Teksti suurus:

Transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kava kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.06.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.04.2010
Avaldamismärge:

Transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kava kinnitamine

Vastu võetud 06.03.2008 nr 126
RTL 2008, 22, 347
jõustumine 06.03.2008

Muudetud järgmiste korraldustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumuse aeg):

10.07.2008 nr 307 (RTL 2008, 61, 877) 10.07.2008

21.04.2009 nr 145 (RTL 2009, 38, 509) 21.04.2009

18.06.2009 nr 260 (RTL 2009, 52, 762) 18.06.2009

 

«Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 19 lõike 2 alusel kinnitada transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kava põhinimekiri ja lisanimekiri (lisatud).

[RTL 2009, 38, 509 – jõust. 21.04.2009]

 

Vabariigi Valitsuse 6. märtsi 2008. a korralduse nr 126
«Transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kava kinnitamine»
Lisa
(Vabariigi Valitsuse 18. juuni 2009. a korralduse nr 260 sõnastuses)
[RTL 2009, 52, 762 – jõust. 18.06.2009]

Transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kava

Põhinimekiri

Nr

Projekti nimetus

Projekti eeldatav rakendusaeg

Toetuse taotleja

Toetusallikas (ERF/ÜF)

Projekti eeldatav abikõlblik kogumaksumus
(mln kr)

Maksimaalne toetus
(mln kr)

Maksimaalne toetuse määr abikõlblikest kuludest
(%)

Rakendusüksus

  1 Kärdla, Kuressaare, Ruhnu ja Tartu lennujaamade arendamise koondprojekt II pa 2008–
II pa 2010
AS Tallinna Lennujaam ERF 242,000 242,000 100,00 AS Tallinna Lennujaam
  2 E20 Tallinna–Narva maantee Väo–Maardu teelõigu ehitus II pa 2009–
II pa 2012
Maanteeamet* ÜF 1 400,000 1 120,000 80,00 Maanteeamet
  3 Reisijate turvalisuse tagamine reisirongide tööpiirkonnas II pa 2008–
II pa 2010
AS EVR Infra ERF 101,942878 86,651446 85,00 Tehnilise Järelevalve Amet
  4 Kuivastu, Virtsu, Heltermaa ja Rohuküla sadamate rekonstrueerimine II pa 2008–
II pa 2009
Saarte Liinid AS ÜF 480,000 451,200 94,00 Veeteede Amet
  5 Hundipea sadama rekonstrueerimise I etapp I pa 2009–
II pa 2010
Veeteede Amet* ERF 200,000 181,708 90,85 Veeteede Amet
  6 Uue veeremi soetamine I pa 2009–
II pa 2013
Elektriraudtee AS ÜF 1 300,000 1 105,000 85,00 Tehnilise Järelevalve Amet
  7 Elektrifitseeritud raudteeliinide kontaktvõrgu rekonstrueerimine II pa 2009–
II pa 2013
AS EVR Infra ÜF 309,300 232,000 75,00 Tehnilise Järelevalve Amet
  8 Reisiplatvormide üleviimine eurokõrgusele II pa 2008–
II pa 2011
AS EVR Infra ÜF 128,612110 120,895383 94,00 Tehnilise Järelevalve Amet
  9 Muuga sadama ühendusteed: idaosa ja tööstusparki ühendava viadukti ning raudteejaama laienduse ja manööverpargi ehitamine I pa 2009–
II pa 2010
AS Tallinna Sadam ÜF 300,000 201,000 67,00 Veeteede Amet
10 Meresõiduohutuse tõhustamine Eesti veeteedel (mõõdistuslaeva soetamine veeteede hüdrograafiliseks mõõdistamiseks) I pa 2009–
II pa 2011
Veeteede Amet* ERF 230,100 230,100 100,00 Veeteede Amet
11 Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas I pa 2010–
II pa 2012
Tallinna Linnavalitsus* ÜF 1 000,000 750,000 75,00 Maanteeamet
12 Piirissaare ja Laaksaare sadamate rekonstrueerimine II pa 2008–
II pa 2009
Saarte Liinid AS ERF 33,000 28,050 85,00 Veeteede Amet
13 Regionaalne maanteede rekonstrueerimise koondprojekt I pa 2009–
II pa 2012
Maanteeamet* ERF 471,310 471,310 100,00 Maanteeamet
14 E67 Tallinna–Pärnu–Ikla maantee Pärnu ümbersõidu ehitamine II pa 2009–
II pa 2012
Maanteeamet* ÜF 800,000 640,000 80,00 Maanteeamet
15 Raudtee rekonstrueerimine Rail Baltica trassil (Tallinna–Tartu lõik) I pa 2009–
II pa 2011
AS EVR Infra ÜF 651,315000 553,617750 85,00 Tehnilise Järelevalve Amet
16 Veerenni tn–Filtri tee ühendustee ehitamine Tallinnas I pa 2009–
II pa 2010
Tallinna Linnavalitsus* ERF 55,880 47,500 85,00 Maanteeamet
17 E20 Tallinna–Narva maantee Valgejõe–Rõmeda teelõigu ehitus I pa 2009–
II pa 2012
Maanteeamet* ÜF 682,165080 579,840318 85,00 Maanteeamet
18 Raudtee ülesõidukohtade ümberehitus riigi tugimaanteel nr 39 Tartu–Jõgeva–Aravete ja riigi kõrvalmaanteedel nr 14200 Pikkjärve–Tõrve ning nr 14204 Kaarepere–Palamuse I pa 2010–
II pa 2011
Maanteeamet* ERF 80,000 64,000 80,00 Maanteeamet
19 Tallinna ringtee Väo–Saue teelõigu ehitus I pa 2011–
II pa 2013
Maanteeamet* ÜF 1 865,000 254,527 13,65 Maanteeamet
20 Põhimaanteid E263 Tallinn–Tartu–Luhamaa ja T3 Jõhvi–Tartu–Valga ühendav Tartu idapoolne ringtee II pa 2010–
I pa 2015
Tartu Linnavalitsus* ÜF 687,647 584,500 85,00 Maanteeamet
21 Munalaiu-Manilaiu ja Kihnu sadamate rekonstrueerimine I pa 2010–
II pa 2011
Saarte Liinid AS ERF 28,000 28,000 100,00 Veeteede Amet
22 Türi–Viljandi raudteelõigu renoveerimine II pa 2009–
II pa 2010
Edelaraudtee Infrastruktuuri AS** ERF 235,300 200,000 85,00 Tehnilise Järelevalve Amet
23 E263 Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa põhimaantee Aruvalla–Kose teelõigu ja Mäo möödasõidu projekteerimine ja ehitus II pa 2009–
II pa 2011
Maanteeamet* ÜF 1 595,400 1 356,100 85,00 Maanteeamet
24 E264 Jõhvi–Tartu–Valga maantee Jõhvi liiklussõlme ehitus I pa 2010–
II pa 2012
Maanteeamet* ÜF 272,000 272,000 100,00 Maanteeamet
* projekti eeldatav abikõlblik kogumaksumus sisaldab käibemaksu
** kinnitada põhinimekirja 22. projekt tingimusel, et:
1) eraomandis oleva, avalikuks kasutamiseks määratud raudteed omava raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjast toetuse taotlejaga «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 2 lõike 8 mõistes on sõlmitud kokkulepe, et ettevõtja lõpetamise, aktsiate müügi, võõrandamise vms korral tagatakse riigile tagasimakse või osalusena proportsionaalne ja mõistlik osa Euroopa Liidu struktuurifondide finantseerimise raames soetatud põhivara väärtusest;
2) Euroopa Liidu struktuurifondide finantseerimise raames soetatud põhivara kapitalikulu ja sellelt põhivaralt teenitavat mõistlikku ärikasumit ei saa raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja lülitada raudteeinfrastruktuuri kasutustasu koosseisu. Eraomandis oleva, avalikuks kasutamiseks määratud raudteed omava raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja mõistliku ärikasumi norm on Euroopa Liidu struktuurifondide finantseerimise puhul omafinantseeringu korral väiksem tavapärasest tootlusest (sh väiksem kui kapitali kaalutud keskmine hind).

[RTL 2009, 52, 762 – jõust. 18.06.2009]

Lisanimekiri

Nr

Projekti nimetus

Projekti eeldatav rakendusaeg

Toetuse taotleja

Toetusallikas (ERF/ÜF)

Projekti eeldatav abikõlblik kogumaksumus (mln kr)

Maksimaalne toetus (mln kr)

Maksimaalne toetuse määr abikõlblikest kuludest (%)

Rakendusüksus

1 Põhjaväila ehitus ja Russalka eritasandristmiku rekonstrueerimine Tallinnas I pa 2012–
II pa 2015
Tallinna Linnavalitsus* ÜF 670,000 502,500 75,00 Maanteeamet
2 Pärnu maantee Nõmme raudteeülesõidu rekonstrueerimine Tallinnas I pa 2011–
II pa 2011
Tallinna Linnavalitsus* ÜF 135,600 108,480 80,00 Tehnilise Järelevalve Amet

* projekti eeldatav abikõlblik kogumaksumus sisaldab käibemaksu

[RTL 2009, 38, 509 – jõust. 21.04.2009]