Teksti suurus:

Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:

Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine
[RT I 2007, 8, 41 - jõust. 03.02.2007]

Vastu võetud 21.01.2005 nr 12
RT I 2005, 5, 19
jõustumine 28.01.2005, rakendatakse alates 1.01.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.08.2005RT I 2005, 46, 38211.09.2005(rakendatakse alates 1.08.2005)
18.01.2007RT I 2007, 5, 3126.01.2007(rakendatakse alates 1.01.2007)
25.01.2007RT I 2007, 8, 4103.02.2007(rakendatakse alates 1.01.2007)
14.02.2008RT I 2008, 10, 7122.02.2008(rakendatakse alates 1.01.2008)
15.05.2008RT I 2008, 20, 14024.05.2008(rakendatakse alates 1.01.2008)
25.06.2009RT I 2009, 36, 24301.07.2009


Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 153 lõike 3 ja § 155 lõike 1 alusel ning kooskõlas § 129 lõikega 3.[RT I 2008, 10, 71 – jõust. 22.02.2008] – rakendatakse alates 1.01.2008

§ 1.  Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse kaadrikaitseväelaste ametikohtade auastmetele vastavad palgatasemed, palgamäärade diferentseerimise alused, auastme eest makstava lisatasu suurus ning lisatasude maksmise alused ja ulatus täiendavate teenistusülesannete täitmise, nõutavast tulemuslikuma teenistuse ning teenistuse eripära eest ja nende maksmise kord.
[RT I 2007, 8, 41 - jõust. 03.02.2007]

§ 2.  Palgatasemed

  (1) Määrusega kehtestatakse kaadrikaitseväelaste ametikohtade auastmetele vastavad palgatasemed ja nende madalaim, keskmine ja kõrgeim määr vastavalt lisale 1.

  – rakendatakse alates 1.01.2008
[RT I 2008, 20, 140 - jõust. 24.05.2008]

  (2) Kaadrikaitseväelaste palgatase määratakse vastavalt tema ametikoha auastmele.

§ 3.  Palgamäärade diferentseerimine

  (1) Kaitseministril Kaitseministeeriumi valitsemisalas on õigus volitada ministeeriumi valitsemisalasse kuuluva asutuse juhti kehtestama asutuse ametikohale diferentseeritud palgamäärad, esitades diferentseerimise põhjendused.

  – rakendatakse alates 1.01.2008
[RT I 2008, 20, 140 - jõust. 24.05.2008]

  (2) Palgamäära võib diferentseerida asutusele või üksusele olulistel ametikohtadel teenivatel kaadrikaitseväelastel kuni 50% kvalifikatsiooninõuete, piirkondlikkuse ja muude teenistustingimuste eripära iseloomustavate näitajate alusel.

§ 4.  Auastmetasu

  Kaadrikaitseväelasele makstakse tema sõjaväelise auastme järgi lisatasu auastme eest vastavalt lisale 2.
[RT I 2007, 5, 31 - jõust. 26.01.2007]

§ 5.  Lisatasud

  (1) Riigieelarvest kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamiseks määratud summa piires võib kaadrikaitseväelasele määrata ja maksta lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise, nõutavast tulemuslikuma teenistuse ja teenistuse eripära eest teenistust korraldava ülema otsusel vastavuses asutuses kehtestatud lisatasude maksmise korraga
[RT I 2007, 5, 31 - jõust. 26.01.2007]

  (2) Täiendavateks teenistusülesanneteks loetakse kaadrikaitseväelase ametijuhendis või kaitseväe sisemäärustikus fikseerimata teenistusülesandeid või teenistust korraldava ülema poolt käskkirjaga antud lisaülesandeid juhul, kui need ei kuulu kaadrikaitseväelase teenistusülesannete hulka.

  (3) Teenistuse eripäraks loetakse kaadrikaitseväelase teenistust «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 154 lõikes 9 sätestatud tingimustes.

  (4) Nõutavast tulemuslikuma teenistuse eest lisatasu määramise aluseks on kaadrikaitseväelase teenistustulemuste hindamine.

  (5) Nõutavast tulemuslikuma teenistuse eest lisatasu määramise aluseks võib olla ka asutuse või üksuse teenistuse tulemuslikkuse hindamine kaadrikaitseväelaste kollektiivse või individuaalse panuse kaudu asutuse või üksuse ülesannete ja eesmärkide saavutamisel. Asutuse või üksuse teenistuse tulemuslikkust hindab asutuse või üksuse juht.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud lisatasusid võib kaadrikaitseväelasele maksta kuus kokku kuni 50% lisas 1 kehtestatud palgataseme kõrgeimast määrast.

  – rakendatakse alates 1.01.2008
[RT I 2008, 20, 140 - jõust. 24.05.2008]

  (7) Kaadrikaitseväelaste kollektiivse panuse korral makstakse nõutavast tulemuslikuma teenistuse eest lisatasu samal alusel ka asutuse või üksuse juhile ning sel juhul ei kohaldata kaadrikaitseväelastele käesoleva paragrahvi lõikes 6 kehtestatud piirangut.

  (8) Kaitseminister võib oma käskkirjaga erandkorras kehtestada kaadrikaitseväelaste ametikohtade loetelu, millele käesoleva paragrahvi lõikes 6 kehtestatud piirang ei laiene.

  – rakendatakse alates 1.01.2008
[RT I 2008, 20, 140 - jõust. 24.05.2008]

§ 6.  [Kehtetu – RT I 2007, 5, 31 - jõust. 26.01.2007]

§ 7.  Teenistustasu maksmise kord

  (1) Kaadrikaitseväelasele arvestatakse ja makstakse teenistustasu vastavalt asutuses või üksuses kehtivale teenistustasu maksmise korrale.

  (2) Kaadrikaitseväelasele, kes on suunatud sõjaväelise auastmeta ametikohale «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 14 lõike 3 alusel, säilitatakse sõjaväelise auastmeta ametikohal talle endisel ametikohal määratud ametipalk, auastmetasu.
[RT I 2007, 5, 31 - jõust. 26.01.2007]

  (3) Kui sõjaväelise auastmeta ametikohale suunatud kaadrikaitseväelasele endisel ametikohal määratud ametipalk osutub madalamaks sõjaväelise auastmeta ametikohale kinnitatud ametipalgast, hüvitatakse kaadrikaitseväelasele ametipalkade vahe juurdemaksega.

  (4) Käesoleva määruse § 5 lõikes 1 nimetatud, «Kaitseväeteenistuse seaduse» §-s 161 sätestatud puhkusetasu ning puhkusetoetuse määrab käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kaadrikaitseväelasele tema teenistust valitsusasutuses või valitsusasutuse hallatavas riigiasutuses või õppeasutuses korraldav minister või hallatava riigiasutuse või õppeasutuse juht.
[RT I 2007, 5, 31 - jõust. 26.01.2007]

  (5) Kaadrikaitseväelase suunamisel ilma sõjaväelise auastmeta ametikohale arvestatakse ja makstakse talle teenistustasu selle asutuse eelarvest, kuhu ta teenistusse suunati, ja vastavalt seal kehtivale töötasu maksmise korrale.

§ 8.  Valitsusasutuses teeniva kaadrikaitseväelase teenistuse tasustamine

  Kaadrikaitseväelasele, kes oli määratud riigiametniku ametikohale enne 1. jaanuari 2007. a, määrab riigiametniku ametikohal teenimise ajal teenistustasu valitsusasutuse juht, võttes aluseks tema suunamise hetkel olnud endise ametikoha auastme palgataseme keskmise vastavalt lisale 1.

  – rakendatakse alates 1.01.2008
[RT I 2008, 20, 140 - jõust. 24.05.2008]

  §-d 9. ja 10 [käesolevast tekstist välja jäetud]

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2005. a määruse nr 12 «Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine»
lisa 1
(Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2009. a määruse nr 108 sõnastuses)
[RT I 2009, 36, 243 – jõust. 1.07.2009]KAADRIKAITSEVÄELASTE AMETIKOHTADE AUASTMETELE VASTAVAD PALGATASEMED

Ametikoha auaste

Palgatase

Madalaim
määr

Keskmine

Kõrgeim
määr

maa- ja õhuväes

mereväes

Kindralmajor

Kontradmiral

K 16

22 796

25 050

27 304

Brigaadikindral

Kommodoor

K 15

19 024

20 910

22 769

Kolonel

Mereväekapten

K 14

15 896

18 242

20 588

Kolonelleitnant

Kaptenleitnant

K 13

13 872

15 896

17 920

Major

Kaptenmajor

K 12

12 676

14 516

16 356

Kapten

Vanemleitnant

K 11

11 572

13 274

14 976

Leitnant

Leitnant

K 10

10 560

11 572

12 584

Ülemveebel

Ülemveebel

K 9  

12 768

14 010

15 252

Staabiveebel

Staabiveebel

K 8  

11 112

12 722

14 332

Vanemveebel

Vanemveebel

K 7  

10 560

12 078

13 596

Veebel

Veebel

K 6  

9 640

11 020

12 400

Nooremveebel

Nooremveebel

K 5  

9 180

10 054

10 928

Vanemseersant

Vanemmaat

K 4  

8 720

9 548

10 376

Seersant

Maat

K 3  

8 352

9 134

9 916

Kapral

Vanemmadrus

K 2  

7 984

8 766

9 548

Reamees

Madrus

K 1  

7 616

8 352

9 088Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2005. a määruse nr 12 «Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine»
lisa 2
(Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2009. a määruse nr 108 sõnastuses)
[RT I 2009, 36, 243 – jõust. 1.07.2009]KAADRIKAITSEVÄELASTE AUASTMETASUD KUUS

Auaste maa- ja õhuväes

Auaste
mereväes

Auastmetasu määr kroonides

Kindral

Admiral

9 568

Kindralleitnant

Viitseadmiral

7 912

Kindralmajor

Kontradmiral

6 532

Brigaadikindral

Kommodoor

5 520

Kolonel

Mereväekapten

4 692

Kolonelleitnant

Kaptenleitnant

3 772

Major

Kaptenmajor

3 220

Kapten

Vanemleitnant

2 576

Leitnant

Leitnant

2 116

Nooremleitnant

Nooremleitnant

1 656

Lipnik

Lipnik

1 288

Ülemveebel

Ülemveebel

2 576

Staabiveebel

Staabiveebel

1 932

Vanemveebel

Vanemveebel

1 472

Veebel

Veebel

1 196

Nooremveebel

Nooremveebel

920

Vanemseersant

Vanemmaat

736

Seersant

Maat

552

Nooremseersant

Nooremmaat

460

Kapral

Vanemmadrus

276 

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2005. a määruse nr 12 «Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine»
lisa 3KAADRIKAITSEVÄELASTE AUASTMETASUD KUUS KROONIDES
[Kehtetu – RT I 2007, 5, 31 – jõust. 26.01.2007] 

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2005. a määruse nr 12 «Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine»
lisa 4
(Kehtestatud Vabariigi Valitsuse 25. jaanuari 2007. a määrusega nr 20)
[Kehtetu – RT I 2008, 20, 140 – jõust. 24.05.2008] – rakendatakse alates 1.01.2008
Kaadrikaitseväelaste ametikohtade auastmetele vastavad palgatasemed Siseministeeriumi valitsemisalas


[Kehtetu – RT I 2008, 20, 140 – jõust. 24.05.2008] – rakendatakse alates 1.01.2008

/otsingu_soovitused.json