Teksti suurus:

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsioon

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.03.1992
Avaldamismärge:RT II 2009, 19, 48

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsioon

Vastu võetud 17.02.1978

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni I lisa (muudetud)

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni II lisa (muudetud)

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni III lisa (muudetud)

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni IV lisa (muudetud)

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni V lisa (muudetud)

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokoll (VI lisa lisamine)

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni VI lisa (muudetud)

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni lisade 2014. aasta muudatused

1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooniga seotud 1978. aasta protokolli lisa muudatused [MEPC.238(65)]

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni I, II, IV ja V lisa 2015. aasta muudatused [MEPC.265(68)]

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni I lisa 2015. aasta muudatused [MEPC.266(68)]

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni lisa muudatused [MEPC.270(69)]

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni 1997. aasta protokolli lisa muudatused [MEPC.271(69)]

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni lisa muudatused [MEPC.274(69)]

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni lisa muudatused [MEPC.275(69)]

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni lisade 2016. aasta muudatus [MEPC.276(70)]

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni lisade 2016. aasta muudatus [MEPC.277(70)]

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni 1997. aasta protokolli lisa muudatused [MEPC.278(70)]


1973. aasta rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsioon
Koostatud 2. novembril 1973. a Londonis

Konventsiooni osalisriigid,

olles teadlikud vajadusest säilitada kogu elukeskkonda, sealhulgas eriti merekeskkonda;

tunnistades, et tahtlik, hooletu või juhuslik nafta ja teiste kahjulike ainete väljalase laevadelt on raske reostuse allikas;

samuti tunnistades 1954. aasta naftaga seotud merereostuse vältimise rahvusvahelise konventsiooni tähtsust, kuna see oli esimene mitmepoolne õigusakt, mis seadis esmaeesmärgiks keskkonna kaitsmise; ning hinnates kõrgelt nimetatud konventsiooni osatähtsust merede ja rannikualade keskkonna reostuse eest kaitsmisel;

soovides täielikult lõpetada merekeskkonna sihiliku reostamise nafta ja teiste kahjulike ainetega ning võimalikult vähendada nende ainete juhuslikke heiteid;

arvestades, et parim võimalus selle eesmärgi saavutamiseks on kehtestada üldkohaldatavad normid, mis ei piirdu ainult naftareostusega;

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1. Konventsioonist tulenevad üldkohustused

(1) Konventsiooni osalisriigid kohustuvad jõustama konventsiooni ja neile siduvad konventsiooni lisad, et vältida konventsiooniga vastuolus olevat merekeskkonna reostamist kahjulike ainete heidetega või selliseid aineid sisaldava heitveega.

(2) Kui ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti, tähendab viide konventsioonile ühtlasi viidet selle protokollidele ja lisadele.

Artikkel 2. Mõisted

Kui ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti, kasutatakse konventsioonis järgmisi mõisteid:
(1) eeskirjad – konventsiooni lisades sisalduvad eeskirjad;
(2) kahjulik aine – aine, mis merre sattununa võib olla ohtlik inimese tervisele, kahjustada elusressursse või mereelustikku, halvendada merekeskkonna hüvelisi väärtusi või takistada muid mere õiguspäraseid kasutusviise, sealhulgas igasugune konventsiooni alusel kontrollitav aine.
(3)
a) heide – laevalt pärinev heide või heitvesi, mis sisaldab kahjulikke aineid, sealhulgas avariilase, kõrvaldamine, pihkumine, leke, pumpamine, väljalase või tühjendamine;
b) mõiste heide ei hõlma:
i) kaadamist 13. novembril 1972 Londonis koostatud jäätmete ja muude ainete kaadamisega põhjustatava merereostuse vältimise konventsioonis määratletud tähenduses;
ii) kahjulike ainete heidet, mis tekib vahetult merepõhja maavarade uurimise, kasutamise ja sellega kaasneva merel toimuva töötlemise tagajärjel, ega 
iii) kahjulike ainete heidet reostuse vähendamist või kontrolli käsitleva seadusliku teadusuuringu eesmärgil;
(4) laev – mis tahes liiki alus, mis tegutseb merekeskkonnas, sealhulgas tiibur, hõljuk, sukelaparaat, allveelaev ja paikne või ujuvplatvorm;
(5) administratsioon – selle riigi valitsus, kelle haldusalas laeva käitatakse. Kui laeval on õigus sõita mis tahes riigi lipu all, on administratsiooniks asjaomase riigi valitsus. Paiksete või ujuvplatvormide korral, mis on ette nähtud merepõhja ja aluspinnase uurimiseks ja kasutamiseks sellise ranniku läheduses, mille suhtes teostab rannikuriik oma suveräänseid õigusi loodusvarade uurimise ja kasutamise eesmärgil, on administratsiooniks asjaomase rannikuriigi valitsus;
(6) juhtum – juhtum, mis on seotud tegeliku või võimaliku kahjuliku aine või sellist ainet sisaldava heitvee sattumisega merre;
(7) organisatsioon – Valitsustevaheline Meresõidu Konsultatiivorganisatsioon.

Artikkel 3. Kohaldamine

(1) Konventsiooni kohaldatakse:
a) laevade suhtes, millel on õigus sõita konventsiooni osalisriigi lipu all, ja
b) laevade suhtes, millel ei ole õigust sõita osalisriigi lipu all, kuid mis tegutsevad osalisriigi haldusalas.

(2) Ühtki käesoleva artikli sätet ei tõlgendata kõrvalekaldena osalisriigi suveräänsest õigusest uurida ja kasutada rannikulähedase merepõhja ja aluspinnase loodusvarasid, mis tuleneb  rahvusvahelisest õigusest, ega ka nimetatud õiguse laiendamisena.

(3) Konventsiooni ei kohaldata sõjalaevade, mereväe abilaevade ega muude riigile kuuluvate või riigi käitatavate laevade suhtes, mida kasutatakse ainult riiklikel mittekaubanduslikel eesmärkidel. Osalisriik tagab siiski asjakohaste meetmetega, mis ei kahjusta temale kuuluvate või tema käitatavate selliste laevade kasutamist ega käitusomadusi, et nimetatud laevade puhul järgitakse mõistlikkuse ja teostatavuse piires käesolevat konventsiooni.

Artikkel 4. Rikkumine

(1) Konventsiooni rikkumine on keelatud ja seda karistatakse asjaomase laeva suhtes pädeva administratsiooni õiguse kohaselt, olenemata rikkumise toimepanemise kohast. Kui administratsiooni teavitatakse niisugusest rikkumisest ja kui administratsioon on veendunud, et on olemas piisavad tõendid menetluse algatamiseks väidetava rikkumise tõttu, siis korraldab ta võimalikult kiiresti sellise menetluse algatamise oma õiguse kohaselt.

(2) Konventsiooni rikkumine konventsiooni osalisriigi jurisdiktsiooni all on keelatud ja seda karistatakse asjaomase osalisriigi õiguse kohaselt. Niipea kui nimetatud rikkumine on toime pandud, peab asjaomane osalisriik:
a) korraldama menetluse algatamise oma õiguse kohaselt või
b) esitama laeva suhtes pädevale administratsioonile kõik tema valduses olevad andmed ja tõendid selle kohta, et rikkumine on toime pandud.

(3) Kui laeva suhtes pädevale administratsioonile esitatakse andmed või tõendid selle kohta, et laeva tegevusega on konventsiooni rikutud, siis teavitab ta andmed või tõendid esitanud osalisriiki ja organisatsiooni võetud meetmetest viivitamata.

(4) Käesoleva artikli alusel osalisriigi õiguses kehtestatud karistused peavad vastama rikkumise raskusele, et takistada konventsiooni rikkumist, ning olema ühtviisi ranged sõltumata rikkumise toimepanemise kohast.

Artikkel 5. Tunnistused ja laevade inspekteerimise erieeskirjad

(1) Käesoleva artikli lõiget 2 kohaldades peavad teised osalisriigid tunnustama tunnistust, mille on konventsiooni osalisriik eeskirjade kohaselt väljastanud tema haldusalas tegutsevale laevale, ja konventsiooni eesmärkide saavutamiseks selle enda väljastatud tunnistusega võrdsustama.

(2) Laeva, millel peab olema kooskõlas eeskirjadega tunnistus ja mis viibib osalisriigi jurisdiktsiooni all olevas sadamas või meres paiknevas terminalis, inspekteerib selle osalisriigi volitatud ametiisik. Inspekteerimise käigus kontrollitakse vaid kehtiva tunnistuse olemasolu pardal, välja arvatud siis, kui on alust arvata, et laeva või selle seadmete seisukord ei vasta olulisel määral tunnistuses märgitud andmetele. Nimetatud juhul võtab inspekteeriv osalisriik meetmeid, mis tagavad, et laev ei välju merele seni, kuni see kujutab põhjendamatut ohtu merekeskkonnale. Asjaomane osalisriik võib siiski anda laevale loa sadamast või merel paiknevast terminalist lahkumiseks, et suunduda lähimasse sobivasse laevaremonditehasesse.

(3) Kui osalisriik ei luba välisriigi laeval oma jurisdiktsiooni all olevasse sadamasse või meres paiknevasse terminali siseneda või võtab laeva suhtes muid meetmeid põhjusel, et laev ei ole vastavuses konventsiooniga, teavitab ta kohe selle osalisriigi konsulilt või diplomaatilist esindajat, kelle lipu all on laeval õigus sõita, või kui see pole võimalik, laeva suhtes pädevat administratsiooni. Osalisriik võib konsulteerida laeva suhtes pädeva administratsiooniga enne sisenemise keelamist või meetmete võtmist. Administratsioonile edastatakse teave ka siis, kui laeval puudub eeskirjadekohane tunnistus.

(4) Konventsiooniga mitteühinenud riikide laevade suhtes kohaldatakse konventsiooni nõudeid selliselt, et oleks välditud nende soodsam kohtlemine.

Artikkel 6. Rikkumiste avastamine ja konventsiooni jõustamine

(1) Konventsiooni osalisriigid teevad koostööd rikkumiste avastamiseks ja konventsiooni jõustamiseks, kasutades kõiki asjakohaseid ja teostatavaid meetmeid rikkumiste avastamiseks ja keskkonnaseireks, asjakohast teatamiskorda ning tõendite kogumist.

(2) Laeva, mille suhtes kohaldatakse konventsiooni, võivad igas osalisriigi sadamas või meres paiknevas terminalis kontrollida selle osalisriigi nimetatud või volitatud ametiisikud, et teha kindlaks, kas laevalt on eeskirju rikkudes merre heidetud kahjulikke aineid. Kui inspekteerimine näitab, et konventsiooni on rikutud, edastatakse administratsioonile selle kohta ettekanne asjakohaste meetmete võtmiseks.

(3) Kui esineb tõendeid, et laevalt on eeskirju rikkudes merre heidetud kahjulikke aineid või selliseid aineid sisaldavat heitvett, peab asjaomane osalisriik edastama tõendid administratsioonile. Võimaluse korral teatab eespool nimetatud osalisriigi pädev asutus väidetavast rikkumisest laeva kaptenile.

(4) Saanud tõendid, korraldab asjast teavitatud administratsioon asja uurimise ja võib taotleda teiselt poolelt lisa- või paremaid tõendeid väidetava rikkumise kohta. Kui administratsioon on veendunud, et on olemas piisavad tõendid menetluse algatamiseks väidetava rikkumise tõttu, siis korraldab ta võimalikult kiiresti sellise menetluse algatamise oma õiguse kohaselt. Administratsioon teavitab väidetavast rikkumisest teatanud osalisriiki ja organisatsiooni võetud meetmetest viivitamata.

(5) Laeva, mille suhtes kohaldatakse konventsiooni, võib osalisriik inspekteerida ka laeva saabumisel tema jurisdiktsiooni all olevasse sadamasse või meres paiknevasse terminali, kui teiselt osalisriigilt on saadud uurimistaotlus koos piisavate tõenditega selle kohta, et laevalt on mis tahes paigas merre heidetud kahjulikke aineid või selliseid aineid sisaldavat heitvett. Uurimise kohta koostatud aruanne saadetakse uurimist taotlenud osalisriigile ja administratsioonile, et võtta konventsiooni alusel asjakohaseid meetmeid.

Artikkel 7. Asjatu viivitus

(1) Laeva asjatut kinnipidamist või asjatuid viivitusi artikli 4, 5 või 6 alusel püütakse kõigiti vältida.

(2) Kui laev peetakse asjatult kinni või tekitatakse asjatuid viivitusi artikli 4, 5 või 6 alusel, on õigus nõuda kantud kahjude hüvitamist.

Artikkel 8. Kahjulike ainetega seotud juhtumite aruanded

(1) Juhtumi kohta koostatakse viivitamata võimalikult täielik aruanne konventsiooni I protokolli kohaselt.

(2) Konventsiooni osalisriik:
a) seab sisse vajaliku korra, mille alusel asjaomane ametiisik või asutus võtab vastu ja menetleb juhtumite kõiki aruandeid, ning
b) teatab organisatsioonile kõik andmed nimetatud korra kohta; organisatsioon edastab need teistele osalisriikidele ja organisatsiooni liikmesriikidele.

(3) Kui osalisriik saab käesoleva artikli alusel aruande, edastab ta aruande viivitamata:
a) laeva suhtes pädevale administratsioonile ja
b) muule riigile, keda see võib puudutada.

(4) Konventsiooni osalisriik kohustub kehtestama oma mereinspektsiooni laevadele ja õhusõidukitele ning muudele asjaomastele teenistustele juhised ametivõimude teavitamiseks konventsiooni I protokollis nimetatud juhtumitest. Vajaduse korral teavitab osalisriik juhtumist ka organisatsiooni ning teisi asjaomaseid pooli. 

Artikkel 9. Muud lepingud ja tõlgendamine

(1) Jõustumisel asendab käesolev konventsioon 1954. aasta naftaga seotud merereostuse vältimise rahvusvahelise konventsiooni koos selle muudatustega nimetatud konventsiooni osalisriikide suhtes.

(2) Käesoleva konventsiooniga ei piirata mereõiguse kodifitseerimist ja väljatöötamist Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peaassamblee resolutsiooniga 2750C(XXV) kokkukutsutud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konverentsi poolt ega ühegi riigi kehtivaid või tulevasi nõudeid ega juriidilisi seisukohti, mis on seotud mereõigusega, samuti rannikuriigi ja lipuriigi jurisdiktsiooni olemust ja ulatust.

(3) Konventsioonis kasutatud mõistet jurisdiktsioon tõlgendatakse konventsiooni kohaldamise või tõlgendamise ajal kehtiva rahvusvahelise õiguse kohaselt.

Artikkel 10. Vaidluste lahendamine

Konventsiooni kahe või enama osalisriigi vaidlused konventsiooni tõlgendamise või kohaldamise üle lahendatakse ükskõik millise vaidluspoole taotluse alusel II protokollis sätestatud vahekohtumenetlusega, kui vaidlust ei ole suudetud lahendada läbirääkimiste teel või pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

Artikkel 11. Teabe edastamine

(1) Konventsiooni osalisriigid edastavad organisatsioonile:
a) konventsiooni kohaldamisalasse kuuluvates küsimustes kehtestatud õigusaktide teksti;
*b) eeskirjade kohaselt osalisriigi nimel ohtlikke aineid vedavate laevade projekteerimise, ehituse ja seadmete küsimustega tegelema volitatud valitsusväliste asutuste nimekirja;
c) piisaval hulgal eeskirjade kohaselt väljastatud tunnistuste näidiseid;
d) vastuvõtukohtade nimekirja, märkides nende asukoha, vastuvõtuvõimsuse ja olemasolevad seadmed ning muud parameetrid;
e) ametlikud aruanded või nende kokkuvõtted konventsiooni kohaldamise tulemuste kohta ja
f) organisatsiooni kehtestatud vormis statistilise aastaaruande konventsiooni rikkumise eest tegelikult määratud karistuste kohta.

(2) Organisatsioon teavitab osalisriike käesoleva artikli alusel saadud teabest ning edastab kõigile osalisriikidele lõike 1 punktide b–f alusel saadud teabe.
* Selle punkti tekst on asendatud MARPOL 1978 protokolli III artikli tekstiga.

Artikkel 12. Laevaõnnetused

(1) Administratsioon kohustub eeskirjade kohaselt läbi viima uurimise oma laevaga toimunud õnnetuse suhtes, kui selle tulemusena on merekeskkonda oluliselt kahjustatud.

(2) Konventsiooni osalisriik kohustub edastama organisatsioonile teabe nimetatud uurimise tulemuste kohta, kui tema arvates võib see aidata otsustada, milliseid muudatusi tuleks konventsioonis teha.

Artikkel 13. Allakirjutamine, ratifitseerimine, heakskiitmine ja ühinemine

(1) Konventsioon on allakirjutamiseks avatud organisatsiooni peakorteris alates 15. jaanuarist 1974 kuni 31. detsembrini 1974; seejärel on konventsioon avatud ühinemiseks. Riigid võivad saada konventsiooni osalisriikideks:
a) sellele ratifitseerimis- või heakskiitmistingimuseta alla kirjutades;
b) sellele ratifitseerimis- või heakskiitmistingimusega alla kirjutades, millele järgneb konventsiooni ratifitseerimine või heakskiitmine või
c) sellega ühinedes.

(2) Ratifitseerimine, heakskiitmine või ühinemine jõustub sellekohase kirja hoiuleandmisega organisatsiooni peasekretärile.

(3) Organisatsiooni peasekretär teeb kõigile konventsioonile allakirjutanud või sellega ühinenud riikidele teatavaks iga uue allakirjutamise või ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja hoiuleandmise ja hoiuleandmise kuupäeva.

Artikkel 14. Fakultatiivlisad

(1) Konventsioonile alla kirjutades, seda ratifitseerides või heaks kiites või sellega ühinedes võib riik teha deklaratsiooni, et ei kohalda konventsiooni III, IV ja V lisa või mõnda neist (edaspidi fakultatiivlisad). Arvestades käesolevas lõikes eelnevalt sätestatut on iga lisa konventsiooni osalisriikidele tervikuna siduv.

(2) Riik, kes on teinud deklaratsiooni, et mõni fakultatiivlisa ei ole tema suhtes siduv, võib seda igal ajal hakata kohaldama, esitades organisatsioonile artikli 13 lõikes 2 nimetatud kirja.

(3) Riigil, kes on fakultatiivlisa suhtes teinud lõike 1 kohaselt deklaratsiooni ja kes ei ole seda lisa hiljem lõike 2 järgi kohaldama hakanud, ei ole konventsiooni kohaselt nimetatud lisast tulenevate küsimustega seoses mingeid kohustusi ega eesõigusi ning konventsiooni osalisriike puudutavad viited seoses nimetatud lisast tulenevate küsimustega ei kehti selle riigi suhtes.  

(4) Organisatsioon teavitab konventsioonile alla kirjutanud või sellega ühinenud riike käesoleva artikli alusel esitatud deklaratsioonidest ja lõike 2 kohaselt saadud kirjadest.

Artikkel 15. Jõustumine

(1) Konventsioon jõustub kaheteistkümne kuu möödumisel päevast, mil vähemalt 125 riiki, kelle kaubalaevastik moodustab kokku vähemalt 50% maailma kaubalaevastiku kogumahutavusest, on saanud osalisriikideks artikli 13 kohaselt.

(2) Fakultatiivlisa jõustub kaheteistkümne kuu möödumisel päevast, mil selle lisa suhtes on täidetud lõikes 1 sätestatud tingimused.

(3) Organisatsioon teavitab konventsioonile alla kirjutanud või sellega ühinenud riike konventsiooni jõustumise kuupäevast ja fakultatiivlisa lõike 2 kohaselt jõustumise kuupäevast.

(4) Riigi suhtes, kes annab konventsiooni või fakultatiivlisa ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja hoiule pärast jõustumistingimuste täitmist, kuid enne jõustumise kuupäeva, jõustub ratifitseerimine, heakskiitmine või ühinemine konventsiooni või asjakohase lisa jõustumise kuupäeval või kolme kuu möödumisel kirja hoiuleandmise kuupäevast, kui see on hilisem.

(5) Riigi suhtes, kes annab ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja hoiule pärast konventsiooni või fakultatiivlisa jõustumise kuupäeva, jõustub konventsioon või fakultatiivlisa kolme kuu möödumisel kirja hoiuleandmise kuupäevast.

(6) Kui riik annab ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja hoiule pärast konventsiooni või fakultatiivlisa muutmise jõustumiseks artiklis 16 ettenähtud tingimuste täitmise kuupäeva, ühineb riik muudetud konventsiooni või lisaga. 

Artikkel 16. Muudatused

(1) Konventsiooni võib muuta järgnevates lõigetes kirjeldatud viisil.

(2) Organisatsiooni otsustatavad muudatused:
a) konventsiooni osalisriigi tehtud muutmisettepanek esitatakse organisatsioonile ning peasekretär edastab ettepaneku kõigile organisatsiooni liikmetele ja osalisriikidele vähemalt kuus kuud enne selle otsustamist; 
b) organisatsioon esitab nimetatud viisil tehtud ja edastatud muutmisettepaneku asjaomasele organile otsustamiseks;
c) konventsiooni osalisriikidel on õigus osaleda asjaomase organi tegevuses olenemata sellest, kas nad on organisatsiooni liikmed;
d) muudatused võetakse vastu kohalviibivate ja hääletavate konventsiooni osalisriikide kahekolmandikulise häälteenamusega;
e) organisatsiooni peasekretär edastab punkti d kohaselt vastuvõetud muudatused kõigile konventsiooni osalisriikidele heakskiitmiseks;
f) muudatus loetakse heakskiidetuks järgmistel tingimustel:
i) konventsiooni artikli muudatus loetakse heakskiidetuks päeval, mil selle on heaks kiitnud vähemalt kaks kolmandikku osalisriikidest, kelle kaubalaevastik moodustab kokku vähemalt 50% maailma kaubalaevastiku kogumahutavusest; 
ii) konventsiooni lisa muudatus loetakse heakskiidetuks punkti f alapunktis iii sätestatud korra kohaselt, välja arvatud juhul, kui asjaomane organ otsustab selle vastuvõtmise ajal, et muudatus loetakse heakskiidetuks päeval, mil selle on heaks kiitnud vähemalt kaks kolmandikku osalisriikidest, kelle kaubalaevastik moodustab kokku vähemalt 50% maailma kaubalaevastiku kogumahutavusest.  Siiski võib konventsiooni osalisriik igal ajal enne lisa muudatuse jõustumist teatada organisatsiooni peasekretärile, et soovib muudatuse sõnaselgelt ise heaks kiita, enne kui see tema suhtes jõustub. Peasekretär teavitab osalisriike teate saamisest ja saamise kuupäevast;
iii) konventsiooni lisa liite muudatus loetakse heakskiidetuks muudatuse vastuvõtmise ajal asjaomase organi määratud tähtaja möödumisel, mis ei tohi olla lühem kui kümme kuud, välja arvatud juhul, kui selle tähtaja jooksul on organisatsioonile vastuväite esitanud kas vähemalt üks kolmandik osalisriikidest või osalisriigid, kelle kaubalaevastik moodustab kokku vähemalt 50% maailma kaubalaevastiku kogumahutavusest; 
iv) konventsiooni I protokolli muutmine toimub sama korra kohaselt nagu punkti f alapunktides ii ja iii sätestatud konventsiooni lisade muutmine; 
v) konventsiooni II protokolli muutmine toimub sama korra kohaselt nagu punkti f alapunktis i sätestatud konventsiooni artiklite muutmine;
g) muudatus jõustub järgmistel tingimustel:
i) kui konventsiooni artiklit, I protokolli, II protokolli või lisa muudetakse muul viisil kui punkti f alapunktis iii sätestatud korra kohaselt, jõustub kooskõlas nimetatud sätetega heakskiidetud muudatus selle heakskiitmisest kuue kuu möödumisel osalisriikide suhtes, kes on teatanud, et on muudatuse heaks kiitnud;
ii) kui konventsiooni I protokolli, lisa liidet või lisa muudetakse punkti f alapunktis iii sätestatud korra kohaselt, jõustub nimetatud tingimuste kohaselt heakskiidetuks loetud muudatus selle heakskiitmisest kuue kuu möödumisel kõigi osalisriikide suhtes, välja arvatud nende osalisriikide suhtes, kes teatavad enne nimetatud kuupäeva muudatuse heakskiitmata jätmisest või oma soovist sõnaselgelt see ise heaks kiita punkti f alapunkti ii kohaselt.

(3) Konverentsi otsustatavad muudatused:
a) konventsiooni osalisriigi taotlusel, mida toetab vähemalt üks kolmandik osalisriikidest, kutsub organisatsioon konventsiooni muudatuste otsustamiseks kokku osalisriikide konverentsi;
b) organisatsiooni peasekretär edastab kõik konverentsil kohalviibivate ja hääletavate osalisriikide kahekolmandikulise häälteenamusega vastu võetud muudatused osalisriikidele heakskiitmiseks;
c) kui konverents ei otsusta teisiti, loetakse muudatus heakskiidetuks ja jõustunuks lõike 2 punktides f ja g sätestatud korra kohaselt.

(4)
a) Fakultatiivlisa muutmise korral loetakse käesolevas artiklis olev viide konventsiooni osalisriigile viiteks osalisriigile, kelle suhtes nimetatud lisa on siduv.
b) Osalisriiki, kes on keeldunud lisa muudatust heaks kiitmast, ei loeta ainult nimetatud muudatuse kohaldamisel osalisriigiks.

(5) Uue lisa vastuvõtmine ja jõustumine toimub sama korra kohaselt nagu konventsiooni artikli muudatuste vastuvõtmine ja jõustumine.

(6) Kui ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti, kohaldatakse konventsioonis käesoleva artikli alusel tehtavaid laevaehitusega seotud muudatusi ainult laevade suhtes, mille ehitusleping on sõlmitud või mille kiil pannakse maha, juhul kui ehituslepingut pole sõlmitud, muudatuse jõustumise kuupäeval või hiljem.

(7) Kõik protokolli või lisa muudatused peavad käsitlema asjakohase protokolli või lisa sisu ning olema kooskõlas konventsiooniga.

(8) Organisatsiooni peasekretär teavitab kõiki osalisriike käesoleva artikli alusel jõustuvatest muudatustest ning nende jõustumise kuupäevadest.

(9) Kõik käesoleva artikli alusel esitatavad muudatuste heakskiitmised või vastuväited muudatustele esitatakse organisatsiooni peasekretärile kirjalikult. Peasekretär teavitab konventsiooni osalisriike saadud teadetest ning nende saamise kuupäevadest.

Artikkel 17. Tehnilise koostöö edendamine

Konventsiooni osalisriigid, konsulteerides organisatsiooni ja teiste rahvusvaheliste organitega ning tuginedes Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Keskkonnaprogrammi tegevdirektori abile ja koordineerimisele, toetavad osalisriike, kes taotlevad tehnilist abi:
a) teaduslike ja tehniliste töötajate koolitamiseks;
b) vastuvõtmiseks ja seireks vajalike seadmete ja varustuse hankimiseks;
c) laevade põhjustatava merekeskkonna reostamise vältimise ja vähendamise muude meetmete ja tegevuste korraldamiseks ja
d) teadusuuringute edendamiseks eelistatavalt asjaomastes riikides, et konventsiooni eesmärke ja sihte paremini saavutada.

Artikkel 18. Denonsseerimine

(1) Iga osalisriik võib konventsiooni või selle fakultatiivlisa denonsseerida, kui tema suhtes konventsiooni või lisa jõustumise kuupäevast on möödunud viis aastat.

(2) Denonsseerimine toimub kirjaliku teate edastamisega organisatsiooni peasekretärile, kes teavitab kõiki teisi osalisriike saadud teatest, teate saamise kuupäevast ning denonsseerimise jõustumise kuupäevast.

(3) Denonsseerimine jõustub kaheteistkümne kuu või denonsseerimiskirjas märgitud pikema tähtaja möödumisel päevast, mil peasekretär on denonsseerimiskirja kätte saanud.

Artikkel 19. Hoiuleandmine ja registreerimine

(1) Konventsioon antakse hoiule organisatsiooni peasekretärile, kes edastab tõestatud koopia kõigile konventsioonile allakirjutanud või sellega ühinenud riikidele.

(2) Kui konventsioon on jõustunud, edastab organisatsiooni peasekretär selle teksti Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile registreerimiseks ja avaldamiseks Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja artikli 102 kohaselt.

Artikkel 20. Keeled

Konventsioon on koostatud ühes eksemplaris hispaania, inglise, prantsuse ja vene keeles; kõik tekstid on võrdselt autentsed. Araabia, itaalia, jaapani ja saksa keelde tehakse ametlikud tõlked, mis antakse hoiule koos allakirjutatud originaaliga.

Selle kinnituseks on valitsuste täievolilised esindajad konventsioonile alla kirjutanud.

Koostatud teisel novembril tuhande üheksasaja seitsmekümne kolmandal aastal Londonis.


1973. AASTA RAHVUSVAHELISE LAEVADE PÕHJUSTATAVA MEREREOSTUSE VÄLTIMISE KONVENTSIOONI 1978. AASTA PROTOKOLL
Koostatud 17. veebruaril 1978. a Londonis

Protokolliosalised,

tunnistades märkimisväärset panust, mida 1973. aasta rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsioon saab anda merekeskkonna kaitsmisse laevade põhjustatava reostuse eest; 

samuti tunnistades vajadust veelgi tõhustada laevade, eriti naftatankerite põhjustatava merereostuse vältimist ja kontrolli;

tunnistades ühtlasi vajadust rakendada võimalikult aegsasti konventsiooni I lisas sätestatud naftareostuse vältimise eeskirju;

mööndes samas vajadust lükata konventsiooni II lisa kohaldamine edasi seni, kuni teatud tehnilistele küsimustele on leitud rahuldav lahendus;

arvestades, et parim võimalus nende eesmärkide saavutamiseks on sõlmida 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni protokoll,

on kokku leppinud järgmises.

I artikkel. Üldkohustused

1. Protokolliosalised kohustuvad jõustama:
a) protokolli ja selle lahutamatu osa moodustava lisa ning
b) 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni (edaspidi konventsioon) koos protokollis sätestatud muudatustega.

2. Konventsiooni ja protokolli loetakse ja tõlgendatakse ühe dokumendina.

3. Viidet protokollile käsitatakse ühtlasi viitena selle lisale.

II artikkel. Konventsiooni II lisa rakendamine

1. Olenemata konventsiooni artikli 14 lõikest 1 lepivad protokolliosalised kokku, et konventsiooni II lisa ei ole neile siduv kolme aasta jooksul alates protokolli jõustumise kuupäevast või sellise pikema tähtaja jooksul, mille otsustavad protokolliosalised kahekolmandikulise häälteenamusega Valitsustevaheline Meresõidu Konsultatiiv-organisatsiooni (edaspidi organisatsioon) merekeskkonna kaitsekomitees (edaspidi komitee).

2. Lõikes 1 nimetatud tähtaja jooksul ei ole protokolliosalistel konventsiooni kohaselt selle II lisast tulenevate küsimustega seoses mingeid kohustusi ega eesõigusi; konventsiooni osalisriike puudutavad viited seoses nimetatud lisast tulenevate küsimustega ei hõlma protokolliosalisi.

III artikkel. Teabe edastamine

Konventsiooni artikli 11 lõike 1 punkti b tekst asendatakse järgmise tekstiga:
«nende ülevaatust tegema nimetatud ülevaatajate ja tunnustatud organisatsioonide nimekirja, kes on eeskirjade kohaselt volitatud haldama osalisriigi nimel ohtlikke aineid vedavate laevade projekteerimise, ehituse, seadmete ja käitamise küsimusi; nimekiri edastatakse osalisriikidele nende ametiisikute teavitamiseks. Seega teavitab administratsioon organisatsiooni nimetatud ülevaatajale või tunnustatud organisatsioonidele delegeeritud konkreetsetest ülesannetest ja volituste tingimustest.»
24.11.2021   16:36
Veaparandus. Lisatud teine lause, mis puudus tõlkest, Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel.

IV artikkel. Allakirjutamine, ratifitseerimine, heakskiitmine ja ühinemine

1. Protokoll on allakirjutamiseks avatud organisatsiooni peakorteris alates 1. juunist 1978 kuni 31. maini 1979; seejärel on protokoll avatud ühinemiseks. Riigid võivad saada protokolliosalisteks:
a) sellele ratifitseerimis- või heakskiitmistingimuseta alla kirjutades;
b) sellele ratifitseerimis- või heakskiitmistingimusega alla kirjutades, millele järgneb protokolli ratifitseerimine  või heakskiitmine;
c) sellega ühinedes.

2. Ratifitseerimine, heakskiitmine ja ühinemine toimub sellekohase kirja hoiuleandmisega organisatsiooni peasekretärile.

V artikkel. Jõustumine

1. Protokoll jõustub kaheteistkümne kuu möödumisel päevast, mil vähemalt viisteist riiki, kelle kaubalaevastik moodustab kokku vähemalt 50% maailma kaubalaevastiku kogumahutavusest, on saanud IV artikli kohaselt protokolliosalisteks.

2. Riigi suhtes, kes andis ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja hoiule pärast protokolli jõustumise kuupäeva, jõustub ratifitseerimine, heakskiitmine või ühinemine kolme kuu möödumisel kirja hoiuleandmise kuupäevast.

3. Kui riik annab ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja hoiule pärast kuupäeva, mil protokolli muudatus on loetud konventsiooni artikli 16 kohaselt heakskiidetuks, on riik ühinenud muudetud protokolliga.

VI artikkel. Muudatused

Konventsiooni artiklis 16 sätestatud korda konventsiooni artiklite, lisade ja lisade liidete muutmiseks kohaldatakse vastavalt ka protokolli artiklite, lisade ja lisade liidete muutmiseks.

VII artikkel. Denonsseerimine

1. Iga protokolliosaline võib protokolli denonsseerida, kui tema suhtes protokolli jõustumise kuupäevast on möödunud viis aastat.

2. Denonsseerimine toimub kirjaliku teate edastamisega organisatsiooni peasekretärile.

3. Denonsseerimine jõustub kaheteistkümne kuu või denonsseerimiskirjas märgitud pikema tähtaja möödumisel päevast, mil organisatsiooni peasekretär on denonsseerimiskirja kätte saanud.

VIII artikkel. Hoiulevõtja

1. Protokoll antakse hoiule organisatsiooni peasekretärile (edaspidi hoiulevõtja).

2. Hoiulevõtja:
a) teeb kõigile protokollile allakirjutanud või sellega ühinenud riikidele teatavaks:
i) iga allakirjutamise või ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja hoiuleandmise ning allakirjutamise või hoiuleandmise kuupäeva;
ii) protokolli jõustumise kuupäeva;
iii) iga protokolli denonsseerimiskirja hoiuleandmise ning selle kättesaamise kuupäeva ja denonsseerimise jõustumise kuupäeva; 
iv) iga II artikli lõike 1 alusel tehtud otsuse;
b) edastab protokolli tõestatud koopia kõigile protokollile allakirjutanud või sellega ühinenud riikidele.

3. Kui protokoll on jõustunud, edastab hoiulevõtja selle tõestatud koopia Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni sekretariaadile registreerimiseks ja avaldamiseks Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja artikli 102 kohaselt.

IX artikkel. Keeled

Protokoll on koostatud ühes eksemplaris hispaania, inglise, prantsuse ja vene keeles; kõik tekstid on võrdselt autentsed. Araabia, itaalia, jaapani ja saksa keelde tehakse ametlikud tõlked, mis antakse hoiule koos allakirjutatud originaaliga.

Selle kinnituseks on valitsuste täievolilised esindajad protokollile alla kirjutanud.

Koostatud  seitsmeteistkümnendal veebruaril tuhande üheksasaja seitsmekümne kaheksandal aastal Londonis.


INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973
Done at London, 2nd of November, 1973

The Parties to the Convention,

Being Conscious of the need to preserve the human environment in general and the marine environment in particular,

Recognizing that deliberate, negligent or accidental release of oil and other harmful substances from ships constitutes a serious source if pollution,

Recognizing also the importance of the International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil, 1954, as being the first multilateral instrument to be concluded with the prime objective of protecting the environment, and appreciating the significant contribution which that Convention has made in preserving the seas and coastal environment from pollution,

Desiring to achieve the complete elimination of intentional pollution of the marine environment by oil and other harmful substances and the minimization of accidental discharge of such substances,

Considering that this objective may best be achieved by establishing rules not limited to oil pollution having a universal purport,

Have agreed as follows:

Article 1. General Obligations under the Convention

(1) The parties to the Convention undertake to give effect to the provisions of the present Convention and those Annexes thereto by which they are bound, in order to prevent the pollution of the marine environment by the discharge of harmful substances or effluents containing such substances in contravention of the Convention.

(2) Unless expressly provided otherwise, a reference to the present Convention constitutes at the same time a reference to its Protocols and to the Annexes.

Article 2. Definitions

For the purposes of the present Convention, unless expressly provided otherwise:
(1) “Regulations” means the Regulations contained in the Annexes to the present Convention.
(2) “Harmful substance" means any substance which, if introduced into the sea, is liable to create hazards to human health, to harm living resources and marine life, to damage amenities or to interfere with other legitimate uses of the sea, and includes any substance subject to control by the present Convention.
(3)
(a) “Discharge”, in relation to harmful substances or effluents containing such substances, means any release howsoever caused from a ship and includes any escape, disposal, spilling, leaking, pumping, emitting or emptying;
(b) “Discharge” does not include:
(i) dumping within the meaning of the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, done at London on 13 November 1972; or
(ii) release of harmful substances directly arising from the exploration, exploitation and associated off-shore processing of sea-bed mineral resources; or
(iii) release of harmful substances for purposes of legitimate scientific research into pollution abatement or control.
(4) “Ship” means a vessel of any type whatsoever operating in the marine environment and includes hydrofoil boats, air-cushion vehicles, submersibles, floating craft and fixed or floating platforms.
(5) “Administration” means the Government of the State under whose authority the ship is operating. With respect to a ship entitled to fly a flag of any State, the Administration is the Government of that State. With respect to fixed or floating platforms engaged in exploration and exploitation of the sea-bed and subsoil thereof adjacent to the coast over which the coastal State exercises sovereign rights for the purposes of exploration and exploitation of their natural resources, the Administration is the Government of the coastal State concerned.
(6) “Incident” means an event involving the actual or probable discharge into the sea of a harmful substance, or effluents containing such a substance.
(7) “Organization” means the Inter-Governmental Maritime Consultative Organization.

Article 3. Application

(1) The present Convention shall apply to:
(a) ships entitled to fly the flag of a Party to the Convention; and
(b) ships not entitled to fly the flag of a Party but which operate under the authority of a Party.

(2) Nothing in the present Article shall be construed as derogating from or extending the sovereign rights of the Parties under international law over the sea-bed and subsoil thereof adjacent to their coasts for the purposes of exploration and exploitation of their natural resources.

(3) The present Convention shall not apply to any warship, naval auxiliary or other ship owned or operated by a State and used, for the time being, only on government non-commercial service. However, each Party shall ensure by the adoption of appropriate measures not impairing the operations or operational capabilities of such ships owned or operated by it, that such ships act in a manner consistent, as far as is reasonable and practicable with the present Convention.

Article 4. Violation

(1) Any violation of the requirements of the present Convention shall be prohibited and sanctions shall be established therefor under the law of the Administration of the ship concerned wherever the violation occurs. If the Administration is informed of such a violation and is satisfied that sufficient evidence is available to enable proceedings to be brought in respect of the alleged violation, it shall cause such proceedings to be taken as soon as possible, in accordance with its law.

(2) Any violation of the requirements of the present Convention within the jurisdiction of any Party to the Convention shall be prohibited and sanctions shall be established therefor under the law of that Party. Whenever such a violation occurs, that Party shall either:
(a) cause proceedings to be taken in accordance with its law; or
(b) furnish to the Administration of the ship such information and evidence as may be in its possession that a violation has occurred.

(3) Where information or evidence with respect to any violation of the present Convention by a ship is furnished to the Administration of that ship, the Administration shall promptly inform the Party which has furnished the information or evidence, and the Organization, of the action taken.

(4) The penalties specified under the law of a Party pursuant to the present Article shall be adequate in severity to discourage violations of the present convention and shall be equally severe irrespective of where the violations occur.

Article 5. Certificates and Special Rules on Inspection of Ships

(1) Subject to the provisions of paragraph (2) of the present Article a certificate issued under the authority of a Party to the Convention in accordance with the provisions of the Regulations shall be accepted by the other Parties and regarded for all purposes covered by the present Convention as having the same validity as a certificate issued by them.

(2) A ship required to hold a certificate in accordance with the provisions of the Regulations is subject, while in the ports or off-shore terminals under the jurisdiction of a Party, to inspection by officers duly authorized by that Party. Any such inspection shall be limited to verifying that there is on board a valid certificate, unless there are clear grounds for believing that the condition of the ship or its equipment does not correspond substantially with the particulars of that certificate. In that case, or if the ship does not carry a valid certificate, the Party carrying out the inspection shall take such steps as will ensure that the ship shall not sail until it can proceed to sea without presenting an unreasonable threat of harm to the marine environment. That Party may, however, grant such a ship permission to leave the port or off-shore terminal for the purpose of proceeding to the nearest appropriate repair yard available.

(3) If a Party denies a foreign ship entry to the ports or off-shore terminals under its jurisdiction or takes any action against such a ship for the reason that the ship does not comply with the provisions of the present Convention, the Party shall immediately inform the consul or diplomatic representative of the Party whose flag the ship is entitled to fly, or if this is not possible, the Administration of the ship concerned. Before denying entry or taking such action the Party may request consultation with the Administration of the ship concerned. Information shall also be given to the Administration when a ship does not carry a valid certificate in accordance with the provisions of the Regulations.

(4) With respect to the ships of non-Parties to the Convention, Parties shall apply the requirements of the present Convention as may be necessary to ensure that no more favourable treatment is given to such ships.

Article 6. Detection of Violations and Enforcement of the Convention

(1) Parties to the Convention shall co-operate in the detection of violations and the enforcement of the provisions of the present Convention, using all appropriate and practicable measures of detection and environmental monitoring, adequate procedures for reporting and accumulation of evidence.

(2) A ship to which the present Convention applies may, in any port or off-shore terminal of a Party, be subject to inspection by officers appointed or authorized by that Party for the purpose of verifying whether the ship has discharged any harmful substances in violation of the provisions of the Regulations. If an inspection indicates a violation of the Convention, a report shall be forwarded to the Administration for any appropriate action.

(3) Any Party shall furnish to the Administration evidence, if any that the ship has discharged harmful substances or effluents containing such substances in violation of the provisions of the Regulations. If it is practicable to do so, the competent authority of the former Party shall notify the Master of the ship of the alleged violation.

(4) Upon receiving such evidence, the Administration so informed shall investigate the matter, and may request the other party to furnish further or better evidence of the alleged contravention. If the Administration is satisfied that sufficient evidence is available to enable proceedings to be brought in respect of the alleged violation, it shall cause such proceedings to be taken in accordance with its law as soon as possible. The Administration shall promptly inform the Party which has reported the alleged violation, as well as the Organization, of the action taken.

(5) A Party may also inspect a ship to which the present Convention applies when it enters the ports or off-shore terminals under its jurisdiction, if a request for an investigation is received from any Party together with sufficient evidence that the ship has discharged harmful substances or effluents containing such substances in any place. The report of such investigation shall be sent to the Party requesting it and to the Administration so that the appropriate action may be taken under the present Convention.

Article 7. Undue Delay to Ships

(1) All possible efforts shall be made to avoid a ship being unduly detained or delayed under Articles 4, 5 or 6 of the present Convention.

(2) When a ship is unduly detained or delayed under Articles 4, 5 or 6 of the present Convention, it shall be entitled to compensation for any loss or damage suffered.

Article 8. Reports on Incidents Involving Harmful Substances

(1) A report of an incident shall be made without delay to the fullest extent possible in accordance with the provisions of Protocol I to the present Convention.

(2) Each Party to the Convention shall:
(a) make all arrangements necessary for an appropriate officer or agency to receive and process all reports on incidents; and
(b) notify the Organization with complete details of such arrangements for circulation to other Parties and Member States of the Organization.

(3) Whenever a Party receives a report under the provisions of the present Article, that Party shall relay the report without delay to:
(a) the Administration of the ship involved; and
(b) any other State which may be affected.

(4) Each Party to the Convention undertakes to issue instructions to its maritime inspection vessels and aircraft and to other appropriate services, to report to its authorities any incident referred to in Protocol I to the present Convention. That Party shall, if it considers it appropriate, report accordingly to the Organization and to any other party concerned.

Article 9. Other Treaties and Interpretation

(1) Upon its entry into force, the present Convention supersedes the International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil, 1954, as amended, as between Parties to that Convention.

(2) Nothing in the present Convention shall prejudice the codification and development of the law of the sea by the United Nations Conference on the Law of the Sea convened pursuant to Resolution 2750C(XXV) of the General Assembly of the United Nations nor the present or future claims and legal views of any State concerning the law of the sea and the nature and extent of coastal and flag State jurisdiction.

(3) The term “jurisdiction” in the present Convention shall be construed in the light of international law in force at the time of application or interpretation of the present Convention.

Article 10. Settlement of Disputes

Any dispute between two or more Parties to the Convention concerning the interpretation or application of the present Convention shall, if settlement by negotiation between the Parties involved has not been possible, and if these Parties do not otherwise agree, be submitted upon request of any of them to arbitration as set out in Protocol II to the present Convention.

Article 11. Communication of Information

(1) The Parties to the Convention undertake to communicate to the Organization:
(a) the text of laws, orders, decrees and regulations and other instruments which have been promulgated on the various matters within the scope of the present Convention;
*(b) a list of non-governmental agencies which are authorized to act on their behalf in matters relating to the design, construction and equipment of ships carrying harmful substances in accordance with the provisions of the Regulations;
(c) a sufficient number of specimens of their certificates issued under the provisions of the Regulations;
(d) a list of reception facilities including their location, capacity and available facilities and other characteristics;
(e) official reports or summaries of official reports in so far as they show the results of the application of the present Convention; and
(f) an annual statistical report, in a form standardized by the Organization, of penalties actually imposed for infringement of the present Convention.

(2) The Organization shall notify Parties of the receipt of any communications under the present Article and circulate to all Parties any information communicated to it under sub-paragraphs (1)(b) to (f) of the present Article.
* The text of this sub-paragraph is replaced by that contained in Article III of the 1978 MARPOL Protocol.

Article 12. Casualties to Ships

(1) Each Administration undertakes to conduct an investigation of any casualty occurring to any of its ships subject to the provisions of the Regulations if such casualty has produced a major deleterious effect upon the marine environment.

(2) Each Party to the Convention undertakes to supply the Organization with information concerning the findings of such investigation, when it judges that such information may assist in determining what changes in the present convention might be desirable.

Article 13. Signature, Ratification, Acceptance, Approval and Accession

(1) The present Convention shall remain open for signature at the Headquarters of the Organization from 15 January 1974 until 31 December 1974 and shall thereafter remain open for accession. States may become Parties to the present convention by:
(a) signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or
(b) signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval; or
(c) accession.

(2) Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected by the deposit of an instrument to that effect with the Secretary-General of the Organization.

(3) The Secretary-General of the Organization shall inform all States which have signed the present Convention or acceded to it of any signature or of the deposit of any new instrument of ratification, acceptance, approval or accession and the date of its deposit.

Article 14. Optional Annexes

(1) A State may at the time of signing, ratifying, accepting, approving or acceding to the present convention declare that it does not accept any one or all of Annexes III, IV and V (hereinafter referred to as “Optional Annexes”) of the present Convention. Subject to the above, Parties to the Convention shall be bound by any Annex in its entirety.

(2) A State which has declared that it is not bound by an Optional Annex may at any time accept such Annex by depositing with the Organization an instrument of the kind referred to in Article 13(2).

(3) A State which makes a declaration under paragraph (1) of the present Article in respect of an Optional Annex and which has not subsequently accepted that Annex in accordance with paragraph (2) of the present Article shall not be under any obligation nor entitled to claim any privileges under the present Convention in respect of matters related to such Annex and all references to Parties in the present convention shall not include that State in so far as matters related to such Annex are concerned.

(4) The Organization shall inform the States which have signed or acceded to the present convention of any declaration under the present Article as well as the receipt of any instrument deposited in accordance with the provisions of paragraph (2) of the present Article.

Article 15. Entry into Force

(1) The present Convention shall enter into force twelve months after the date on which not less than 125 States, the combined merchant fleets of which constitute not less than fifty per cent of the gross tonnage of the world’s merchant shipping, have become parties to it in accordance with Article 13.

(2) An Optional Annex shall enter into force twelve months after the date on which the conditions stipulated in paragraph (1) of the present Article have been satisfied in relation to that Annex.

(3) The Organization shall inform the States which have signed the present Convention or acceded to it of the date on which it enters into force and of the date on which an Optional Annex enters into force in accordance with paragraph (2) of the present Article.

(4) For States which have deposited an instrument of ratification, acceptance, approval or accession in respect of the present Convention or any Optional Annex after the requirements for entry into force thereof have been met but prior to the date of entry into force, the ratification, acceptance, approval or accession shall take effect on the date of entry into force of the Convention or such Annex or three months after the date of deposit of the instrument whichever is the later date.

(5) For States which have deposited an instrument of ratification, acceptance, approval or accession after the date on which the convention or an Optional Annex entered into force, the Convention or the Optional Annex shall become effective three months after the date of deposit of the instrument.

(6) After the date on which all the conditions required under Article 16 to bring an amendment to the present convention or an Optional Annex into force have been fulfilled, any instrument of ratification, acceptance, approval or accession deposited shall apply to the Convention or Annex as amended.

Article 16. Amendments

(1) The present convention may be amended by any of the procedures specified in the following paragraphs.

(2) Amendments after consideration by the Organization:
(a) any amendment proposed by a Party to the Convention shall be submitted to the Organization and circulated by its Secretary-General to all Members of the Organization and all Parties at least six months prior to its consideration;
(b) any amendment proposed and circulated as above shall be submitted to an appropriate body by the Organization for consideration;
(c) Parties to the Convention, whether or not Members of the Organization, shall be entitled to participate in the proceedings of the appropriate body;
(d) amendments shall be adopted by a two-thirds majority of only the Parties to the Convention present and voting;
(e) if adopted in accordance with sub-paragraph (d) above, amendments shall be communicated by the Secretary-General of the Organization to all the Parties to the Convention for acceptance;
(f) an amendment shall be deemed to have been accepted in the following circumstances:
(i) an amendment to an Article of the Convention shall be deemed to have been accepted on the date on which it is accepted by two-thirds of the Parties, the combined merchant fleets of which constitute not less than fifty per cent of the gross tonnage of the world’s merchant fleet;
(ii) an amendment to an Annex to the Convention shall be deemed to have been accepted in accordance with the procedure specified in sub-paragraph (f)(iii) unless the appropriate body, at the time of its adoption, determines that the amendment shall be deemed to have been accepted on the date on which it is accepted by two-thirds of the Parties, the combined merchant fleets of which constitute not less than fifty per cent of the gross tonnage of the world’s merchant fleet. Nevertheless, at any time before the entry into force of an amendment to an Annex to the Convention, a Party may notify the Secretary-General of the Organization that its express approval will be necessary before the amendment enters into force for it. The latter shall bring such notification and the date of its receipt to the notice of Parties;
(iii) an amendment to an Appendix to an Annex to the Convention shall be deemed to have been accepted at the end of a period to be determined by the appropriate body at the time of its adoption, which period shall be not less than ten months, unless within that period an objection is communicated to the Organization by not less than one-third of the Parties or by the Parties the combined merchant fleets of which constitute not less than fifty per cent of the gross tonnage of the world’s merchant fleet whichever condition is fulfilled;
(iv) an amendment to Protocol I to the Convention shall be subject to the same procedures as for the amendments to the Annexes to the Convention, as provided for in sub-paragraphs (f)(ii) or (f)(iii) above;
(v) an amendment to Protocol II to the Convention shall be subject to the same procedures as for the amendments to an Article of the Convention, as provided for in sub-paragraph (f)(i) above;
(g) the amendment shall enter into force under the following conditions:
(i) in the case of an amendment to an Article of the Convention, to Protocol II, or to Protocol I or to an Annex to the Convention not under the procedure specified in sub- paragraph (f)(iii), the amendment accepted in conformity with the foregoing provisions shall enter into force six months after the date of its acceptance with respect to the Parties which have declared that they have accepted it;
(ii) in the case of an amendment to Protocol I, to an Appendix to an Annex or to an Annex to the Convention under the procedure specified in sub-paragraph (f)(iii), the amendment deemed to have been accepted in accordance with the foregoing conditions shall enter into force six months after its acceptance for all the Parties with the exception of those which, before that date, have made a declaration that they do not accept it or a declaration under sub-paragraph (f)(ii), that their express approval is necessary.

(3) Amendment by a Conference:
(a) Upon the request of a Party, concurred in by at least one-third of the Parties, the Organization shall convene a Conference of Parties to the Convention to consider amendments to the present Convention.
(b) Every amendment adopted by such a Conference by a two-thirds majority of those present and voting of the Parties shall be communicated by the Secretary-General of the Organization to all Contracting Parties for their acceptance.
(c) Unless the Conference decides otherwise, the amendment shall be deemed to have been accepted and to have entered into force in accordance with the procedures specified for that purpose in paragraph (2)(f) and (g) above.

(4)
(a) In the case of an amendment to an Optional Annex, a reference in the present Article to a “Party to the Convention” shall be deemed to mean a reference to a Party bound by that Annex.
(b) Any Party which has declined to accept an amendment to an Annex shall be treated as a non-Party only for the purpose of application of that amendment.

(5) The adoption and entry into force of a new Annex shall be subject to the same procedures as for the adoption and entry into force of an amendment to an Article of the Convention.

(6) Unless expressly provided otherwise, any amendment to the present convention made under this Article, which relates to the structure of a ship, shall apply only to ships for which the building contract is placed, or in the absence of a building contract, the keel of which is laid, on or after the date on which the amendment comes into force.

(7) Any amendment to a Protocol or to an Annex shall relate to the substance of that Protocol or Annex and shall be consistent with the Articles of the present convention.

(8) The Secretary-General of the Organization shall inform all Parties of any amendments which enter into force under the present Article, together with the date on which each such amendment enters into force.

(9) Any declaration of acceptance or of objection to an amendment under the present article shall be notified in writing to the Secretary-General of the Organization. The latter shall bring such notification and the date of its receipt to the notice of the Parties to the Convention.

Article 17. Promotion of Technical Co-operation

The Parties to the Convention shall promote, in consultation with the Organization and other international bodies, with assistance and co-ordination by the Executive Director of the United Nations Environment Program, support for those Parties which request technical assistance for:
(a) the training of scientific and technical personnel;
(b) the supply of necessary equipment and facilities for reception and monitoring;
(c) the facilitation of other measures and arrangements to prevent or mitigate pollution of the marine environment by ships; and
(d) the encouragement of research; preferably within the countries concerned, so furthering the aims and purposes of the present Convention.

Article 18. Denunciation

(1) The present Convention or any Optional Annex may be denounced by any Parties to the Convention at any time after the expiry of five years from the date on which the Convention or such Annex enters into force for that Party.

(2) Denunciation shall be effected by notification in writing to the Secretary-General of the Organization who shall inform all the other Parties of any such notification received and of the date of its receipt as well as the date on which such denunciation takes effect.

(3) A denunciation shall take effect twelve months after receipt of the notification of denunciation by the Secretary-General of the Organization or after the expiry of any other longer period which may be indicated in the notification.

Article 19. Deposit and registration

(1) The present convention shall be deposited with the Secretary-General of the Organization who shall transmit certified true copies thereof to all States which have signed the present convention or acceded to it.

(2) As soon as the present Convention enters into force, the text shall be transmitted by the Secretary-General of the Organization to the Secretary-General of the United Nations for registration and publication, in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

Article 20. Languages

The present Convention is established in a single copy in the English, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic. Official translations in the Arabic, German, Italian and Japanese languages shall be prepared and deposited with the signed original.

In witness whereof the undersigned – being duly authorized their respective Governments for that purpose have signed the present Convention.

Done at London this second day of November, one thousand nine hundred and seventy-three.


PROTOCOL OF 1978
RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973

Done at London, 17th of February, 1978

The Parties to the Present Protocol,

Recognizing the significant contribution which can be made by the Intentional Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, to the protection of the marine environment from pollution from ships,

Recognizing also the need to improve further the prevention and control of marine pollution from ships, particularly oil tankers,

Recognizing further the need for implementing the Regulations for the Prevention of Pollution by Oil contained in Annex I of that Convention as early and as widely as possible,

Acknowledging however the need to defer the application of Annex II of that Convention until certain technical problems have been satisfactorily resolved.

Considering that these objectives may best be achieved by the conclusion of a Protocol relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973,

Have agreed as follows:

Article I. General Obligations

1. The Parties to the present Protocol undertake to give effect to the provisions of:
(a) the present Protocol and the Annex hereto which shall constitute an integral part of the present Protocol; and
(b) the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (hereinafter referred to as “the Convention”), subject to the modifications and additions set out in the present Protocol.

2. The provisions of the Convention and the present Protocol shall be read and interpreted together as one single instrument.

3. Every reference to the present Protocol constitutes at the same time a reference to the Annex hereto.

Article II. Implementation of Annex II of the Convention

1. Notwithstanding the provisions of Article 14(1) of the Convention, the Parties to the present Protocol agree that they shall not be bound by the provisions of Annex II of the Convention for a period of three years from the date of entry into force of the present Protocol or for such longer period as may be decided by a two-thirds majority of the Parties to the present Protocol in the Marine Environment Protection Committee (hereinafter referred to as “the Committee”) of the Inter-Governmental Maritime Consultative Organization (hereinafter referred to as “the Organization”).

2. During the period specified in paragraph 1 of this Article, the Parties to the present Protocol shall not be under any obligations nor entitled to claim any privileges under the Convention in respect of matters relating to Annex II of the Convention and all reference to Parties in the Convention shall not include the Parties to the present Protocol in so far as matters relating to that Annex are concerned.

Article III. Communication of Information

The text of Article 11(1)(b) of the Convention is replaced by the following:
“a list of nominated surveyors or recognized organizations which are authorized to act on their behalf in the administration of matters relating to the design, construction, equipment and operation of ships carrying harmful substances in accordance with the provisions of the Regulations for circulation to the Parties for information of their officers. The Administration shall therefore notify the Organization of the specific responsibilities and conditions of the authority delegated to nominated surveyors or recognized organizations.”

Article IV. Signature, Ratification, Acceptance, Approval and Accession

1. The present Protocol shall be open for signature at the Headquarters of the Organization from 1 June 1978 to 31 May 1979 and shall thereafter remain open for accession. States may become Parties to the present Protocol by:
(a) signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or
(b) signature, subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval; or
(c) accession.

2. Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected by the deposit of an instrument to that effect with the Secretary-General of the Organization.

Article V. Entry into Force

1. The present Protocol shall enter into force twelve months after the date on which not less than fifteen states, the combined fleets of which constitute not less than fifty per cent of the world’s merchant shipping, have become parties to it in accordance with Article IV of the present protocol.

2. Any instrument of ratification, acceptance, approval or accession deposited after the date on which the present protocol enters into force shall take effect three months after the date of deposit.

3. After the date on which an amendment to the present Protocol is deemed to have been accepted in accordance with Article 16 of the Convention, any instrument of ratification, acceptance, approval or accession deposited shall apply to the present Protocol as amended.

Article VI. Amendments

The procedures set out in Article 16 of the Convention in respect of amendments to the Articles, an Annex and an Appendix to an Annex of the Convention shall apply respectively to amendments to the Articles, the Annex and an Appendix to the Annex of the present Protocol.

Article VII. Denunciation

1. The present Protocol may be denounced by any Party to the present Protocol at any time after the expiry of five years from the date on which the Protocol enters into force for that Party.

2. Denunciation shall be effected by the deposit of an instrument of denunciation with the Secretary-General of the Organization.

3. A denunciation shall take effect twelve months after receipt of the notification by the Secretary-General of the Organization or after the expiry of any other longer period which may be indicated in the notification.

Article VIII. Depositary

1. The present Protocol shall be deposited with the Secretary-General of the Organization (hereinafter referred to as “the Depositary”).

2. The Depositary shall:
(a) inform all States which have signed the present Protocol or acceded thereto of:
(i) each new signature or deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or accession, together with the date thereof;
(ii) the date of entry into force of the present protocol;
(iii) the deposit of any instrument of denunciation of the present Protocol together with the date on which it was received and the date on which the denunciation takes effect;
(iv) any decision made in accordance with Article II(1) of the present Protocol;
(b) transmit certified true copies of the present Protocol to all States which have signed the present Protocol or acceded thereto.

3. As soon as the present Protocol enters into force, a certified true copy thereof shall be transmitted by the Depositary to the Secretariat of the United Nations for registration and publication in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations

Article IX. Languages

The present Protocol is established in a single original in the English, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic. Official translations in the Arabic, German, Italian and Japanese languages shall be prepared and deposited with the signed original.

In witness whereof the undersigned – being duly authorized by their respective Governments for that purpose have signed the present Protocol.

Done at London this seventeenth day of February one thousand nine hundred and seventy-eight.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json