Teksti suurus:

Justiitsministri 12. detsembri 2002. a määruse nr 81 „Relvastatud üksuse tegevuse kord“ muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.07.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 57, 826

Justiitsministri 12. detsembri 2002. a määruse nr 81 „Relvastatud üksuse tegevuse kord“ muutmine

Vastu võetud 08.07.2009 nr 26

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 109 lõike 3 alusel.

Justiitsministri 12. detsembri 2002. a määruses nr 81 «Relvastatud üksuse tegevuse kord» (RTL 2002, 144, 2107; 2008, 69, 984) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõnad «rühma ülem» sõnadega «rühma juht» vastavas käändes;

2) paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 2. Üksuse struktuur ja koosseis

(1) Üksuse koosseisus on kuni 80 üksuse liiget, kes jagunevad järgmiselt:
1) üksuse ülem;
2) rühma juht;
3) rühma liige.

(2) Üksus koosneb neljast piirkondlikust rühmast: Tallinna rühm, Tartu rühm, Viru rühm ja Murru rühm.

(3) Lisaks lõikes 1 nimetatud isikutele võib Justiitsministeeriumi või üksuse ülema otsusel kooskõlastatult vastava vanglaga kaasata ajutiselt üksuse ülesannete täitmiseks vanglateenistujaid, kes oma ettevalmistuselt on sobivad üksuse ülesannete täitmiseks. Ajutised liikmed vabanevad üksuse ülesannete täitmise ajaks muude teenistuskohustuste täitmisest.»;

3) määrust täiendatakse §-ga 21 järgmises sõnastuses:

« § 21. Üksuse testid

Justiitsminister kehtestab käskkirjaga üksuse testid ja testide sooritamise korra.»;

4) paragrahv 3 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 4 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Rühma juhiks ja liikmeks nimetamise eelduseks on:
1) üksuse väljaõppel osalemine kolme kuu jooksul enne nimetamist;
2) testide edukas sooritamine.»;

6) paragrahvi 5 lõike 2 punkti 3 tekstist jäetakse välja sõna «relvastatud»;

7) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Üksuse ülesande täitmiseks koostatakse eelnevalt tegevuskava. Tegevuskava koostamise eest vastutab üksuse ülem. Tegevuskava ei koostata üksuse ülesande täitmiseks edasilükkamatutel juhtudel.»;

8) paragrahvi 6 lõikes 5 asendatakse sõna «justiitsministri» sõnaga «asekantsleri»;

9) paragrahv 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 8. Üksuse ülema kohustused

Üksuse ülema kohustused on:
1) üksuse juhtimine üksuse ülesannete täitmisel;
2) üksuse arengu- ja tööplaanide ning muude korralduslike dokumentide väljatöötamine;
3) üksuse liikme nimetamise ja vabastamise ettepanekute tegemine asekantslerile;
4) erinevatel objektidel ja erinevate ülesannete täitmisel järgitava tegutsemistaktika väljatöötamine;
5) üksuse tegevusest aru andmine asekantslerile ja tema kaudu justiitsministrile, sealhulgas ülesande täitmise aruande esitamine ja eelmise aasta tegevuse koondaruande esitamine;
6) üksuse eelarve koostamise protsessis osalemine ja üksuse ülesannete täitmiseks vajalike vahendite eraldamise taotlemine;
7) üksuse liikmele ülesannete täitmiseks antud eririietuse ning relvade ja erivahendite säilimise ja sihipärase kasutamise tagamine;
8) rühma juhi ja liikme väljaõppe ning täiendõppe organiseerimine;
9) üksuse esindamine.»;

10) paragrahv 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 9. Üksuse ülema õigused

Üksuse ülemal on õigus:
1) anda korraldusi rühma juhile ja liikmele;
2) pärida üksuse tegevuse asjus aru ja saada teavet vangla direktorilt ning Justiitsministeeriumi vanglate osakonnalt;
3) teha justiitsministrile ettepanekuid üksuse liikmele lisatasu maksmise ja distsiplinaarkaristuse kohaldamise kohta.»;

11) paragrahvi 10 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) teha üksuse ülemale ettepanek rühma liikme nimetamiseks ja vabastamiseks;»;

12) paragrahvi 11 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Üksuse liikmele korraldatakse väljaõpet üldjuhul tema teenistuskohustuste täitmise ajal.

(2) Väljaõppe ajaks vabaneb üksuse liige oma muude teenistuskohustuste täitmisest.

(3) Kui üksuse liige saab väljaõpet teenistuskohuste täitmise ajal üle viie tunni nädalas, kooskõlastab üksuse ülem väljaõppe vangla direktoriga.»;

13) määrust täiendatakse §-ga 121 järgmises sõnastuses:

« § 121. Rühma liige

Rühma liige on üksuse koosseisu nimetatud isik, kes on kohustatud:
1) osalema üksuse ülesannete täitmisel ja väljaõppel;
2) teavitama viivitamatult rühma juhti tööalasel koolitusel osalemisest;
3) täitma rühma juhilt üksuse tegevusega seoses saadud ülesandeid.».

Minister Rein LANG

Asekantsler
kantsleri ülesannetes Urmas VOLENS

/otsingu_soovitused.json