Teksti suurus:

Täpsustatud nõuded kahjuritõrje läbiviimisele, plaanile ja aruandele

Täpsustatud nõuded kahjuritõrje läbiviimisele, plaanile ja aruandele - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.07.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2023
Avaldamismärge:RTL 2009, 57, 838

Täpsustatud nõuded kahjuritõrje läbiviimisele, plaanile ja aruandele

Vastu võetud 03.07.2009 nr 66

Määrus kehtestatakse «Biotsiidiseaduse» § 41 lõike 5 alusel.

§ 1.  Kahjuritõrje läbiviimine

  (1) Kahjuritõrje läbiviimise tellijaks on objekti valdaja, kes vastutab kahjurite kahjustava toime ennetamise ja nende hävitamise eest tema valduses oleval objektil ning kahjuritõrje läbiviijaks on kahjuritõrjuja.

  (2) Kahjuritõrje läbiviimisel kasutatakse asjakohaseid tõrjemeetmeid, -aineid, -seadmeid ja kaitsevahendeid lähtudes järgmistest nõuetest:
  1) siseruumides kasutatakse kahjuritõrjeks üksnes selleks ettenähtud biotsiide;
  2) fumigante tohib kasutada üksnes objekti piirkonnas, mida saab eraldada ja sulgeda fumigantide juhusliku väljapääsu vältimiseks.

  (3) Kahjuritõrjeks kasutatavate biotsiidide töölahuste, mürkhõrgutiste, peibutussöötade ja muude valmististe, mis on ohtlikud kemikaalid «Kemikaaliseaduse» või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (EMPs kohaldatav tekst) (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1–1355) tähenduses, käitlemisel tuleb arvestada kemikaali ohutuskaardis esitatud tingimusi.

  (4) Mürkhõrgutised peavad olema selgelt eristatavad objektil kasutusel olevatest ainetest ja materjalidest.

  (5) Mürkhõrgutis pannakse objektile selleks ettenähtud avamisekindlas söödakarbis või lukustatud söödakastis.

  (6) Kahjuritõrjuja peab arvestust biotsiidide kasutamise üle.

§ 2.  Kahjuritõrje läbiviimise plaan

  Objekti valdaja töötab koostöös kahjuritõrjujaga välja objekti kahjuritõrje läbiviimise plaani, kus on kirjas järgmised andmed:
  1) objekti asukoht, aadress ja nimetus;
  2) objekti valdaja või tema esindaja nimi;
  3) objekti põhiplaan koos ruumide nimetuse, pindala ning kasutusotstarbega;
  4) objektil enamlevinud kahjurid;
  5) kahjurite leviku jälgimiseks rakendatavad meetmed ning kahjuritõrje läbiviimiseks ettenähtud biotsiidid;
  6) kahjurite seire ning kahjuritõrje sagedus;
  7) kahjuritõrje ennetamise ja kahjuritõrje läbiviimise eest vastutav isik või isikud.

§ 3.  Kahjuritõrje dokumenteerimine

  (1) Tehtud kahjuritõrje kohta vormistatakse objekti valdajale aruanne, mille koopia jääb kahjuritõrjujale.

  (2) Aruanne peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) objekti asukoht, aadress ja nimetus;
  2) objekti valdaja või tema esindaja nimi;
  3) kahjuritõrje läbiviimise kuupäev ja kellaaeg;
  4) tõrjutava kahjuri liik;
  5) biotsiidide ohutuskaardid;
  6) objekti ruumide nimetuste või pindade loetelu või objektiga piirnevate maa-alade pindala, kus viidi läbi kahjuritõrje;
  7) kasutatud kahjuritõrjemeetme nimetus;
  8) kasutatud biotsiidide ja nende toimeainete nimetused, kontsentratsioon ja kulu;
  9) aeg, mille möödumisel võib uuesti kasutada ruume või pindu;
  10) puhastustööd ja muud vajalikud kahjuritõrjejärgsed meetmed enne objekti taaskasutamist;
  11) paigaldatud püüniste, söödakarpide või söödakastide arv ja paigalduskoht;
  12) juhised esmaabiks, näidates ära tõrjeaines esineva toimeaine vastumürgi;
  13) kahjurite seire eest vastutaja nimi ja ametikoht;
  14) kahjuritõrje läbiviinud isiku ja objekti valdaja või tema esindaja allkiri.

  (3) Kahjuritõrje kohta vormistatud aruannet säilitatakse vähemalt viis aastat.

Minister Hanno PEVKUR


Terviseala asekantsler
kantsleri ülesannetes Ivi NORMET

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json