Teksti suurus:

Viibimisaja pikendamise taotluse vorm ja selle täitmise nõuded

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.07.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2010
Avaldamismärge:RTL 2009, 55, 812

Viibimisaja pikendamise taotluse vorm ja selle täitmise nõuded

Vastu võetud 29.06.2009 nr 22

Määrus kehtestatakse «Välismaalaste seaduse» § 1028 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1. Vormide kehtestamine

Kehtestada:
1) «Viibimisaja pikendamise taotlus» vorm (lisa 1);
2) «Lisaankeet viibimisaja pikendamise taotluse juurde» vorm (lisa 2).

§ 2. Viibimisaja pikendamise taotluse täitmise nõuded

(1) Viibimisaja pikendamise taotlus (edaspidi taotlus) peab olema täidetud loetavalt ja üheselt mõistetavalt eesti, inglise või vene keeles ning sellel ei tohi olla parandusi.

(2) Taotluse väljad tuleb täita tumedas kirjas, mis tagaks esitatud andmete säilimise.

(3) Taotlusel peavad olema täidetud kõik käesoleva määrusega kehtestatud andmete väljad, mis on ette nähtud täitmiseks taotleja poolt. Käesoleva määruse § 1 punktis 2 nimetatud lisaankeet täidetakse juhul, kui taotleja reisidokumenti on kantud ja temaga koos reisivad teised isikud.

(4) Taotluses esitatud isikunimed peavad vastama taotleja isikut tõendavas dokumendis toodud ladinatähelisele nimekujule.

(5) Taotluse allkirjaväljale kirjutab taotleja allkirja omakäeliselt. Alla 15-aastase või piiratud teovõimega isiku taotlusele kirjutab alla taotleja seadusjärgne esindaja. Kui taotleja ei ole võimeline taotlusele alla kirjutama jäetakse allkirjaväli tühjaks. Taotluse vastu võtnud ametnik teeb taotlusele märke allkirjavälja tühjaks jätmise põhjuse kohta.

(6) Taotlusel esindaja allkirjaväljale kirjutab taotleja esindaja allkirja omakäeliselt, kui taotleja kasutab taotluse esitamisega seotud toimingutes esindajat.

(7) Taotlusele alla kirjutades kinnitab taotleja esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning nõustub, et esitatud isikuandmed edastatakse asjakohastele ametiasutustele, kuivõrd see on vajalik viibimisaja pikendamiseks.

(8) Taotluse ametimärkmete väljad täidab selleks volitatud ametnik.

§ 3. Määruse kehtetuks tunnistamine

Siseministri 13. septembri 2007. a määrus nr 64 «Viisakutse vormi ja viibimisaja pikendamise taotluse vormi kehtestamine ning viisakutse ja viibimisaja pikendamise taotluse täitmise nõuded» (RTL 2007, 74, 1275) tunnistatakse kehtetuks.

§ 4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 30. juulil 2009. a.

Minister Marko POMERANTS

Halduse asekantsler
kantsleri ülesannetes Merle KÜNGAS

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 2.07.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-03611.

Lisa 1

Lisa 2

/otsingu_soovitused.json