Teksti suurus:

Elektroonilise side seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.07.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 37, 252

Elektroonilise side seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 15.06.2009

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 22. juuni 2009. a otsusega nr 506

Elektroonilise side seaduses (RT I 2004, 87, 593; 2008, 28, 181) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 1. Paragrahvi 2:

1) täiendatakse punktiga 141 järgmises sõnastuses:

«141) kliendi identifitseerimismoodul (Subscriber Identity Module) on sideteenuse osutaja poolt kliendi kasutusse antud andmekandja, mis võimaldab sidevõrgu terminalseadme vahendusel kasutada sideteenust.»;

2) täiendatakse punktiga 462 järgmises sõnastuses:

«462) rahvusvaheline mobiilside terminalseadme kood (edaspidi terminalseadme identifitseerimiskood) on unikaalne elektrooniline mobiiltelefonivõrgu terminalseadme kood, mis sisaldab informatsiooni seadme valmistaja, mudeli ja seerianumbri kohta;».

§ 2. Paragrahvi 60 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

«(3) Kõne vahendamine terminalseadme abil ühest sidevõrgust teise on keelatud, välja arvatud sellekohase kirjaliku juurdepääsulepingu olemasolu korral sideettevõtjaga, kelle sidevõrku kõnet vahendatakse.»

§ 3. Seadust täiendatakse §-ga 871 järgmises sõnastuses:

«§ 871. Kliendi identifitseerimismooduli ja terminalseadme kasutamisele esitatavad nõuded

(1) Kliendi identifitseerimismooduli kloonimine või muutmine on keelatud.

(2) Kliendi identifitseerimismoodulit on lubatud kasutada ainult liitumislepingus ettenähtud tingimustel.

(3) Terminalseadme identifitseerimiskoodi muutmine on keelatud, välja arvatud juhul, kui seda teeb terminalseadme tootja või tema poolt kirjalikult volitatud isik.»

§ 4. Paragrahvi 901:

1) täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

«(21) Multipleksimisteenuse osutaja, kes edastab avalik-õigusliku ringhäälinguorganisatsiooni ja käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ringhäälinguloa omaja televisioonisaateid ja -programme, võib edastusparameetreid muuta viisil, mille tulemusel peab olema tagatud televisioonisaadete ja -programmide vastuvõtt käesoleva seaduse ja selle alusel antud õigusaktidega sätestatud nõuete kohaselt.»;

2) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Nõuded vaba juurdepääsuga ja tingimusjuurdepääsuga ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalsele edastamisele ning taasedastamisele kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.»

§ 5. Paragrahvi 106 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Käesoleva seaduse § 102 lõikes 1 ja §-des 103–105 sätestatud andmeid võivad töödelda ainult sideettevõtja ja tema volitusel tegutsev isik, kes tegelevad arvelduse korraldamisega või § 102 lõikes 1 nimetatud andmete töötlemise, klientide küsimustele vastamise, pettuste avastamise, sideteenuse turustamise, sideteenuste edasimüügi või muude teenuste osutamisega, mida osutatakse sideteenust kasutades. Andmete töötlemine on lubatud üksnes nimetatud toimingute tegemiseks vajalikus ulatuses.»

§ 6. Paragrahvi 113 lõigetest 5, 6 ja 8 jäetakse välja sõnad «või mobiiltelefoni positsioneerimise».

§ 7. Paragrahvi 114 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kulud koosnevad käesoleva seaduse § 113 lõikes 5 nimetatud riist- ja tarkvara maksumusest, nende hoolduskuludest, sõnumite jälgimisseadmesse ülekandmise kuludest ning § 112 lõigetes 1 ja 3 sätestatud teabe andmise kuludest.»

§ 8. Seadust täiendatakse §-ga 1663 järgmises sõnastuses:

«§ 1663. Kõne ebaseaduslik vahendamine terminalseadme abil

(1) Elektroonilise side võrgus kasutatava terminalseadme abil kõne vahendamise eest ühest sidevõrgust teise ilma sellekohase kirjaliku juurdepääsulepinguta –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.»

§ 9. Seadust täiendatakse §-ga 1712 järgmises sõnastuses:

«§ 1712. Multipleksimisteenuse osutamise nõuete rikkumine

(1) Käesoleva seaduse §-s 901 sätestatud multipleksimisteenuse osutamise nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.»

§ 10. Paragrahv 1841 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 1841. Andmete säilitamise kohustuse rikkumine

(1) Käesoleva seaduse §-s 1111 nimetatud andmete, § 113 lõikes 5 nimetatud logifailide või § 113 lõikes 6 nimetatud taotluste säilitamise kohustuse rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.»

§ 11. Paragrahvi 188:

1) lõiked 2–31 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Tehnilise Järelevalve Amet võib konfiskeerida käesoleva seaduse §-des 155, 156, 158, 159, 161, 1663 ja 181 sätestatud väärtegude toimepanemise vahetuks objektiks olnud eseme vastavalt karistusseadustikus sätestatule.

(3) Käesoleva seaduse §-des 153–155, 156–165, 1663 ja 169–1841 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Tehnilise Järelevalve Amet.

(31) Käesoleva seaduse §-des 154, 166–1662, 167 ja 168 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Konkurentsiamet.»;

2) lõikest 5 jäetakse välja arv «1841,».

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json