Teksti suurus:

Kodakondsus- ja Migratsiooniameti põhimäärus

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.08.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:

Kodakondsus- ja Migratsiooniameti põhimäärus

Vastu võetud 23.12.2003 nr 117
RTL 2004, 1, 10
jõustumine 01.03.2004

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

2.07.2004 nr 40 (RTL 2004, 94, 1461) 6.09.2004

8.02.2006 nr 8 (RTL 2006, 15, 259) 1.04.2006

17.01.2007 nr 13 (RTL 2007, 8, 130) 1.02.2007

20.03.2008 nr 25 (RTL 2008, 26, 388) 1.05.2008

16.03.2009 nr 14 (RTL 2009, 28, 363) 1.04.2009

25.06.2009 nr 21 (RTL 2009, 53, 780) 3.08.2009

 

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» §  42 lõike 1 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Kodakondsus- ja Migratsiooniamet (edaspidi amet) on Siseministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kes täidab seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevaid ülesandeid kodakondsuse ja migratsiooni valdkonnas.

(2) Ülesannete täitmisel esindab amet riiki.

(3) Amet on aruandekohustuslik siseministri ees, kes suunab ja koordineerib ameti tegevust ning teostab tema üle teenistuslikku järelevalvet.

(4) Ametil on oma eelarve ja arvelduskonto. Ameti kulud kaetakse riigieelarvest.

(5) Ametil on sõõrikujuline 35-mm läbimõõduga väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat. Sõõri ülemisel äärel on sõnad «Kodakondsus- ja Migratsiooniamet».

(6) Ameti üldplangil ja kirjaplangil kasutatakse ameti sümboolikat ja sõnu «KODAKONDSUS- JA MIGRATSIOONIAMET» eesti ja inglise keeles.

(7) Amet asub Tallinnas. Ameti postiaadress on Endla 13, 15179 Tallinn. Ameti osakonna, mis ei paikne ameti aadressil, asukoht ja postiaadress tuuakse ära selle põhimääruses.

§ 2. Ameti ülesanded

Ameti ülesanneteks on:
1)  isikutuvastamise korraldamine;
2)  Eesti kodakondsuse asjade korraldamine;
3)  isikute ja tööjõu vaba liikumise asjade korraldamine;
4)  isikut tõendavate dokumentide väljaandmine;
5)  migratsiooniasjade korraldamine;
6)  rahvusvahelise kaitse asjade korraldamine;
7)  viisaasjade korraldamine;
8)  migratsioonijärelevalve korraldamine ning haldussunni kohaldamine;
9)  isikute tagasivõtmisega seotud asjade korraldamine.

[RTL 2009, 28, 363 – jõust. 1.04.2009]

§ 21. Isikutuvastamise korraldamine

Isiku tuvastamisel amet:
1)  korraldab isikutuvastamise menetlust ja selle arendamist;
2)  menetleb identiteedi konflikte;
3)  arendab isikutuvastamisteenust.

[RTL 2009, 28, 363 – jõust. 1.04.2009]

§ 3. Eesti kodakondsuse asjade korraldamine

Eesti kodakondsuse asjade korraldamisel amet:
1) määratleb isikute kuulumise Eesti kodakondsusesse;
2) menetleb oma pädevuse piires Eesti kodakondsuse saamise, taastamise ja Eesti kodakondsusest vabastamise sooviavaldusi;
3) viib läbi Eesti kodakondsuse kaotamise menetlusi.

§ 4. Isikute ja tööjõu vaba liikumise asjade korraldamine

Isikute ja tööjõu vaba liikumise asjade korraldamisel amet:
1) menetleb Euroopa Liidu kodaniku alalise elamisõiguse registreerimise taotlusi;
2) menetleb Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliikme tähtajalise elamisõiguse ning tähtajalise elamisõiguse pikendamise taotlusi ja alalise elamisõiguse registreerimise taotlusi;
3) otsustab Euroopa Liidu kodanike ja nende perekonnaliikmete viibimisõiguse piiramise või elamisõiguse lõpetamise.

[RTL 2007, 8, 130 – jõust. 1.02.2007]

§ 5. Isikut tõendavate dokumentide väljaandmine

Eesti kodanikele ja välismaalastele isikut tõendavate dokumentide väljaandmise korraldamisel amet:
1) menetleb isikut tõendavate dokumentide taotlusi;
2) annab välja isikut tõendavaid dokumente;
3) võtab isikut tõendava dokumendi kasutajalt dokumendi kehtivuse kontrollimiseks;
4) tunnistab isikut tõendavaid dokumente kehtetuks;
5) viib läbi väärteomenetlusi.

§ 6. Migratsiooniasjade korraldamine

Migratsiooniasjade korraldamisel amet:
1) teostab ennetavat migratsioonikontrolli;
2) menetleb elamislubade ja töölubade andmise ning pikendamise taotlusi;
3) viib läbi elamislubade ja töölubade kehtetuks tunnistamise menetlusi;
4) registreerib välismaalaste lühiajalise töötamise;
5) registreerib välismaalaste ajutise eemalviibimise Eestist.

§ 7. Välismaalasele rahvusvahelise kaitse asjade korraldamine

Välismaalase rahvusvahelise kaitse asjade korraldamisel amet:
1) menetleb välismaalase rahvusvahelise kaitse andmise ja pikendamisega seotud taotlusi;
2) otsustab välismaalase rahvusvahelise kaitse seisundi ja selle alusel antud elamisloa kehtetuks tunnistamise.

[RTL 2007, 8, 130 – jõust. 1.02.2007]

§ 8. Viisaasjade korraldamine

Viisaasjade korraldamisel amet:
1) teostab ennetavat kontrolli välismaalastele viisade andmisel;

2) [Kehtetu – RTL 2009, 53, 780 – jõust. 3.08.2009]

3) viib läbi viibimisaja pikendamise või ennetähtaegse lõpetamise menetlusi;
4) viib läbi viisa kehtetuks tunnistamise menetlusi.

[RTL 2007, 8, 130 – jõust. 1.02.2007]

§ 9. Migratsioonijärelevalve korraldamine ja haldussunni kohaldamine

Migratsioonijärelevalve korraldamisel ja haldussunni kohaldamisel amet:
1) viib läbi järelevalvemenetlusi välismaalaste riigis viibimise ja töötamise seaduslikkuse kontrollimiseks;
2) viib läbi järelevalvemenetlusi välismaalastele riigis viibimise seaduslike aluste andmisel, pikendamisel või kehtetuks tunnistamisel;
3) viib läbi väärteomenetlusi;
4) kohaldab haldussundi seadusliku aluseta riigis viibivate ja töötavate välismaalaste suhtes ja teeb vastavaid ettekirjutusi;
5) peab seadusliku aluseta viibiva välismaalase kinni ja korraldab tema Eestist väljasaatmise;
6) korraldab väljasaadetavate välismaalaste kinnipidamise otsuste täideviimise.

§ 10. Isikute tagasivõtmisega seotud asjade korraldamine

Isikute tagasivõtmisega seotud asjade korraldamisel menetleb amet Eesti Vabariigile esitatud tagasivõtmise taotlusi ning korraldab tagasivõtmise taotluste esitamist välisriikidele.

§ 11. Muude asjade korraldamine

Muude asjade korraldamisel amet:
1) osaleb ameti tegevusvaldkonda reguleerivate seaduste, Vabariigi Valitsuse ja siseministri määruste ning muude õigusaktide väljatöötamises ning nende harmoniseerimises Euroopa Liidu õigusaktidega;
2) annab arvamusi ameti tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktide eelnõude kohta;
3) annab arvamusi ameti ülesannete hulka kuuluvates küsimustes;
4) peab ameti operatiivseks juhtimiseks vajalikke andmekogusid või täidab andmekogude volitatud töötleja ülesandeid ja tagab isikuandmete kaitse;

41) koostab ameti tegevusvaldkonnas arendustellimusi ja korraldab arenduste rakendamise;

[RTL 2009, 28, 363 – jõust. 1.04.2009]


5) koostab ameti eelarve projekti ning eelmise aasta eelarve täitmise aruande;
6) valdab, kasutab ja käsutab ameti valduses olevat riigivara;
7) informeerib avalikkust ja teabevahendeid ameti tegevusest, töötulemustest, üritustest ja kavadest;
8) suhtleb ja teeb koostööd välisriikide vastavate asutuste ning rahvusvaheliste organisatsioonidega;
9) osaleb Euroopa Liidu otsustamisprotsessis ametkondadevaheliste töörühmade töös;
10) täidab muid talle seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga pandud ülesandeid.

§ 12. Ameti juhtimine

(1) Ametit juhib peadirektor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist siseminister.

(2) Ameti peadirektor:
1) vastutab ameti tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest ning annab siseministrile aru ameti tegevusest;

2) juhib vahetult ameti menetlusdirektori, haldusdirektori, teenindusdirektori ja teiste vahetult talle alluvate ametnike tööd;

[RTL 2009, 53, 780 – jõust. 3.08.2009]

3) esitab siseministrile ettepanekuid ameti tegevusvaldkonna korraldamiseks;
4) nimetab ametisse ja vabastab ametist ameti koosseisu kuuluvad ametnikud ning sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud abiteenistujatega;
5) esitab siseministrile ettepanekuid ameti tulude ja kulude eelarve kohta ning valvab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise üle;
6) teeb siseministrile ettepanekuid ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamiseks ja muutmiseks;
7) annab seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korralduse ning siseministri määruse ja käskkirja alusel ja täitmiseks teenistusalastes küsimustes käskkirju;
8) annab ameti teenistujatele suulisi ja kirjalikke korraldusi, mis registreeritakse ameti asjaajamiskorras ettenähtud korras;
9) kinnitab ameti osakondade põhimäärused, ametnike ametijuhendid ja kooskõlastatult vastava konkursi- ja atesteerimiskomisjoniga atesteerimisnõuded, samuti vajadusel abiteenistujate tööjuhendid;
10) otsustab ameti valduses oleva riigivaraga seotud küsimusi;
11) moodustab ameti tegevusvaldkonnas üleskerkinud küsimuste lahendamiseks komisjone ja töögruppe, kaasates neisse kokkuleppe alusel teiste valitsusasutuste, kohaliku omavalitsuse asutuste ja teadusasutuste töötajaid ja muid isikuid;
12) sõlmib lepinguid ja esindab ametit teistes era- ja avalik-õiguslikes suhetes ning annab volitusi ameti esindamiseks;
13) kinnitab ameti asjaajamiskorra, sisekorraeeskirjad ja raamatupidamise sise-eeskirja;
14) pärib aru ameti teenistujatelt ning kohaldab neile ergutusi ja teostab distsiplinaarvõimu;
15) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korraldusega ning siseministri määruse ja käskkirjaga, samuti siseministri või Siseministeeriumi kantsleri antud ülesandeid.

(3) Ameti koosseisus on lisaks struktuuriüksustes ette nähtud ametikohtadele menetlusdirektori, haldusdirektori, teenindusdirektori, menetlusdirektori asetäitja ja peadirektori abide ametikohad.

[RTL 2009, 53, 780 – jõust. 3.08.2009]

§ 13. Peadirektori asendamine

(1) Peadirektori teenistussuhte peatumisel määrab tema asendaja siseminister.

(2) Muudel peadirektori ajutise äraoleku juhtudel määrab tema asendaja peadirektor, millest informeeritakse viivitamatult siseministrit ja Siseministeeriumi kantslerit.

§ 14. Ameti struktuuriüksused

(1) Ameti struktuuriüksuseks on osakond. Ameti osakonnal puuduvad täitevvõimu volitused ametiväliste isikute suhtes, kui seadus ei sätesta teisiti.

(2) Osakonda juhib osakonnajuhataja, kelle ülesanded sätestatakse ametijuhendiga.

(3) Osakonna koosseisu võib kuuluda büroo.

(4) Osakonna täpsemad ülesanded ja juhtimiskorraldus, osakonna koosseisus olevate büroode ülesanded ning osakonnajuhataja asendamine sätestatakse osakonna põhimäärusega. Osakonna põhimääruse kinnitab ameti peadirektor.

(5) Ameti osakonnal võib olla oma plank ja oma nimega lihtpitsat, kui see on ette nähtud osakonna põhimääruses. Osakonna kirjaplangil kasutatakse ameti sümboolikat ja sõnu «KODAKONDSUS- JA MIGRATSIOONIAMET» koos vastava osakonna nimega.

§ 15. Ameti osakonnad

(1) Ameti ülesandeid täidavad:
1) dokumendiosakond;
2) dokumenditrüki osakond;
3) kodakondsuse osakond;
4) migratsioonijärelevalve osakond;
5) pagulaste osakond

6) teeninduskeskus;

[RTL 2009, 28, 363 – jõust. 1.04.2009]

7) välismaalaste osakond;
8) üldosakond;
9) Ida regionaalosakond;
10) Lõuna regionaalosakond;
11) Lääne regionaalosakond;
12) Põhja regionaalosakond.

[RTL 2008, 26, 388 – jõust. 1.05.2008]

(2) Ameti ülesannete täitmist tagavad:
1) avalike ja välissuhete osakond;
2) hankeosakond;
3) infotehnoloogia osakond;
4) majandusosakond;
5) personaliosakond;
6) planeerimisosakond;
7) rahandusosakond;
8) siseauditiosakond;
9) õigusosakond.

[RTL 2008, 26, 388 – jõust. 1.05.2008]

§ 151. Dokumendiosakond

Dokumendiosakonna põhiülesanne on Eesti kodanike isikut tõendavate dokumentide ja välismaalaste isikut ja riigis viibimise seaduslikkust tõendavate dokumentide väljaandmisega seotud asjade korraldamine.

[RTL 2008, 26, 388 – jõust. 1.05.2008]

§ 16. Dokumenditrüki osakond

Dokumenditrüki osakonna põhiülesanne on Eesti kodanike ja välismaalaste dokumenteerimiseks isikut tõendavate dokumentide ning elamisloa kleebiste vormistamine.

§ 17. Kodakondsuse osakond

Kodakondsuse osakonna põhiülesanne on Eesti kodakondsuse asjade korraldamine ja vastavate menetluste läbiviimine.

[RTL 2008, 26, 388 – jõust. 1.05.2008]


§ 18. Pagulaste osakond

Pagulaste osakonna põhiülesanne on rahvusvahelise kaitse asjade korraldamine ja vastavate menetluste läbiviimine.

[RTL 2007, 8, 130 – jõust. 1.02.2007]

§ 19. Teeninduskeskus

Teeninduskeskuse põhiülesanne on ameti klienditeeninduse ja teeninduskeskkonna analüüs, arendamine ja teenuste osutamisega seotud standardite ühetaolise rakendamise korraldamine, klienditeabe andmine ja infotelefoni töö korraldamine ning posti teel ja elektrooniliselt esitatud taotluste menetlemine.

[RTL 2009, 28, 363 – jõust. 1.04.2009]


§ 20. Migratsioonijärelevalve osakond

Migratsioonijärelevalve osakonna põhiülesanne on migratsioonijärelevalve ning isikute tagasivõtmisega seotud asjade korraldamine, haldussunni kohaldamine ning vastavate menetluste läbiviimine, samuti väljasaadetavate kinnipidamise otsuste täideviimise korraldamine väljasaatmiskeskuses.

[RTL 2008, 26, 388 – jõust. 1.05.2008]

§ 21. Välismaalaste osakond

Välismaalaste osakonna põhiülesanne on migratsiooniasjade, isikute ja tööjõu vaba liikumise asjade ning  viisaasjade korraldamine ja vastavate menetluste läbiviimine.

[RTL 2008, 26, 388 – jõust. 1.05.2008]


§ 22.
[Kehtetu – RTL 2008, 26, 388 – jõust. 1.05.2008]

§ 23. Üldosakond

Üldosakonna põhiülesanne on ameti asjaajamise ja arhiivinduse korraldamine ametis.

§ 24. Regionaalosakond

(1) Ida regionaalosakonna, Lõuna regionaalosakonna, Lääne regionaalosakonna ja Põhja regionaalosakonna põhiülesanded on:
1) Eesti kodanike ja välismaalaste dokumenteerimine ja kodakondsuse asjade korraldamiseks vajaliku klienditeeninduse korraldamine;
2) migratsiooni- ja viisaasjade korraldamiseks vajaliku klienditeeninduse korraldamine ning migratsiooni järelevalvemenetluste läbiviimine ning haldussunni kohaldamine osakonna teenistuspiirkonnas.

(2) Ida regionaalosakonna teenistuspiirkond on Ida- ja Lääne-Virumaa.

(3) Lõuna regionaalosakonna teenistuspiirkond on Tartumaa, Jõgevamaa, Põlvamaa, Valgamaa, Viljandimaa ja Võrumaa.

(4) Lääne regionaalosakonna teenistuspiirkond on Pärnumaa, Saaremaa, Läänemaa, Hiiumaa, Järvamaa ja Raplamaa.

[RTL 2009, 53, 780 – jõust. 3.08.2009]

(5) Põhja regionaalosakonna teenistuspiirkond on Harjumaa.

[RTL 2009, 53, 780 – jõust. 3.08.2009]

§ 25. [Kehtetu – RTL 2008, 26, 388 – jõust. 1.05.2008]

§ 26. Avalike ja välissuhete osakond

Avalike ja välissuhete osakonna põhiülesanne on üldsuse informeerimine ameti tegevusest, välissuhete koordineerimine ning sisekommunikatsiooni ja organisatsioonikultuuri arendamine.

[RTL 2009, 28, 363 – jõust. 1.04.2009]


§ 261. Hankeosakond

Hankeosakonna põhiülesandeks on ameti hankealase tegevuse korraldamine ja riigihangete menetluse läbiviimine.

[RTL 2004, 94, 1461 – jõust. 6.09.2004]


§ 27. Infotehnoloogia osakond

Infotehnoloogia osakonna põhiülesanne on info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise riist- ja tarkvara haldamine töökohtadel ning kasutajatoe korraldamine.

[RTL 2009, 28, 363 – jõust. 1.04.2009]

§ 271. Majandusosakond

Majandusosakonna põhiülesandeks on ameti valduses oleva riigivara majandamine ja haldamise korraldamine.

[RTL 2004, 94, 1461 – jõust. 6.09.2004]

§ 28. Personaliosakond

Personaliosakonna põhiülesanne on personalipoliitika alaste ettepanekute väljatöötamine, personaliküsimuste korraldamine, ametis töötervishoiu ja tööohutusalase tegevuse korraldamine, ameti teenistujate väljaõppe ja täienduskoolituste korraldamine ning koostöö korraldamine õppeasutustega.

[RTL 2006, 15, 259 – jõust 1.04.2006]

§ 281.  Planeerimisosakond

Planeerimisosakonna põhiülesanne on ameti ülesannete analüüs ja menetlusprotsesside standardiseerimine, töömahtude prognoosimine, ameti tegevuse planeerimine, arendusprojektide koordineerimine ja ameti statistika ning aruandluse korraldamine.

[RTL 2008, 26, 388 – jõust. 1.05.2008]

§ 29. Rahandusosakond

Rahandusosakonna põhiülesandeks on finantsplaneerimine ja eelarve-ettepanekute väljatöötamine, eelarve täitmise ja raamatupidamise arvestus ning aruandlus ning järelevalve ameti rahaliste kohustuste täitmise üle.

[RTL 2006, 15, 259 – jõust 1.04.2006]

§ 30. Siseauditiosakond

Siseauditiosakonna põhiülesanne on siseauditi korraldamine ametis, eesmärgiga anda sõltumatu hinnang ameti sisekontrolli, aruandluse ja tegevuse tulemuslikkuse ning õigusaktidest ja kehtestatud kordadest kinnipidamise kohta, turvalisuse järelevalve, turvariskide hindamine ja turbealase tegevuse koordineerimine ning ameti teenistujate teenistusalase tegevuse seaduslikkuse kontrollimine.

[RTL 2008, 26, 388 – jõust. 1.05.2008]

§ 31 [Kehtetu – RTL 2007, 8, 130 – jõust. 1.02.2007]

§ 32. Õigusosakond

Õigusosakonna põhiülesanne on ameti õigusteenindamine, osalemine õigustloovate aktide eelnõude väljatöötamises ning nende harmoniseerimises Euroopa Liidu õigusaktidega, ameti kohtuasjade korraldamine.

§ 33 [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 34. Rakendussäte

Määrus jõustub 1. märtsil 2004. a