Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 28. märtsi 2001. a määruse nr 108 „Teenistuslähetuse kulude hüvitamise ja päevaraha maksmise tingimused, ulatus ja kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 36, 246

Vabariigi Valitsuse 28. märtsi 2001. a määruse nr 108 „Teenistuslähetuse kulude hüvitamise ja päevaraha maksmise tingimused, ulatus ja kord” muutmine

Vastu võetud 25.06.2009 nr 111

Määrus kehtestatakse «Avaliku teenistuse seaduse» § 40 lõike 1 ja § 43 lõike 3 ning «Tulumaksuseaduse» § 13 lõike 3 punkti 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 28. märtsi 2001. a määruses nr 108 «Teenistuslähetuse kulude hüvitamise ja päevaraha maksmise tingimused, ulatus ja kord» (RT I 2001, 33, 178; 2007, 46, 326) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Avaliku teenistuse seaduse» § 40 lõike 1 ja § 43 lõike 3 ning «Tulumaksuseaduse» § 13 lõike 3 punkti 1 alusel.»;

2) paragrahv 1 sõnastatakse järgmiselt:

« § 1. Teenistuslähetuseks (edaspidi lähetus) loetakse avaliku teenistuja (edaspidi teenistuja) suunamist ministeeriumis kantsleri ja muus ametiasutuses ametiasutuse juhi või nende volitatud isiku korraldusel kindlaksmääratud ajavahemikuks teenistusülesande täitmisele väljapoole alalise teenistuskoha asukohta. Teenistuja lähetamine välisriiki loetakse välislähetuseks.»;

3) paragrahvi 4 lõikes 1 asendatakse sõnad «käskkirja või korralduse alusel» sõnadega «kehtestatud korras otsustuse alusel»;

4) paragrahvis 9 asendatakse sõnad «Ministeeriumi kantsleril ja muu ametiasutuse juhil on õigus» sõnadega «Ministeeriumi kantsleri ja muu ametiasutuse juhi kehtestatud korras võib»;

5) paragrahvis 12 asendatakse sõna «loal» sõnadega «kehtestatud korras»;

6) paragrahvi 14 punktist 1 jäetakse välja sõnad «riigisisese lähetuse korral 80 krooni päevas ja»;

7) paragrahvi 14 punktis 2 asendatakse sõnad «ministeeriumi kantsler ja muu ametiasutuse juht» sõnadega «ministeeriumi kantsleri ja muu ametiasutuse juhi kehtestatud korras»;

8) paragrahvi 14 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

« 5) välislähetusest saabumise päeval teise välislähetusse mineku korral makstakse päevaraha ühekordse määra ulatuses;»;

9) paragrahv 15 sõnastatakse järgmiselt:

« § 15. Välislähetusse väljasõidu päeva eest makstakse teenistujale päevaraha, kui välisriiki suunduv sõiduk väljub vähemalt kolm tundi enne keskööd. Välislähetusest saabumise päeva eest makstakse päevaraha siis, kui saabumispäeva algusest (kell 00.00) on sõiduki saabumise ajaks möödunud vähemalt kolm tundi.»;

10) paragrahvi 16 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) päevaraha osas, mis välislähetusel ületab 500 krooni päevas;»;

11) paragrahvi 16 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Määrus jõustub 1. juulil 2009. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Rahandusminister Jürgen LIGI

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json