Teksti suurus:

Põllumajandusministri 12. märtsi 2008. a määruse nr 20 "Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.07.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 57, 831

Põllumajandusministri 12. märtsi 2008. a määruse nr 20 "Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord" muutmine

Vastu võetud 07.07.2009 nr 73

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 454 lõike 2, § 455 lõike 2 ja § 456 lõike 4 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud «Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013» (edaspidi arengukava).

Põllumajandusministri 12. märtsi 2008. a määrust nr 20 «Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» (RTL 2008, 22, 343; 99, 1394) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõike 2 punkti 1 esimene lause asendatakse lausega «taotleja on enne taotluse esitamise aastat tegutsenud vähemalt ühe kalendriaasta.»;

2) paragrahvi 2 lõike 2 punktist 4 jäetakse välja tekstiosa «lisa 2 tabelis 4 toodud»;

3) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

« 6) taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama investeeringuobjekti kohta või investeeringuobjektiga seotud § 3 lõikes 4 nimetatud turu-uuringu, turundustegevuse, omanikujärelevalve ja litsentsi, patendi või kasuliku mudeli ostmise kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi;»;

4) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Lõike 2 punktis 5 ja lõike 4 punktis 4 sätestatud näitajate arvutamise korral ümardatakse näitaja väärtus täpsuseni kaks kohta pärast koma.»;

5) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Taotleja võib toetust taotleda majandustegevuse mitmekesistamiseks vajalike järgmiste tegevuste kohta, kui investeeringuobjekt asub valla, välja arvatud Tallinnaga piirneva valla suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral, või vallasisese linna, mille elanike arv jääb alla 4000 (arengukava tabel 3), või kuni 4000 elanikuga (arengukava tabel 2) väikelinna territooriumil (edaspidi väikelinn) ning tema tegevus vastab riigiabi nõuetele komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 mõistes:
1) hoone ja rajatise (edaspidi ehitis) ehitamine, välja arvatud lammutamine, «Ehitusseaduses» sätestatud tingimustel ja korras ning hoone parendamine;
2) majutusteenuse osutamiseks uue voodikoha rajamine ning hoone parendamine «Turismiseaduse» § 19 alusel sätestatud nõuete kohaselt. Uue voodikoha rajamisena käsitatakse hoone püstitamist, laiendamist või rekonstrueerimist «Ehitusseaduses» sätestatud nõuete kohaselt;
3) majutusteenuse osutamiseks uue majutusruumi sisustamine vajaliku materiaalse põhivaraga toetuse abil punktis 2 nimetatud uue voodikoha rajamise korral «Turismiseaduse» § 19 alusel sätestatud nõuete kohaselt;
4) masina ja seadme ostmine ning paigaldamine, välja arvatud traktori ostmine suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral.»;

6) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud kavandatava ehitamise või hoone parendamise osaks võib olla tee ja parkla ehitamine kui see tee ja parkla on eratee «Teeseaduse» § 52 tähenduses ja on ehitusprojekti alusel juurdepääsuks kavandatavale ehitisele, mille ehitamise ja parendamise kohta taotletakse toetust selle määruse alusel, ning kui nimetatud tee ja parkla ehitamise kulude osakaal ehitise ehitamise ja parendamise abikõlblikus maksumuses ei ületa 30%.»;

7) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

« 6) puidu saagimine ja hööveldamine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 1610), katusesindlite ja laastude tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 16239, alategevus «Katusesindlite ja laastude tootmine»), puittaara tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 1624) ning pakkude, pelletite, brikettide või graanulite tootmine aglomeeritud saepurust või puidujäätmetest (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 16291, alategevus «Pakkude, pelletite, brikettide või graanulite tootmine aglomeeritud saepurust ja puidujäätmetest»), kui taotleja on punktis 2 nimetatud metsandussaadusi töötlev ja turustav ettevõtja, välja arvatud masina või seadme ostmine hööveldatud või lihvitud puidu valmistamiseks;»;

8) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 15 sõnastatakse järgmiselt:

« 15) haldus- ja abitegevused (EMTAK 2008, jagu N), välja arvatud taimede, puude ja põõsaste istutamine, parkide, aedade ja haljasalade hooldus ja korrashoid (EMTAK 2008, jagu N, alajagu 813, alategevus «Taimede, puude ja põõsaste istutamine, parkide, aedade ja haljasalade hooldus ja korrashoid»), puude lõikamine, hekkide piiramine, puude ümberistutamine (EMTAK 2008, jagu N, alajagu 813, alategevus «Puude lõikamine, hekkide piiramine, puude ümberistutamine»). Taimede, puude ja põõsaste istutamise, parkide, aedade ja haljasalade hoolduse ja korrashoiu ning puude lõikamise, hekkide piiramise ja puude ümberistutamise korral ei tohi taotleja olla põllumajandustootja;»;

9) paragrahvi 3 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Lisaks lõikes 2 loetletud tegevusvaldkondadele ei saa toetust taotleda:
1) Euroopa Ühenduse asutamislepingu I lisas nimetatud toodete ja nimetatud toodetega seotud toodete töötlemise alal, kui taotleja on põllumajandustootja või kui taotleja on ettevõtja, kelle põhitegevus on Euroopa Ühenduse asutamislepingu I lisas nimetatud toodete või mittepuiduliste metsasaaduste ning nimetatud toodete ja saadustega seotud toodete töötlemine ja turustamine arengukava peatüki 5.3.1 meetme 1.6 mõistes;
2) majutusteenuse osutamiseks uue voodikoha rajamiseks, hoone parendamiseks ja majutusruumi sisustamiseks materiaalse põhivaraga, kui majutusettevõttes on üle 30 voodikoha, välja arvatud puhkeküla ja -laagri puhul;
3) majutusteenuse osutamiseks koos majutusettevõttes olemasolevate voodikohtadega kokku üle 30 voodikoha rajamiseks;
4) puhkeküla ja -laagri puhul üle 30 uue voodikoha rajamiseks;
5) «Turismiseaduse» § 18 lõigetes 8, 9 ja 11 nimetatud majutusettevõttes majutusteenuse osutamiseks uue voodikoha rajamiseks, hoone parendamiseks ja majutusruumi sisustamiseks materiaalse põhivaraga.»;

10) paragrahvi 3 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Toetatava tegevuse osaks võib olla ka:
1) turu-uuring kavandatava investeeringuobjekti kohta, välja arvatud suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral;
2) kavandatava investeeringuobjektiga kaasnev infokandja ja jaotusmaterjali koostamine, veebilehe loomine ning riigisisesel messil osalemine (edaspidi turundustegevus);
3) lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud kavandatava ehitustöö üle «Ehitusseaduse» alusel kehtestatud korras omanikujärelevalve (edaspidi omanikujärelevalve) tegemine;
4) kavandatava investeeringuobjektiga kaasneva litsentsi, patendi või kasuliku mudeli ostmine.»;

11) paragrahvi 3 lõikes 41 asendatakse tekstiosa «1, 3 ja 4» tekstiosaga «3 ja 4»;

12) paragrahvi 3 lõiget 42 täiendatakse pärast tekstiosa «Lõike 4» tekstiosaga «punktis 1 nimetatud turu-uuringuks ja»;

13) paragrahvi 3 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 3 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Ehitis, mida ehitatakse (v.a uus püstitatav hoone) või kuhu seade paigaldatakse, või hoone, mida parendatakse või mille majutusruumi sisustatakse materiaalse põhivaraga, peab olema taotleja omandis või peab olema antud talle õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.»;

15) paragrahvi 3 täiendatakse lõigetega 10 ja 11 järgmises sõnatuses:

« (10) Patent või kasulik mudel ostetakse selle omanikult turutingimustel.

(11) Litsents ostetakse patendi või kasuliku mudeli omanikult turutingimustel.»;

16) paragrahvi 4 lõigetes 1 ja 2 ning § 5 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõnad «ettevalmistava töö» sõnaga «turu-uuringu»;

17) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

« 6) litsentsi, patendi või kasuliku mudeli maksumus.»;

18) paragrahvi 5 lõike 5 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) liisingumakse, kui asja omandiõigus ei lähe hiljemalt viie aasta möödudes arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest üle toetuse saajale;»;

19) paragrahvi 5 lõike 5 punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

« 10) juriidiliseks konsultatsiooniks, raamatupidamisteenuse eest tasumiseks ning teostatavusuuringuks tehtud kulutus, välja arvatud kulutused kavandatava investeeringuga seotud turu-uuringule;»;

20) paragrahvi 5 lõike 5 punkt 12 sõnastatakse järgmiselt:

« 12) sõidu- ja veovahendi, sealhulgas veesõiduki ning nende haagise soetamise kulud, välja arvatud rändkaupluse ja veovahendile paigaldatava sellise seadme soetamise kulud, mille eripära tuleneb taotleja toiduks kasutatava põllumajandussaaduse või -toote säilitamise nõuetest veo korral;»;

21) paragrahvi 5 lõike 5 punkti 20 täiendatakse pärast sõnu «hoone parendamise» tekstiosaga «, majutusruumi sisustamiseks materiaalse põhivara»;

22) paragrahvi 6 lõiked 1–3 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Toetust antakse kuni 30% toetatava tegevuse investeeringuobjekti maksumusest, kui tegevuse elluviimise koht asub Harju maakonna vallas, mis piirneb Tallinnaga. Suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral antakse toetust kuni 30% toetatava tegevuse investeeringuobjekti maksumusest, kui tegevuse elluviimise koht asub Harju maakonna vallas või väikelinnas, mis ei piirne Tallinnaga.

(2) Toetust antakse kuni 40% toetatava tegevuse investeeringuobjekti maksumusest, kui tegevuse elluviimise koht asub vallas või väikelinnas, mis piirneb asustusüksusega (linn, vald, vallasisene linn), kus paikneb maavalitsus (edaspidi maakonnakeskus), mis ei asu Harju maakonnas, või kui tegevuse elluviimise koht asub Harju maakonna vallas või väikelinnas, mis ei piirne Tallinnaga. Traktori ostmise korral antakse toetust kuni 35% investeeringuobjekti abikõlbliku kulu maksumusest. Suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral antakse toetust kuni 40% toetatava tegevuse investeeringuobjekti maksumusest, kui tegevuse elluviimise koht asub vallas või väikelinnas, mis piirneb maakonnakeskusega ega asu Harju maakonnas.

(3) Toetust antakse kuni 50% toetatava tegevuse investeeringuobjekti maksumusest, kui tegevuse elluviimise koht asub vallas või väikelinnas, mis ei piirne maakonnakeskusega ega asu Harju maakonnas. Traktori ostmise korral antakse toetust kuni 35% investeeringuobjekti abikõlbliku kulu maksumusest.»;

23) paragrahvi 6 täiendatakse lõigetega 9 ja 10 järgmises sõnastuses:

« (9) Kui taotleja on saanud sama investeeringuobjekti kohta või investeeringuobjektiga seotud § 3 lõike 4 punktis 3 nimetatud omanikujärelevalve ja punktis 4 nimetatud litsentsi, patendi või kasuliku mudeli ostmise kohta tagastatavat riigiabi või vähese tähtsusega abi, ei tohi mikro- ja väikese suurusega ettevõtja korral toetuse suurus koos tagastatava riigiabi või vähese tähtsusega abiga ületada 70% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest ning keskmise suurusega ettevõtja korral 60% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest, välja arvatud Harjumaal asuva investeeringuobjekti puhul, mille kohta mikro- ja väikese suurusega ettevõtja korral antakse toetust koos tagastatava riigiabi või vähese tähtsusega abiga kuni 60% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest ning keskmise suurusega ettevõtja korral 50% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

(10) Kui taotleja on saanud investeeringuobjektiga seotud § 3 lõike 4 punktis 1 nimetatud turu-uuringu ja punktis 2 nimetatud turundustegevuse kohta tagastatavat riigiabi või vähese tähtsusega abi, ei tohi toetuse suurus koos tagastatava riigiabi või vähese tähtsusega abiga ületada 50% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.»;

24) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses: «Lisaks esitab taotleja PRIA-le vormikohase avalduse ja äriplaani elektroonselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus.»;

25) paragrahvi 8 lõiget 2 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

« 3) riikliku maksu maksuvõla tasumise ajatamise korral Maksu- ja Tolliameti tõend selle kohta, et taotleja on tõendi väljastamise päeva seisuga tasunud maksud ajakava kohaselt. Nimetatud tõend ei tohi olla väljastatud varem kui kümme tööpäeva enne taotluse esitamise kuupäeva.»;

26) paragrahvi 8 lõike 3 punktis 1 asendatakse sõnad «esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormi E Maksu- ja Tolliameti kinnitatud» sõnadega «Maksu- ja Tolliametile esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormi E»;

27) paragrahvi 8 lõike 3 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) «Raamatupidamise seaduse» kohaselt tekkepõhist raamatupidamise arvestust pidava taotleja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud teise ja kolmanda majandusaasta bilansi ja kasumiaruande ärakiri § 2 lõike 2 punktides 12 ja 13 ja lõikes 3 sätestatud juhtudel ning «Raamatupidamise seaduse» kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust pidava taotleja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud teise ja kolmanda kalendriaasta kohta Maksu- ja Tolliametile esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormi E ärakiri § 2 lõike 2 punktides 12 ja 13 sätestatud juhtudel;»;

28) paragrahvi 8 lõiget 3 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

« 3) «Raamatupidamise seaduse» kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust pidava taotleja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaasta kohta pikaajaliste ja lühiajaliste kohustuste loetelu ning § 2 lõikes 3 sätestatud juhtudel taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud teise ja kolmanda kalendriaasta kohta pikaajaliste ja lühiajaliste kohustuste loetelu. Loetelus näidatakse ära kreeditori nimi ja kohustuse saldo ning kreeditori kinnitus loetelus märgitud kohustuse kohta eelnimetatud kalendriaasta viimase kuupäeva seisuga. Kreeditoride kinnitus ei ole vajalik «Põllumajandusreformi seadusest» tulenevate ühistatud vara ja tööosakute kompenseerimise kohustuste kohta.»;

29) paragrahvi 8 lõike 4 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

« 6) ärakiri dokumendist, mis tõendab, et kavandatav ehitis, mida ehitatakse või kuhu seade paigaldatakse, või hoone, mida parendatakse või mille majutusruumi sisustatakse põhivaraga, kuulub taotleja omandisse või on taotleja kasuks seatud hoonestusõigus või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;»;

30) paragrahvi 8 lõike 4 punktides 7–11 asendatakse tekstiosa «lisade 5 ja 6» tekstiosaga «lisa 5»;

31) paragrahvi 8 lõike 4 punktis 12 asendatakse tekstiosa «lisade 5 ja 6 punkti 8» tekstiosaga «lisa 5 punkti 9»;

32) paragrahvi 8 lõike 4 punktides 13 ja 14 asendatakse tekstiosa «lisade 5 ja 6 punkti 9» tekstiosaga «lisa 5 punktide 10.1 ja 10.2»;

33) paragrahvi 8 lõiget 4 täiendatakse punktidega 17 ja 18 järgmises sõnastuses:

« 17) litsentsi ostmise korral ärakiri taotleja ja patendiomaniku või kasuliku mudeli omaniku vahel sõlmitud eellepingust või litsentsilepingust, mis sisaldab müüja ja ostja kontaktandmeid, patendi või kasuliku mudeli registreeringu numbrit, leiutise nimetust, nimetatud lepingust tuleneva kasutusõiguse ulatust, litsentsi kehtivusaega ja tehingu maksumust;
18) patendi või kasuliku mudeli ostmise korral ärakiri taotleja ja patendiomaniku või kasuliku mudeli omaniku vahel sõlmitud eellepingust või patendi või kasuliku mudeli üleminekut tõendavast dokumendist, mis sisaldab müüja ja ostja kontaktandmeid, patendi või kasuliku mudeli registreeringu numbrit, leiutise nimetust, patendi või kasuliku mudeli kehtivusaega ja tehingu maksumust.»;

34) paragrahvi 11 lõikes 1 asendatakse tekstiosa «lisades 5 ja 6» tekstiosaga «lisas 5»;

35) paragrahvi 11 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Lisa 5 punktides 1–9, 10.1 ja 11–13 toodud hindamiskriteeriumide alusel hinnatakse põllumajandustootjaid. Ülejäänud taotlejaid hinnatakse lisa 5 punktides 1–9, 10.2, 11 ja 12 toodud hindamiskriteeriumide alusel. Hindamise tulemusel moodustatakse eraldi paremusjärjestus põllumajandustootjate ja muude taotlejate kohta.»;

36) paragrahvi 12 lõikes 4 asendatakse sõna «tähtpäevast» sõnadega «tähtaja viimasest päevast»;

37) paragrahvi 12 lõiked 5–8 sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Kui turu-uuring ei vasta § 3 lõike 4 punktis 1 ja lõikes 42, § 4 lõigetes 1 ja 2 ning § 5 lõike 1 punktis 3 toodud nõuetele, jäetakse taotlus rahuldamata turu-uuringu osas.

(6) Kui turundustegevus ei vasta § 3 lõike 4 punktis 2 ja lõigetes 42, 43 ja 6, § 4 lõigetes 1 ja 2 ning § 5 lõike 1 punktis 4 toodud nõuetele, jäetakse taotlus rahuldamata turundustegevuse osas.

(7) Kui omanikujärelevalve ei vasta § 3 lõike 4 punktis 3 ja lõikes 41, § 4 lõigetes 1 ja 2 ning § 5 lõike 1 punktis 5 toodud nõuetele, jäetakse taotlus rahuldamata omanikujärelevalve osas.

(8) Kui kavandatava investeeringuobjektiga kaasneva litsentsi, patendi või kasuliku mudeli ostmine ei vasta § 3 lõike 4 punktis 4 ja lõigetes 41, 10 ja 11 ning § 5 lõike 1 punktis 6 toodud nõuetele, jäetakse taotlus rahuldamata kavandatava investeeringuobjektiga kaasneva litsentsi, patendi või kasuliku mudeli ostmise osas.»;

38) paragrahvi 15 täiendatakse lõigetega 6–8 järgmises sõnastuses:

« (6) Litsentsi ostmise korral esitab toetuse saaja lisaks lõikes 1 nimetatud dokumentidele litsentsilepingu ärakirja, kui ta esitas toetuse taotlemisel § 8 lõike 4 punktis 17 nimetatud eellepingu.

(7) Patendi või kasuliku mudeli ostmise korral esitab toetuse saaja lisaks lõikes 1 nimetatud dokumentidele ärakirja patendi või kasuliku mudeli üleminekut tõendavast dokumendist, kui ta esitas toetuse taotlemisel § 8 lõike 4 punktis 18 nimetatud eellepingu.

(8) Juhul kui taotleja on saanud sama investeeringuobjekti kohta või investeeringuobjektiga seotud § 3 lõikes 4 nimetatud turu-uuringu, turundustegevuse, omanikujärelevalve ja litsentsi, patendi või kasuliku mudeli ostmise kohta tagastatavat riigiabi või vähese tähtsusega abi, esitab toetuse saaja riigiabi andja väljastatud tõendi, millel on näidatud investeeringuobjekti nimetus ja tagastatava riigiabi või vähese tähtsusega abi suuris kroonides.»;

39) paragrahvi 16 lõikes 1 asendatakse tekstiosa «1 ja 2» tekstiosaga «1, 2 ja 5–8»;

40) paragrahvi 16 lõikest 2 jäetakse välja lause «Sellisel juhul ei hüvitata taotlejale ka ettevalmistavale tööle tehtud kulutusi.»;

41) paragrahvi 16 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

42) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

« (7) 2009. aastal PRIA poolt § 7 lõike 2 alusel määratud taotluse esitamise tähtajal ei saa taotleda toetust suurprojekti kohta.»;

43) lisad 1, 2, 4 ja 5 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

44) lisa 6 tunnistatakse kehtetuks.

Minister Helir-Valdor SEEDER

Põllumajandus- ja kaubanduspoliitika asekantsler
kantsleri ülesannetes Andres OOPKAUP

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 8.07.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-03711.

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 4

Lisa 5

/otsingu_soovitused.json