Teksti suurus:

Soovimatute ainete loetelu ja nende sisalduse lubatud piirmäärad söödas

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.07.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.07.2010
Avaldamismärge:

Soovimatute ainete loetelu ja nende sisalduse lubatud piirmäärad söödas1

Vastu võetud 25.04.2007 nr 66
RTL 2007, 39, 665
jõustumine 13.05.2007

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

25.03.2009 nr 37 (RTL 2009, 31, 403) 3.04.2009     

29.06.2009 nr 68 (RTL 2009, 54, 790) 12.07.2009

 

Määrus kehtestatakse «Söödaseaduse» § 4 lõike 6 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse soovimatute ainete loetelu ja nende sisalduse lubatud piirmäärad söödas.

§ 2. Nõuetekohane sööt

(1) Soovimatu aine sisaldus söödas ei tohi ületada määruse lisas 1  kehtestatud piirmäära.

(2) Soovimatu aine sisalduse häirekünnis söödas on toodud määruse lisas 2.

§ 3. Soovimatu aine sisaldus täiendsöödas

Täiendsööta, mis sisaldab soovimatut ainet, mille sisalduse kohta täiendsöödas ei ole kehtestatud piirmäära, võib kasutada juhul, kui soovimatu aine sisaldus looma päevase söödavajaduse rahuldamiseks vajalikus söödakoguses ei ületa täissööda kohta kehtestatud piirmäära.

§ 4. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

____________
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/32/EÜ loomatoidus leiduvate soovimatute ainete kohta (EÜT L 140, 30.05.2002, lk 10–22), muudetud direktiividega 2003/57/EÜ (ELT L 151, 19.06.2003, lk 38–41), 2003/100/EÜ (ELT L 285, 1.11.2003, lk 33–37), 2005/8/EÜ (ELT L 27, 29.01.2005, lk 44–45), 2005/86/EÜ (ELT L 318, 6.12.2005, lk 16–18), 2005/87/EÜ (ELT L 318, 6.12.2005, lk 19–24), 2006/13/EÜ (ELT L 32, 4.02.2006, lk 44–53), 2006/77/EÜ (ELT L 271, 30.09.2006, lk 53–55), 2008/76/EÜ (ELT L 198, 26.07.2008, lk 37–40), 2009/8/EÜ (ELT L 40, 11.02.2009, lk 19–25).

[RTL 2009, 54, 790 – jõust. 12.07.2009]

 

 

Lisa 1

Lisa 2

/otsingu_soovitused.json