Teksti suurus:

Keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määruse nr 2 „Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja vääriselupaiga kasutusõiguse arvutamise täpsustatud alused“ muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.07.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 54, 788

Keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määruse nr 2 „Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja vääriselupaiga kasutusõiguse arvutamise täpsustatud alused“ muutmine

Vastu võetud 26.06.2009 nr 31

Määrus kehtestatakse «Metsaseaduse» § 23 lõigete 2 ja 10 alusel.

Keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määruses nr 2 «Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja vääriselupaiga kasutusõiguse arvutamise täpsustatud alused» (RTL 2007, 4, 66; 2009, 18, 218) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Tunnistusega spetsialistid esitavad Keskkonnaametile vääriselupaikade vormikohased digitaalsed kirjeldused ja asukohakaardid. Keskkonnaamet kontrollib andmete õigsust ning edastab nõuetele vastavad andmed Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskusele.»;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

« (61) Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus kannab lõikes 6 nimetatud andmed metsaressursi arvestuse riiklikkusse registrisse kahe nädala jooksul andmete saamisest.»;

3) paragrahvi 27 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Lepingu sõlmimisele eelneva menetluse käigus Keskkonnaamet:
1) kontrollib vääriselupaiga olemasolu;
2) määrab geograafilise positsioneerimise süsteemi abil vääriselupaiga piirid ja digitaliseerib need säästva metsanduse seire infosüsteemis;
3) vajadusel edastab vääriselupaiga piiride muudatusettepaneku metsaressursi arvestuse riikliku registri pidajale;
4) vormistab määruse lisa 4 kohase kontrollakti;
5) koostab ja esitab EMK-le määruse lisa 5 kohase akti lepingu sõlmimiseks vajalike algandmetega.»;

4) paragrahvi 27 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Lepingu objekti säilimist kontrollib Keskkonnaamet üks kord aastas ja vormistab selle kohta akti, mis säilitatakse Keskkonnaametis. Lepingu objekti hindamisel ilmnenud puudustest teavitab Keskkonnaamet koheselt EMK-d.»;

5) paragrahvi 28 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Vääriselupaiga kasutusõiguse tasu määra arvutab Keskkonnaamet.»;

6) määruse lisade 1–3 päises asendatakse sõnad «Keskkonnaministri 9. veebruari 2009. a määruse nr 10» sõnadega «Keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määruse nr 2»;

7) määrust täiendatakse lisadega 4 ja 5.

Minister Jaanus TAMKIVI

Kantsler Rita ANNUS

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 6.07.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-03665.

Lisad

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json