Teksti suurus:

Tõstamaa Raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Tõstamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2009, 113, 1553

Tõstamaa Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 19.06.2009 nr 84

Määrus kehtestatakse «Rahvaraamatukogu seaduse» § 6 lõike 1 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1 Raamatukogu nimi

Raamatukogu ametlik nimi on Tõstamaa Raamatukogu (edaspidi raamatukogu).

§ 2. Raamatukogu asukoht  

Raamatukogu asub aadressil  Varbla mnt 24,  Tõstamaa alevik, Pärnu maakond, sihtnumber 88101.

§ 3. Raamatukogu õiguslik seisund

(1) Raamatukogu on vallavalitsuse hallatav asutus, mis on registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris.

(2) Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, teistest kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 4. Avalik internetipunkt

Raamatukogus asub avalik internetipunkt.

§ 5. Raamatukogu teeninduspiirkond

Raamatukogu teeninduspiirkond on  Tõstamaa  alevik, Tõlli, Värati, Kastna, Ranniku Rammuka, Ermistu ja  Lõuka küla .

2. peatükk
RAAMATUKOGU TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED

§ 6. Tegevuse eesmärk ja korraldamine

Raamatukogu eesmärk on tagada elanike, eeskätt  Tõstamaa valla elanike, vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

§ 7. Raamatukogu ülesanded

(1) Raamatukogu põhiülesanne on lugejale vajalike teavikute kogumine, hoidmine, bibliografeerimine, kättesaadavaks tegemine ning avalike andmepankade kasutamise võimaldamine.

(2) Põhiülesannete täitmiseks raamatukogu:

1) osutab lugejale raamatukogu põhi- ja eriteenuseid;
2) komplekteerib, säilitab ja teeb oma kogud ja elektroonilised andmebaasid kasutajale kättesaadavaks;
3) tellib lugeja soovil ja kulul raamatukogu kogudes puuduvad teavikud teistest raamatukogudest;
4) peab arvestust kogude suuruse, koostise, rahalise väärtuse ja selles tehtud muudatuste kohta;
5) korraldab teavikute raamatukogundusliku ja tehnilise töötlemise;
6) koostab, parandab ja täiendab kogude andmebaasi;
7) teeb teatme-bibliograafilist tööd;
8) korraldab näitusi ja muid üritusi ning tutvustab kogusid üldsusele;
9) abistab ja konsulteerib lugejaid veebipõhise avaliku teabe ja andmebaaside kasutamisel, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamisel;
10) teeb koostööd teiste raamatukogudega.

(3) Raamatukogu töö korraldatakse vastavalt kultuuriministri kehtestatud rahvaraamatukogu töökorralduse juhendile.

(4) Raamatukogu teenindus korraldatakse ja raamatukogu kasutatakse vastavalt Tõstamaa Vallavolikogu poolt kehtestatud raamatukogu kasutamise eeskirjale.

3. peatükk
RAAMATUKOGU JUHTIMINE JA TEGEVUSE KORRALDAMINE

§ 8. Raamatukogu juhtimise korraldus

(1) Raamatukogu tegevust juhib ja korraldab raamatukogu juhataja (edaspidi juhataja), kelle haridus vastab rahvaraamatukogu seaduses sätestatud nõuetele ning kes on ametisse vormistatud rahvaraamatukogu seaduses sätestatud korras.

(2) Raamatukogu raamatupidamist teostab vallavalitsus ametiasustusena.

§ 9. Juhataja

Raamatukogu juhataja:

1) tagab raamatukogu põhiülesannete täitmise;
2) vastutab raamatukogu tegevuses seaduslikkuse järgimise eest ning raamatukogu kasutusse antud vallavara säilimise ja õiguspärase kasutamise eest;
3) tegutseb raamatukogu nimel erivolitusteta, esindab raamatukogu suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
4) teeb vallavolikogule ettepanekuid  muudatuste ja täienduste sisseviimiseks raamatukogu põhimääruses;
5) koostab raamatukogu eelarve eelnõu ja esitab selle vallavalitsusele ning vastutab kinnitatud eelarve täitmise eest;
6) sõlmib raamatukogu töö korraldamiseks oma pädevuse piires lepinguid;
7) esitab 15. jaanuariks raamatukogu eelmise kalendriaasta tegevuse aruande  vallavalitsusele;
8) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
9) korraldab raamatukogu asjaajamist;
10) teeb ettepanekuid vallavalitsusele raamatukogu töö paremaks korraldamiseks;
11) arendab koostööd teiste valla asutustega, mittetulundusühingute ja sihtasutustega;
12) täidab teisi temaga sõlmitud töölepingust ja töökorraldusjuhendist tulenevaid kohustusi.

4. peatükk
VARA, FINANTSEERIMINE, JÄRELVALVE

§ 10. Raamatukogu vara

Raamatukogu kasutuses on Tõstamaa valla vara, mida ta valdab ja kasutab asutuse ülesannete täitmiseks vastavalt vallavolikogu kehtestatud korrale.

§ 11. Finantseerimine

(1) Raamatukogul on oma alaeelarve Tõstamaa valla eelarves.

(2) Raamatukogu eelarve eelnõu esitab raamatukogu juhataja Tõstamaa Vallavalitsusele hiljemalt kaks kuud enne eelarveaasta algust.

(3) Raamatukogu tulud moodustuvad:

1) valla eelarvest eraldatud vahenditest;
2) Kultuuriministeeriumi kaudu riigieelarvest eraldatavast toetusest;
3) annetustest ja sponsorlusest;
4) fondide ja sihtkapitalide eraldistest;
5) põhitegevusega seotud tasulistest teenustest;
6) muudest laekumistest.

(4) Raamatukogu kulud on:

1) personalikulu;
2) teavikute soetamise kulud;
3) majandamiskulud.

(5) Raamatukogu raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab Tõstamaa Vallavalitsus.

§ 13. Järelvalve

(1) Teenistuslikku järelvalvet raamatukogu ja juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab TõstamaaVallavalitsus.

(2) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded, sealhulgas Kultuuriministeeriumile aruanded riigieelarvest finantseeritud summade kohta.

5. peatükk
ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

§ 14. Raamatukogu ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

(1) Raamatukogu ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Tõstamaa Vallavolikogu.

(2) Raamatukogu korraldab ja kujundab ümber ning tema tegevuse lõpetab Tõstamaa Vallavolikogu otsuse alusel Tõstamaa Vallavalitsus.

(3) Raamatukogu ümberkorraldamisest, ümberkujundamisest või tegevuse lõpetamisest teatab Tõstamaa Vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

6. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 15. Raamatukogu põhimääruse kinnitamine, muutmine ja täiendamine

Raamatukogu põhimääruse kinnitab, muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks Tõstamaa Vallavolikogu.

§ 16. Määruse rakendamine

(1) Tõstamaa Vallavolikogu 25. veebruari  2000 määrus nr 9 «Tõstamaa valla raamatukogude põhimääruste kinnitamine» tunnistatakse kehtetuks.

(2) Määrus jõustub 01. juulil  2009. a.

Volikogu esimees Heino TAMM