Teksti suurus:

Keskkonnaministri 17. veebruari 2006. a määruse nr 13 “Keskkonnakaitse valdkondade rahastamiseks esitatud projektitaotluste hindamise tingimused ja kord, taotluste hindamise kriteeriumid, otsuse tegemise kord, lepingu täitmise üle kontrolli teostamise kord ning aruandluse kord” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.07.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 55, 810

Keskkonnaministri 17. veebruari 2006. a määruse nr 13 “Keskkonnakaitse valdkondade rahastamiseks esitatud projektitaotluste hindamise tingimused ja kord, taotluste hindamise kriteeriumid, otsuse tegemise kord, lepingu täitmise üle kontrolli teostamise kord ning aruandluse kord” muutmine

Vastu võetud 01.07.2009 nr 33

Määrus kehtestatakse «Keskkonnatasude seaduse» § 59 lõike 4 alusel.

Keskkonnaministri 23. detsembri 2004. a määruses nr 13 «Keskkonnakaitse valdkondade rahastamiseks esitatud projektitaotluste hindamise tingimused ja kord, taotluste hindamise kriteeriumid, otsuse tegemise kord, lepingu täitmise üle kontrolli teostamise kord ning aruandluse kord» (RTL 2006, 19, 331; 2008, 60, 851) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse sõna «valkondade» sõnaga «valdkondade»;

2) paragrahvi 2 lõiked 2–4 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kalandusuuringute valdkonnas toetatakse järgmisi tegevusi:
1) kalavarude jätkusuutliku kasutamise alaste otsuste tegemiseks vajalikke kalandusalaseid prognoose ning uuringuid, et viia ellu Euroopa Liidu ühist kalanduspoliitikat ja täita rahvusvahelistest lepingutest ja konventsioonidest, riigisisestest õigusaktidest ja arengu- ja ning tegevuskavadest tulenevaid nõudeid;
2) kalavaru mõjutavate tegurite ja taastootmise efektiivsuse uuringuid ning kalandussektori analüüse.

(3) Kalavarude taastootmise valdkonnas toetatakse järgmisi tegevusi:
1) rannikumere ja sisevete kalavarude kaitseks ja ning arendamiseks vajalike kudealade taastamist, parandamist ning ja kudealadele parema juurdepääsu tagamist ning uute kudealade loomist;
2) riiklikku kaitset vajavate ja ohustatud kalaliikide kaitse ja kalavarude taastootmise programmis toodud prioriteetsete liikide asustamist.

(4) Kalandusalaste arendusprojektide valdkonnas toetatakse järgmisi tegevusi:
1) kalanduse valdkonna arengudokumentide ning tegevuskavade koostamist tasakaalustatud arengu ja kalavaru säästliku kasutamise eesmärgil;
2) trükiste koostamist ja avaldamist ning seminaride ja koolituste korraldamist, et tõsta säästva kalanduse alast teadlikkust;
3) kalavarude kasutamisega seotud andmete ning teabe kogumist ja avaldamist;
4) kalandusliitude osalemist rahvusvahelises kalandusalases koostöös ja rahvusvaheliste kalandusürituste läbiviimist Eestis.»;

3) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Kalavarude kaitse ja järelevalve valdkonnas toetatakse kalapüügi ning sellega seotud tegevuse üle järelevalve teostamist, lähtudes eelkõige Euroopa Liidu ning teistest rahvusvahelistest kokkulepetest ja kohustustest.»;

4) paragrahvi 3 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Veemajanduse programmi eesmärk on säilitada ja saavutada veekogude ja põhjavee hea seisund ning tagada nõuetele vastav joogivesi.

(2) Reoveekäitluse valdkonnas toetatakse olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide vastavusse viimist kehtivatele nõuetele ja reoveekogumisalade piires kanalisatsioonisüsteemide väljaarendamist. Reoveekäitluse valdkonnas ei toetata tegevusi, mis on seotud prügilate või muude jäätmekäitluse objektide opereerimisel tekkiva heitvee käitlemisega.»;

5) paragrahvi 3 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Jääkreostusega seoses toetatakse pinna- ja põhjavee reostusohu vähendamist keskkonnaregistris registreeritud või alamvesikonna veemajanduskavades nimetatud jääkreostusobjektidest tulenevate jääkreostuskollete likvideerimise või ohutuks muutmise teel.»;

6) paragrahvi 3 lõiked 6 ja 7 sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Pinna veekogude ja rannikuvee tervendamise ja korrashoiuga seoses toetatakse tegevusi, mis aitavad säilitada või saavutada nende head või väga head seisundit või ökoloogilist potentsiaali.

(7) Reoveekäitluse ja joogiveevarustuse alamprogrammis ning veekogude ja rannikuvee tervendamise ja korrashoiu alamprogrammis toetatakse projekte, milliste maksumus on kuni 15 miljonit krooni.»;

7) paragrahvi 4 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad «hajaasustusega aladel» sõnadega «mittelinnalistes asulates»;

8) paragrahvi 4 lõike 3 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) jäätmejaamade ja ümberlaadimisjaamade ehitamine, juhul kui selle maksumus ei ületa 5 miljonit krooni, lähtuvalt kohaliku omavalitsuse jäätmekavast;
3) jäätmekogumiskoha rajamine lähtuvalt kohaliku omavalitsuse jäätmekavast;»;

9) paragrahvi 5 lõiked 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Looduskaitse pikaajalise arengu kavandamiseks ja arengu jätkusuutlikkust tagavate meetmete elluviimiseks toetatakse järgmiseid tegevusi:
1) kaitstavate väheuuritud elupaikade, looma-, taime- ja seeneliikide esinemisalade väljaselgitamine (inventuurid) või rakendusuuringud;
2) kaitstavate looma-, taime- ja seeneliikide ning elupaikade soodsat seisundit taotlevate tegevuskavade koostamine;
3) riiklikult kaitstud parkide hooldamiskavade koostamine;
4) kaitsealade ja hoiualade kaitsekorralduskavades kavandatud meetmete rakendamise ja kaitstavate alade võrgustiku toimimise tõhususe hindamine (ekspertiisid);
5) probleemliikide tõrjemeetmete kavandamine ja nende rakendamine;
6) kaitsealuste liikide poolt tekitatud kahju hindamine ja selle hüvitamine;
7) metsloomade rehabilitatsioonimeetmete rakendamine.

(3) Looduslike elupaikade ning kaitsealade, hoiualade, riiklikult kaitstud parkide ja üksikobjektide hooldamiseks ja kaitse korraldamiseks toetatakse järgmiseid tegevusi:
1) kaitsealade ja hoiualade kaitsekorralduskavades kavandatud meetmete rakendamine;
2) kaitstavate loodusobjektide hooldamine;
3) kaitstavatel aladel poollooduslike koosluste taastamine;
4) kaitstavate looma-, taime- ja seeneliikide ning elupaikade soodsat seisundit taotlevate tegevuskavade realiseerimine.»;

10) paragrahvi 6 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Jahinduse valdkonnas toetatakse järgmiseid tegevusi:
1) jahimaade korraldamine ja jahimaade kvaliteedi hindamine;
2) jahinduse arengukava täitmiseks vajalike uuringute ja analüüside tegemine;
3) jahinduse teadusuuringute ja analüüside tegemine ning analüüsimetoodikate arendamine;
4) jahiulukite asurkondade seire;
5) jahimeeste ja jahikorraldajate täiendusõppe korraldamine;
6) kommunikatsiooniprojektid avalikkuse ja jahimeeste jahindusalase teadlikkuse tõstmiseks.»;

11) paragrahvi 8 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Keskkonnateadlikkuse programmi eesmärk on Eesti elanike väärtushinnangute ja käitumisharjumuste kujundamine keskkonnasäästlikuks, rakendades selleks teavitustööd ja edendades riiklikke õppekavasid toetavat keskkonnaharidust.

(2) Elanike väärtushinnangute ja käitumisharjumuste keskkonnasäästlikuks muutmisega seoses toetatakse järgnevaid tegevusi:
1) riiklikke õppekavasid toetava aktiivõppe meetoditel põhineva keskkonnaharidusliku tegevuse arendamine ja läbiviimne;
2) keskkonnateadlikkust tõstvate teavitusürituste ja -kampaaniate korraldamine määratletud sihtrühmadele;
3) rahvusvahelises keskkonnahariduse alases koostöös osalemine.»;

12) paragrahvi 8 lõike 3 preambul ja punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Riiklikke õppekavasid toetava aktiivõppe meetoditel põhineva keskkonnaharidusliku tegevuse arendamise ja läbiviimisega seoses toetatakse järgmisi tegevusi:
1) aktiivõppemeetodil põhinevate riiklikke õppekavasid toetavate õppeprogrammide läbiviimine vabas õhus või riiklikke õppekavasid toetavaid programme pakkuvas asutuses/keskuses;
2) riiklikke õppekavasid toetavate õppeprogrammide ja -materjalide väljatöötamine koos nende rakendamise juhenditega;»;

13) paragrahvi 8 lõike 3 punktid 3, 4, 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 8 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Määratletud sihtrühmale suunatud keskkonnateadlikkust suurendavate teavitusürituste ja -kampaaniate korraldamisega seoses toetatakse järgmisi tegevusi:
1) varem algatatud regulaarsete keskkonnateadlikkust tõstvate teavitustegevuste jätkamine;
2) määratletud sihtrühmale suunatud keskkonna- või keskkonnahariduse alase teavitusürituse korraldamine;
3) perioodiliselt elanikkonna keskkonnateadlikkuse alaste uuringute korraldamine ja nende tulemuste avalikustamine.»;

15) paragrahvi 8 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

« (7) Rahvusvahelises keskkonnahariduse alases koostöös osalemisega seoses toetatakse järgmisi tegevusi:
1) üldhariduskoolide õpilastele suunatud rahvusvaheliste keskkonnaprojektide ja korraldamine ja/või neis osalemine;
2) piiriülestes keskkonnahariduslikes projektides osalemine.»;

17) paragrahvi 9 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Maakondlik programm koosneb teistesse valdkondlikesse programmidesse esitatud projektitaotlustest, mis on hindamise tulemusel saanud rohkem kui 60% hindepunkte, kuid mis on programmist rahastamise võimaluste piiratuse tõttu välja jäänud, ja taotlustest, mis ei ületa lõikes 3 sätestatud piirsummat. Maakondliku programmi eesmärk on tõsta maakonna keskkonnakaitse taset ning toetada väikesemahulisi projekte.»;

18) paragrahvi 10 täiendatakse lõigetega 3–5 järgmises sõnastuses:

« (3) Kui jäätmekäitluse programmis on taotlejaks juriidiline isik, mille liikmeteks on kohalikud omavalitsused, siis kõikidel liikmetel peavad olema täidetud § 10 lõikes 2 nimetatud kohustused.

(4) Kui jäätmekäitluse programmis taotletakse toetust üle 1 miljoni krooni, saab taotlejaks olla vähemalt 5 omavalitsuse poolt moodustatud juriidiline isik, välja arvatud väikesaartel, ning omavalitsustel peab olema ühiselt koostatud jäätmekava ja jäätmehoolduseeskiri.

(5) Kui veemajanduse programmi reoveekäitluse ja joogiveevarustuse alamprogrammi taotleja on kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse territooriumil tegutsev vee-ettevõte, peab taotlejal olema vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele kohaliku omavalitsuse volikogu poolt kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava.»;

19) paragrahvi 11 lõikes 2 asendatakse sõna «kolm» sõnaga «kaks»;

20) paragrahvi 11 lõikes 4 asendatakse sõnad «30 kalendripäeva» sõnadega «45 kalendripäeva»;

21) paragrahvi 12 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Taotluste hindamiseks moodustab keskkonnaminister valdkondlikud töörühmad.»;

22) paragrahvi 12 lõikes 2 asendatakse number «8» numbriga «12»;

23) paragrahv 13 sõnastatakse järgmiselt:

« § 13. Hindamiskriteeriumid kalanduse programmis

Taotluste hindamiskriteeriumid ning nende hindamisel rakendatavad osakaalud kalanduse programmis on järgmised:
1) rahvusvaheliste kohustuste täitmine – kuni 30%;
2) projekti asjakohasus – kuni 30%;
3) projekti teostatavus – kuni 25%;
4) alustatud projekti lõpetamine – kuni 5%;
5) projekti jätkusuutlikus – kuni 10%.»;

24) paragrahvi 14 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Taotluste hindamiskriteeriumid ning nende hindamisel rakendatavad osakaalud reoveekäitluse alamprogrammis on järgmised:
1) rahvusvaheliste kohustuste täitmine – kuni 30%;
2) eelarve põhjendatus – kuni 5%;
3) omafinantseerimise osatähtsus – kuni 20%;
4) alamvesikonna veemajanduskava prioriteet – kuni 20%;
5) orgaanilise reostuskoormuse vähenemine %/a – kuni 5%;
6) reoveetariifi suurus – kuni 15%;
7) põhjavee kaitstus – kuni 5%.»;

25) paragrahvi 15 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Taotluste hindamisel rakendatavad osakaalud mitteehituslike tööde alamprogrammis on järgmised:
1) rahvusvaheliste kohustuste täitmine – kuni 37%;
2) projekti asjakohasus – kuni 27%;
3) projekt on riiklikult strateegilise mõjuga – kuni 18%;
4) projekti jätkusuutlikkus – kuni 9%;
5) projekti teostatavus – kuni 9 %.»;

26) paragrahv 16 sõnastatakse järgmiselt:

« § 16. Hindamiskriteeriumid looduskaitse programmis

(1) Taotluste hindamiskriteeriumid ning nende hindamisel rakendatavad osakaalud looduskaitse arenduse alamprogrammis on järgmised:
1) projekti asjakohasus – kuni 25%;
2) rahvusvaheliste kohustuste täitmine – kuni 15%;
3) projekti teostatavus – kuni 25%;
4) omafinantseerimise osatähtsus – kuni 10%;
5) projekti jätkusuutlikkus – kuni 25%.

(2) Taotluste hindamiskriteeriumid ning nende hindamisel rakendatavad osakaalud looduskaitse elluviimise alamprogrammis on järgmised:
1) projekti asjakohasus – kuni 25%;
2) projekti teostatavus – kuni 30%;
3) omafinantseerimise osatähtsus – kuni 10%;
4) regionaalne prioriteet – kuni 10%;
5) projekti jätkusuutlikkus – kuni 25%.

(3) Taotluste hindamiskriteeriumid ning nende hindamisel rakendatavad osakaalud looduskaitselise infrastruktuuri alamprogrammis on järgmised:
1) projekti asjakohasus – kuni 30%;
2) projekti teostatavus – kuni 20%;
3) omafinantseerimise osatähtsus – kuni 10%;
4) alustatud projekti jätkamine – kuni 20%;
5) regionaalne prioriteet – kuni 10%;
6) objektil kasutatavate materjalide keskkonnasõbralikkus ja objekti miljöösse sobivus (hinnatakse rahvusparkide territooriumil teostatavate projektide puhul) – kuni 10%.»;

27) paragrahvi 18 lõike 2 punktis 6 asendatakse sõna «maakondlik» sõnaga «regionaalne»;

28) paragrahvi 18 lõike 3 punktis 6 asendatakse sõna «maakondlik» sõnaga «regionaalne»;

29) paragrahv 19 sõnastatakse järgmiselt:

« § 19. Hindamiskriteeriumid keskkonnateadlikkuse programmis

Taotluste hindamiskriteeriumid ning nende hindamisel rakendatavad osakaalud keskkonnateadlikkuse programmis on järgmised:
1) projekti asjakohasus – projekti tegevuste seos asjakohaste arengudokumentidega, riiklike õppekavadega või rahvusvahelise koostöö raames võetavate kohustustega, kuni 30%;
2) projekti teostatavus – taotleja valdkondlik kompetents ning võimekus projekti tegevused ellu viia ja vormistada tähtaegselt projekti aruandlus, kuni 30%;
3) sihtrühma määratlemine ja kaasamine – sihtrühma määratlemise täpsus ja selgus ning sihtrühmani jõudmise viisi või sihtrühma kaasamise viisi asjakohasus, kuni 20%;
4) eelarve kvaliteet ja kulude põhjendatus – eelarve kuluridade kooskõla kavandatavate tegevustega ja eelarve kujunemise arusaadavus, kuni 20%.»;

30) paragrahv 21 tunnistatakse kehtetuks;

31) paragrahvi 22 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Lähtuvalt valdkonna rahastamise eelarvest kuuluvad rahastamisele hindamise tulemusena kõrgema hinde saanud taotlused, mis on saanud vähemalt 60% hindepunktide võimalikust kogusummast.»;

32) määrust täiendatakse §-ga 27 järgmises sõnastuses:

« § 27. Määruse jõustumine

Määruse paragrahvi 10 lõige 4 jõustub 1. jaanuaril 2010. a.»

Minister Jaanus TAMKIVI

Keskkonnakorralduse asekantsler
kantsleri ülesannetes Harry LIIV

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json