Teksti suurus:

Reklaamimaksu kehtestamine

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2009, 109, 1498

Reklaamimaksu kehtestamine

Vastu võetud 17.06.2009 nr 105

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 5 lg 2 ja 22 lg 1 p 2 ning «Kohalike maksude seaduse» § 2 lg 1 ja § 5 p 5 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Käesoleva määrusega kehtestatakse reklaamimaks Võru linna haldusterritooriumil, selle üle arvestuse pidamine ja maksmise kord.

(2) Käesolevas eeskirjas kasutatakse mõisteid reklaamiseaduse kohaselt.

§ 2. Reklaamimaks

(1) Reklaamimaks on kohalike maksude seaduse alusel Võru linna kohaliku omavalitsuse avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud ning käesolevas määruses sätestatud korras, suuruses ja tähtaegadel tasumisele kuuluv kohalik maks.

§ 3. Maksuobjekt ja maksumaksja

(1) Maksuobjektiks on paigaldusloa alusel avalikustatud reklaam.

(2) Maksumaksja on reklaami avalikustaja.

§ 4. Maksustamisele kuuluv reklaam, maksusoodustused ja vabastused

(1) Maksustamisele kuulub igasugune reklaam, välja arvatud:

1) riigi- ja omavalitsusasutuste ja Euroopa Liidu Institutsioonide reklaam ning erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaam;

2) teatrite, kinode, muuseumide, näituste, kultuuri-, hariduse- ja spordiürituste ning heategevusürituste reklaam;

3) ürituse toimumise kohas ja vahetus läheduses ametlikul ürituse kestvuse ajaks paigaldatud sponsorreklaamid.

(2) Käesolevas paragrahvis nimetamata juhtude puhul maksusoodustusi ja vabastusi ei anta.

§ 5. Maksuhaldur

(1) Maksuhalduriks on ametiasutus Võru Linnavalitsus.

(2) Maksuhalduri juht võib määrata volitatud ametniku, kes rakendab maksude kogumisel maksuhaldurile maksukorralduse seadusega pandud õigusi.

§ 6. Maksumäär

(1) Maksumäär sõltub reklaamipinna suurusest, asukohast ning valgustatusest.

(2) Maksustamisel võetakse aluseks reklaamipind, mis on:

1) tasapinnalise reklaami puhul - asja, mille vahendusel reklaami esitletakse, pindala reklaami tervikliku esitlemise ulatuses;

2) ruumilise reklaami puhul - iseloomulike vaadete tasapinnaliste projektsioonide pindalade summa.

(3) Maksumäär reklaampinna 1 m² eest on 50 krooni kuus.

(4) Piirkonna – Tartu, Vilja, Räpina mnt, Paju, F. R. Kreutzwaldi tänavate äärde ja nende vahele jääv ala – ning Jüri, F. R. Kreutzwaldi, Vabaduse tänava ja Tallinna mnt terves ulatuses paigaldatud reklaami eest kehtestatakse asukoha koefitsiendiks 1,2.

(5) Valgustatud reklaami – spetsiaalselt reklaami tarvis paigaldatud valgustusega ja kogu reklaamitava pinna ulatuses valgustatud reklaam – suhtes kehtestatakse koefitsiendiks 0,5 (soodustus ei laiene alkoholireklaamile).

(6) Lahja alkoholi reklaamile rakendatakse 10 kordset maksumäära.

(7) Reklaamkanga maksumäär on 50 krooni päevas.

(8) Ühissõiduki välispinnale paigaldatud reklaami maksumäär on 50 krooni 1 m² eest kuus.

(9) Teisaldatava reklaami maksumäär on 50 krooni 1 m² kuus.

(10) Bussiootepaviljoni reklaamplakati (üks pool) maksumääraks on 100 krooni päev.

(11) Tasumisele kuuluv maksusumma ümardatakse täiskroonideks (alla 50-sendist summat ei arvestata, 50 senti ja üle selle ümardatakse täiskrooniks).

§ 7. Maksuperiood

(1) Maksuperiood ehk reklaami avalikustamise periood on ajavahemik (paigaldamisest kuni mahavõtmiseni), mille jooksul reklaami esitletakse.

(2) Maksumaksjal tekib maksukohustus reklaami avalikustamise esimesest päevast alates.

(3) Reklaami avalikustamisel lühemaks ajaks kui üks kuu tasub maksumaksja reklaami eest ühe kuu maksumäära ulatuses (v.a käesoleva korra paragrahv 6 lõigetes 7 ja 10 märgitud juhud).

§ 8. Reklaamimaksu tasumise kord

(1) Reklaamimaks tasutakse Võru linna eelarvesse kvartali viimase kuu 25-ndaks kuupäevaks maksuteates näidatud arvelduskontole.

(2) Makseteate koostamise aluseks on reklaami avalikustaja poolt esitatud maksudeklaratsioon.

(3) Sularahas tasumise korral tasutakse maksusumma linnavalitsuse kassasse.

(4) Reklaami paigaldamisel pikemaks ajaks kui kolm kuud jaotatakse maksuperiood kvartaliteks.

(5) Reklaami mahavõtmisel enne paigaldusloal märgitut, teavitades sellest linnavalitsust kirjalikult kolm tööpäeva ette, teostatakse avalikustaja taotluse alusel reklaamimaksu tagasiarvestus, kuid mitte pikema aja eest kui üks kuu.

§ 9. Vastutus

(1) Vastutus käesoleva määruse rikkumise eest tuleneb «Maksukorralduse seadusest».

§ 10. Rakendussätted

(1) Enne käesoleva määruse jõustumist paigaldusloa alusel paigaldatud reklaami maksustamisele kohaldatakse kuni paigaldusloa kehtivuse lõppemiseni Võru Linnavolikogu 21. veebruari 2001.a. määrusega nr 28A kehtestatud maksumäärasid või reklaami avaldaja suhtes soodsamat maksumäära, kui see tuleneb käesolevast määrusest.

(2) Tunnistada kehtetuks Võru Linnavolikogu 21. veebruari 2001.a. määrus nr 28A «Reklaami- ja kuulutusemaksu kehtestamine Võru linnas» (KO, 30.03.2001, 31, 589; 21.02.2001).

(3) Määrus jõustub 01. juulil 2009.a.

Volikogu esimees Tõnu ANTON