Teksti suurus:

Sotsiaalministri 19. septembri 2002. a määruse nr 109 “Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.07.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 54, 795

Sotsiaalministri 19. septembri 2002. a määruse nr 109 “Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord” muutmine

Vastu võetud 02.07.2009 nr 62

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 53 lõike 7 alusel.

Sotsiaalministri 19. septembri 2002. a määruses nr 109 «Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord» (RTL 2002, 108, 1609; 2009; 46; 642) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

1) paragrahvi 6 lõike 1 punktist 3 jäetakse välja sõnad «või arstikood»;

2) paragrahvi 6 lõike 1 punktist 5 jäetakse välja sõnad «seeria ja»;

3) paragrahvi 6 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kui ajutise töövõimetuse lehele ei ole tehtud «Ravikindlustuse seaduse» § 53 lõike 11 alusel märget kindlustatud isiku raseduse kohta, siis esitab kindlustatud isik lõikes 1 nimetatud arsti otsuse, mille punktis 8 märgitakse raseduse kestus.».

Minister Hanno PEVKUR

Terviseala asekantsler
kantsleri ülesannetes Ivi NORMET

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json