Teksti suurus:

Segasööda käitlemise ja märgistamise nõuded

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.08.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.10.2010
Avaldamismärge:

Segasööda käitlemise ja märgistamise nõuded1

Vastu võetud 16.08.2007 nr 118
RTL 2007, 67, 1186
jõustumine 27.08.2007

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

1.07.2009 nr 70 (RTL 2009, 54, 792) 26.08.2009

 

Määrus kehtestatakse «Söödaseaduse» § 10 alusel.

§ 1. Loomset proteiini sisaldava segasööda käitlemise nõuded

«Söödaseaduse» § 6 lõikes 7 nimetatud loomset proteiini sisaldavat segasööta käideldakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 999/2001, millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad (EÜT L 147, 31.05.2001, lk 1–40), IV lisas sätestatud nõuete kohaselt.

§ 2. Segasööda turuleviimise nõuded

(1) Segasööta võib turule viia üksnes nõuetekohaselt suletud pakendis või mahutis. Pakend suletakse nii, et pakendi avamisel sulgemiskoht rikutakse ja seda pakendit ei ole võimalik uuesti kasutada. Mahuti suletakse nii, et mahuti avamisel sulgemiskoha pitseri olemasolu korral see rikutakse.

(2) Segasööta võib puistes või nõuetekohaselt sulgemata pakendis või mahutis turule viia:
1) veol segasööda tootjalt teisele segasööda tootjale;
2) veol segasööda tootjalt segasööda pakendamisega tegelevale käitlejale (edaspidi pakendaja);
3) segasööda puhul, mis koosneb teravilja- või puuviljasegust;
4) söödabrikettide või lakukivide puhul;
5) kuni 50 kg kaaluvates väikepakendites segasööda puhul, mis on mõeldud loomapidajale, kui sööt on võetud nõuetekohaselt suletud pakendist või konteinerist.

(3) Nõuetekohaselt sulgemata mahutis või puistes võib segasööta turule viia:
1) veol sööda tootjalt otse loomapidajale;
2) kuni kolmest söödamaterjalist koosneva melass-sööda puhul;
3) granuleeritud sööda puhul.

(4) Turuleviidav täiend- ja täissööt võib sisaldada söödalisandit, mis on lubatud Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu määruses (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta (ELT L 268, 18.10.2003, lk 29–43).

(5) Söödale täiendsööda lisamise korral ei tohi söödalisandi sisaldus söödas ületada selle söödalisandi lubatud piirmäära täissöödas.

§ 3. Segasööda pakendamise nõuded

(1) Segasööta pakendatakse selleks ettenähtud ruumis. Segasööda ümberpakendamise korral pakendatakse avatud pakendist võetud sööt viivitamata ümber vajaliku suurusega pakendisse ning varustatakse see nõuetekohase märgistusega, millele kantakse andmed segasööda pakendamisega tegeleva käitleja ja pakendamise kuupäeva kohta.

(2) Pakendaja märgib pakendile segasööda kohta lisades 1–3 nimetatud kohustuslikult avaldatava teabe. Pakendamisel ei tohi ületada minimaalse säilimisaja lõpptähtpäeva. Segasööda minimaalse säilimisaja lõpptähtpäev (edaspidi minimaalne säilimisaeg) on kuupäev, milleni säilivad selle sööda eriomadused nõuetekohastes ladustamistingimustes.

(3) Minimaalse säilimisaja ületanud sellise segasööda turustamise korral, mille märgistusel on avaldatud tekst «parim enne» ja kuupäev, teavitatakse sellest sööda käitlejat. Selline sööt eraldatakse nõuetekohasest söödast ning sööda müügikohas pannakse välja asjakohane teave.

(4) Minimaalse säilimisaja ületanud sellise segasööda käitlemine, sealhulgas pakendamine, mille märgistusel on avaldatud tekst «kasutada enne» ja kuupäev, on keelatud. Selline segasööt kõrvaldatakse ringlusest.

§ 4. Segasööda märgistamise nõuded

(1) Segasööda märgistamisel avaldatakse segasööda pakendil püsikindlalt, kustumatult ja loetavalt ühtse märgistusena või pakendamata segasöödaga kaasasoleval eraldi dokumendil lisades 1–3 nimetatud kohustuslikult avaldatav teave. Sööda pakendil või pakendamata söödaga eraldi kaasasoleval dokumendil võib lisaks avaldada lisades 1–3 nimetatud vabatahtlikult avaldatava teabe.

(2) Segasööda kohta on lubatud avaldada lisades 1–3 nimetamata teavet, kui see teave:
1) on avaldatud eraldi lisades 1–3 nimetatud teabest;
2) on tõendatav;
3) on avaldatud eksitust vältival moel;
4) ei omista söödale omadusi, mida sellel ei ole;
5) ei sisalda reklaami.

(3) Segasööt, mis on ka erisööt, märgistatakse lisaks erisööda märgistamise nõuete kohaselt. Erisöödamaterjali sisaldav segasööt märgistatakse lisaks erisöödamaterjali märgistamise nõuete kohaselt.

(4) Lemmikloomasööda, välja arvatud kassi- ja koerasööda märgistamisel võib nimetuste «täissööt» ja «täiendsööt» asemel kasutada nimetust «segasööt».

(5) Segasööda minimaalse säilimisaja, netokoguse, partii numbri ja ettevõtte tunnustamise numbri või registreerimisnumbri võib avaldada väljaspool märgistust, kui selle avaldamise koht on märgistusel nimetatud.

§ 5. Segasööda koostise kohta avaldatav teave

(1) Segasööda koostise kohta andmete avaldamise korral võib söödamaterjali tegeliku sisalduse ja märgistusel avaldatud sisalduse erinevus olla kuni 15%.

(2) Lisaks § 4 lõikes 1 viidatud andmetele avaldatakse «Söödaseaduse» § 6 lõikes 7 nimetatud loomset proteiini sisaldava segasööda märgistusel Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 999/2001 IV lisas sätestatud nõuete kohane teave.

(3) Lemmikloomasööda märgistusel võib segasööda koostisse kuuluva söödamaterjali nimetuse asemel avaldada söödamaterjali rühma nimetuse lisa 5 kohaselt.

(4) Kuni kolmest söödamaterjalist koosneva segasööda kohta, milles sisalduvad söödamaterjalid on loetletud märgistusel, ei ole kohustuslik avaldada lisa 1 punktides 2 ja 3 nimetatud teavet.

(5) Geneetiliselt muundatud organisme sisaldav, neist koosnev või neist toodetud segasööt märgistatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta (ELT L 268, 18.10.2003, lk 1–23) artiklis 25 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1830/2003, milles käsitletakse geneetiliselt muundatud organismide jälgitavust ja märgistamist ning geneetiliselt muundatud organismidest valmistatud toiduainete ja sööda jälgitavust (ELT L 268, 18.10.2003, lk 24–28), artiklites 4 ja 5 sätestatud nõuete kohaselt.

§ 6. Söödalisandit sisaldava segasööda märgistamise nõuded

Söödalisandit sisaldav segasööt märgistatakse §-de 4 ja 5 ning lisade 1–5 nõuete kohaselt.

§ 7. Segasööda analüütiliste koostisosade kohta andmete avaldamine

(1) Andmed segasööda analüütiliste koostisosade sisalduse kohta avaldatakse märgistusel segasööda massi suhtes, kui selles määruses ei ole sätestatud teisiti.

(2) Andmed segasööda niiskusesisalduse kohta avaldatakse, kui see ületab:
1) 7% täispiimaasendajas ja segasöödas, mille piimatootesisaldus ületab 40%;
2) 5% mineraalsöödas, mis ei sisalda orgaanilisi aineid;
3) 10% mineraalsöödas, mis sisaldab orgaanilisi aineid;
4) 14% muus segasöödas.

(3) Soolhappes lahustumatu tuha sisaldus riisi kõrvalsaadustest koosnevas segasöödas võib olla kuni 3,3% segasööda kuivaine massist ja muus segasöödas 2,2% segasööda kuivaine massist.

(4) Andmed soolhappes lahustumatu tuha sisalduse kohta segasöödas avaldatakse, kui see ületab 2,2% segasööda kuivaine massist:
1) lubatud mineraalseid sideaineid sisaldava segasööda puhul;
2) mineraalsööda puhul;
3) rohkem kui 50% suhkrupeedi liistakuid või suhkrupeedipulpi sisaldava segasööda puhul;
4) rohkem kui 15% kalajahu sisaldava kalasööda puhul.

(5) Andmed soolhappes lahustumatu tuha sisalduse kohta segasöödas võib avaldada, kui selle sisaldus segasööda kuivaine massist on väiksem lõigetes 3 ja 4 nimetatud piirmääradest.

(6) Andmed rauasisalduse kohta täispiimaasendajas avaldatakse, arvestades, et kuni 70 kilogrammi kaaluvale noorveisele mõeldud täispiimaasendaja peab 12%-lise niiskusesisaldusega täissöödas sisaldama rauda vähemalt 30 mg/kg.

(7) Andmeid täisterasegu analüütiliste koostisosade sisalduse kohta lisa 2 kohaselt ei ole kohustuslik avaldada.

§ 8. Segasööda energeetilise väärtuse arvutamine ja avaldamine

(1) Segasööda energeetiline väärtus arvutatakse laboratoorsetel analüüsidel põhinevate energeetilise väärtuse arvutuste või vajaduse korral soovituslike söötmisnormide ja söödamaterjalide toitainesisalduse tabelite kohaselt.

(2) Kodulindude söötmiseks kasutatava segasööda energeetiline väärtus arvutatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 152/2009, milles sätestatakse proovivõtu- ja analüüsimeetodid sööda ametlikuks kontrolliks (ELT L 54, 26.02.2009, lk 1–130), artikli 4 kohaselt.

[RTL 2009, 54, 792 – jõust. 26.08.2009]

(3) Segasööda energeetiline väärtus avaldatakse lisa 2 kohaselt.

§ 9. Lubatavad erinevused segasööda analüütiliste koostisosade avaldamisel

(1) Põllumajanduslooma söötmiseks kasutatava segasööda koostises lubatakse erinevusi kontrollimisel saadud tegelikku koostist iseloomustava teabe ja märgistusel avaldatud teabe vahel, kui segasööda koostisse kuuluva analüütilise koostisosa sisaldus on märgistusel avaldatud sisaldusest väiksem, järgmiselt:
1) toorproteiini puhul 2 ühikut, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 20%; 10% avaldatud sisaldusest, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 10% ja väiksem kui 20%; ning 1 ühik, kui avaldatud sisaldus on väiksem kui 10%;
2) üldsuhkru puhul 2 ühikut, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 20%; 10% avaldatud sisaldusest, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 10% ja väiksem kui 20%; ning 1 ühik, kui avaldatud sisaldus on väiksem kui 10%;
3) tärklise ning üldsuhkru puhul koos tärklisega 2,5 ühikut, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 25%; 10% avaldatud sisaldusest, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 10% ja väiksem kui 25%; ning 1 ühik, kui avaldatud sisaldus on väiksem kui 10%;
4) toorõli ja -rasva puhul 1,5 ühikut, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 15%; 10% avaldatud sisaldusest, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 8% ja väiksem kui 15%; ning 0,8 ühikut, kui avaldatud sisaldus on väiksem kui 8%;
5) naatriumi, kaaliumi ja magneesiumi puhul 1,5 ühikut, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 15%; 10% avaldatud sisaldusest, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 7,5% ja väiksem kui 15%; 0,75 ühikut, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 5% ja väiksem kui 7,5%; 15% avaldatud sisaldusest, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 0,7% ja väiksem kui 5%; ning 0,1 ühikut, kui avaldatud sisaldus on väiksem kui 0,7%;
6) üldfosfori ja kaltsiumi puhul 1,2 ühikut, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 16%; 7,5% avaldatud sisaldusest, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 12% ja väiksem kui 16%; 0,9 ühikut, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 6% ja väiksem kui 12%; 15% avaldatud sisaldusest, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 1% ja väiksem kui 6%; ning 0,15 ühikut, kui avaldatud sisaldus on väiksem kui 1%;
7) metioniini, lüsiini ja treoniini puhul 15% avaldatud sisaldusest;
8) tsüstiini ja trüptofaani puhul 20% avaldatud sisaldusest;
9) toortuha puhul 3 ühikut, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 10%; 30% avaldatud sisaldusest, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 5% ja väiksem kui 10%; ning 1,5 ühikut, kui avaldatud sisaldus on väiksem kui 5%;
10) toorkiu puhul 5,4 ühikut, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 12%; 45% avaldatud sisaldusest, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 6% ja väiksem kui 12%; ning 2,7 ühikut, kui avaldatud sisaldus on väiksem kui 6%.

(2) Põllumajanduslooma söötmiseks kasutatava segasööda koostises lubatakse erinevusi kontrollimisel saadud tegelikku koostist iseloomustava teabe ja märgistusel avaldatud teabe vahel, kui segasööda koostisse kuuluva analüütilise koostisosa tegelik sisaldus on märgistusel avaldatud sisaldusest suurem, järgmiselt:
1) niiskuse puhul 1 ühik, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 10%; 10% avaldatud sisaldusest, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 5% ja väiksem kui 10%; ning 0,5 ühikut, kui avaldatud sisaldus on väiksem kui 5%;
2) toortuha puhul 1 ühik, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 10%; 10% avaldatud sisaldusest, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 5% ja väiksem kui 10%; ning 0,5 ühikut, kui avaldatud sisaldus on väiksem kui 5%;
3) toorkiu puhul 1,8 ühikut, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 12%; 15% avaldatud sisaldusest, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 6% ja väiksem kui 12%; ning 0,9 ühikut, kui avaldatud sisaldus on väiksem kui 6%;
4) soolhappes lahustumatu tuha puhul 1 ühik, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 10%; 10% avaldatud sisaldusest, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 4% ja väiksem kui 10%; ning 0,4 ühikut, kui avaldatud sisaldus on väiksem kui 4%;
5) toorproteiini puhul 4 ühikut, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 20%; 20% avaldatud sisaldusest, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 10% ja väiksem kui 20%; ning 2 ühikut, kui avaldatud sisaldus on väiksem kui 10%;
6) üldsuhkru ja tärklise puhul 5 ühikut, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 25%; 20% avaldatud sisaldusest, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 10% ja väiksem kui 25%; ning 2 ühikut, kui avaldatud sisaldus on väiksem kui 10%;
7) toorõli ja -rasva puhul 3 ühikut, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 15%; 20% avaldatud sisaldusest, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 8% ja väiksem kui 15%; ning 1,6 ühikut, kui avaldatud sisaldus on väiksem kui 8%;
8) kaaliumi ja magneesiumi puhul 4,5 ühikut, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 15%; 30% avaldatud sisaldusest, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 7,5% ja väiksem kui 15%; 2,25 ühikut, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 5% ja väiksem kui 7,5%; 45% avaldatud sisaldusest, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 0,7% ja väiksem kui 5%; ning 0,3 ühikut, kui avaldatud sisaldus on väiksem kui 0,7%;
9) üldfosfori ja kaltsiumi puhul 3,6 ühikut, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 16%; 22,5% avaldatud sisaldusest, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 12% ja väiksem kui 16%; 2,7 ühikut, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 6% ja väiksem kui 12%; 45% avaldatud sisaldusest, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 1% ja väiksem kui 6%; ning 0,45 ühikut, kui avaldatud sisaldus on väiksem kui 1%.

(3) Lemmiklooma söötmiseks kasutatava segasööda koostises lubatakse erinevusi kontrollimisel saadud tegelikku koostist iseloomustava teabe ja märgistusel avaldatud teabe vahel, kui segasööda koostisse kuuluva analüütilise koostisosa tegelik sisaldus on avaldatud sisaldusest väiksem, järgmiselt:
1) toorproteiini puhul 3,2 ühikut, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 20%; 16% avaldatud sisaldusest, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 12,5% ja väiksem kui 20%; 2 ühikut, kui avaldatud sisaldus on väiksem kui 12,5%;
2) toorõli ja -rasva puhul 2,5 ühikut avaldatud sisaldusest;
3) toortuha puhul 4,5 ühikut avaldatud sisaldusest;
4) toorkiu puhul 3 ühikut avaldatud sisaldusest.

(4) Lemmiklooma söötmiseks kasutatava segasööda koostises lubatakse erinevusi kontrollimisel saadud tegelikku koostist iseloomustava teabe ja märgistusel avaldatud teabe vahel, kui segasööda koostisse kuuluva analüütilise koostisosa tegelik sisaldus on avaldatud sisaldusest suurem, järgmiselt:
1) niiskuse puhul 3 ühikut, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 40%; 7,5% avaldatud sisaldusest, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 20% ja väiksem kui 40%; ning 1,5 ühikut, kui avaldatud sisaldus on väiksem kui 20%;
2) toortuha puhul 1,5 ühikut avaldatud sisaldusest;
3) toorkiu puhul 1 ühik avaldatud sisaldusest;
4) toorproteiini puhul 6,4 ühikut, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 20%; 32% avaldatud sisaldusest, kui avaldatud sisaldus on vähemalt 12,5% ja väiksem kui 20%; ning 4 ühikut, kui avaldatud sisaldus on väiksem kui 12,5%;
5) toorõli ja -rasva puhul 2,5 ühikut avaldatud sisaldusest.

§ 10. Rakendussätted

(1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

(2) Enne selle määruse jõustumist ja põllumajandusministri 4. aprilli 2005. a määruses nr 38 «Nõuded segasööda ringlusse lubamisel ja märgistamisel» sätestatud nõuete kohaselt märgistatud segasööta võib käidelda kuni nimetatud sööda varude lõppemiseni.

____________
1 Nõukogu direktiiv 79/373/EMÜ segasööda turustamise kohta (EÜT L 86, 06.04.1979, lk 30–37), muudetud direktiividega 86/354/EMÜ (EÜT L 212, 02.08.1986, lk 27–32), 90/44/EMÜ (EÜT L 27, 31.01.1990, lk 35–44), 93/74/EMÜ (EÜT L 237, 22.09.1993, lk 23–27), 96/24/EÜ (EÜT L 125, 23.05.1996, lk 33–34), 97/47/EÜ (EÜT L 211, 05.08.1997, lk 45–47), 98/87/EÜ (EÜT L 318, 27.11.1998, lk 43–44), 1999/61/EÜ (EÜT L 162, 26.06.1999, lk 67–68), 2000/16/EÜ (EÜT L 105, 03.05.2000, lk 36–38), 2002/2/EÜ (EÜT L 63, 06.03.2002, lk 23–25) ning määrustega (EÜ) nr 807/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 36–62), (EÜ) nr 219/2009 (ELT L 87, 31.03.2009, lk 109154); komisjoni direktiiv 80/511/EMÜ, millega lubatakse teatavatel juhtudel turustada segasööta pitseerimata pakendites või mahutites (EÜT L 126, 21.05.1980, lk 14), muudetud direktiiviga 98/67/EÜ (EÜT L 261, 24.09.1998, lk 10–31); komisjoni direktiiv 82/475/EMÜ, millega sätestatakse koostisosade kategooriad, mida lubatakse kasutada lemmikloomade segatoidu märgistamisel (EÜT L 213, 21.07.1982, lk 27–28), muudetud direktiividega 91/334/EMÜ (EÜT L 184, 10.07.1991, lk 27) ja 98/67/EÜ (EÜT L 261, 24.09.1998, lk 10–31).

[RTL 2009, 54, 792 – jõust. 26.08.2009]

 

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

Lisa 5

/otsingu_soovitused.json