Teksti suurus:

Teaduskompetentsi Nõukogu moodustamise kord ja töökord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.02.2012
Avaldamismärge:

Teaduskompetentsi Nõukogu moodustamise kord ja töökord

Vastu võetud 11.12.2001 nr 392
RT I 2001, 97, 615
jõustumine 21.12.2001

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.12.2002RT I 2002, 105, 62601.01.2003
04.08.2005RT I 2005, 43, 36512.08.2005
18.06.2009RT I 2009, 33, 21601.09.2009

Määrus kehtestatakse « Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse » § 10 punkti 4 alusel.

§ 1. Teaduskompetentsi Nõukogu liikmed

 (1) Teaduskompetentsi Nõukogu (edaspidi nõukogu ) liikmeteks on omal alal tunnustatud teadlased.

 (2) Nõukogu liikmeteks ei saa olla teadus- ja arendusasutuste rahaliste vahendite kasutamise eest vastutavad isikud.

 (3) Nõukogu on 9-liikmeline.

§ 2. Nõukogu moodustamine

 (1) Nõukogu moodustab ja selle koosseisu kinnitab kuni kolmeks aastaks Vabariigi Valitsus haridus- ja teadusministri ettepanekul.

 (2) Haridus- ja teadusministrile esitavad kandidaate nõukogu liikme kohale avalikõiguslike juriidiliste isikutena tegutsevate ülikoolide rektorid ja Eesti Teaduste Akadeemia.

 (3) Haridus- ja teadusminister teeb esitatud kandidaatide hulgast valiku, arvestades erinevate teadus- ja arendustegevuse valdkondade esindatust ning järgmisi kriteeriume:
 1) nõukogu igas järgmises koosseisus peab olema vähemalt ühe kolmandiku ulatuses uusi liikmeid;
 2) üks ja sama isik ei tohi järjest nõukogu liige olla rohkem kui kuus aastat.
[RT I 2005, 43, 365 - jõust. 12.08.2005]

§ 3. Nõukogu töö juhtimine

 (1) Nõukogu tööd juhib esimees, tema äraolekul aseesimees.

 (2) Esimehe ja aseesimehe valib nõukogu oma liikmete hulgast nõukogu uue koosseisu esimesel istungil, mille kutsub kokku haridus- ja teadusminister.
[RT I 2002, 105, 626 - jõust. 01.01.2003]

§ 4. [Kehtetu – RT I 2009, 33, 216 - jõust. 01.09.2009]

§ 5. Nõukogu istung

 (1) Nõukogu töövorm on istung. Istungid toimuvad vähemalt neli korda aastas.

 (2) Istungi kutsub kokku nõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees, vastavalt vajadusele või vähemalt nelja nõukogu liikme nõudmisel, teatades sellest nõukogu liikmetele kirjalikult vähemalt üks nädal enne istungi toimumist.

 (3) Istungi päevakord koos teiste vajalike dokumentidega saadetakse nõukogu liikmetele vähemalt üks nädal enne istungi toimumist.
[RT I 2009, 33, 216 - jõust. 01.09.2009]

 (4) Nõukogu istungeid juhatab esimees, tema äraolekul aseesimees.

 (5) Nõukogu esimehel, tema äraolekul aseesimehel, on õigus kutsuda päevakorras olevate küsimuste arutamiseks nõukogu istungist osa võtma nõukogu koosseisu mittekuuluvaid isikuid.

§ 6. Istungi protokoll

 (1) Nõukogu istungid protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla nõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ja protokollija.

 (2) Protokollija edastab nõukogu istungi protokolli koopiad ühe nädala jooksul pärast istungi toimumist kõikidele nõukogu liikmetele.
[RT I 2009, 33, 216 - jõust. 01.09.2009]

§ 7. Nõukogu otsustusvõimelisus

 (1) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui istungil osaleb vähemalt kuus nõukogu liiget, sealhulgas esimees, tema äraolekul aseesimees.

 (2) Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub nõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kahe nädala jooksul kokku uue istungi.

§ 8. Nõukogu otsus

 (1) Nõukogu võtab oma pädevuse piires vastu nõuandva iseloomuga otsuseid.

 (2) Nõukogu võtab otsused vastu avalikul hääletamisel 2/3 koosseisulise häälteenamusega.

 (3) Teadusteema sihtfinantseerimise taotluse arutelust ja sihtfinantseerimise ettepaneku tegemise otsustamisest nõukogu istungil ei võta osa nõukogu liige, kes on teadusteema, mille sihtfinantseerimist taotletakse, juht või põhitäitja.

 (4) Evalveerimise tulemuse kinnitamise ettepaneku tegemise otsustamisest nõukogu istungil ei võta osa nõukogu liige, kes on evalveeritavas teadus- ja arendustegevuse valdkonnas tegutseva rühma, mille evalveerimise tulemuse kinnitamise ettepaneku tegemist otsustatakse, liige.

 (5) Nõukogu otsused, millega tehakse ettepanek haridus- ja teadusministrile õigusakti väljaandmiseks, esitatakse haridus- ja teadusministrile kahe nädala jooksul nende vastuvõtmisest.
[RT I 2002, 105, 626 - jõust. 01.01.2003]

§ 9. Aruandlus

  Nõukogu esitab vähemalt üks kord kolme aasta jooksul oma tegevuse aruande haridus- ja teadusministrile ning Teadus- ja Arendusnõukogule.
[RT I 2002, 105, 626 - jõust. 01.01.2003]

§ 10. Nõukogu teenindamine

  Nõukogu tehnilise teenindamise tagab Haridus- ja Teadusministeerium.
[RT I 2002, 105, 626 - jõust. 01.01.2003]

§ 11. Nõukogu finantseerimine

  Nõukogu tegevust finantseeritakse riigieelarvest Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarve kaudu selleks ettenähtud vahenditest.
[RT I 2002, 105, 626 - jõust. 01.01.2003]

§ 12. [Käesolevast tekstist välja jäetud]