Teksti suurus:

Reklaamiseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.07.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 38, 255

Reklaamiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 18.06.2009

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 3. juuli 2009. a otsusega nr 519

Reklaamiseaduses (RT I 2008, 15, 108; 47, 261) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 2 lõike 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«5) märgistust kauba müügipakendil. Müügipakendile kantud või kinnitatud reklaami ei loeta märgistuseks. Müügipakendit käsitatakse pakendiseaduse tähenduses;».

§ 2. Paragrahvi 21 lõiget 5 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

«3) teabe avalikustamist kaubandusliku loterii kohta. Kaubanduslikku loteriid käsitatakse hasartmänguseaduse tähenduses.»

§ 3. Paragrahvi 28 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

«(71) Käesoleva paragrahvi lõikes 7 sätestatut ei kohaldata alkoholi tähistamiseks kasutatava kaubamärgi eksponeerimisel alkoholi müügikohas.»

§ 4. Paragrahvi 33 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Reklaami üldnõudeid rikkuva reklaami tellimise, teostamise või avalikustamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.»

§ 5. Paragrahvi 34 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Reklaami keeldu eirava reklaami tellimise, teostamise või avalikustamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.»

§ 6. Paragrahvi 35 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Reklaami tellimise, teostamise või avalikustamise eest, millega rikutakse kaupade ja teenuste reklaami piirangut või nõuet, –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json