Teksti suurus:

Justiitsministri 22. detsembri 2005. a määruse nr 57 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord“ muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 57, 824

Justiitsministri 22. detsembri 2005. a määruse nr 57 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord“ muutmine

Vastu võetud 01.07.2009 nr 24

Määrus kehtestatakse «Kohtute seaduse» § 42 alusel.

§ 1. Justiitsministri 22. detsembri 2005. a määruses nr 57 «Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord» (RTL 2005, 124, 1973; 2009, 32, 414) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõna «üldplank» sõnadega «väikese riigivapi kujutisega ühevärviline üldplank»;

2) paragrahvi 1 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõna «kirjaplank» sõnadega «kohtusüsteemi logoga ühevärviline kirjaplank»;

3) paragrahvi 1 lõiget 2 täiendatakse punktidega 9, 10 ja 11 järgmises sõnastuses:

«9) kohtusüsteemi logoga täisvärvides kirjaplank – lisa 9;
10) kohtusüsteemi logoga ühevärviline üldplank – lisa 10;
11) kohtusüsteemi logoga täisvärvides üldplank – lisa 11;»;

4) paragrahvi 12 lõike 1 punktid 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1) väikese riigivapi kujutisega ühevärviline üldplank – kohtulahendite vormistamiseks;
2) kohtusüsteemi logoga ühevärviline kirjaplank – ametikirjade vormistamiseks;»;

5) paragrahvi 12 lõiget 1 täiendatakse punktidega 3, 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

«3) kohtusüsteemi logoga täisvärvides kirjaplank – ametikirjade vormistamiseks;
4) kohtusüsteemi logoga ühevärviline üldplank – korraldusdokumentide vormistamiseks;
5) kohtusüsteemi logoga täisvärvides üldplank – korraldusdokumentide vormistamiseks.»;

6) paragrahvi 13 lõiget 1 täiendatakse punktidega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

«11) ühevärviline kohtusüsteemi logo;
12) täisvärvides kohtusüsteemi logo;»;

7) lisa 2 «Kirjaplank» kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

8) kehtestatakse lisa 9 «Kohtusüsteemi logoga täisvärvides kirjaplank», lisa 10 «Kohtusüsteemi logoga ühevärviline üldplank» ja lisa 11 «Kohtusüsteemi logoga täisvärvides üldplank» (lisatud).

§ 2. Määrus jõustub 1. oktoobril 2009. a.

Minister Rein LANG

Asekantsler
kantsleri ülesannetes Martin HIRVOJA

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 8.07.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-03696.

Lisa 2

Lisa 9

Lisa 11

Lisa 10

/otsingu_soovitused.json