Teksti suurus:

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni III lisa muudatused

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2010
Avaldamismärge:RT II 2009, 20, 50

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni III lisa muudatused

Vastu võetud 13.10.2006

Vabariigi Valitsuse 19.02.2009 korraldus nr 59 III lisa muudatuste heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsioon

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni lisade 2014. aasta muudatused [MEPC.246(66)]

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni III lisa 2014. aasta muudatused [MEPC.257(67)]

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni III lisa muudatused [MEPC.193(61)]

 

MARPOL 73/78 III LISA MUUDATUSED
(Muudetud III lisa)
Vastu võetud 13. oktoobri 2006. a resolutsiooniga MEPC.156(55)

MARPOLi III lisa olemasolev tekst asendatakse järgmisega:

«PAKENDATUD KAHJULIKE AINETE MEREVEOST TULENEVA REOSTUSE VÄLTIMISE REEGLID

Reegel 1. Kohaldamine

1. Kui ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti, kohaldatakse käesoleva lisa reegleid kõigi laevade suhtes, mis veavad pakendatud kahjulikke aineid.
1.1. Käesolevas lisas tähendavad kahjulikud ained rahvusvahelises ohtlike kaupade mereveo koodeksis (IMDG koodeks)[1] määratletud merereostusaineid või aineid, mis vastavad käesoleva lisa liite kriteeriumidele.
1.2. Käesolevas lisas tähendab pakendatud hoidmisviisi, mis on kahjulike ainete jaoks ette nähtud rahvusvahelises ohtlike kaupade mereveo koodeksis.

2. Kahjulike ainete vedu on keelatud, välja arvatud käesoleva lisa sätete kohaselt.

3. Käesoleva lisa sätete täiendamiseks annab konventsiooniosalise valitsus välja või laseb välja anda üksikasjalikud pakendamis-, tähistamis-, märgistamis-, dokumenteerimis- ja lastimisnõuded, koguselised piirangud ja erandid, et vältida või minimeerida merekeskkonna reostamist kahjulike ainetega.[1]

4. Käesoleva lisa kohaldamisel käsitatakse kahjulike ainete veoks varem kasutatud tühje pakendeid kahjulike ainetena, välja arvatud juhul, kui on võetud kasutusele asjakohased ettevaatusabinõud, mis tagavad, et pakendid ei sisalda merekeskkonda kahjustavaid jääke.

5. Käesoleva lisa nõuded ei kohaldata laeva hoiuruumide ning varustuse suhtes.

Reegel 2. Pakendamine

Pakendid peavad olema pakendi sisu arvesse võttes sellised, et oht merekeskkonnale oleks vähim võimalik.

Reegel 3. Tähistus ja märgistus

1. Kahjulikku ainet sisaldavatele pakenditele märgitakse kulumiskindlalt aine täpne tehniline nimetus (kaubanimesid üksinda ei või kasutada), seejärel kantakse pakenditele püsimärgis või -tähis, mis osutab, et tegemist on merereostusainega. Seda märgistust täiendatakse võimaluse korral muude vahenditega, näiteks kasutatakse asjakohast ÜRO numbrit.

2. Täpse tehnilise nimetuse ja kinnitatud märgiste tähistuse meetod peab kahjulikku ainet sisaldavatel pakenditel olema selline, et teave oleks identifitseeritav ka vähemalt kolm kuud merevees olnud pakenditel. Sobiva tähistuse ja märgistuse kindlaksmääramisel arvestatakse kasutatavate materjalide vastupidavust ja pakendi pinda.

3. Väikeses koguses kahjulikke aineid sisaldavad pakendid võib märgistusnõuetest vabastada.[2]

Reegel 4. Dokumendid[3]

1. Kõigis kahjulike ainete mereveodokumentides, milles neid aineid nimetatakse, kasutatakse iga aine täpset tehnilist nimetust (kaubanimesid üksinda ei või kasutada) ning aine märgistusele lisatakse sõna «MEREREOSTUSAINE».

2. Lastisaatja esitatud veodokumentides peab olema või nendele tuleb lisada allkirjastatud tunnistus või deklaratsioon selle kohta, et veoks pakutud saadetis on nõuetekohaselt pakendatud ja tähistatud, asjakohase märgise või sildiga ning veoks sobivas seisundis, et oht merekeskkonnale oleks vähim võimalik.

3. Igal kahjulikke aineid vedaval laeval peab olema erinimekiri või manifest, milles on märgitud veetavad kahjulikud ained ja nende asukoht laevas. Erinimekirja või manifesti asemel võib kasutada üksikasjalikku lastiplaani, millele on märgitud kahjulike ainete asukoht laevas. Kaldal asuv laevaomanik või tema esindaja hoiab nende dokumentide koopiaid kahjulike ainete lossimiseni. Nendest dokumentidest ühe koopia tehakse enne laeva sadamast lahkumist kättesaadavaks sadamariigi asutuse määratud isikule või organisatsioonile.

4. Vahesadamas, kus toimub lastimine või lossimine, ka osaline, dokumendid, milles on loetletud laevale võetud kahjulikud ained ja näidatud nende asukoht laevas või esitatud üksikasjalik lastiplaan, tehakse kättesaadavaks enne laeva sadamast lahkumist kontrollimiseks sadamariigi asutuse määratud isikule või organisatsioonile.

5. Kui laeval on 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooniga inimelude ohutusest merel, nagu seda on muudetud, ettenähtud ohtlike kaupade veo erinimekiri, manifest või üksikasjalik lastiplaan, võib käesoleva reegli kohaselt nõutavad dokumendid liita ohtlike kaupade veo dokumentidega. Dokumentide liitmise korral tuleb selgesti vahet teha ohtliku kauba ja käesoleva lisaga hõlmatavate kahjulike ainete vahel.

Reegel 5. Lastimine

Kahjulikud ained peavad olema nõuetekohaselt paigutatud ja kinnitatud selliselt, et oht  merekeskkonnale oleks vähim võimalik, kuid sealjuures ei kahjustataks laeva ja laeva pardal viibivate isikute ohutust.

Reegel 6. Koguselised piirangud

Usaldusväärsetel teaduslikel ja tehnilistel põhjustel võib vaja olla teatavate kahjulike ainete vedu keelata või piirata kogust, mida tohib laeval vedada. Kogust piirates võetakse nõuetekohaselt arvesse nii laeva suurust, ehitust ja seadmeid kui ka ainete pakendamist ja nende iseloomulikku laadi.

Reegel 7. Erandid

1. Pakendis veetavaid kahjulikke aineid on keelatud üle parda heita, välja arvatud juhul, kui seda on vaja laeva ohutuse tagamiseks või inimelu päästmiseks merel.

2. Kui konventsiooniga ei ole sätestatud teisiti, võetakse lekete üle parda uhtmise reguleerimiseks kahjulike ainete füüsikalistel, keemilistel ja bioloogilistel omadustel põhinevad asjakohased meetmed, tingimusel et selliste meetmete järgimine ei halvenda laeva ja laeval olevate isikute ohutust.

Reegel 8. Sadamariigi kontroll ekspluatatsiooninõuete täitmise üle[4]

1. Kui laev on mõne teise konventsiooniosalise sadamas või meres paiknevas terminalis, kontrollivad selle konventsiooniosalise valitsuse nõuetekohaselt volitatud ametiisikud käesolevas lisas sätestatud ekspluatatsiooninõuete täitmist laevas, kui on kindel alus arvata, et laeva kapten või laevapere ei tunne põhilisi laeval kasutatavaid viise kahjulike ainete põhjustatud reostuse vältimiseks.

2. Käesoleva reegli lõikes 1 esitatud asjaolude korral võtab konventsiooniosaline meetmed, mis tagavad, et laev ei lähe merele enne, kui olukord laeval vastab käesoleva lisa nõuetele.

3. Käesolevale reeglile kohaldatakse konventsiooni artiklis 5 ettenähtud sadamariigi kontrolli korda.

4. Ükski käesoleva reegli säte ei piira selle konventsiooniosalise õigusi ega kohustusi, kes kontrollib konventsioonis ettenähtud käitusnõuete täitmist.

 

III lisa liide

PAKENDATUD KAHJULIKE AINETE IDENTIFITSEERIMISE KRITEERIUMID

Käesoleva lisa kohaldamisel on ükskõik millisele järgmisele kriteeriumile vastavad ained kahjulikud ained5:

Kategooria: äge toime 1  
96 tundi LC50 (kaladele) ≤ 1 mg/l ja/või
48 tundi EC50 (koorikloomadele) ≤ 1 mg/l ja/või
72 või 96 tundi ErC50 (vetikatele või muudele veetaimedele) ≤ 1 mg/1

 

Kategooria: krooniline toime 1  
96 tundi LC50 (kaladele) ≤ 1 mg/l ja/või
48 tundi EC50 (koorikloomadele) ≤ 1 mg/l ja/või
72 või 96 tundi ErC50 (vetikatele või muudele veetaimedele) ≤ 1 mg/1

aine ei ole kiiresti lagundatav ja/või log Kow ≤ 4
(välja arvatud juhul, kui katseliselt määratud BCF < 500).

 

Kategooria: krooniline toime 2  
96 tundi LC50 (kaladele) >1 kuni ≤ 10 mg/l ja/või
48 tundi EC50 (koorikloomadele) >1 kuni ≤ 10 mg/l ja/või
72 või 96 tundi ErC50 (vetikatele või muudele veetaimedele) >1 kuni ≤ 10 mg/l

aine ei ole kiiresti lagundatav ja/või log Kow ≤ 4 (välja arvatud juhul, kui katseliselt määratud BCF < 500), välja arvatud juhul, kui kroonilise mürgisuse NOECid > 1 mg/l.»


1 Viide rahvusvahelisele ohtlike kaupade mereveo koodeksile, mis on vastu võetud resolutsiooniga MSC.122(75) vastu võetud, nagu seda on muudetud.
2 Viide spetsiifilistele eranditele, mis on ette nähtud resolutsiooniga MSC.122(75) vastu võetud rahvusvahelises ohtlike kaupade mereveo koodeksis, nagu seda on muudetud.
3 Viide «dokumentidele» käesolevas reeglis ei välista elektrooniliste andmetöötlus- (EDP) ja andmevahetusmeetodite (EDI) kasutamist lisaks paberil esitatud dokumentidele.
4 Viide sadamariigi kontrolli korrale (Procedures for port State control), mis on vastu võetud organisatsiooni resolutsiooniga A.787(19), muudetud resolutsiooniga A.882(21).
5 Kriteeriumid põhinevad nendel kriteeriumidel, mis on välja töötatud ÜRO kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise globaalselt harmoneeritud süsteemi alusel, nagu seda on muudetud.

Käesolevas liites kasutatud akronüümide või mõistete määratlused on esitatud rahvusvahelise ohtlike kaupade mereveo koodeksi asjakohastes lõigetes.

 

ANNEX

AMENDMENTS TO ANNEX III OF MARPOL 73/78
(Revised Annex III)

The existing text of MARPOL Annex III is replaced by the following:

“REGULATIONS FOR THE PREVENTION OF POLLUTION BY HARMFUL SUBSTANCES CARRIED BY SEA IN PACKAGED FORM

Regulation 1. Application

1. Unless expressly provided otherwise, the regulations of this Annex apply to all ships carrying harmful substances in packaged form.
.1 For the purpose of this Annex, “harmful substances” are those substances which are identified as marine pollutants in the International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)[1] or which meet the criteria in the Appendix of this Annex.
.2 For the purposes of this Annex, “packaged form” is defined as the forms of containment specified for harmful substances in the IMDG Code.

2. The carriage of harmful substances is prohibited, except in accordance with the provisions of this Annex.

3. To supplement the provisions of this Annex, the Government of each Party to the Convention shall issue, or cause to be issued, detailed requirements on packing, marking, labelling, documentation, stowage, quantity limitations and exceptions for preventing or minimizing pollution of the marine environment by harmful substances.[1]

4. For the purposes of this Annex, empty packagings which have been used previously for the carriage of harmful substances shall themselves be treated as harmful substances unless adequate precautions have been taken to ensure that they contain no residue that is harmful to the marine environment.

5. The requirements of this Annex do not apply to ship’s stores and equipment.

Regulation 2. Packing

Packages shall be adequate to minimize the hazard to the marine environment, having regard to their specific contents.

Regulation 3. Marking and labelling

1. Packages containing a harmful substance shall be durably marked with the correct technical name (trade names alone shall not be used) and, further, shall be durably marked or labelled to indicate that the substance is a marine pollutant. Such identification shall be supplemented where possible by any other means, for example, by use of the relevant United Nations number.

2. The method of marking the correct technical name and of affixing labels on packages containing a harmful substance shall be such that this information will still be identifiable on packages surviving at least three months’ immersion in the sea. In considering suitable marking and labelling, account shall be taken of the durability of the materials used and of the surface of the package.

3. Packages containing small quantities of harmful substances may be exempted from the marking requirements.[2]

Regulation 4.[3] Documentation

1. In all documents relating to the carriage of harmful substances by sea where such substances are named, the correct technical name of each such substance shall be used (trade names alone shall not be used) and the substance further identified by the addition of the words “MARINE POLLUTANT”.

2. The shipping documents supplied by the shipper shall include, or be accompanied by, a signed certificate or declaration that the shipment offered for carriage is properly packaged and marked, labelled or placarded as appropriate and in proper condition for carriage to minimize the hazard to the marine environment.

3. Each ship carrying harmful substances shall have a special list or manifest setting forth the harmful substances on board and the location thereof. A detailed stowage plan which sets out the location of the harmful substances on board may be used in place of such special list or manifest. Copies of such documents shall also be retained on shore by the owner of the ship or his representative until the harmful substances are unloaded. A copy of one of these documents shall be made available before departure to the person or organization designated by the port State authority.

4. At any stopover, where any loading or unloading operations, even partial, are carried out, a revision of the documents listing the harmful substances taken on board, indicating their location on board or showing a detailed stowage plan, shall be made available before departure to the person or organization designated by the port State authority.

5. When the ship carries a special list or manifest or a detailed stowage plan, required for the carriage of dangerous goods by the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended, the documents required by this regulation may be combined with those for dangerous goods. Where documents are combined, a clear distinction shall be made between dangerous goods and harmful substances covered by this Annex.

Regulation 5. Stowage

Harmful substances shall be properly stowed and secured so as to minimize the hazards to the marine environment without impairing the safety of the ship and persons on board.

Regulation 6. Quantity limitations

Certain harmful substances may, for sound scientific and technical reasons, need to be prohibited for carriage or be limited as to the quantity which may be carried aboard any one ship. In limiting the quantity, due consideration shall be given to size, construction and equipment of the ship, as well as the packaging and the inherent nature of the substances.

Regulation 7. Exceptions

1. Jettisoning of harmful substances carried in packaged form shall be prohibited, except where necessary for the purpose of securing the safety of the ship or saving life at sea.

2. Subject to the provisions of the present Convention, appropriate measures based on the physical, chemical and biological properties of harmful substances shall be taken to regulate the washing of leakages overboard, provided that compliance with such measures would not impair the safety of the ship and persons on board.

Regulation 8. Port State control on operational requirements[4]

1. A ship when in a port or an offshore terminal of another Party is subject to inspection by officers duly authorized by such Party concerning operational requirements under this Annex, where there are clear grounds for believing that the master or crew are not familiar with essential shipboard procedures relating to the prevention of pollution by harmful substances.

2. In the circumstances given in paragraph 1 of this regulation, the Party shall take such steps as will ensure that the ship shall not sail until the situation has been brought to order in accordance with the requirements of this Annex.

3. Procedures relating to the port State control prescribed in article 5 of the present Convention shall apply to this regulation.

4. Nothing in this regulation shall be construed to limit the rights and obligations of a Party carrying out control over operational requirements specifically provided for in the present Convention.

 

APPENDIX TO ANNEX III

CRITERIA FOR THE IDENTIFICATION OF HARMFUL SUBSTANCES IN PACKAGED FORM

For the purposes of this Annex, substances identified by any one of the following criteria are harmful substances[5]:

Category: Acute 1  
96 hr LC50 (for fish) ≤ 1 mg/l and/or
48 hr EC50 (for crustacea) ≤ 1 mg/l and/or
72 or 96 hr ErC50 (for algae or other aquatic plants) ≤ 1 mg/l

 

Category: Chronic 1  
96 hr LC50 (for fish) ≤ 1 mg/l and/or
48 hr EC50 (for crustacea) ≤ 1 mg/l and/or
72 or 96 hr ErC50 (for algae or other aquatic plants) ≤ 1 mg/l

and the substance is not rapidly degradable and/or the log Kow ≤ 4
(unless the experimentally determined BCF < 500).

 

Category: Chronic 2  
96 hr LC50 (for fish) >1 to ≤ 10 mg/l and/or
48 hr EC50 (for crustacea) >1 to ≤ 10 mg/l and/or
72 or 96 hr ErC50 (for algae or other aquatic plants) >1 to ≤ 10 mg/l

and the substance is not rapidly degradable and/or the log Kow ≤ 4 (unless the experimentally determined BCF <500), unless the chronic toxicity NOECs are >1 mg/l.”

 

1 Refer to the IMDG Code adopted by the Organization by resolution MSC.122(75), as amended by the Maritime Safety Committee.
2 Refer to the specific exemptions provided for in the IMDG Code adopted by resolution MSC.122(75), as amended.
3 Reference to « documents» in this regulation does not preclude the use of electronic data processing (EDP) and electronic data interchange (EDI) transmission techniques as an aid to paper documentation.
4 Refer to the Procedures for port State control adopted by the Organization by resolution A.787(19) and amended by A.882(21).
5 The criteria are based on those developed by the United Nations Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS), as amended.

For definitions of acronyms or terms used in this appendix, refer to the relevant paragraphs of the IMDG Code.

/otsingu_soovitused.json