Teksti suurus:

Nende piima ja piimatoodete loetelu, mille pakkumiseks koolipiimatoetust antakse, koolipiimatoetuse lisatoetuse määr, koolipiimatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.07.2010
Avaldamismärge:

Nende piima ja piimatoodete loetelu, mille pakkumiseks koolipiimatoetust antakse, koolipiimatoetuse lisatoetuse määr, koolipiimatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid

Vastu võetud 25.08.2008 nr 88
RTL 2008, 73, 1017
jõustumine 01.09.2008

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

7.07.2009 nr 74 (RTL 2009, 57, 832) 1.09.2009

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 6 lõike 3, § 24 lõigete 2 ja 3, § 25 lõike 5 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 657/2008, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses haridusasutuste õpilaste piima ja teatavate piimatoodetega varustamise puhul antava ühenduse abiga (ELT L 183, 11.07.2008, lk 17–26), artikli 3 lõike 1 ning artikli 11 lõigete 1 ja 2 ning nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1–49), artikli 102 lõike 2 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse nende piima ja piimatoodete loetelu, mille pakkumiseks koolipiimatoetust antakse, koolipiimatoetuse lisatoetuse määr, koolipiimatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid.

§ 2. Piim ja piimatooted

Koolipiimatoetust võib taotleda komisjoni määruse (EÜ) nr 657/2008 lisas I esitatud nõuete kohaselt järgmiste piima ja piimatoodete kohta:

1) kuumtöödeldud piim;

2) kuumtöödeldud maitsestatud piim;

3) maitsestamata hapendatud piimatooted;

4) maitsestatud hapupiim.

§ 3. Koolipiimatoetuse lisatoetuse määr

Komisjoni määruse (EÜ) nr 657/2008 artiklis 4 nimetatud toetusmäärale makstakse lisaks riigieelarve vahenditest § 2 punktides 1–3 nimetatud piima ja piimatoodete maksumuse piires 3 krooni ja 60 senti ühe liitri toote kohta.

[RTL 2009, 57, 832 – jõust. 1.09.2009]

§ 4. Koolipiimatoetuse taotleja heakskiitmine

(1) «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 25 lõikes 2 nimetatud koolipiimatoetuse taotleja esitab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) komisjoni määruse (EÜ) nr 657/2008 artiklis 7 sätestatud heakskiidu saamiseks lisas 1 toodud taotluse.

(2) Koolipiimatoetuse taotleja andmed peavad olema kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse. Kui koolipiimatoetuse taotleja andmed ei ole sellesse registrisse kantud, esitab ta PRIA-le heakskiidu taotlemisel «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 60 lõikes 1 nimetatud avalduse andmete kandmiseks nimetatud registrisse.

(3) Heakskiidetud koolipiimatoetuse taotleja teavitab heakskiidutaotlusel esitatud andmete muutumisest viivitamata PRIA-t.

§ 5. Koolipiimatoetuse taotlemine

(1) Koolipiimatoetust võib taotleda kuni kuus korda aastas järgmiste taotlusperioodide kohta:

1. jaanuar – 28. (29.) veebruar; 1. märts – 30. aprill; 1. mai – 30. juuni; 1. juuli – 31. august; 1. september – 31. oktoober ning 1. november – 31. detsember.

(2) Taotlusperioodi kestel heaks kiidetud koolipiimatoetuse taotleja suhtes algab lõikes 1 nimetatud taotlusperiood heakskiidu saamisele järgneval päeval.

(3) Koolipiimatoetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIA-le lõikes 1 nimetatud taotlusperioodi kohta lisas 2 toodud vormi kohase taotluse.

§ 6. Dokumentide säilitamine

Koolipiimatoetuse taotleja ja õppeasutus, mille õpilased tarbisid toetuskõlblikku piima ja piimatoodet, säilitavad koolipiimatoetuse taotlemisega seonduvaid dokumente seitse aastat.

§ 7. Rakendussätted

(1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

(2) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 8. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. septembril 2008. a.

 

Lisa 1

Lisa 2

/otsingu_soovitused.json