Teksti suurus:

Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri“ muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.07.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 57, 825

Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri“ muutmine

Vastu võetud 07.07.2009 nr 25

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 28 lõike 1 alusel.

Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruses nr 72 «Vangla sisekorraeeskiri» (RTL 2000, 134, 2139; 2009, 45, 614) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 50 lõikes 1 asendatakse sõna «kolme» sõnaga «seitsme»;

2) paragrahvi 50 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) «Vangistusseaduse» § 29 lõikes 4 ja §-s 107 sätestatud isikutelt ja ametiasutustelt kinnipeetavale saabunud kiri antakse kinnipeetavale allkirja vastu viivitamata kätte suletud ümbrikus.»

Minister Rein LANG

Asekantsler
kantsleri ülesannetes Urmas VOLENS

/otsingu_soovitused.json