Teksti suurus:

Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 34, 228

Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 18.06.2009

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 22. juuni 2009. a otsusega nr 507

§ 1. Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse (RT I 2008, 50, 275; 2009, 15, 93) § 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 1. Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmine 2009. ja 2010. aastal

Kuni 2010. aasta 31. detsembrini on:
1) Vabariigi Presidendi ametipalk Eesti keskmise palga ning Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse §-s 2 sätestatud koefitsiendi korrutis, kuid mitte suurem kui 2007. aasta neljanda kvartali Eesti keskmise palga ning nimetatud seaduse §-s 2 sätestatud koefitsiendi ning koefitsiendi 0,92 korrutis;
2) peaministri, ministri, kaitseväe juhataja, riigikontrolöri, õiguskantsleri, Riigikohtu esimehe, Riigikohtu liikme, ringkonnakohtuniku ning maa- ja halduskohtu kohtuniku ametipalk Eesti keskmise palga ning Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt nimetatavate riigiametnike ametipalkade seaduses sätestatud vastava koefitsiendi korrutis, kuid mitte suurem kui 2007. aasta Eesti keskmise palga ning nimetatud seaduses sätestatud vastava koefitsiendi ning koefitsiendi 0,92 korrutis;
3) soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku ametipalk on Eesti keskmise palga ja riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse § 9 lõikes 6 sätestatud koefitsiendi korrutis, kuid mitte suurem kui 2007. aasta Eesti keskmise palga ja nimetatud seaduse § 9 lõikes 6 sätestatud koefitsiendi ning koefitsiendi 0,92 korrutis.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub 2009. aasta 1. juulil.

Riigikogu esimees Ene ERGMA