), B, C, D (autod), BE, CE, DE (autorongid) ja nende alamkategooriatesse A1, B1, C1, D1, C1E ja D1E.

  (2) Juhtimisõiguse seisukohalt jagunevad ratastraktorid ja liikurmasinad Eestis kehtivatesse kategooriatesse T ja R.

  (3) Mootorsõidukite ja nende haagiste kategooriatesse jaotamise tehnilised andmed on toodud käesoleva seaduse lisas 1.

§ 22.  Juhtimisõigus

  (1) Mootorsõidukit võib juhtida isik, kellel on vastava kategooria mootorsõiduki juhtimise õigus.

  (2) A-, B-, C- või D-kategooria mootorsõiduki juhil on õigus juhtida vastavalt ka A1-, B1-, C1- või D1-alamkategooria mootorsõidukit.

  (3) C1E-, CE-, D1E- või DE-kategooria autorongi juhtimise õigus lubab juhtida ka BE-kategooria autorongi. CE-kategooria autorongi juhtimise õigus lubab juhtida ka DE-kategooria autorongi, kui isikul on D-kategooria auto juhiluba.

  (4) C1E-alamkategooria autorongi juhtimise õigus lubab juhtida ka D1E-alamkategooria autorongi, kui isikul on D1-alamkategooria auto juhiluba.

  (5) DE-kategooria autorongi juhtimise õigus lubab juhtida ka C1E-alamkategooria autorongi, kui isikul on C1-alamkategooria auto juhiluba.

  (6) T-kategooria mootorsõidukit võib juhtida ka isik, kellel on C- või D-kategooria, C1- või D1-alamkategooria auto juhtimise õigus.

  (7) R-kategooria mootorsõidukit võib juhtida ka isik, kellel on T-kategooria mootorsõiduki juhtimise õigus või B-, C- või D-kategooria või C1- või D1-alamkategooria auto juhtimise õigus.

§ 23.  Piiratud juhtimisõigus

  (1) Piiratud juhtimisõigus on noorema kui käesoleva seaduse § 29 lõikes 1 sätestatud isiku õigus juhtida mootorsõidukit käesolevas paragrahvis nimetatud juhtudel ja korras.

  (2) Piiratud juhtimisõiguse võib B-kategooria auto juhtimiseks anda 16–17-aastasele isikule tingimusel, et mootorsõidukis on tema kõrval lapsevanem (seaduslik eestkostja) või lapsevanema (seadusliku eestkostja) poolt selleks volitatud isik. Nimetatud isikutel peab olema B-kategooria auto juhiluba vähemalt kaks aastat.

  (3) Piiratud juhtimisõiguse võib R-kategooria mootorsõiduki juhtimiseks anda vähemalt 15-aastasele isikule tingimusel, et ta ei vea veoseid teedel ja juhtimine toimub lapsevanema (seadusliku eestkostja) või lapsevanema (seadusliku eestkostja) poolt selleks volitatud isiku vahetu järelevalve all. Nimetatud isikutel peab olema R- või T-kategooria mootorsõiduki juhtimise õigust tõendav juhiluba vähemalt kaks aastat.

  (4) Piiratud juhtimisõigus annab õiguse juhtida mootorsõidukit üksnes Eestis.

§ 24.  Juhtimisõigust tõendav dokument

  (1) Juhtimisõigust tõendav dokument on kehtiv juhiluba või seadusega ettenähtud juhtudel juhiluba asendav dokument. Igal isikul võib olla ainult üks kehtiv juhiluba.

  (2) Juhiloa võib ühitada muu isikut tõendava dokumendiga.

  (3) Käies juhitava mootorsõiduki juhtimiseks ei ole juhiluba vaja.

  (4) Mootorsõidukijuhi koolituskursuse õpingukaart või tunnistus tõendab sõiduõppija õigust juhtida mootorsõidukit õppesõidul käesoleva seaduse § 32 lõigetes 1 ja 2 nimetatud tingimustel.

  (5) Sõidueksami kaart tõendab eksamineeritava õigust juhtida mootorsõidukit eksamisõidul.

  (6) Käesoleva seaduse § 30 lõike 2 kohaselt vormistatud mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistus tõendab juhtimisõiguse saanud isiku õigust juhtida mootorsõidukit esmase juhiloa saamiseni.

  (7) Ajutine juhiluba väljastatakse isikule, kelle juhtimisõigus ei ole peatatud, ära võetud või tühistatud, juhiloa dublikaadi vormistamise ajaks või muul seadusega ettenähtud juhul. Ajutine juhiluba kehtib kuni kaks kuud. Ajutine juhiluba annab õiguse juhtida mootorsõidukit ainult Eestis.

  (8) Juhiloa ja ajutise juhiloa ning käesoleva seaduse § 30 lõikes 2 nimetatud esmase juhiloa liigid ja vormid kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister . Kõik nimetatud juhiload peavad vastama Viini 1968. aasta teeliikluse konventsiooni (RT 1992, 12, 194) ning selle juurde kuuluvate hilisemate kokkulepete ja konventsiooni täienduste põhimõtetele, samuti Euroopa Liidus kehtivatele juhiloa vorminõuetele.
[RT I 2002, 105, 613 - jõust. 24.12.2002]

§ 25.  Juhiloa kehtivus

  (1) Juhiluba kehtib kümme aastat, kui käesoleva seaduse § 281 lõike 4 järgi kehtestatud nõuded ei näe ette lühemat tähtaega.

  (2) Esmane juhiluba kehtib kaks aastat.
[RT I 2005, 39, 308 - jõust. 21.07.2005]

§ 26.  Juhiloa väljaandmine ja vahetamine

  (1) Juhiloa väljastab ja vahetab majandus- ja kommunikatsiooniministri määratud asutus.

  (2) Esmane juhiluba ja juhiluba antakse välja 10 tööpäeva jooksul vastava eksami sooritamisele või juhiloa vahetamise taotluse esitamisele järgnevast päevast arvates.

  (3) Kui esmase juhiloa taotleja ei ole 12 kuu jooksul, arvates päevast, mil tekkis esmase juhiloa väljaandmise alus, võtnud välja esmast juhiluba, antakse see välja vaid siis, kui isik sooritab edukalt juhtimisõiguse saamiseks nõutavad liiklusteooria- ja sõidueksami.

  (4) Kui esmase juhiloa omanik ei ole 12 kuu jooksul, arvates esmase juhiloa kehtivuse möödumisest, saanud vastava kategooria juhiluba, peab ta uuesti taotlema esmast juhiluba ja sooritama edukalt juhtimisõiguse saamiseks nõutavad liiklusteooria- ja sõidueksami.
[RT I 2002, 105, 613 - jõust. 24.12.2002]

§ 27.  Välisriigis väljaantud juhiluba

  (1) Eestis kehtib välisriigis väljaantud juhiluba, mis on välja antud ja vormistatud vastavalt Genfi 1949. aasta teeliikluse konventsiooni või Viini 1968. aasta teeliikluse konventsiooni ning nende juurde kuuluvate hilisemate kokkulepete ja konventsiooni täienduste põhimõtetele. Juhiloa vastavuse Genfi 1949. aasta teeliikluse konventsioonile tuvastab majandus- ja kommunikatsiooniministri määratud asutus.

  (2) Eesti Vabariigi territooriumil viibivate välisriigi relvajõudude liikmete või nende ülalpeetavate juhiluba tunnustatakse rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduses sätestatud korras. Välisriigi juhiloaga koos esitatakse ka relvajõudude liikmete või nende ülalpeetavate hulka kuulumist tõendav dokument.

  (3) Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatiliste esindajate, konsulaarametnike, erimissioonide ja rahvusvaheliste organisatsioonide esindajate ning välisriigi diplomaatiliste esinduste ja konsulaarasutuste, erimissioonide ja rahvusvaheliste organisatsioonide esinduste haldustöötajate, abiteenistujate, koduteenijate ning nende perekonnaliikmete juhiluba, kes ei ole Eesti Vabariigi kodanikud ega Eestis elamisluba omavad isikud, kehtib Eestis ka juhul, kui see ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõuetele, tingimusel, et välisriigi juhiloaga koos esitatakse Välisministeeriumi väljastatud kehtiv diplomaadi- või teenistuskaart.

  (4) Eesti kodaniku või Eestis elamisluba omava isiku Eestisse elama asumisel kehtib tema välisriigis väljaantud ja käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõuetele vastav juhiluba Eestis 12 kuud, arvates juhiloa omaniku Eestisse elama asumisest või elamisloa väljastamisest. Juhiluba vahetatakse Eesti juhiloa vastu eksamiteta. Välisriigis väljaantud juhiluba vahetatakse Eesti juhiloa vastu pärast liiklusteooria- ja sõidueksami edukat sooritamist juhul, kui:
  1) juhiloa omanikku on Eestis viimase aasta jooksul karistatud liiklusseaduse või selle alusel antud õigusakti nõuete korduva rikkumise eest;
  2) juhiloa omanikku on Eestis viimase aasta jooksul karistatud liiklusseaduse või selle alusel antud õigusakti nõuete sellise rikkumise eest, mille eest on ette nähtud juhtimisõiguse äravõtmine;
  3) juhiloa omanik ei ole vahetanud välisriigis väljaantud juhiluba Eesti juhiloa vastu 12 kuu jooksul, arvates juhiloa omaniku Eestisse elama asumisest või elamisloa väljastamisest.

  (5) Eestisse elama asunud isiku Euroopa Liidu liikmesriigis väljaantud juhiluba ei pea vahetama Eesti juhiloa vastu.
[RT I 2005, 40, 311 - jõust. 01.10.2005]

6. peatükk MOOTORSÕIDUKI JUHTIMISE ÕIGUSE ANDMINE 

§ 28.  Juhtimisõiguse andmise tingimused

  (1) Juhtimisõigus antakse Eesti kodanikule, kelle alaline elukoht on Eestis, ja elamisloa alusel Eestis viibivale välismaalasele, kui nende vanus ja terviseseisund vastavad kehtivatele nõuetele ja kui nad on saanud vastava ettevalmistuse ning edukalt sooritanud nõutavad liiklusteooria- ja sõidueksami.

  (2) [Kehtetu – RT I 2005, 20, 125 - jõust. 01.06.2005]

  (3) Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister, arvestades, et juht peab tundma liiklusalaste õigusaktide nõudeid ning oskama valitseda sõidukit, jälgida liiklust, märgata ja ette näha võimalikke ohte ning sellele vastavalt tegutseda.
[RT I 2002, 105, 613 - jõust. 24.12.2002]

  (4) Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise, eksamineerimise ning talle juhtimisõiguse andmise eeskirjad ja riiklikud õppekavad kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister .
[RT I 2002, 105, 613 - jõust. 24.12.2002]

  (5) Mootorsõidukijuhi esmaabikoolituse, selle õppevahendite ja -kava nõuded ning tunnistuse vormi kehtestab sotsiaalminister määrusega .
[RT I 2008, 54, 304 - jõust. 27.12.2008]

§ 281.  Mootorsõidukijuhi ja juhtimisõiguse taotleja tervisekontroll
[RT I 2005, 20, 125 - jõust. 01.06.2005]

  (1) Mootorsõidukijuht peab perioodiliselt läbima tervisekontrolli (edaspidi perioodiline tervisekontroll) ja juhtimisõiguse taotleja peab enne juhtimisõiguse taotlemist läbima tervisekontrolli (edaspidi eelnev tervisekontroll), mille käigus tehakse kindlaks tema terviseseisund ja sobivus mootorsõiduki juhtimiseks.
[RT I 2005, 20, 125 - jõust. 01.06.2005]

  (2) Mootorsõidukijuhi ja juhtimisõiguse taotleja terviseseisund peab vastama kehtestatud tervisenõuetele. Kehtestatud tervisenõuetele vastavust tõendab perearsti või eriarstiabi osutava juriidilise isiku juurde moodustatud liiklusmeditsiini komisjoni väljastatud tervisetõend.
[RT I 2005, 20, 125 - jõust. 01.06.2005]

  (3) Liiklusmeditsiini komisjoni koosseisu kuulub vähemalt kolm eriarsti – silmaarst, neuroloog ja sisearst.
[RT I 2005, 20, 125 - jõust. 01.06.2005]

  (4) Mootorsõidukijuhi ja juhtimisõiguse taotleja vastavalt kas perioodilise või eelneva tervisekontrolli tingimused ja korra, tervisenõuded ja tervisetõendite vormid ning kutsesobivuse nõuded kehtestab Vabariigi Valitsus.
[RT I 2008, 54, 304 - jõust. 27.12.2008]

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tervisekontrolli eest tasub juhtimisõiguse taotleja või mootorsõidukijuht. Tervisekontrolli eest võib tasuda tööandja.
[RT I 2005, 20, 125 - jõust. 01.06.2005]

§ 29.  Juhi vanuse alammäär

  (1) Olenevalt mootorsõiduki kategooriast võib (välja arvatud käesoleva seaduse §-s 23 sätestatud piiratud juhtimisõiguse juhtudel) juhtimisõiguse anda isikule, kes on vähemalt:
  1) 16-aastane – A1-alamkategooria mootorratas, B1-alamkategooria auto, R-kategooria mootorsõiduk;
  2) 18-aastane – A-kategooria mootorratas, mille mootori võimsus ei ületa 25 kW või erivõimsus ei ületa 0,16 kW/kg, B-kategooria auto, C1-alamkategooria auto, T-kategooria mootorsõiduk;
  3) 21-aastane – A-kategooria mootorratas, mille mootori võimsus ületab 25 kW või erivõimsus ületab 0,16 kW/kg; C-, D-kategooria ja D1-alamkategooria auto.

  (2) Käesoleva seaduse § 32 lõigetes 1 ja 2 nimetatud õppesõit või sõidupraktika on lubatud alates:
  1) 14,5-aastaselt – R-kategooria mootorsõidukiga;
  2) 15,5-aastaselt – B-kategooria ja B1-alamkategooria autoga ning A1-alamkategooria mootorrattaga;
  3) 17-aastaselt – C1-alamkategooria autoga.

  (3) C-, D-kategooria auto ja CE-kategooria autorongi juhtimise õiguse võib anda vähemalt 18-aastasele kaitseväeteenistuses olevale ajateenijale üksnes teenistusülesannete täitmiseks.
[RT I 2005, 68, 529 - jõust. 01.01.2006]

§ 291.  Erandkorras juhtimisõiguse andmine

  (1) Rahvusvahelises Autoliidus (FIA) Eestit esindava ühingu juhatuse ettepanekul võib anda B-kategooria auto juhtimise õiguse 17-aastasele rahvusvahelist sõitjalitsentsi omavale autosportlasele, kelle osalemine rahvusvahelistel võistlustel eeldab juhiloa olemasolu ja kellel on B-kategooria auto piiratud juhtimisõigus.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud B-kategooria auto juhtimise õigust omav isik tohib kuni 18-aastaseks saamiseni juhtida autot käesoleva seaduse § 23 lõikes 2 sätestatud tingimustel.

  (3) C-kategooria auto või CE-kategooria autorongi või D1-alamkategooria või ühistranspordiseaduse tähenduses kohaliku liiniveo D-kategooria bussi juhtimisõiguse alla 50 kilomeetri pikkustel liinidel võib anda vähemalt 18‑aastasele isikule, kellel on vähemalt B-kategooria auto juhtimise õigus ja kes on läbinud autoveoseadusega kehtestatud ametikoolituse 280-tunnise kursuse.
[RT I 2007, 54, 362 - jõust. 21.10.2007]

§ 30.  Auto ja mootorratta juhtimise õiguse andmise etapid

  (1) A-kategooria ja A1-alamkategooria mootorratta, välja arvatud A-kategooria mootorratas, mille mootori võimsus ületab 25 kW või erivõimsus ületab 0,16 kW/kg, B-kategooria auto ja B1-alamkategooria auto või üheaegselt B- ja C1-kategooria auto juhtimise õiguse andmine toimub kahes etapis käesoleva seaduse § 28 lõike 4 kohaselt kehtestatud eeskirjade järgi.

  (2) Isikule, kellel varem ei ole olnud auto või mootorratta juhtimise õigust, antakse esimeses etapis käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud mootorsõidukite juhtimiseks esmane juhiluba käesoleva seaduse § 28 lõike 4 kohaselt kehtestatud eeskirjade järgi. Pärast eksamitulemuste vormistamist ja kuni esmase juhiloa saamiseni, kuid mitte kauem kui 15 päeva eksami sooritamisest arvates, tõendab juhtimisõiguse saanud isiku õigust juhtida mootorsõidukit iseseisvalt mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistus, millele majandus- ja kommunikatsiooniministri määratud asutus on teinud kande juhtimisõiguse andmise kohta. Nimetatud tunnistus annab õiguse juhtida mootorsõidukit üksnes Eestis.

  (3) Kui esmase juhiloa omanik on omandanud vajaliku vilumuse ja läbinud lõppastme koolituse, antakse talle käesoleva seaduse § 28 lõike 4 kohaselt kehtestatud eeskirjade järgi juhiluba.

  (4) –(5)
[Kehtetud – RT I 2002, 63, 387 - jõust. 01.09.2002]

  (6) Ametikoolituse käigus autojuhtide ettevalmistamine, eksamineerimine ja juhtimisõiguse andmine toimub ühes etapis ning eksamite eduka sooritamise järel antakse isikule käesoleva seaduse § 28 lõike 4 alusel kehtestatud eeskirjade järgi juhiluba.
[RT I 2007, 54, 362 - jõust. 21.10.2007]

§ 31.  C- ja D-kategooria ning C1- ja D1-alamkategooria auto ning autorongi juhtimise õiguse andmine

  (1) C-kategooria ja D1-alamkategooria auto juhtimise õiguse võib anda isikule, kellel on B-kategooria auto juhiluba vähemalt üks aasta.

  (2) D-kategooria auto juhtimise õiguse võib anda isikule, kellel on B-kategooria auto juhiluba vähemalt kaks aastat.

  (3) C1-alamkategooria auto juhtimise õiguse võib anda isikule koos B-kategooria auto juhtimise õiguse andmisega või isikule, kellel on B-kategooria auto juhtimise õigus.

  (4) BE-, CE- või DE-kategooria ja C1E- või D1E-alamkategooria autorongi juhtimise õiguse võib anda isikule, kellel on vastava kategooria vedukauto juhtimise õigus.

  (5) Käesolevas paragrahvis loetletud autode ja autorongide kategooriate juhtimise õigus antakse isikule pärast vastavat ettevalmistust ning liiklusteooria- ja sõidueksami edukat sooritamist käesoleva seaduse § 28 lõike 4 kohaselt kehtestatud eeskirjade järgi.

  (6) Käesolevas paragrahvis loetletud autode ja autorongide kategooriate juhtimise õigust ei või anda isikule, kellel on käesoleva seaduse §-s 30 nimetatud esmane juhiluba.

  (7) Kui autoveoseadusest tulenevalt on vajalik ametikoolituse kursuse läbimine, võib isik selle koolituse lõpueksami sooritamise järel koos B‑kategooria auto juhtimise õigusega või selle olemasolu korral kohe taotleda C- ja D-kategooria auto ning CE-kategooria autorongi juhtimise õigust.
[RT I 2007, 54, 362 - jõust. 21.10.2007]

§ 32.  Mootorsõiduki juhtimine õppesõidul

  (1) Isik, kes õpib mootorsõidukijuhi koolituskursusel, võib juhtida mootorsõidukit õppesõidu ajal mootorsõidukijuhi õpetaja juuresolekul.

  (2) Isik, kes õpib mootorsõidukijuhi koolituskursusel või on koolituskursuse lõpetanud, võib juhtida mootorsõidukit sõidupraktika saamise eesmärgil ka teise isiku (edaspidi juhendaja) juuresolekul järgmistel tingimustel :
  1) juhendajal peab olema vastava kategooria mootorsõiduki juhiluba vähemalt viis aastat;
  2) juhendajat ei ole karistatud viimase viie aasta jooksul mootorsõiduki joobes juhtimise eest ega viimase kolme aasta jooksul liiklusalaste õigusaktide nõuete sellise rikkumise eest, mille eest on ette nähtud mootorsõiduki juhtimise õiguse äravõtmine;
  3) juhendaja on saanud majandus- ja kommunikatsiooniministri määratud asutuselt tunnistuse selle kohta, et ta vastab käesoleva lõike punktides 1 ja 2 nimetatud tingimustele. Tunnistuse vormi ja väljaandmise korra kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud mootorsõidukijuhi õpetaja ja lõikes 2 nimetatud juhendaja loetakse õppesõidu ja sõidupraktika ajal juhiks.

  (4) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud sõiduõppija on noorem kui 18-aastane, võib juhendajaks olla üksnes tema vanem või seaduslik eestkostja.
[RT I 2002, 105, 613 - jõust. 24.12.2002]

§ 33.  Mootorsõiduki juhtimine eksamisõidul

  (1) Mootorsõiduki juhtimise aluseks eksamisõidul on majandus- ja kommunikatsiooniministri määratud asutuse poolt eksamineeritava nimele vormistatud sõidueksami kaart.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sõidueksami kaart vormistatakse pärast liiklusteooriaeksami sooritamist.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud eksamineeritav loetakse juhiks.

  (4) Esmase juhiloa taotleja ei või sooritada sõidueksamit varem kui kolm kuud enne käesoleva seaduse § 29 lõikes 1 nimetatud vanuseni jõudmist.
[RT I 2002, 105, 613 - jõust. 24.12.2002]

7. peatükk MOOTORSÕIDUKIJUHI KOOLITUS 

§ 34.  Mootorsõidukijuhi koolitaja

  (1) Mootorsõidukijuhi koolitust teostavad eraõiguslikud juriidilised isikud, füüsilisest isikust ettevõtjad ning riigi- ja munitsipaalharidusasutused, kes on kantud äriregistrisse või seaduse alusel teise registrisse ja kellel on mootorsõidukijuhi koolitamise luba (edaspidi koolitusluba).

  (2) Koolitusloa annab haridus- ja teadusminister kolmeks aastaks, kui loa taotleja ei soovi seda lühemaks ajaks. Koolitusluba antakse, sõltumata koolituse ühe kursuse õppetundide mahust.

  (3) Koolitusloa väljastamise ja kehtetuks tunnistamise korra kehtestab haridus- ja teadusminister .
[RT I 2002, 90, 521 - jõust. 01.01.2003]

§ 35.  Mootorsõidukijuhi koolitajale esitatavad nõuded

  Mootorsõidukijuhi koolitajal (edaspidi koolitaja) peavad olema:
  1) tervisekaitsenõuetele vastavad õpperuumid (hooned, sisustus ja muu vara) või nende kasutamise võimalus;
  2) õppesõiduväljak või selle kasutamise võimalus;
  3) õigusaktides sätestatud nõuetele vastavad õppesõidukid või õppesõidukite kasutamise võimalus;
  4) käesoleva seaduse § 36 lõike 2 kohaselt kehtestatud eeskirjale vastavad õpetajad;
  5) käesoleva seaduse § 28 lõike 4 kohaselt kehtestatud eeskirjadele vastavad õppekavad ja õppedokumentatsioon;
  6) õppekavades ettenähtud metoodilised ja audiovisuaalsed õppevahendid ning tarvikud.

§ 36.  Mootorsõidukijuhi õpetajale esitatavad nõuded

  (1) Mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooni võib taotleda vähemalt 21-aastane isik, kellel on õpetatava kategooria mootorsõiduki juhtimise õigust tõendav juhiluba vähemalt kolm aastat ja kellel ei tohi olla kehtivat karistatust liiklusalase kuriteo eest või karistatust liiklusalase väärteo eest, mille eest teda on karistatud juhtimisõiguse äravõtmisega.

  (2) Nõuded mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsioonile, riikliku õppekava ning õpetajale koolitamise õigust tõendava tunnistuse andmise ja kehtetuks tunnistamise eeskirja kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister .

  (3) Mootorsõidukijuhi õpetaja tunnistuse väljastab majandus- ja kommunikatsiooniministri määratud asutus.

  (4) Mootorsõidukijuhi õpetaja koolitamise tunnistus tunnistatakse kehtetuks, kui teda on karistatud liiklusalase kuriteo eest või liiklusalase väärteo eest juhtimisõiguse äravõtmisega.
[RT I 2005, 40, 311 - jõust. 01.10.2005]

§ 37.  Koolitusloa taotlemine ja taotluse läbivaatamine

  (1) Koolitusloa saamiseks esitab taotleja loa andjale järgmised dokumendid:
  1) koolitusloa taotlus;
  2) [Kehtetu – RT I 2002, 61, 375 - jõust. 01.08.2002]
  3) põhikiri või ühinguleping (välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja puhul);
  4) käesoleva seaduse § 35 punktides 1–3 sätestatud ruumide, õppesõiduväljaku ja õppesõidukite olemasolu või rentimist tõendavad dokumendid, punktides 5 ja 6 sätestatud õppekava, õppedokumentatsioon ja audiovisuaalsete õppevahendite loetelu ning majandus- ja kommunikatsiooniministri volitatud asutuse kirjalik hinnang nende vastavuse kohta käesolevas seaduses sätestatud nõuetele;
  5) õpetajate kirjalikud nõusolekud tööle asumiseks;
6)–7)
[Kehtetud – RT I 2002, 61, 375 - jõust. 01.08.2002]

  (11) Koolitusloa väljastamise eest peab taotleja tasuma riigilõivu.

  (12) Koolitusloa andja kontrollib enne koolitusloa andmist loa taotleja andmeid äriregistrisse kantud ettevõtja puhul äriregistris ja seaduse alusel teise registrisse kantud isiku puhul selles registris.

  (2) Koolitusloa andja teeb koolitusloa andmise või selle andmisest keeldumise otsuse loa taotlejale teatavaks posti teel või elektrooniliselt 30 kalendripäeva jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumentide esitamisest arvates.

  (3) Koolitusloa andja keeldub koolitusloa andmisest, kui taotleja ei vasta käesoleva seaduse §-s 35 nimetatud nõuetele või on maksuvõlglane.
[RT I 2002, 105, 613 - jõust. 24.12.2002]

§ 38.  Riiklik järelevalve mootorsõidukijuhi koolituse üle

  (1) Riiklikku järelevalvet mootorsõidukijuhi koolituse üle teostavad haridus- ja teadusministri ning majandus- ja kommunikatsiooniministri volitatud asutused.

  (2) Kui mootorsõidukijuhi koolitus ei vasta käesolevas seaduses või selle alusel antud õigusaktides sätestatud nõuetele, on riiklikku järelevalvet teostaval asutusel õigus teha koolitajale ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks ning õppetegevuse parandamiseks.
[RT I 2002, 105, 613 - jõust. 24.12.2002]

§ 39.  Koolitusloa kehtetuks tunnistamine

  (1) Koolitusluba tunnistatakse kehtetuks, kui:
  1) selgub, et koolitusloa taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  2) koolitaja ei ole määratud tähtajaks ja korras täitnud vastava järelevalveasutuse poolt temale tehtud ettekirjutust;
  3) koolitaja on teinud otsuse mootorsõidukijuhi koolituse lõpetamise kohta;
  4) koolitaja vastu on algatatud likvideerimismenetlus;
  5) mootorsõidukijuhi koolitus ei vasta käesoleva seaduse või selle alusel antud õigusaktides sätestatud nõuetele;
  6) koolitaja ei ole ühe aasta jooksul koolitusloa kehtivuse algusest arvates tegevust alustanud või ei ole viimase aasta jooksul õppetööd teostanud.

  (2) Koolitusloa andja teeb koolitusloa kehtetuks tunnistamise otsuse koolitajale posti teel või elektrooniliselt teatavaks 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.
[RT I 2002, 61, 375 - jõust. 01.08.2002]

§ 40.  Mootorsõidukijuhi ettevalmistamine üksikkorras

  Üksikkorras võib mootorsõidukijuhti ette valmistada käesoleva seaduse §-s 34 nimetatud koolitaja juhendamisel käesoleva seaduse § 28 lõike 4 kohaselt kehtestatud eeskirja järgi.

8. peatükk MOOTORSÕIDUKI JUHTIMISE ÕIGUSE ÄRAVÕTMINE, TÜHISTAMINE JA TAASTAMINE 
[RT I 2005, 40, 311 - jõust. 01.10.2005]

§ 41–413.  [Kehtetud – RT I 2005, 40, 311 - jõust. 01.10.2005]

§ 42.  Juhtimisõiguse äravõtmine

  Juhtimisõiguse äravõtmine on liiklusseaduse või selle alusel antud õigusakti nõuete rikkumisega seotud süüteo eest kohtu poolt mõistetud või kohtuvälise menetleja poolt määratud põhi- või lisakaristus, mille sisuks on keeld juhtida sõidukit.
[RT I 2008, 54, 304 - jõust. 27.12.2008]

§ 43.  Juhtimisõiguse kehtetuks tunnistamine

  (1) Juhtimisõigus tunnistatakse kehtetuks, kui isik on juhtimisõiguse saanud pettuse teel või kui talle on juhiluba välja antud võltsitud või valeandmeid sisaldava dokumendi alusel.

  (2) Juhtimisõiguse kehtetuks tunnistamise otsuse teeb asutus, kes on käesoleva seaduse alusel volitatud juhtimisõigust andma.

  (3) Juhtimisõiguse kehtetuks tunnistamine jõustub otsuse teatavaks tegemisest arvates.

  (4) Juhtimisõiguse kehtetuks tunnistamise otsuse teinud asutus teatab otsusest asjaomasele isikule tähtkirjaga.

  (5) Juhtimisõiguse kehtetuks tunnistamise korral on isik kohustatud loovutama juhiloa kehtetuks tunnistamise otsuse tegijale või tema nimetatud teisele ametiisikule.

  (6) Juhtimisõiguse kehtetuks tunnistamise otsuse peale võib esitada vaide otsuse teinud ametiisiku kõrgemalseisvale ametiisikule või võib otsuse vaidlustada kohtus.
[RT I 2002, 63, 387 - jõust. 01.09.2002]

§ 44.  Juhtimisõiguse taastamine

  (1) Kui isikult on juhtimisõigus ära võetud rohkem kui kuueks kuuks, kuid mitte kauemaks kui 12 kuuks, saab ta taastada juhtimisõiguse juhul, kui ta sooritab edukalt liiklusteooriaeksami.

  (2) Kui isikult on juhtimisõigus ära võetud kauemaks kui 12 kuuks, saab ta juhtimisõiguse taastada juhul, kui ta sooritab edukalt liiklusteooria- ja sõidueksami.

  (3) Kui isik ei ole vahetanud juhiluba 12 kuu jooksul selle kehtivuse tähtaja möödumisest arvates, saab ta juhtimisõiguse taastada juhul, kui ta sooritab edukalt liiklusteooria- ja sõidueksami.
[RT I 2005, 40, 311 - jõust. 01.10.2005]

9. peatükk LIIKLUSE KORRALDAMINE JA LIIKLUSJÄRELEVALVE 

§ 45.  Liikluse korraldamine

  (1) Liikluse korraldamise eesmärk on tagada häireteta, sujuv, võimalikult kiire, ohutu ja keskkonda minimaalselt kahjustav liiklus.

  (2) Liikluse korraldamine toimub liiklusmärkide, teemärgiste, fooride, piirete ja muude liikluskorraldusvahenditega vastavalt teeseaduse alusel kehtestatud nõuetele .

  (3) Liikluse korraldamise ning liikluskorraldusvahendite õige paigutuse ja korrasoleku tagab teeomanik või teehoiu korraldamise eest vastutav isik.

  (4) Avalikult kasutatava tee omanikul on õigus ajutiselt või alaliselt piirata sõidukite või jalakäijate liiklemist, keelata see liiklejate ohutuse tagamiseks, tee ja teerajatiste kahjustamise vältimiseks, looduskeskkonda kahjustava mõju vähendamiseks või rahvatervise seaduse tähenduses ohutu elukeskkonna tagamiseks.
[RT I 2009, 33, 213 - jõust. 02.07.2009]

  (5) Teeomanikuks käesoleva paragrahvi tähenduses on:
  1) riigi põhimaanteel – Maanteeamet;
  2) riigi tugi- ja kõrvalmaanteel – Maanteeameti kohalik asutus või Maanteeameti hallatav riigiasutus;
  3) kohalikul teel – valla- või linnavalitsus;
  4) taliteel – talitee rajaja.
[RT I 2009, 33, 213 - jõust. 02.07.2009]

§ 46.  Liikluse reguleerimine ja liiklusjärelevalve

  (1) Liiklusjärelevalvet teostavad politseiametnikud, abipolitseinikud ja piirivalveametnikud nendele seadusega antud volituste piires.
[RT I 2008, 28, 181 - jõust. 13.07.2008]

  (11) Liiklusjärelevalve teostamisel on õigus kasutada foto- ja videosalvestusvahendeid.
[RT I 2007, 54, 362 - jõust. 21.10.2007]

  (12) Liiklusjärelevalve teostamisel võib kasutada mootorsõidukit jäädvustavat liiklusjärelevalveseadet, mille salvestist on võimalik vajaduse korral kasutada ka mootorsõiduki juhi tuvastamisel.
[RT I 2008, 54, 304 - jõust. 27.12.2008]

  (2) Liikluse reguleerimise ja liiklusjärelevalve teostamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus .

§ 461.  Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja nõuete täitmise järelevalve
[RT I 2005, 31, 228 - jõust. 03.06.2005]

  (1) Järelevalvet käesoleva seaduse §-s 203 nimetatud juhi töö-, sõidu- ja puhkeaja kohta kehtestatud nõuete täitmise üle teostavad ettevõtja juures tööinspektor ning teel politseiametnikud, abipolitseinikud ja teised selleks seadusega volitatud isikud.
[RT I 2009, 5, 35 - jõust. 01.07.2009]

  (11) Juhi töö-, sõidu- ja puhkeaja järelevalve korralduslikud nõuded kehtestab Vabariigi Valitsus .
[RT I 2007, 54, 362 - jõust. 21.10.2007]

  (2) Teel tuvastatud nõuete rikkumise järelkontrolli võivad käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikud teha mootorsõidukit kasutava ettevõtja juures.
[RT I 2005, 31, 228 - jõust. 03.06.2005]

  (3) Tööinspektoril on õigus mootorsõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja nõuete rikkumise korral teha ettekirjutus.
[RT I 2009, 5, 35 - jõust. 01.07.2009]

  (31) Tööinspektor teeb otsuse, millega annab käesoleva seaduse § 203 lõigetes 4 ja 7 ettenähtud nõusoleku või keeldub selle andmisest.
[RT I 2009, 5, 35 - jõust. 01.07.2009]

  (32) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud ettekirjutus ja lõikes 31 sätestatud otsus tehakse ning ettekirjutusele ja otsusele esitatud vaie lahendatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduses ettenähtud korras.
[RT I 2009, 5, 35 - jõust. 01.07.2009]

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud ettekirjutuse tähtajaks täitmata jätmise korral võib tööinspektor rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.
[RT I 2009, 5, 35 - jõust. 01.07.2009]

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud sunniraha ülemmäär on füüsilisel isikul 10 000 krooni ja juriidilisel isikul 50 000 krooni.
[RT I 2005, 31, 228 - jõust. 03.06.2005]

§ 462.  Sõidukijuhi tasustamise nõuete täitmise riiklik järelevalve ja ettekirjutuse vaidemenetlus

  (1) Riiklikku järelevalvet käesoleva seaduse §-s 2010 nimetatud juhi tasustamise kohta kehtestatud nõuete täitmise üle teostab Tööinspektsioon töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

  (2) Ettekirjutuse vaidemenetlusele kohaldatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatut.
[RT I 2009, 5, 35 - jõust. 01.07.2009]

§ 47.  Lubatud sõidukiirus

  (1) Suurim lubatud sõidukiirus asulavälisel teel on 90 kilomeetrit tunnis.

  (2) Suurim lubatud sõidukiirus asulasisesel teel on 50 kilomeetrit tunnis.

  (3) Olenevalt liiklus- ja teeoludest, ohutusest ja sõiduki kategooriast võib teeomanik vähendada käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud suurimat lubatud sõidukiirust.

  (4) Olenevalt liiklus- ja teeoludest, ohutusest ja sõiduki kategooriast võib majandus- ja kommunikatsiooniministri kehtestatud tingimustel ja korras :
  1) Maanteeamet suurendada asulavälisel teel suurimat lubatud sõidukiirust 120 kilomeetrini tunnis;
  2) kohalik omavalitsus suurendada asulasisesel teel suurimat lubatud sõidukiirust 90 kilomeetrini tunnis.

  (5) Juht peab kohandama oma sõiduki kiiruse selliseks, mis arvestab tema sõidukogemusi, teeolusid, tee ja sõiduki seisundit, veose iseärasusi, ilmastikutingimusi, liikluse tihedust ning muid liiklusolusid, et ta suudaks peatada sõiduki eespoolse nähtavusulatuse piires ning teel etteaimatava mis tahes takistuse ees. Juht peab vähendama kiirust ning vajaduse korral peatuma, kui tingimused seda nõuavad, eriti siis, kui nähtavus on halb.
[RT I 2002, 105, 613 - jõust. 24.12.2002]

§ 48.  Piirangud mootorsõidukite liiklusele

  (1) Mootorsõidukid, välja arvatud eritalituse sõidukid, ei või sõita, peatuda ega parkida väljaspool teed kohtades, mis ei ole ette nähtud mootorsõidukite liikluseks. Nendes kohtades võib liigelda ainult maaomaniku loal.

  (2) Mootorsõidukid, välja arvatud eritalituse sõidukid, ei või sõita, peatuda ega parkida kõnniteedel, ohutussaartel, eraldusribadel, õuede ja teega külgnevate alade sissesõitudel.

  (3) Kõnniteel võib:
  1) peatuda ja parkida, kui see on liiklusmärkide või teemärgisega lubatud;
  2) peatuda ja parkida liikumispuudega juht, kelle sõidukil on käesoleva seaduse lisa 2 kohane parkimiskaart;
  3) peatuda veose laadimiseks, kuid mitte lähemal kui 15 meetrit ühissõidukite peatuskohast.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud peatumise ja parkimise korral peab jalakäijale jääma vabaks vähemalt 1,5 meetri laiune käiguriba.

§ 49.  Liiklus õuealal

  (1) Jalakäija võib õuealal liikuda kogu tee ulatuses.

  (2) Juht ei või õuealal jalakäijat ohustada ega takistada, vajaduse korral tuleb sõiduk peatada. Jalakäija ei või juhti põhjendamatult takistada.

  (3) Sõiduk võib õuealal jalakäijate vahetus läheduses liikuda jalakäija kiirusega ja mujal mitte kiiremini kui 20 kilomeetrit tunnis.

  (4) Mootorsõiduk võib õuealale sõita vaid peatumiseks või parkimiseks.

  (5) Õuealal võib parkida ainult A- ja B-kategooria ning D1-alamkategooria sõidukit. Parkida võib ainult tähistatud parklas või teel kohas, kus parkimine ei takista jalakäijat ega muuda võimatuks teiste sõidukite liiklust.

§ 50.  Parkimise korraldamine

  (1) Parkimine on sõiduki ettekavatsetud seismajätmine kauemaks, kui seda on vaja sõitjate peale- või mahaminekuks või veose laadimiseks.

  (2) Parkimine peab olema korraldatud nii, et see ei häiri ega ohusta liiklust ega põhjusta elamupiirkonnas inimeste häirimist mootorsõidukite heitgaasi ja müraga.

  (3) Liiklust häirivalt või ohustavalt pargitud sõiduki võib parkimist korraldav teeomanik või teehoiu eest vastutav isik lasta ümber paigutada valvega hoiukohta seadusega ettenähtud korras. Ümberpaigutamis- ja hoidmiskulud tasub sõiduki kasutaja.

  (4) Parkimist korraldab teeomanik või teehoiu korraldamise eest vastutav isik liiklusmärkide, teemärgiste ning muude liikluskorraldusvahendite abil.

  (5) Teeomanik või teehoiu korraldamise eest vastutav isik võib kehtestada tasulise parkimise. Tasulist parkimist kohaliku omavalitsusüksuse territooriumil korraldatakse käesoleva seaduse §-des 501–503 sätestatu kohaselt.
[RT I 2002, 110, 654 - jõust. 01.02.2003]

§ 501.  Parkimistasu

  (1) Kohalik omavalitsus võib oma territooriumil kehtestada tasulise parkimise ala, mille piires parkimisel peab mootorsõiduki juht maksma parkimistasu.

  (2) Kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestab määrusega:
  1) tasulise parkimise ala;
  2) parkimistasu määra või diferentseeritud määrad;
  3) parkimistasusoodustused ja -vabastused.

  (3) Kohaliku omavalitsusüksuse territooriumi tasulise parkimise alal korraldab parkimist valla- või linnavalitsus. Parkimisjärelevalve teostamise, parkimistasu maksmise kontrollimise ning käesoleva seaduse §-s 502 sätestatud viivistasu määramise võib kohalik omavalitsus halduslepingu alusel üle anda eraõiguslikule juriidilisele isikule. Eraõiguslik juriidiline isik osaleb menetluses oma töötaja kaudu, kellele laienevad käesolevas seaduses ametiisiku kohta käivad sätted.

  (4) Mootorsõiduki juht peab parkimistasu maksma enne või vahetult pärast parkimise alustamist. Kui mootorsõiduki juht on parkimise algusaja kirjalikult või parkimiskella abil teada andnud, siis tekib parkimistasu maksmise kohustus 15 minuti möödumisel parkimise alustamise hetkest, kui kohaliku omavalitsuse volikogu ei ole kehtestanud pikemat tähtaega.

  (41) Parkimise õigust tõendav dokument peab olema paigaldatud sõiduki esiklaasile või armatuurlauale nii, et väljastpoolt sõidukit oleks võimalik tuvastada tasutud parkimisaega või dokumendi kehtivust. Mobiilsideoperaatori kaudu parkimistasu maksmisel peab sõiduki esiklaasile olema paigaldatud vastava mobiilsideoperaatori logoga märgis. Käesoleva seaduse lisa 2 kohase liikumispuudega inimese sõiduki parkimiskaardi paigaldamine toimub vastavalt käesoleva seaduse § 55 lõikes 1 sätestatule.

  (5) Parkimistasu laekub selle kehtestanud kohaliku omavalitsusüksuse eelarvesse.
[RT I 2005, 20, 125 - jõust. 24.04.2005]

§ 502.  Viivistasu

  (1) Parkimisjärelevalve ametiisik teeb viivistasu määramise otsuse (edaspidi viivistasu otsus), kui:
  1) parkimistasu on maksmata,
  2) tasutud parkimisaega on ületatud,
  3) tasulise parkimise õigust tõendav dokument ei ole nõuetekohaselt täidetud või
  4) tasulise parkimise õigust tõendav dokument ei ole paigaldatud vastavalt käesoleva seaduse § 501 lõikes 41 sätestatule.

  (2) Viivistasu maksab mootorsõiduki omanik. Kui liiklusregistrisse on kantud sõiduki vastutav kasutaja, maksab viivistasu vastutav kasutaja.
[RT I 2008, 54, 304 - jõust. 27.12.2008]

  (3) Viivistasu otsus koostatakse kolmes eksemplaris, millest üks eksemplar jääb ametiisikule, teine esitatakse mootorsõiduki juhile või kinnitatakse mootorsõiduki külge nähtavale kohale ilmastikukindlas ümbrises ning kolmas edastatakse viie päeva jooksul mootorsõiduki omanikule või kasutajale. Viivistasu otsuse kättetoimetamisele kohaldatakse maksukorralduse seaduse 4. peatükis sätestatut.

  (4) Viivistasu otsusesse märgitakse:
  1) otsuse koostanud ametiisiku ees- ja perekonnanimi ning ametinimetus;
  2) selle asutuse nimetus, kelle nimel otsus tehakse, ja kontaktandmed;
  3) eraõigusliku juriidilise isiku nimi ja kontaktandmed, kui otsuse on teinud tema;
  4) otsuse tegemise koht, kuupäev ning kellaaeg;
  5) mootorsõiduki tüüp, mark ja registreerimisnumber;
  6) otsuse tegemise aluseks olevate asjaolude lühikirjeldus;
  7) otsuse tegemise õiguslik alus;
  8) käesoleva seaduse § 50 2 lõikes 1 nimetatud juhul määratud viivistasu;
  9) teade selle kohta, et otsus toimetatakse kätte mootorsõiduki omaniku või kasutaja aadressil;
  10) sundtäitmise algatamise hoiatus otsuse täitmata jätmise korral;
  11) otsuse vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord.

  (5) Kui mootorsõidukit ei ole tasulise parkimise kohast eemaldatud, on järelevalvet teostaval ametiisikul õigus vähemalt 24 tunni möödudes teha uus viivistasu otsus.

  (6) Viivistasu määr ei tohi ületada 480 krooni ööpäevas. Viivistasu täpsustatud määra, sealhulgas vajaduse korral selle diferentseeritud määrad, kehtestab kohaliku omavalitsusüksuse volikogu. Viivistasu määramise aegumisele kohaldatakse maksukorralduse seaduse § 98 lõikes 2 sätestatut.

  (7) Mootorsõiduki omanikule või kasutajale kättetoimetatavasse viivistasu otsusesse märgitakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud andmetele:
  1) mootorsõiduki omaniku või kasutaja nimi või nimetus, isiku- või registrikood ning elu- või asukoha aadress;
  2) viivistasu maksmise tähtaeg.

  (8) Viivistasu otsusele lisatakse viivistasu maksekorraldus koos pangakonto numbri ning viitenumbriga. Viivistasu maksmise tähtaeg ei tohi olla lühem kui 14 päeva mootorsõiduki omanikule või kasutajale viivistasu otsuse kättetoimetamisest arvates.

  (9) Viivistasu laekub selle kehtestanud kohaliku omavalitsusüksuse eelarvesse.
[RT I 2005, 20, 125 - jõust. 24.04.2005]

§ 503.  Viivistasu maksmine ja vaidlustamine

  (1) Viivistasu loetakse õigeaegselt makstuks, kui see on maksmise tähtpäevaks laekunud viivistasu otsuses märgitud pangakontole.

  (2) Kui mootorsõiduki omanik või kasutaja leiab, et viivistasu otsusega on rikutud tema õigusi, võib ta pöörduda vaidega valla- või linnavalitsusse või esitada halduskohtule kaebuse.

  (3) Viivistasu tähtpäevaks maksmata jätmise korral võib kohalik omavalitsus esitada viivistasu nõude koheseks sundtäitmiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras.
[RT I 2002, 110, 654 - jõust. 01.02.2003]

§ 51.  Pargitud sõiduki ümberpaigutamine erandolukorras

  (1) Erandolukorras, mis on tingitud kiiresti muutuvatest ilmastikuoludest, vajadusest täita operatiivülesandeid või muust liikluskorra muutmise vajadusest, võidakse muuta parkimise korraldust.

  (2) Erandolukorrast tingitud parkimiskorralduse muutmisel fikseerib parkimist korraldav ametnik seni õiguspäraselt pargitud sõidukid ning need paigutatakse ümber valvega hoiukohta seadusega ettenähtud korras. Ümberpaigutamis- ja hoidmiskulud tasub parkimist korraldav asutus.

§ 52.  Keskkonnakaitsenõuded

  (1) Juht ei või kahjustada keskkonda sõiduki mootori või teiste seadmete põhjustatud liigse müra, tolmu või heitgaasiga, mida oleks võimalik vältida.

  (2) Mootorsõidukit ei või pesta veekogus ega kaldal lähemal kui 10 meetrit veepiirist.

  (3) Liikleja ei või:
  1) saastada keskkonda kütte- või määrdeainetega ega vahetada mootorsõidukil õli kohas, mis ei ole selleks ette nähtud;
  2) kahjustada, risustada või muul viisil saastada teed ega teega külgnevat ala;
  3) liigelda sõidukiga, millel on keskkonda saastav leke.

  (4) Sõiduki mootori heitgaasi saasteainesisaldus ega müratase ei või ületada keskkonnaministri kehtestatud normi.

  (5) Õuealal ja elamupiirkonnas ei või seisva sõiduki mootor töötada kauem kui kaks minutit.

10. peatükk LIIKUMISPUUDEGA INIMESTE LIIKLEMISE TAGAMINE 

§ 53.  Liikumispuudega inimeste liiklemise ja neid teenindavate sõidukite parkimise korraldamine

  (1) Liikumispuudega või pimedate inimeste liiklemist ja neid teenindavate sõidukite parkimist ning liikumispuudega inimeste juhitavate sõidukite parkimist korraldab kohalik omavalitsus.

  (2) Liikumispuudega juht võib tema kasutuses olevat sõidukit käesoleva seaduse lisa 2 kohase parkimiskaardi olemasolul parkida avalikes tasulistes parkimiskohtades tasuta.

  (3) Liikumispuudega inimene, kes liigub inimjõul või mootori jõul, kuid jalakäija kiirusega liikuva ratastooliga, võib kasutada kõnniteed või selleks kõlblikku teepeenart.

§ 54.  Liikumispuudega inimese sõiduki parkimiskaart

  (1) Liikumispuudega või pimeda inimese liiklemise tagamiseks antakse talle käesoleva seaduse lisa 2 kohane teda teenindava sõiduki parkimiskaart.

  (2) Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaartide trükkimist korraldab ja väljaandmise tingimused kehtestab sotsiaalminister .

  (3) Parkimiskaardi väljaandmise aluseks on arsti teatis.

  (4) Parkimiskaardi annab välja kohalik omavalitsus.

§ 55.  Liikumispuudega juhi ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki juhi eriõigused

  (1) Liikumispuudega juht ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki juht võib panna oma sõiduki esi- või tagaklaasile käesoleva seaduse lisa 2 kohase parkimiskaardi.

  (2) Liikumispuudega juht, kelle sõidukil on käesoleva seaduse lisa 2 kohane parkimiskaart, võib:
  1) asulas peatuda ja parkida peatumist või parkimist keelavate liiklusmärkide mõjupiirkonnas tingimusel, et seisev sõiduk asub täielikult kõnniteel, jättes jalakäijale seal vabaks vähemalt 1,5 meetri laiuse käiguriba. Kirjeldatud luba ei kehti teelõigul, mis on tähistatud peatumise keelujoonega;
  2) parkida parkimist keelavate liiklusmärkide mõjupiirkonnas, piiratud parkimisajaga parklas ettenähtust kauem ja õueala teel väljaspool parklat kohas, kus see ei takista jalakäijaid ega muuda võimatuks teiste sõidukite liiklust.

  (3) Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki juht, kelle sõidukil on käesoleva seaduse lisa 2 kohane parkimiskaart, võib asulas peatuda peatumist keelavate liiklusmärkide mõjupiirkonnas liikumispuudega või pimeda inimese sõidukisse pealevõtmiseks või sõidukist väljalaskmiseks.

  (4) Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki juht, kelle sõidukil on käesoleva seaduse lisa 2 kohane parkimiskaart ja kes talutab liikumispuudega või pimedat inimest soovitud kohta ja tagasi, võib asulas peatuda käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 nimetatud tingimustel.

11. peatükk LIIKLUSÕNNETUS 

§ 56.  Liiklusõnnetuse mõiste

  Liiklusõnnetus on juhtum, kus vähemalt ühe sõiduki teel liikumise või teelt väljasõidu tagajärjel saab inimene vigastada või surma või tekib varaline kahju.

§ 57.  Üldine abistamiskohustus

  Iga juht on kohustatud abistama liiklusõnnetuses kannatada saanud abitus seisundis olevat inimest. Kui kannatanu abistamiseks on vaja ta kohe toimetada haiglasse ja kui kannatanu seisukord võimaldab teda transportida, siis peab juht seda tegema. Kui sõiduk ei sobi kannatanu ohutuks transportimiseks, peab selle juht aitama korraldada kannatanu toimetamist haiglasse muu sobiva sõidukiga.

§ 58.  Sõidukijuhi tegevus liiklusõnnetuse sündmuskohal ja liiklusõnnetusest teatamine

  Liiklusõnnetuse sündmuskohal sõidukijuhi tegevuse ja liiklusõnnetusest teatamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus .

§ 59.  Päästetööd

  (1) Liiklusõnnetuse sündmuskohal teostab tulekustutus- ja päästetöid päästeasutus.

  (2) Liiklusõnnetuse sündmuskohal korraldab hukkunute äravedu politsei.

  (3) Kui sõidukijuht sai liiklusõnnetuses surma või selliselt vigastada, et ta toimetati raviasutusse, korraldab tema sõiduki liiklusõnnetuse sündmuskohalt äraviimise ja tagab selle säilimise politsei.

§ 60.  Liiklusõnnetuse asjaolude väljaselgitamine ja arvestus

  (1) Liiklusõnnetuses osalenud isiku toimetamisel vältimatu arstiabi saamiseks tervishoiuteenuse osutaja juurde on tervishoiuteenuse osutaja, kellel on vereproovi võtmise õigus, kohustatud politsei nõudmisel isikult võtma joobeseisundi tuvastamise eesmärgil vereproovi.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud vereproovi võtmine, säilitamine, uuringuks edastamine, uuringu tegemine ja nende toimingute eest tasustamine ning vereproovi uuringu tulemuse vormistamine toimub politseiseaduse alusel.

  (3) Liiklusõnnetuse asjaolude väljaselgitamise, vormistamise, registreerimise ja arvestuse korra kehtestab Vabariigi Valitsus.
[RT I 2008, 54, 304 - jõust. 01.07.2009]

§ 61.  Ekspertkomisjon

  (1) Liiklusõnnetuse põhjuste väljaselgitamiseks, üldistamiseks ja liiklusohutuse tagamise ettepanekute väljatöötamiseks võib majandus- ja kommunikatsiooniminister moodustada ekspertkomisjone.

  (2) Ekspertkomisjonil on õigus tutvuda liiklusõnnetuse kohta koostatud materjalidega, selgitada välja liiklusõnnetuse asjaolusid, koostada üldistusi ja teha ettepanekuid liiklusohutuse parandamiseks, liiklusõnnetuste tekkepõhjuste kõrvaldamiseks ja liiklusõnnetuste tagajärgede leevendamiseks.
[RT I 2002, 105, 613 - jõust. 24.12.2002]

12. peatükk LIIKLUSREGISTER JA KAITSEJÕUDUDE SÕIDUKITE REGISTER.  RIIGIVÕIMU TEOSTAMINE SÕIDUKITE JA JUHILUBADEGA SEOTUD TOIMINGUTE PUHUL  
[RT I 2008, 22, 147 - jõust. 14.06.2008]

§ 62.  Liiklusregister

  (1) Liiklusregister on Vabariigi Valitsuse poolt majandus- ja kommunikatsiooniministri ettepanekul asutatud andmekogu, mille eesmärk on pidada arvestust sõidukite, väikelaevade, alla 12-meetrise kogupikkusega laevade ja jettide, juhilubade ja muude juhtimisõigust tõendavate dokumentide, digitaalse sõidumeeriku kaartide ja juhtide ametikoolituse üle. Liiklusregistri pidamise põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus .
[RT I 2008, 22, 147 - jõust. 14.06.2008]

  (2) Liiklusregistri vastutav töötleja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.
[RT I 2008, 22, 147 - jõust. 14.06.2008]

§ 63.  Liiklusregistri andmebaasid

  (1) Liiklusregister koosneb:
  1) sõidukite andmebaasist;
  2) väikelaevade, alla 12-meetrise kogupikkusega laevade ja jettide andmebaasist;
  3) sõiduki juhtimise õigust tõendavate dokumentide ja juhilubade andmebaasist;
  4) väikelaevajuhi ja jetijuhi tunnistuste andmebaasist;
  5) digitaalse sõidumeeriku kaartide andmebaasist;
  6) juhtide ametikoolituse andmebaasist.

  (2) Sõidukite andmebaasis peetakse arvestust Eestis registreeritud mootorsõidukite, nende haagiste ja käesoleva seaduse §-s 68 nimetatud maastikusõidukite ning nende omanike ja õigustatud kasutajate, samuti sõidukite kasutamisele ja käsutamisele seatud piirangute üle.

  (3) Väikelaevade, alla 12-meetrise kogupikkusega laevade ja jettide andmebaasis peetakse arvestust meresõiduohutuse seaduse nõuetele vastavate Eestis registreeritud väikelaevade, alla 12-meetrise kogupikkusega laevade ja jettide, nende omanike ja õigustatud kasutajate ning kasutamisele ja käsutamisele seatud piirangute üle.

  (4) Sõiduki juhtimise õigust tõendavate dokumentide ja juhilubade andmebaasis peetakse arvestust juhtimisõiguse andmise, peatamise, äravõtmise, kehtetuks tunnistamise ja taastamise, samuti Eestis väljaantud juhilubade ja muude juhtimisõigust tõendavate dokumentide üle.

  (5) Väikelaevajuhi ja jetijuhi tunnistuste andmebaasis peetakse arvestust juhtimisõiguse andmise, peatamise, äravõtmise, kehtetuks tunnistamise ja taastamise, samuti Eestis väljaantud juhtimisõigust tõendavate dokumentide üle.

  (6) Digitaalse sõidumeeriku kaartide andmebaasis peetakse arvestust juhi kaartide ja töökoja kaartide andmise, peatamise, äravõtmise, kehtetuks tunnistamise ja taastamise, samuti kontrollija ja tööandja kaartide andmise ning kehtetuks tunnistamise üle.

  (7) Juhtide ametikoolituse andmebaasis peetakse arvestust autoveoseaduse kohase juhtide ametikoolituse üle.

  (8) Vabariigi Valitsus võib otsustada ka muude, seadustes nimetamata sõidukite ning nende juhtimise õiguse andmete liiklusregistrisse kandmise.
[RT I 2005, 31, 228 - jõust. 03.06.2005]

§ 64.  Liiklusregistrisse andmete esitajad

  (1) Liiklusregistrisse andmete esitajaks on:
  1) sõiduki, väikelaeva, alla 12-meetrise kogupikkusega laeva või jeti omanik või tema esindaja;
  2) juhtimisõiguse või juhiloa taotleja;
  3) ametiasutus, kohtuväline menetleja või kohus juhtimisõiguse äravõtmisel ja kehtetuks tunnistamisel;
  4) käsutamispiiranguid kohaldama õigustatud isik;
  5) mootorsõidukijuhi koolitaja õpperühmade nimekirjade esitamisel;
  6) väikelaevajuhi või jetijuhi koolitus- ja eksamineerimisasutus;
  7) sõiduki, väikelaeva, alla 12-meetrise kogupikkusega laeva või jeti tehnonõuete kontrollija;
  8) juhi terviseseisundi kontrollija;
  9) digitaalse sõidumeeriku kaardi taotleja või tema esindaja;
  10) ametikoolituse tunnistuse taotleja või tema esindaja;
  11) väikelaevajuhi või jetijuhi tunnistuse taotleja.

  (2) Käesolevas seaduses ettenähtud ülesannete täitmiseks on majandus- ja kommunikatsiooniministri määratud asutusel õigus nõuda ja seadustes nimetatud andmete esitajatel kohustus esitada tõeseid andmeid õigusaktidega kehtestatud tingimustel ja korras.

  (3) Ametiasutus, kohtuväline menetleja või kohus, kes on teinud otsuse isikult sõiduki või trammi juhtimise õiguse äravõtmise kohta, saadab otsuse ärakirja majandus- ja kommunikatsiooniministri määratud asutusele viie tööpäeva jooksul otsuse jõustumisest arvates.
[RT I 2005, 40, 311 - jõust. 01.10.2005]

§ 65.  Juurdepääs liiklusregistrisse kantud andmetele

  (1) Füüsilisel ja juriidilisel isikul on õigus juurde pääseda üksnes nendega seotud registriandmetele.

  (2) Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusel, notaril, kohtutäituril ja liikluskindlustuse seaduses sätestatud Garantiifondil on õigus juurde pääseda seaduskohaste ülesannete täitmiseks vajalikele andmetele. Riigiga sõlmitud lepingu alusel avalikku ülesannet täitval isikul on õigus juurde pääseda andmetele, mis on talle vajalikud avalike ülesannete täitmiseks.
[RT I 2007, 55, 368 - jõust. 02.11.2007]

  (3) Teaduslikul eesmärgil või muu õigustatud huvi puhul andmetele juurdepääsu korra kehtestab registri vastutav töötleja .

  (4) Andmeid edastada on lubatud Euroopa Liidu liikmesriiki, samuti riiki, mille isikuandmete kaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks.
[RT I 2005, 31, 228 - jõust. 03.06.2005]

§ 651.  Kaitsejõudude sõidukite register

  (1) Kaitseväe ja Kaitseliidu kasutuses olevate mootorsõidukite ja nende haagiste, sealhulgas maastikusõidukite ja nende haagiste ning ratastraktorite, liikurmasinate ja nende haagiste üle, mis ei ole kantud liiklusregistrisse, peetakse arvestust kaitsejõudude sõidukite registris.

  (2) Kaitsejõudude sõidukite register on andmekogu, mille asutab ning mille pidamise põhimääruse kehtestab kaitseminister .

  (3) Kaitsejõudude sõidukite registri vastutav töötleja on Kaitseministeerium.
[RT I 2008, 22, 147 - jõust. 14.06.2008]

§ 66.  Riigivõimu teostamine sõidukite ja juhilubadega seotud toimingute puhul

  (1) Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrab asutuse, kes riigivõimu teostamisel:
  1) korraldab mootorsõiduki ja trammi juhtimise õiguse saamiseks või taastamiseks nõutavad eksamid ja otsustab eksamitulemused, annab mootorsõiduki ja trammi juhtimise õiguse ning annab välja, vahetab ja nõuab tagasi juhilube;
  2) tunnistab kehtetuks juhtimisõiguse seadusega ettenähtud juhtudel ja tingimustel;
  3) korraldab ja teostab mootorsõidukite, trammide ja nende haagiste ning nende osade ja varustuse tehnilist ekspertiisi, katsetamist ja tüübikinnitamist;
  4) korraldab ja teostab maastikusõidukite ning nende osade ja varustuse tehnilist ekspertiisi ja katsetamist;
  5) korraldab ja teostab mootorsõidukite, trammide ja nende haagiste ning maastikusõidukite varustuse tehnoseisundi nõuetele vastavuse kontrolli;
  6) registreerib mootorsõidukeid, nende haagiseid ja maastikusõidukeid, väljastab nende registreerimismärke ja registreerimistunnistusi ning vormistab registrimuudatusi.

  (2) Majandus- ja kommunikatsiooniminister võib volitada tema määratud asutust sõlmima äriühingutega lepinguid mootorsõidukite, trammide ja nende haagiste ning maastikusõidukite tehnoseisundi nõuetele vastavuse kontrollimiseks. Lepingu kohustuslikud tingimused kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister .
[RT I 2005, 40, 311 - jõust. 01.10.2005]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel määratud asutus võib juhtimisõiguse saamiseks nõutavate liiklusteooria- ja sõidueksami soorituste reaalajas jälgimiseks ja salvestamiseks kasutada tehnilisi vahendeid. Salvestisi on õigus kasutada järelevalve teostamisel ning vaiete ja kaebuste lahendamisel. Salvestisi säilitatakse vähemalt üks kuu, kuid mitte kauem kui üks aasta.
[RT I 2009, 33, 213 - jõust. 02.07.2009]

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud tehniliste vahendite paigaldamise ja kasutamise ning andmete töötlemise korra kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister määrusega .
[RT I 2009, 33, 213 - jõust. 02.07.2009]

§ 67.  Sõiduki tehnoseisundit kontrollivale äriühingule esitatavad nõuded

  (1) Käesoleva seaduse § 66 lõikes 2 nimetatud äriühingul peavad olema:
  1) tervisekaitsenõuetele ja kontrollitavatele sõidukitele vastavad ruumid ja territoorium või nende kasutamise võimalus;
  2) käesoleva seaduse § 13 lõike 3 kohaselt kehtestatud eeskirja nõuetele vastavad töötajad, seadmed, vahendid, mõõteriistad ja inventar.

  (2) Lepingut ei sõlmita äriühinguga, kellega on viimase kahe aasta jooksul katkestatud käesoleva seaduse § 66 lõikes 2 nimetatud leping äriühingu poolt toimepandud rikkumiste tõttu.

13. peatükk MAASTIKUSÕIDUKITE LIIKLUS 

§ 68.  Maastikusõiduk

  Käesoleva seaduse tähenduses on maastikusõiduk mootori jõul maastikul liikumiseks ettenähtud liiklusvahend, mis ei ole käesoleva seaduse tähenduses mootorsõiduk ja mis kuulub registreerimisele majandus- ja kommunikatsiooniministri määratud korras.
[RT I 2002, 105, 613 - jõust. 24.12.2002]

§ 69.  Maastikusõiduki registreerimine

  (1) Registreerimisele kuuluvate maastikusõidukite loetelu kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister .

  (2) Maastikusõiduki registreerimise ja tehnoseisundi kontrollimise eeskirjad ning nõuded maastikusõiduki tehnoseisundile ja varustusele kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister .

  (3) Registreeritud maastikusõidukil peab olema vastav riiklik registreerimismärk.

  (4) Kaitsejõudude maastikusõidukite registreerimise ja tehnoseisundi kontrollimise eeskirjad ning nõuded tehnoseisundile ja varustusele kehtestab kaitseminister .
[RT I 2002, 105, 613 - jõust. 24.12.2002]

§ 70.  Maastikusõidukiga liiklemine

  (1) Maastikusõidukiga ei või sõita teel.

  (2) Maastikusõidukiga on lubatud sõita teel jõgede, teede ja muude takistuste ületamiskohtades ning lumega kaetud teel, mis ei ole mootorsõidukitele ajutiselt läbitav. Teel liikudes ei või sõita kiiremini kui 50 kilomeetrit tunnis.

  (3) Maastikul võib maastikusõidukiga sõita või seda parkida üksnes maavaldaja loal.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud luba ei nõuta:
  1) politsei-, tolli- ja piirivalvetöötajatelt ametiülesannete täitmisel;
  2) haige toimetamisel haiglasse;
  3) tulekustutus- või päästetööde tegijatelt;
  4) muudel juhtudel, mis on seotud ametiülesannete täitmisega, nagu elektri- ja sideliinide hooldus- ja parandustööde tegemine jms.

  (5) Maastikusõidukit võib juhtida isik, kellel on mis tahes kategooria mootorsõiduki juhtimise õigus. Maastikusõiduki juhtimisel peab juhil olema kaasas juhiluba ja maastikusõiduki registreerimistunnistus.

  (6) Maastikusõidukite liiklemise eeskirja kehtestab Vabariigi Valitsus . Kohalikul omavalitsusel on õigus maastikusõidukite liiklemisele kehtestada täiendavaid nõudeid oma valla või linna territooriumil.

14. peatükk ERISÄTTED 

§ 71.  Eritalituse sõiduk

  (1) Eritalituse sõiduk on:
  1) kiireloomulisi ameti- või tööülesandeid täitev sõiduk (edaspidi alarmsõiduk);
  2) teehoiuülesandeid ja teel möödapääsmatuid tööülesandeid täitev sõiduk (edaspidi hooldussõiduk);
  3) sõiduk, mida jälitusasutuse jälitustegevusega tegelev töötaja kasutab jälitustoimingu teostamisel või julgeolekuasutuse teabe kogumisega tegelev töötaja kasutab julgeolekuasutuste seaduse alusel teabe varjatud kogumisel (edaspidi jälitussõiduk).
[RT I 2008, 28, 181 - jõust. 13.07.2008]

  (2) Alarmsõiduki juht, kelle sõidukil on sisse lülitatud sinine vilkur koos erilise helisignaaliga või helisignaalita, võib ametiülesannete täitmisel eirata käesoleva seaduse § 47 lõigetes 1–4 nimetatud suurimat lubatud sõidukiirust.

  (3) Jälitussõiduki juht võib käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud toimingute teostamisel eirata käesoleva seaduse § 47 lõigetes 1–4 nimetatud suurimat lubatud sõidukiirust erisignaale kasutamata.

  (4) Hooldussõiduki juht, kelle sõidukil on sisse lülitatud kollane vilkur, võib tööülesannete täitmisel eirata käesoleva seaduse § 3 lõikes 1 nimetatud nõuet.

  (5) Eritalituse sõiduki juht peab käesolevas paragrahvis nimetatud õigusi kasutades tagama liikluse ohutuse.

  (6) Teised liiklejad peavad eritalituse sõidukile, millel on sisse lülitatud vilkur koos erisignaaliga või erisignaalita, ja sellise sõiduki poolt saadetavale sõidukile andma teed või vajaduse korral peatuma.

  (7) Eritalituse sõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise korra kehtestab Vabariigi Valitsus.

§ 72.  Tramm

  (1) Trammi ja selle haagise registreerimise ja tehnoseisundi kontrollimise eeskirjad ning nõuded trammi ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister .

  (2) Trammi võib juhtida isik, kellel on B-kategooria auto ja trammi juhtimise õigus ja kes on vähemalt 21-aastane. Trammi juhtimist võib õppida isik, kes on vähemalt 20,5-aastane ja kellel on B-kategooria auto juhtimise õigus.

  (3) Trammi juhtimise õiguse annab majandus- ja kommunikatsiooniministri määratud asutus.

  (4) Trammijuht ja trammi juhtimisõiguse taotleja peavad läbima tervisekontrolli § 281lõigetes 1–3 ja 5 sätestatud tingimustel ja korras. Trammijuhi ja trammi juhtimisõiguse taotleja kas perioodilise või eelneva tervisekontrolli tingimused ja korra, tervisenõuded ja tervisetõendite vormid kehtestab Vabariigi Valitsus. Trammijuhi kvalifikatsiooninõuded, trammijuhi ettevalmistamise, eksamineerimise ja temale trammi juhtimise õiguse andmise eeskirjad ning trammi juhtimisel kohustuslikult kaasas olevate dokumentide loetelu kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister .

  (5) Trammi juhtimise õigus võetakse ära, tunnistatakse kehtetuks ja taastatakse seadusega mootorsõiduki juhtimise õiguse äravõtmise, kehtetuks tunnistamise ja taastamise kohta sätestatu kohaselt.
[RT I 2005, 40, 311 - jõust. 01.10.2005]

§ 73.  [Kehtetu – RT I 2005, 20, 125 - jõust. 24.04.2005]

§ 74.  Seaduse laienemine välismaalasele ja välismaal registreeritud sõidukile

  Käesolev seadus laieneb Eesti territooriumil viibivale välismaalasest liiklejale ja välismaal registreeritud sõidukile, kui konventsioonide või rahvusvaheliste lepingutega ei ole ette nähtud teisiti.

141. peatükk VASTUTUS 
[RT I 2002, 63, 387 - jõust. 01.09.2002]

§ 741.  Mootorsõiduki või trammi juhtimine juhtimisõiguseta isiku poolt

  (1) Mootorsõiduki või trammi juhtimise eest vastava kategooria mootorsõiduki või trammi juhtimise õiguseta isiku poolt –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut või arestiga.

  (2) Sama teo eest isiku poolt, kes on sõiduki juhtimiselt kõrvaldatud või kellel mootorsõiduki või trammi juhtimise õigus on peatatud või kehtetuks tunnistatud või kellelt on mootorsõiduki või trammi juhtimise õigus ära võetud –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga.
[RT I 2005, 40, 311 - jõust. 01.10.2005]

§ 742.  Mootorsõiduki või trammi juhtimise õiguseta isiku mootorsõidukit või trammi juhtima lubamine

  Omaniku, valdaja või tehnoseisundi või käitamise eest vastutava isiku poolt vastava kategooria mootorsõiduki või trammi juhtimise õiguseta isiku mootorsõidukit või trammi juhtima lubamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

§ 743.  Registreerimata või ümberregistreerimata mootorsõiduki juhtimine

  Kehtestatud korras registreerimata või ümberregistreerimata mootorsõiduki juhtimise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

§ 744.  Registreerimata või ümberregistreerimata mootorsõidukit juhtima lubamine

  Kehtestatud korras registreerimata või ümberregistreerimata mootorsõidukit juhtima lubamise eest sõiduki omaniku, valdaja või tehnoseisundi või käitamise eest vastutava isiku poolt –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

§ 745.  Riikliku registreerimismärgita või mootorsõidukile mittekuuluva riikliku registreerimismärgiga sõiduki juhtimine

  Riikliku registreerimismärgita mootorsõiduki või mootorsõidukile mittekuuluva riikliku registreerimismärgiga sõiduki juhtimise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

§ 746.  Mitteloetava riikliku registreerimismärgiga mootorsõiduki juhtimine

  Nõutavalt kauguselt mitteloetava riikliku registreerimismärgiga mootorsõiduki juhtimise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni kümme trahviühikut.

§ 747.  Tehnoülevaatust mitteläbinud mootorsõiduki juhtimine

  Tehnoülevaatust mitteläbinud mootorsõiduki juhtimise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 30 trahviühikut.

§ 748.  Tehnoülevaatust mitteläbinud mootorsõidukit juhtima lubamine

  Tehnoülevaatust mitteläbinud mootorsõidukit juhtima lubamise eest sõiduki omaniku, valdaja, tehnoseisundi või käitamise eest vastutava isiku poolt –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

§ 749.  Tehnilise rikkega mootorsõiduki juhtimine

  Mootorsõiduki, millel omal jõul ei ole lubatud sõita, juhtimise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

§ 7410.  Tehnilise rikkega mootorsõidukit juhtima lubamine

  Mootorsõidukit, millel omal jõul ei ole lubatud sõita, juhtima lubamise eest sõiduki omaniku, valdaja või tehnoseisundi või käitamise eest vastutava isiku poolt –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

§ 7411.  [Kehtetu – RT I 2007, 54, 362 - jõust. 21.10.2007]

§ 7412.  Omavoliliselt ümberehitatud mootorsõiduki juhtimine

  Omavoliliselt ümberehitatud mootorsõiduki juhtimise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 50 trahviühikut.

§ 7413.  Keskkonnaohtliku mootorsõiduki juhtimine

  Mootorsõiduki, mille heitmete saasteainesisaldus või tekitatav müra ületab normatiivi, juhtimise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 50 trahviühikut.

§ 7414.  Keskkonnaohtlikku mootorsõidukit juhtima lubamine

  Keskkonnaohtlikku mootorsõidukit juhtima lubamise eest selle omaniku või valdaja või tehnoseisundi või käitamise eest vastutava isiku poolt –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

§ 7415.  Mootorsõiduki- või trammijuhi poolt ristmikule või reguleeritud ülekäigurajale sõitmine foori keelava tule ajal

  (1) Mootorsõiduki- või trammijuhi poolt foori keelava tule ajal ristmikule või jalakäijate ülekäigurajale sõitmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 50 trahviühikut.
[RT I 2008, 54, 304 - jõust. 27.12.2008]

  (2) Sama teo eest, kui sellega on tekitatud liiklusoht, –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut või sõiduki juhtimise õiguse äravõtmisega kuni kuue kuuni.
[RT I 2008, 54, 304 - jõust. 27.12.2008]

  (3) Kohus või kohtuväline menetleja võib kohaldada käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud süüteo eest lisakaristusena sõiduki juhtimise õiguse äravõtmist ühest kuust kuni kolme kuuni.
[RT I 2008, 54, 304 - jõust. 27.12.2008]

§ 7416.  Mootorsõiduki- või trammijuhi poolt reguleerimata ülekäigurajal jalakäijale tee mitteandmine

  (1) Mootorsõiduki- või trammijuhi poolt reguleerimata ülekäigurajal jalakäijale tee mitteandmise eest, samuti reguleerimata ülekäiguraja ees naaberreal peatunud sõidukist möödumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 50 trahviühikut.
[RT I 2008, 54, 304 - jõust. 27.12.2008]

  (2) Sama teo eest, kui sellega on tekitatud liiklusoht, –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut või sõiduki juhtimise õiguse äravõtmisega kuni kuue kuuni.
[RT I 2008, 54, 304 - jõust. 27.12.2008]

  (3) Kohus või kohtuväline menetleja võib kohaldada käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud süüteo eest lisakaristusena sõiduki juhtimise õiguse äravõtmist ühest kuust kuni kolme kuuni.
[RT I 2008, 54, 304 - jõust. 27.12.2008]

§ 7417.  Mootorsõiduki- või trammijuhi poolt varalise kahju või tervisekahjustuse tekitamine
[RT I 2005, 40, 311 - jõust. 01.10.2005]

  (1) Mootorsõiduki- või trammijuhi poolt liiklusnõuete rikkumise eest, kui sellega on tekitatud varaline kahju või inimesele ettevaatamatusest tervisekahjustus, –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga või sõiduki juhtimise õiguse äravõtmisega kuni kuue kuuni.
[RT I 2008, 54, 304 - jõust. 27.12.2008]

  (2) Kohus või kohtuväline menetleja võib kohaldada käesolevas paragrahvis sätestatud süüteo eest lisakaristusena sõiduki juhtimise õiguse äravõtmist ühest kuust kuni kolme kuuni.
[RT I 2005, 40, 311 - jõust. 01.10.2005]

§ 7418.  Joobeseisundis isiku mootorsõidukit juhtima lubamine või talle juhtimise üleandmine

  Mootorsõiduki omaniku, valdaja või juhi poolt joobeseisundis isiku mootorsõidukit juhtima lubamise või talle juhtimise üleandmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

§ 7419.  Mootorsõiduki- või trammijuhi poolt lubatud alkoholipiirmäära ületamine

  (1) Mootorsõiduki või trammi juhtimise eest isiku poolt, kelle ühes grammis veres on alkoholisisaldus 0,20–0,49 milligrammi või ühes liitris väljahingatavas õhus on alkoholisisaldus 0,10–0,24 milligrammi, –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut või sõiduki juhtimise õiguse äravõtmisega kuni kuue kuuni.

  (2) Sama teo eest isiku poolt, kelle ühes grammis veres on alkoholisisaldus 0,50–1,49 milligrammi või ühes liitris väljahingatavas õhus on alkoholisisaldus 0,25–0,74 milligrammi, –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga või sõiduki juhtimise õiguse äravõtmisega kuni ühe aastani.

  (3) Kohus või kohtuväline menetleja võib kohaldada käesolevas paragrahvis sätestatud süüteo eest lisakaristusena sõiduki juhtimise õiguse äravõtmist järgmiselt:
  1) kolmest kuust kuni üheksa kuuni, kui isikut ei ole varem käesolevas paragrahvis sätestatud süüteo eest karistatud;
  2) kolmest kuust kuni ühe aastani, kui isikut on varem käesolevas paragrahvis sätestatud süüteo eest karistatud.
[RT I 2008, 54, 304 - jõust. 01.07.2009]

§ 7420.  [Kehtetu – RT I 2008, 54, 304 - jõust. 01.07.2009]

§ 7421.  Liiklusõnnetuses osalenud juhi poolt pärast liiklusõnnetust alkoholi tarvitamine
[RT I 2005, 40, 311 - jõust. 01.10.2005]

  (1) Alkoholi tarvitamise eest liiklusõnnetuses osalenud juhi poolt vahetult pärast liiklusõnnetust enne selle asjaolude väljaselgitamist sündmuskohal –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga või sõiduki juhtimise õiguse äravõtmisega kuni kaheksateistkümne kuuni.
[RT I 2008, 54, 304 - jõust. 27.12.2008]

  (2) Kohus või kohtuväline menetleja võib kohaldada käesolevas paragrahvis sätestatud süüteo eest lisakaristusena sõiduki juhtimise õiguse äravõtmist kolmest kuust kuni üheksa kuuni.
[RT I 2005, 40, 311 - jõust. 01.10.2005]

§ 7422.  Mootorsõidukijuhi poolt lubatud sõidukiiruse ületamine
[RT I 2005, 40, 311 - jõust. 01.10.2005]

  (1) Mootorsõidukijuhi poolt lubatud suurima sõidukiiruse ületamise eest kuni 20 kilomeetrit tunnis –
karistatakse rahatrahviga kuni 30 trahviühikut.
[RT I 2008, 54, 304 - jõust. 27.12.2008]

  (2) Mootorsõiduki juhi poolt lubatud suurima sõidukiiruse ületamise eest 21–40 kilomeetrit tunnis –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut või sõiduki juhtimise õiguse äravõtmisega kuni kuue kuuni.
[RT I 2008, 54, 304 - jõust. 27.12.2008]

  (3) Mootorsõiduki juhi poolt lubatud suurima sõidukiiruse ületamise eest üle 40 kilomeetri tunnis –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut või arestiga või sõiduki juhtimise õiguse äravõtmisega kuni ühe aastani.
[RT I 2008, 54, 304 - jõust. 27.12.2008]

  (4) Kohus või kohtuväline menetleja võib kohaldada käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud süüteo eest lisakaristusena sõiduki juhtimise õiguse äravõtmist ühest kuust kuni kolme kuuni.
[RT I 2005, 40, 311 - jõust. 01.10.2005]

  (5) Kohus või kohtuväline menetleja võib kohaldada käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud süüteo eest lisakaristusena sõiduki juhtimise õiguse äravõtmist ühest kuust kuni kuue kuuni.
[RT I 2005, 40, 311 - jõust. 01.10.2005]

§ 7423.  Mootorsõiduki juhtimine, milles asub kiirusemõõteseadet avastada või selle tööd häirida võimaldav seade

  Mootorsõiduki juhtimise eest, milles asub kiirusemõõteseadet avastada või selle tööd häirida võimaldav seade, –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

§ 7424.  Möödasõidunõuete rikkumine

  (1) Mootorsõidukijuhi poolt möödasõidunõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.
[RT I 2008, 54, 304 - jõust. 27.12.2008]

  (2) Sama teo eest, kui sellega on tekitatud liiklusoht, –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut või sõiduki juhtimise õiguse äravõtmisega kuni ühe aastani.
[RT I 2008, 54, 304 - jõust. 27.12.2008]

  (3) Kohus või kohtuväline menetleja võib kohaldada käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud süüteo eest lisakaristusena sõiduki juhtimise õiguse äravõtmist ühest kuust kuni kuue kuuni.
[RT I 2008, 54, 304 - jõust. 27.12.2008]

§ 7425.  Sõitmine vastassuunavööndis

  Mootorsõiduki juhi poolt vastassuunavööndis sõitmise eest, välja arvatud juhul, kui see on liiklusnõuetes lubatud, –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

§ 7426.  Raudteeülesõidukoha ületamise nõuete rikkumine

  Mootorsõiduki juhi poolt raudteeülesõidukoha ületamise nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

§ 7427.  Sõidueesõiguse kasutamise takistamine

  Mootorsõiduki- või trammijuhi poolt sõidueesõiguse andmata jätmise eest eritalituse sõidukile liiklusnõuetes ettenähtud juhul –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

§ 7428.  [Kehtetu – RT I 2005, 31, 228 - jõust. 03.06.2005]

§ 7429.  Mootorsõiduki- või trammijuhile kehtestatud töö- ja puhkeaja nõuete rikkumine mootorsõiduki või trammi omaniku, valdaja või käitamise eest vastutava isiku poolt

  Mootorsõiduki või trammi omaniku, valdaja või käitamise eest vastutava isiku poolt mootorsõiduki- või trammijuhile kehtestatud töö- ja puhkeaja nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

§ 7430.  Sõiduki peatamise märguande eiramine

  (1) Sõidukijuhi poolt sõiduki kohustusliku peatamise märguande tahtliku eiramise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut või arestiga või sõiduki juhtimise õiguse äravõtmisega kuni kahe aastani.
[RT I 2008, 54, 304 - jõust. 27.12.2008]

  (11) Kohus või kohtuväline menetleja võib kohaldada käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud süüteo eest lisakaristusena sõiduki juhtimise õiguse äravõtmist kolmest kuust kuni ühe aastani.
[RT I 2005, 40, 311 - jõust. 01.10.2005]

  (2) Sõiduki peatumise märguanne on kohustuslik, kui selle on andnud kehtestatud korras politseiametnik, abipolitseinik või muu isik, kes on selleks volitatud seaduse või seaduse alusel antud muu õigusaktiga.

§ 7431.  Liiklusõnnetusest mitteteatamine

  (1) Liiklusõnnetuses osalenud sõiduki juhi poolt liiklusõnnetusest politseile teatamise nõuete rikkumise eest, kui teatamine oli kohustuslik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga või sõiduki juhtimise õiguse äravõtmisega kuni ühe aastani.
[RT I 2008, 54, 304 - jõust. 27.12.2008]

  (2) Kohus või kohtuväline menetleja võib kohaldada käesolevas paragrahvis sätestatud süüteo eest lisakaristusena sõiduki juhtimise õiguse äravõtmist kolmest kuust kuni üheksa kuuni.
[RT I 2005, 40, 311 - jõust. 01.10.2005]

§ 7432.  Liiklusõnnetuse sündmuskohalt põgenemine

  (1) Liiklusõnnetuse sündmuskohalt põgenemise või liiklusõnnetuses kannatada saanud abitus seisundis oleva inimese abita jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga või sõiduki juhtimise õiguse äravõtmisega kuni kahe aastani.
[RT I 2008, 54, 304 - jõust. 27.12.2008]

  (2) Kohus või kohtuväline menetleja võib kohaldada käesolevas paragrahvis sätestatud süüteo eest lisakaristusena sõiduki juhtimise õiguse äravõtmist kuuest kuust kuni ühe aastani.
[RT I 2005, 40, 311 - jõust. 01.10.2005]

§ 7433.  Mootorsõiduki- või trammijuhi poolt sõitjate- või veoseveo nõuete rikkumine

  Mootorsõiduki- või trammijuhi poolt sõitjate- või veoseveo nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

§ 7434.  [Kehtetu – RT I 2005, 31, 228 - jõust. 03.06.2005]

§ 7435.  Mootorsõiduki- või trammijuhi poolt liiklusnõuete muu rikkumine

  (1) Mootorsõiduki- või trammijuhi poolt liiklusnõuete rikkumise eest, kui puudub käesoleva seaduse §-des 741–7427, 7430–7432 või 7464 sätestatud väärteokoosseis –
karistatakse rahatrahviga kuni 50 trahviühikut.
[RT I 2008, 54, 304 - jõust. 27.12.2008]

  (2) Sama teo eest, kui sellega on tekitatud liiklusoht, –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut või sõiduki juhtimise õiguse äravõtmisega kuni kuue kuuni.
[RT I 2008, 54, 304 - jõust. 27.12.2008]

  (21) Kohus või kohtuväline menetleja võib kohaldada käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud süüteo eest lisakaristusena sõiduki juhtimise õiguse äravõtmist ühest kuust kuni kolme kuuni.
[RT I 2005, 40, 311 - jõust. 01.10.2005]

  (3) [Kehtetu – RT I 2008, 54, 304 - jõust. 27.12.2008]

§ 7436.  Liiklusnõuete rikkumine jalakäija või muu liikleja poolt

  (1) Jalakäija, jalgratturi, loomveokijuhi, sõitja või mopeedijuhi poolt liiklusnõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni kümme trahviühikut.

  (2) Sama teo eest:
  1) kui see on toime pandud joobeseisundis;
  2) kui sellega on tekitatud inimesele ettevaatamatusest tervisekahjustus või
  3) kui sellega on tekitatud varaline kahju või liiklusoht, –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

§ 7437.  Parkimine keelatud kohas

  (1) Sõiduki parkimise eest selleks keelatud kohas või liikluskorraldusvahendiga ettenähtud parkimiskorda või -viisi rikkudes –
karistatakse rahatrahviga kuni kümme trahviühikut.

  (2) Sõiduki parkimise eest selleks keelatud kohas või liikluskorraldusvahendiga ettenähtud parkimiskorda või -viisi rikkudes nii, et see on ohtlik teistele liiklejatele või häirib oluliselt liiklust, –
karistatakse rahatrahviga kuni 50 trahviühikut.

§ 7438.  [Kehtetu – RT I 2002, 110, 654 - jõust. 01.02.2003]

§ 7439.  [Kehtetu – RT I 2005, 20, 125 - jõust. 24.04.2005]

§ 7440.  Maastikusõiduki liiklemise nõuete rikkumine

  Maastikusõiduki liiklemise nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 50 trahviühikut.

§ 7441.  [Kehtetu – RT I 2005, 31, 228 - jõust. 03.06.2005]

§ 7442.  [Kehtetu – RT I 2002, 110, 654 - jõust. 01.01.2003]

§ 7443.  Mootorsõidukijuhile kehtestatud nädalase sõiduaja nõuete rikkumine

  Kehtestatust pikema nädalase sõiduaja kasutamise eest mootorsõidukijuhi poolt –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.
[RT I 2005, 31, 228 - jõust. 03.06.2005]

§ 7444.  Mootorsõidukijuhile kehtestatud ööpäevase sõiduajanõuete rikkumine

  (1) Kehtestatust kuni kaks tundi pikema ööpäevase sõiduaja kasutamise eest mootorsõidukijuhi poolt –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

  (2) Kehtestatust üle kahe tunni pikema ööpäevase sõiduaja kasutamise eest mootorsõidukijuhi poolt –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.
[RT I 2007, 54, 362 - jõust. 21.10.2007]

§ 7445.  Mootorsõidukijuhile kehtestatud kahe järjestikuse nädala sõiduaja nõuete rikkumine

  Kehtestatust pikema kahe järjestikuse nädala sõiduaja kasutamise eest mootorsõidukijuhi poolt –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.
[RT I 2005, 31, 228 - jõust. 03.06.2005]

§ 7446.  Mootorsõidukijuhile kehtestatud vaheajanõuete rikkumine

  (1) Kehtestatud vaheaja kasutamata jätmise eest pärast 4,5-tunnist sõiduaega mootorsõidukijuhi poolt –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

  (2) Kehtestatust lühema vaheaja kasutamise eest pärast 4,5-tunnist sõiduaega mootorsõidukijuhi poolt –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.
[RT I 2005, 31, 228 - jõust. 03.06.2005]

§ 7447.  Mootorsõidukijuhile kehtestatud ööpäevase puhkeajanõuete rikkumine

  (1) Kehtestatust kuni kaks tundilühema ööpäevase puhkeaja kasutamise eest mootorsõidukijuhi poolt –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

  (2) Kehtestatust üle kahe tunni lühema ööpäevase puhkeaja kasutamise eest mootorsõidukijuhi poolt –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.
[RT I 2007, 54, 362 - jõust. 21.10.2007]

§ 7448.  Mootorsõidukijuhile kehtestatud iganädalase puhkeaja nõuete rikkumine

  Kehtestatust lühema iganädalase puhkeaja kasutamise eest mootorsõidukijuhi poolt –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.
[RT I 2005, 31, 228 - jõust. 03.06.2005]

§ 7449.  Mootorsõidukijuhile kehtestatud töögraafikunõuete rikkumine

  (1) Regulaarsel sõitjateveol, kui liini pikkus on alla 50 km, kehtestatud töögraafiku esitamata jätmise eest mootorsõidukijuhi poolt –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

  (2) Regulaarsel sõitjateveol, kui liini pikkus on alla 50 km, kehtestatud töögraafiku järgimata jätmise eest mootorsõidukijuhi poolt –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.
[RT I 2005, 31, 228 - jõust. 03.06.2005]

§ 7450.  Mootorsõidukijuhi töögraafiku koostamise nõuete rikkumine sõiduki valdaja poolt

  Regulaarsel sõitjateveol, kui liini pikkus on alla 50 km, nõuetekohase töögraafiku juhile andmata jätmise või töö- ja puhkeaja nõudeid eirava graafiku koostamise eest mootorsõiduki valdaja poolt –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.
[RT I 2005, 31, 228 - jõust. 03.06.2005]

§ 7451.  Mootorsõidukijuhile kehtestatud iganädalase tööaja nõuete rikkumine

  Kehtestatust pikema iganädalase tööaja kasutamise eest mootorsõidukijuhi poolt –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.
[RT I 2005, 31, 228 - jõust. 03.06.2005]

§ 7452.  Trammijuhile kehtestatud töö- ja puhkeaja nõuete rikkumine

  Trammijuhile kehtestatud töö- ja puhkeaja nõuete rikkumise eest trammijuhi poolt –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.
[RT I 2005, 31, 228 - jõust. 03.06.2005]

§ 7453.  Juhi mõjutamine töö- ja puhkeaja nõudeid rikkuma

  Mootorsõidukijuhile ebaseadusliku töökäsu andmise eest, millega mõjutatakse rikkuma õigusaktiga kehtestatud töö- ja puhkeaja nõudeid, välja arvatud §-s 7450 nimetatud juhud, –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.
[RT I 2005, 31, 228 - jõust. 03.06.2005]

§ 7454.  Ohtlike ainete ja esemete autoveol kõrgendatud ohuga seonduvate nõuete rikkumine

  Ohtlike ainete, esemete või jäätmete autoveol inimese elule, tervisele või keskkonnale kõrgendatud ohuga seonduvate nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.
[RT I 2005, 31, 228 - jõust. 03.06.2005]

§ 7455.  Ohtlike ainete ja esemete autoveol keskmise ohuga seonduvate nõuete rikkumine

  Ohtlike ainete, esemete või jäätmete autoveol inimese tervisele või keskkonnale keskmise ohuga seonduvate nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.
[RT I 2005, 31, 228 - jõust. 03.06.2005]

§ 7456.  Ohtlike ainete ja esemete autoveol väikese ohuga seonduvate nõuete rikkumine

  Ohtlike ainete, esemete või jäätmete autoveol inimese tervisele või keskkonnale väikese ohuga seonduvate nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 50 trahviühikut.
[RT I 2005, 31, 228 - jõust. 03.06.2005]

§ 7457.  [Kehtetu – RT I 2007, 54, 362 - jõust. 21.10.2007]

§ 7458.  Mootorsõiduki juhtimine sõidumeeriku kasutamise nõudeid rikkudes

  Sellise mootorsõiduki juhtimise eest, millel puudub kohustuslik sõidumeerik või mille sõidumeerik ei ole töökorras või on nõuetekohaselt plommimata, –
karistatakse rahatrahviga kuni 50 trahviühikut.
[RT I 2007, 54, 362 - jõust. 21.10.2007]

§ 7459.  Mootorsõidukit juhtima lubamine sõidumeeriku kasutamise nõudeid rikkudes

  Mootorsõidukit, millel puudub kohustuslik sõidumeerik või mille sõidumeerik ei ole töökorras või on nõuetekohaselt plommimata, juhtima lubamise eest sõiduki omaniku, valdaja või tehnoseisundi või käitamise eest vastutava isiku poolt –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.
[RT I 2007, 54, 362 - jõust. 21.10.2007]

§ 7460.  Sõidumeeriku ettenähtud juhtudel kasutamata jätmine ning sõidumeeriku ja selle plommi tahtlik rikkumine

  Mootorsõidukile paigaldatud sõidumeeriku ettenähtud juhtudel kasutamata jätmise või sõidu­meeriku või selle plommi tahtliku rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.
[RT I 2007, 54, 362 - jõust. 21.10.2007]

§ 7461.  Sõidumeeriku tööd häirida võimaldava seadmega varustatud mootorsõiduki juhtimine

  Sõidumeeriku tööd häirida võimaldava seadmega varustatud mootorsõiduki juhtimise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.
[RT I 2007, 54, 362 - jõust. 21.10.2007]

§ 7462.  Mehaanilise ja digitaalse sõidumeeriku salvestuslehe ning juhikaardi kasutamise nõuete rikkumine

  (1) Mootorsõidukile paigaldatudmehaanilise või digitaalsesõidumeeriku salvestuslehtede või juhikaardi kasutamisnõuete või nende lugemise võimalusele kehtestatud nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.
[RT I 2007, 54, 362 - jõust. 21.10.2007]

§ 7463.  [Kehtetu – RT I 2008, 54, 304 - jõust. 27.12.2008]

§ 7464.  Turvavarustuse kasutamise nõuete rikkumine

  (1) Sõiduki juhi või sõitja poolt turvavöö nõuetekohaselt kinnitamata jätmise eest või sõidukijuhi poolt turvavarustuse abil nõuetekohaselt kinnitamata lapse sõidutamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 50 trahviühikut.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud teo eest, kui isikut on varem karistatud sellise teo eest, –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.
[RT I 2008, 54, 304 - jõust. 27.12.2008]

§ 7465.  Mootorsõidukiomaniku või vastutava kasutaja kohustuse rikkumine

  (1) Mootorsõidukiomaniku või vastutava kasutaja poolt käesoleva seaduse § 11 lõikes 3 sätestatud kohustuse mittetäitmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 50 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 6000 krooni.
[RT I 2008, 54, 304 - jõust. 01.04.2009]

§ 7466.  Kirjalikus hoiatamismenetluses kohaldatava hoiatustrahvi määrad

  Kirjalikus hoiatamismenetluses kohaldatakse hoiatustrahvi järgmiselt:
  1) suurima lubatud sõidukiiruse ületamise korral määratakse hoiatustrahv, mille suurus kroonides saadakse lubatud sõidukiirust ületanud kilomeetrite arvu korrutamisel arvuga 50;
  2) sõiduki parkimise eest selleks keelatud kohas või liikluskorraldusvahendiga ettenähtud parkimiskorda või -viisi rikkudes või ristmikul seismisega teiste liiklejate võimaliku takistamise või ühissõidukiraja lubamatu kasutamise eest määratakse hoiatustrahv suurusega 300 krooni;
  3) käesoleva paragrahvi punktis 2 kirjeldatud teo eest viisil, mis on ohtlik teistele liiklejatele või häirib oluliselt liiklust, määratakse hoiatustrahv suurusega 1000 krooni;
  4) keelava fooritule ajal ristmikule või jalakäijate ülekäigurajale sõitmise eest määratakse hoiatustrahv suurusega 1500 krooni;
  5) käesoleva paragrahvi punktis 4 kirjeldatud teo eest viisil, mis on ohtlik teistele liiklejatele või häirib oluliselt liiklust, määratakse hoiatustrahv suurusega 3000 krooni.
[RT I 2008, 54, 304 - jõust. 27.12.2008]

§ 7467.  Liiklusoht

  Liiklusoht käesoleva seaduse tähenduses on olukord, mis sunnib teist liiklejat ohu vältimiseks järsult muutma liikumissuunda või -kiirust või peatuma.
[RT I 2008, 54, 304 - jõust. 27.12.2008]

§ 7468.  Menetlus

  (1) Käesoleva seaduse §-des 741–7465 sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

  (2) Käesoleva seaduse §-des 741–7465 sätestatud väärtegude kohtuvälised menetlejad on Politseiamet, politseiprefektuur, Keskkriminaalpolitsei ja Julgestuspolitsei.

  (3) Käesoleva seaduse §-s 7437 sätestatud väärteo kohtuväline menetleja on valla- või linnavalitsus.

  (4) Käesoleva seaduse §-s 7429 ja §-des 7443–7453 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Tööinspektsioon.

  (5) Kohtuväline menetleja või kohus võib kohaldada käesoleva seaduse §-des 7423 ja 7461 sätestatud väärteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud eseme konfiskeerimist vastavalt karistusseadustiku §-le 83.
[RT I 2008, 54, 304 - jõust. 27.12.2008]

15. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 75.  Tähtajata juhilubade kehtivus

  Tähtajata auto- ja mootorrattajuhiload, mis on välja antud Eestis elavatele isikutele Eestis või endise Nõukogude Liidu territooriumil, kehtivad 2001. aasta 30. juunini.

§ 76.  Mootorsõiduki registreerimisdokumentide kehtivus

  Eestis enne 1993. aasta 1. novembrit väljaantud mootorsõidukite ja nende haagiste tehnilised passid, tehnilised talongid ja registreerimistunnistused kehtivad 2001. aasta 30. juunini. Kui 2002. aasta 1. jaanuariks ei ole nimetatud dokumendid uuendatud, kustutatakse mootorsõiduk ja selle haagis liiklusregistrist.

§ 77.  Mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooninõuete rakendumine

  Käesoleva seaduse § 36 lõikes 2 nimetatud nõuded mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsioonile rakenduvad 2002. aasta 1. juulil.

§ 771.  Liiklusseaduse § 413 lõike 6 kohaldamine

  (1) Liiklusseaduse § 413 lõiget 6 kohaldatakse Riigi Teataja I 2001, 3, 6; 2002, 92, 531; 105, 613; 110, 654 ja 655 redaktsioonis tagasiulatuvalt alates 2002. aasta 1. septembrist.

  (2) Juhtimisõiguse peatamise korral ei arvestata isiku karistamist liiklusseaduse § 7435 lõike 1 alusel.

  (3) Isiku, kelle juhtimisõigus on peatatud liiklusseaduse § 7435 lõike 1 alusel, juhtimisõigus taastatakse juhiloa väljaandnud asutuse poolt.
[RT I 2003, 26, 156 - jõust. 21.03.2003]

§ 772.  Liiklusseaduse § 204 kohaldamine

  Sõidukil, mis on valmistatud enne 1985. aasta 1. jaanuari ja mida kasutatakse siseriiklikul veose- või sõitjateveo teenuse osutamisel, tekib kohustus kasutada sõidumeerikut 2006. aasta 1. jaanuarist.
[RT I 2005, 31, 228 - jõust. 03.06.2005]

§ 773.  Liiklusseaduse §-de 411 ja 413 kehtetuks tunnistamisega seotud rakendussätted

  (1) Enne 2005. aasta 1. oktoobrit kehtinud liiklusseaduse § 411 alusel sõiduki juhtimiseks väljastatud ajutine juhiluba kehtib selles märgitud kehtivustähtaja lõpuni.

  (2) Isikule, kelle juhtimisõigust tõendavaks dokumendiks on enne 2005. aasta 1. oktoobrit kehtinud liiklusseaduse § 411 alusel sõiduki juhtimiseks väljastatud ajutine juhiluba, tagastatakse äravõetud juhiluba tema kirjaliku avalduse alusel. Juhiluba tagastatakse hiljemalt kolme tööpäeva jooksul avalduse saamisest arvates.

  (3) Isiku suhtes, kelle juhtimisõigus on peatatud üheks kuni kaheteistkümneks kuuks enne 2005. aasta 1. oktoobrit kehtinud liiklusseaduse § 413 alusel, kehtib otsuses märgitud juhtimisõiguse peatamise tähtaeg.

  (4) Isiku suhtes, kelle juhtimisõigus on peatatud pikemaks ajaks kui kaheteistkümneks kuuks enne 2005. aasta 1. oktoobrit kehtinud liiklusseaduse § 413 alusel, loetakse juhtimisõigus peatatuks kaheteistkümneks kuuks otsuses märgitud tähtajast alates.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 sätestatud juhtudel taastatakse juhtimisõigus liiklusseaduse §-s 44 sätestatud korras ja tingimustel, mis kehtisid enne 2005. aasta 1. oktoobrit.

  (6) Isiku juhtimisõigus jäetakse peatamata, kui seda ei ole enne 2005. aasta 1. oktoobrit kehtinud liiklusseaduse § 413 lõike 10 kohaselt peatatud.

  (7) Mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooni ei või taotleda isik, kelle juhtimisõigus on peatatud enne 2005. aasta 1. oktoobrit kehtinud liiklusseaduse § 413 alusel ning peatamise tähtaeg ei ole vastavalt käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 sätestatule lõppenud.
[RT I 2005, 40, 311 - jõust. 01.10.2005]

§ 774.  Liiklusseaduse § 203 lõike 8 kohaldamine

  Sõidukile, mis ei kuulu käesoleva seaduse § 203 lõikes 8 toodud sõidukite hulka, on sõidumeerik kohustuslik alates 2008. aasta 1. jaanuarist.
[RT I 2007, 54, 362 - jõust. 21.10.2007]

§ 78.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 79.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2001. aasta 1. veebruaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 27 lõige 5 jõustub Eesti ühinemisel Euroopa Liiduga eraldi seadusega.
[RT I 2003, 78, 522 - jõust. 18.12.2003]

  Lisa 1
[RT I 2003, 78, 522 - jõust. 18.12.2003]

  MOOTORSÕIDUKITE KATEGOORIAD VASTAVALT JUHTIMISÕIGUSELE

Kategooria

Sõiduki liik ja iseloomustus

1. Põhikategooriad

A

mootorratas külghaagisega või külghaagiseta

B

auto, mille registrimass ei ületa 3500 kg ja millel peale juhikoha ei ole rohkem kui kaheksa istekohta; sama auto koos kerghaagisega

B-kategooria auto koos haagisega, mis ei ole kerghaagis, kui haagise registrimass ei ületa auto tühimassi ja autorongi registrimass ei ületa 3500 kg

BE

B-kategooria auto koos haagisega, mis ei ole kerghaagis, kui haagise registrimass ületab auto tühimassi või autorongi registrimass ületab 3500 kg

C

auto, mis ei kuulu D-kategooriasse ja mille registrimass on üle 3500 kg; sama auto koos kerghaagisega

CE

autorong, mille veduk on C-kategooria auto ja mille haagise registrimass on suurem kui kerghaagisel

D

auto, millel peale juhikoha on rohkem kui kaheksa istekohta ja mis on ette nähtud sõitjate veoks; sama auto koos kerghaagisega

DE

autorong, mille veduk on D-kategooria auto ja mille haagise registrimass on suurem kui kerghaagisel

R

juhitava esisillaga ratastraktor või liikurmasin haagisega või haagiseta

T

liigendraamiga ratastraktor või juhitava tagasillaga liikurmasin haagisega või haagiseta ja muu ratastraktor või liikurmasin, mis ei kuulu R-kategooriasse

2. Alamkategooriad

A1

mootorratas, mille mootori töömaht ei ületa 125 cm3 ja võimsus ei ületa 11 kW

B1

kolme- või neljarattaline auto, mille tühimass ei ületa 550 kg ja valmistajakiirus on üle 50 km/h või millel on sisepõlemismootor töömahuga üle 50 cm3 või mõni muu vastava võimsusega mootor. Elektrilise ajamiga sõidukite tühimassi puhul ei arvestata aku massi

C1

auto, mis ei kuulu D-kategooriasse ja mille registrimass on üle 3500 kg, kuid ei ületa 7500 kg; sama auto koos kerghaagisega

C1E

autorong, mille veduk on C1-alamkategooria auto, kui autorongi registrimass ei ületa 12 000 kg ja haagise registrimass on suurem kui kerghaagisel, kuid ei ületa veduki tühimassi

D1

auto, millel peale juhikoha on rohkem kui kaheksa, kuid mitte rohkem kui 16 istekohta ja mis on ette nähtud sõitjate veoks; sama auto koos kerghaagisega

D1E

autorong, mille veduk on D1-alamkategooria auto, kui autorongi registrimass ei ületa 12 000 kg ja haagise registrimass on suurem kui kerghaagisel, kuid ei ületa veduki tühimassi. Haagist ei või kasutada sõitjate veoksKäesolevas seaduses tuleb termineid mõista alljärgnevalt:

Auto on sõitjate või veoste veoks või sõidukite haakes vedamiseks või eritööde tegemiseks ettenähtud vähemalt neljarattaline mootorsõiduk, mille valmistajakiirus ületab 25 km/h. Autoks loetakse ka kolmerattalist mootorsõidukit ja elektrikontaktliiniga ühendatud rööbasteta sõidukit. Autoks ei loeta mopeedi, mootorratast, traktorit ega liikurmasinat.

Autorong on autost ja ühest või enamast haagisest koostatud sõidukite kombinatsioon.

Erivõimsus on mootori võimsuse ja sõiduki tühimassi suhe.

Haagis on mootorsõidukiga haakes liikumiseks valmistatud või selleks kohandatud sõiduk.

Kerghaagis on haagis, mille registrimass ei ületa 750 kg.

Liikurmasin on ratastel liikuv teatud kindla töö tegemiseks ettenähtud mootorsõiduk, mille suurim valmistajakiirus ületab 6 km/h, kuid ei ületa 40 km/h. Liikurmasinaks ei loeta auto alusel valmistatud eritöömasinat.

Mootorratas on külghaagisega või külghaagiseta kaherattaline mootorsõiduk, mille sisepõlemismootori töömaht on üle 50 cm3 või valmistajakiirus on üle 45 km/h.

Mopeed on kahe- või kolmerattaline sõiduk, mille sisepõlemismootori töömaht ei ületa 50 cm3 ja valmistajakiirus ei ületa 45 km/h.

Ratastraktor on mootorsõiduk, millel on rattad ja vähemalt kaks telge ning mille suurim valmistajakiirus ületab 6 km/h, kuid ei ületa 40 km/h. Ratastraktori põhifunktsioon on sellel paikneva või sellega haakes oleva masina või riistaga töötamine, paikse masina käitamine või veose või haagise vedamine. Ratastraktoriks loetakse ka käesolevas sättes nimetatud tingimustele vastavat mootorsõidukit, mille põhifunktsioon on veose vedamine ja mille valmistajakiirus ei ületa 50 km/h.
[RT I 2002, 38, 234 – jõust. 17.05.2002]Registrimass on juhi, sõitjate ja veosega täisvarustuses sõidukile registreerimisel määratud suurim mass, mis ei või ületada valmistaja lubatud suurimat massi.

Tegelik mass on sõiduki mass antud hetkel koos juhi, sõitjate ja veosega.

Tühimass on juhi, sõitjate ja veoseta täisvarustuses sõiduki mass, mille on määranud valmistaja.

Lisa 2

LIIKUMISPUUDEGA INIMESE SÕIDUKI PARKIMISKAART

Esikülg

Mõõt 106×148 mm, taust helesinineTagakülg


1Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/15/EÜ autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja korralduse kohta (EÜT L 80, 23.03.2002, lk 35–39);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/22/EÜ, mis käsitleb nõukogu määruste (EMÜ) nr 3820/85 ja (EMÜ) nr 3821/85 rakendamise miinimumtingimusi seoses autovedudega seotud sotsiaalõigusnormidega ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 88/599/EMÜ (ELT L 102, 11.04.2006, lk 35–44).
[RT I 2007, 54, 362 - jõust. 21.10.2007]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json