Teksti suurus:

Tarbijakaitsealase koostöö määruse rakendamise eest vastutavate pädevate asutuste nimetamine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.07.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.08.2010
Avaldamismärge:

Tarbijakaitsealase koostöö määruse rakendamise eest vastutavate pädevate asutuste nimetamine

Vastu võetud 02.02.2006 nr 12
RTL 2006, 14, 225
jõustumine 10.02.2006


Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

18.06.2009 nr 69 (RTL 2009, 52, 758) 5.07.2009


Määrus kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu (EÜ) määruse nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta (tarbijakaitsealase koostöö määrus) (ELT L 364, 09.12.2004, lk 1–11) artikli 4 lõike 1 ja «Tarbijakaitseseaduse» § 421 lõike 3 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega nimetatakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu (EÜ) määruse nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta (edaspidi tarbijakaitsealase koostöö määrus) rakendamise eest vastutavad pädevad asutused.

§ 2. Pädevad asutused

Tarbijakaitsealase koostöö määruse rakendamise eest vastutavad järgmised asutused vastavalt oma pädevusele:
1) Tarbijakaitseamet tarbijakaitsealase koostöö määruse lisa punktides 1–12 ja 14–16 nimetatud direktiivide ja määruste osas;
2) Ravimiamet tarbijakaitsealase koostöö määruse lisa punktis 13 nimetatud direktiivi osas;

3) Tehnilise Järelevalve Amet tarbijakaitsealase koostöö määruse lisa punktis 12 nimetatud direktiivi osas;
[RTL 2009, 52, 758 – jõust. 18.06.2009]

4) Kultuuriministeerium tarbijakaitsealase koostöö määruse lisa punktis 4 nimetatud direktiivi osas;
5) Finantsinspektsioon tarbijakaitsealase koostöö määruse lisa punktides 3 ja 14 nimetatud direktiivide osas.

/otsingu_soovitused.json