Teksti suurus:

Erakorralise seisukorra seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.07.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 39, 260

Erakorralise seisukorra seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus

Vastu võetud 15.06.2009

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 3. juuli 2009. a otsusega nr 514

§ 1. Erakorralise seisukorra seaduses (RT I 1996, 8, 165; 2009, 27, 165) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

«6) vägivallaga seotud pikaajalistest massilistest korratustest.»;

2) paragrahvi 10 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Eesti põhiseaduslikku korda ähvardava ohu korral kutsub Vabariigi President vastavalt rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lõike 1 punktile 6 riigikaitseliste küsimuste arutamiseks kokku Riigikaitse Nõukogu.»;

3) paragrahv 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 15. Kaitseväe või Kaitseliidu kasutamine erakorralise seisukorra ajal

(1) Vabariigi Valitsus võib Vabariigi Presidendi nõusolekul otsustada erakorralise seisukorra ajal kasutada kaitseväge või Kaitseliitu lisaks hädaolukorra seaduse § 31 lõikes 1 nimetatud ülesannete täitmisele järgmiselt:
1) Vabariigi Presidendi, seadusandliku ja täidesaatva riigivõimu, muude riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning riigile elutähtsate objektide vastu suunatud ründe ärahoidmine ja tõkestamine;
2) vägivallaga seotud kollektiivsest surveaktsioonist või vägivallaga seotud ulatuslikust, isikugruppide vahelisest konfliktist tuleneva ebaseadusliku tegevuse tõkestamine;
3) Eesti Vabariigi mõne paikkonna vägivaldse isoleerimisega seotud ebaseadusliku tegevuse tõkestamine;
4) vägivallaga seotud massilise korratuse tõkestamine.

(2) Ettepaneku kasutada kaitseväge või Kaitseliitu teeb Vabariigi Valitsusele sisekaitseülem. Ettepanek kooskõlastatakse eelnevalt kaitseministriga.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ülesannete täitmiseks võib Vabariigi Valitsus Vabariigi Presidendi nõusolekul otsustada kasutada kaitseväge või Kaitseliitu kuni erakorralise seisukorra lõpetamiseni. Erakorralise seisukorra ajal kaitseväe või Kaitseliidu kasutamise otsustamisel hädaolukorra seaduse alusel ei kohaldata hädaolukorra seaduse § 31 lõiget 6, kaitseväe või Kaitseliidu kasutamise võib otsustada kuni erakorralise seisukorra lõpetamiseni.

(4) Kaitseväe või Kaitseliidu kasutamine käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ülesande täitmiseks on lubatud üksnes juhul, kui pädev asutus ei saa või ei saa õigeaegselt seda ülesannet täita ning muud vahendid ülesande täitmiseks puuduvad.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud otsus vormistatakse Vabariigi Valitsuse korraldusena, milles märgitakse:
1) ülesanne, mille täitmiseks kaitseväge või Kaitseliitu kasutatakse;
2) kasutatavate kaitseväelaste või Kaitseliidu tegevliikmete arv või arvu ülempiir;
3) kaitseväe või Kaitseliidu kasutamise tähtaeg;
4) territoorium, millel kaitsevägi või Kaitseliit oma ülesannet täidab;
5) ametiisik või -isikud, kellele kasutatavad kaitseväelased või Kaitseliidu tegevliikmed allutatakse;
6) vajaduse korral muud tingimused.

(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud korraldus esitatakse viivitamata kaitseväe juhatajale või Kaitseliidu ülemale, kes allutab kaitseväe või Kaitseliidu üksuse lõikes 1 nimetatud ülesande täitmist puudutavates küsimustes üksuse ülema kaudu Vabariigi Valitsuse määratud ametiisikule.

(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud korraldusest teavitatakse viivitamata Riigikogu juhatust ja Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimeest.

(8) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ülesande täitmisel kohaldatakse kaitseväelase, kaitseliitlase ja kaitseväe või Kaitseliidu sõiduki kohta hädaolukorra seaduse § 33 lõikes 3 sätestatut.

(9) Kaitseväelane ja Kaitseliidu tegevliige võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ülesande täitmisel kasutada jõudu politseiseaduse 5. peatükis politseiametnikule sunni rakendamiseks ettenähtud alustel ja korras.»;

4) neljandas peatükis asendatakse läbivalt sõnad «kriminaal- ja haldusõigusrikkumiste asjade» sõnadega «kriminaal- ja väärteoasjade»;

5) paragrahvid 28 ja 29 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 28. Kaitsja osavõtu piiramine

Kaitsja osavõtt erakorralise seisukorra ajal toimepandud kuriteo menetlusest on lubatud kokkuleppemenetluses või muudel juhtudel pärast süüdistusakti koostamist.

§ 29. Kuriteos kahtlustatava kinnipidamine

(1) Erakorralise seisukorra ajal võib kuriteos kahtlustatavat kohtu loata kinni pidada kuni süüdistusakti koostamiseni või kokkuleppemenetluse läbirääkimiste alguseni, kuid mitte üle seitsme ööpäeva.

(2) Kahtlustatava kinnipidamise kohta erakorralise seisukorra ajal koostab uurimisasutus määruse ning teatab sellest 48 tunni jooksul prokurörile. Määruse sisu tehakse kahtlustatavale teatavaks allkirja vastu.

(3) Kahtlustatav kuulatakse erakorralise seisukorra ajal üle kolme ööpäeva jooksul, alates kinnipidamise ajast.»;

6) paragrahvi 31 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

«(2) Erakorralise seisukorra ajal ei kohaldu kohtulikule arutamisele kriminaalmenetluse seadustiku §-s 2681 sätestatud mitme kriminaalasja üheaegse arutamise keeld.»

§ 2. Kriminaalmenetluse seadustiku (RT I 2003, 27, 166; 2008, 52, 288) § 3 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

«(4) Erakorralise seisukorra ajal kohaldatakse käesolevat seadust, arvestades erakorralise seisukorra seaduses sätestatud erisusi.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json