Teksti suurus:

Põllumajandusministri 20. novembri 2000. a määruse nr 67 "Marutaudi tõrje eeskiri" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.07.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 57, 830

Põllumajandusministri 20. novembri 2000. a määruse nr 67 "Marutaudi tõrje eeskiri" muutmine

Vastu võetud 06.07.2009 nr 71

Määrus kehtestatakse «Loomatauditõrje seaduse» § 43 lõike 2 alusel.

Põllumajandusministri 20. novembri 2000. a määrust nr 67 «Marutaudi tõrje eeskiri» (RTL 2000, 120, 1876; 2001, 104, 1435) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 7 lõike 2 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Edaspidi vaktsineeritakse loomi vaktsiiniga kaasasolevas infolehes toodud juhiste kohaselt ja sagedusega, kuid mitte harvemini kui 24 kuu möödumisel viimasest vaktsineerimisest.»;

2) paragrahvi 7 lõikest 4 jäetakse välja sõnad «tegevusluba omavad»;

3) määruse §-des 9–15 ja 19–20 asendatakse läbivalt sõna «tapmine» sõnaga «hukkamine» asjakohases käändes;

4) paragrahvi 14 lõikes 2 asendatakse sõna «tapetud» sõnaga «hukatud»;

5) paragrahvi 23 lõiked 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Tapamajas marutaudikahtlase looma avastamisel selle looma rümp ja siseorganid käideldakse ja kahjutustakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1774/2002, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste sanitaareeskirjad (ELT L 273, 10.10.2002, lk 1–95), kohaselt.

(4) Marutaudikahtlase või marutaudis looma piima on keelatud kasutada toiduks ja söödaks. Marutaudikahtlase või marutaudis looma piim käideldakse ja kahjutustakse järelevalveametniku ettekirjutuse kohaselt arvestades Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1774/2002 nõudeid.».

Minister Helir-Valdor SEEDER

Toiduohutuse asekantsler
kantsleri ülesannetes Toivo NÕVANDI

/otsingu_soovitused.json