Teksti suurus:

Keskkonnaministri 29. aprilli 2004. a määruse nr 38 “Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded¹” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.07.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 56, 817

Keskkonnaministri 29. aprilli 2004. a määruse nr 38 “Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded¹” muutmine

Vastu võetud 09.07.2009 nr 36

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 33 lõike 1 punkti 1 alusel.

Keskkonnaministri 29. aprilli 2004. a määruses nr 38 «Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded1» (RTL 2004, 56, 938; 2009, 11, 131) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) riigi jäätmekavast;»;

2) paragrahvi 11 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Prügila alus ja küljed peavad koosnema sellise paksusega ja filtratsioonimooduliga homogeensest kihist, mis tagab pinnase, pinna- ja põhjavee kaitse.»;

3) määrust täiendatakse §-ga 181 järgmises sõnastuses:

« § 181. Ladestatavate jäätmete prügilakõlblikkuse hindamise tasandid

Jäätmete prügilakõlblikkuse hindamiseks viiakse läbi jäätmete üldine iseloomustamine ja kontrollimine enne prügilasse ladestamist kolmel tasandil:
1) jäätmete üldiseloomustus ning nende lühi- ja pikaajaliste leostumisomaduste või muude iseloomulike omaduste kindlaksmääramine standarditud analüüsi- ja katsemeetodite abil;
2) jäätmete nõuetele vastavuse kontroll, mis on nende perioodiline kontrollimine lihtsamate standarditud analüüsi- ja katsemeetodite abil, et määrata kindlaks jäätmete vastavus prügilaloa või keskkonna kompleksloa tingimustele ja kindlatele kontrollikriteeriumidele, keskendudes üldiseloomustuses määratud põhimuutujatele ja iseloomulikele omadustele;
3) kiirkontrollimeetoditega teostatav kohapealne kontroll, kas jäätmed vastavad saatedokumentidele ja on samad, mille nõuetele vastavust kontrolliti.»;

4) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Vedeljäätmete ladestamiseks ei loeta jõujaamades ja muudes põletusseadmetes tekkinud põlevkivikoldetuha ja põlevkivilendtuha, mis on Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määruses nr 102 «Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu» tähistatud koodinumbritega 10 01 97* ja 10 01 98*, suunamist prügila ladestusalale hüdrotranspordi teel kui transpordil kasutatav vesi ringleb suletud süsteemis.»;

5) paragrahvi 21 lõike 1 punktid 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) muu päritoluga tavajäätmeid;
3) ohtlikke jäätmeid, mis vastavad EL nõukogu otsuses 2003/33/EÜ sätestatud kriteeriumidele, selleks eraldatud eriladestusalale või ladestusala selleks määratud osale.»;

6) paragrahvi 21 lõike 1 punkt 4 ja lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 24 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Käitaja peab vastavalt § 181 punktile 3 vahetult jäätmete prügilasse vastuvõtmisel või sama liiki jäätmekoormatest esimese koorma vastuvõtmisel veenduma, et jäätmed vastavad selle määruse §-s 18 sätestatud prügilakõlblikkuse nõuetele ning nende ladestamine prügilasse ei ole keelatud määruse § 19 lõike 1 alusel.»;

8) paragrahvi 24 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) asjaomaseid dokumente nagu jäätmeveose saatelehte, ohtlike jäätmete üleandmisel ohtlike jäätmete saatekirja, välisriigist sisseveetud jäätmete korral asjaomaseid dokumente, mis on nimetatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses nr 1013/2006/EÜ jäätmesaadetiste kohta (Euroopa Liidu Teataja L 190, 12.07.2006, lk 1–98), ning ladestatavate jäätmete vastavust prügilaloas või kompleksloas märgitud koodinumbritele ja jäätmeliikidele, ohtlike jäätmete vastuvõtu korral ka nende vastavust ohtlike jäätmete käitluslitsentsile;»;

9) paragrahvi 31 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Prügila või selle osa võib sulgeda käitaja taotlusel ka muudel alustel, kui sulgemine ei ole vastuolus õigusaktidega, sealhulgas strateegiliste plaanide ja kavadega ning eelkõige riigi jäätmekavaga.»;

10) paragrahvi 35 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kui amet on teinud § 14 lõikes 1 nimetatud otsuse või kui keskkonnamõju hindamise aruande alusel on selge, et prügila ohustab keskkonda tavapärasest vähem, või on tegemist § 33 lõikes 21 nimetatud prügilaga, võib amet leevendada selle paragrahvi lõike 1 nõudeid.»;

11) paragrahvi 37 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Seire korraldamiseks on käitaja kohustatud koostama prügila proovivõtukava vastavalt standardis EVS-EN 14899:2006 «Jäätmete iseloomustus. Jäätmematerjalidest proovide võtmine. Proovivõtukava koostamise ja rakendamise raamistik» sätestatule.».

Põllumajandusminister
keskkonnaministri ülesannetes Helir-Valdor SEEDER

Looduskaitse ja metsanduse asekantsleri kt
kantsleri ülesannetes Andres TALIJÄRV

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json