Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmise määrus

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.07.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 57, 833

Põllumajandusministri määruste muutmise määrus

Vastu võetud 09.07.2009 nr 75

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 454 lõike 2, § 455 lõike 2, § 456 lõike 4 ja § 4510 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud «Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013» ja komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15–73), artikli 58 lõikega 3.

§ 1. Põllumajandusministri 12. juuni 2008. a määrust nr 59 «Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» (RTL 2008, 52, 728) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõike 2 punktides 3 ja 4, § 28 lõike 2 punktides 5 ja 6, § 31 lõike 2 punktis 1, lisa 1 punktis 3.1 ning lisa 2 punktis 6 asendatakse tekstiosa «riigieelarvelistest, sealhulgas Euroopa Liidu või muudest välisvahenditest» sõnadega «riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest»;

2) paragrahvi 7 lõikes 4, § 14 lõikes 7, § 17 lõigetes 3 ja 4 ning § 22 lõikes 5 asendatakse sõnad «taotluse esitamise tähtpäevast» sõnadega «taotluse esitamise tähtaja viimasest päevast»;

3) paragrahvi 9 lõike 2 punkti 9 täiendatakse pärast sõnu «strateegia väljatöötamisega» sõnadega «ja rakendamisega»;

4) paragrahvi 9 lõike 2 punktis 10 asendatakse sõna «riigiteenistuja» sõnaga «avalik teenistuja»;

5) paragrahvi 9 lõike 2 punktis 13 asendatakse tekstiosa «kuni 500 krooni kuus» tekstiosaga «kuni 12 000 krooni aastas»;

6) paragrahvi 9 lõike 5 punktis 5 ja § 31 lõike 4 punktis 5 asendatakse tekstiosa «teenustasu pangatoimingu eest» tekstiosaga «riigilõiv, teenustasu pangatoimingu eest»;

7) paragrahvi 9 lõike 5 punktis 7 ja § 31 lõike 4 punktis 8 asendatakse sõna «kohtukulud» sõnadega «kohtumenetluse korral menetluskulud»;

8) paragrahvi 13 lõike 3 punkti 1 täiendatakse pärast tekstiosa «meetme 3.6 raames» sõnadega «või Leader-meetme raames»;

9) paragrahvi 14 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Rakenduskava sisaldab selle esitamise aastale järgneval kalendriaastal kavandatud tegevuste ja § 8 lõikes 2 toodud strateegia meetmete kirjeldust ning nende elluviimiseks kavandatud eelarvet.»;

10) paragrahvi 16 lõikest 2 ja § 38 lõikest 2 jäetakse välja sõna «riiklike»;

11) paragrahvi 23 lõikes 1 ja § 40 lõikes 1 asendatakse tekstiosa ««Käibemaksuseaduse» § 19 alusel» tekstiosaga ««Käibemaksuseaduse» § 20 lõike 3 või 4 alusel»;

12) paragrahvi 24 lõiget 2 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

« 11) teavitama projektitoetuse taotlejat kirjalikult taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või mitterahuldamise otsusest. Osalise rahuldamise ja mitterahuldamise otsused peavad sisaldama nimetatud otsuste kohta põhjendusi.»;

13) paragrahvi 25 lõike 1 punkti 11 täiendatakse pärast sõnu «sõidupäevik andmetega» sõnadega «odomeetri alg- ja lõppnäidu, lähte- ja sihtpunkti,»;

14) paragrahvi 25 lõike 1 punkti 12 täiendatakse pärast sõnu «kirjaliku nõusoleku» sõnadega «ja kasutusloa»;

15) määrust täiendatakse §-ga 261 järgmises sõnastuses:

« § 261. Ettemakse kohalikule tegevusgrupile

(1) Ettemakse on toetuse osaline väljamakse pärast PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemist kuid enne abikõlblike kulutuste tegemist.

(2) Ettemakse saamiseks esitab kohalik tegevusgrupp pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist PRIAle lisas 12 toodud vormi kohase taotluse, milles on muu hulgas kirjeldatud ettemakse vajadust ja esitatud andmed kavandatavate kulutuste kohta.

(3) Strateegia väljatöötamise korral võib ettemakse moodustada § 11 lõike 2 kohaselt arvestatud toetuse summast kuni 20%.

(4) Strateegia rakendamise korral võib ettemakse moodustada § 11 lõike 4 kohaselt arvestatud toetuse summast kuni 10%.

(5) Strateegia rakendamise korral esitatakse ettemaksetaotlus PRIAle hiljemalt kuus kuud enne strateegia rakendamise ja projektitoetuse eelarve esimese või teise perioodi lõppu. Strateegia väljatöötamise korral esitatakse ettemaksetaotlus PRIAle 1. augustiks 2009.

(6) Ettemakse tegemise võimaluse otsustab PRIA kaalutlusõigusele tuginedes iga taotluse puhul eraldi. Otsustamise aluseks võetakse kohaliku tegevusgrupi senise tegutsemise selgus ja jätkusuutlikkus. PRIAl on õigus taotletud ettemaksesummat vähendada.

(7) PRIA teeb ettemakse kohalikule tegevusgrupile 20 tööpäeva jooksul arvates ettemaksetaotluse laekumisest.

(8) Ettemakse peab olema abikõlblike kulude hüvitamiseks ära kasutatud strateegia väljatöötamise korral 1. detsembriks 2009 ja strateegia rakendamise korral esimesel perioodil 1. detsembriks 2010 või teisel perioodil 1. detsembriks 2013 ning selle tõendamiseks esitatakse PRIAle §-s 25 nimetatud dokumendid.

(9) PRIAl on õigus nõuda lõikes 8 sätestatud ettemakse kasutamise tähtaja lühendamist, kui kohaliku tegevusgrupi tegevuses ilmnevad asjaolud, mis seavad kahtluse alla kohaliku tegevusgrupi võime kasutada ettemakset sihipäraselt ja tähtaegselt.

(10) Paragrahvi 26 lõikes 4 nimetatud asjaolude selgumise korral on PRIAl alates 2010. aastast õigus jätta ettemaksetaotlus rahuldamata.

(11) Vajaduse korral võib PRIA kohalikult tegevusgrupilt nõuda asjakohase pangatagatise esitamist.»;

16) paragrahvi 28 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad «kavandatav tegevus» sõnadega «strateegia meede» ja sõna «arenguskavas» asendatakse sõnaga «arengukavas»;

17) paragrahvi 29 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Toetatav tegevus peab vastama järgmistele nõuetele:
1) ehitis, mida ehitatakse (v.a uus püstitatav hoone) või kuhu seade paigaldatakse, või sõidu- ja veovahend, kuhu seade paigaldatakse, peab olema taotleja omandis või peab olema antud talle õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
2) uue hoone püstitamise korral peab kavandatava ehitise alune maa olema taotleja omandis või peab taotleja kasuks olema seatud hoonestusõigus.»;

18) paragrahvi 29 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Toetatava tegevuse osaks võib olla kavandatava ehitustöö üle «Ehitusseaduse» alusel kehtestatud korras omanikujärelevalve (edaspidi omanikujärelevalve) tegemine.»;

19) paragrahvi 29 lõiget 3 täiendatakse pärast sõnu «PRIAle taotluse esitamise päevale järgneval päeval» tekstiosaga «, välja arvatud rahvusvahelise koostööprojekti puhul»;

20) paragrahvi 30 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Koostööprojekti taotlus esitatakse PRIAle koos koostöökokkuleppega.»;

21) paragrahvi 31 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

22) paragrahvi 31 lõike 4 punkti 2 täiendatakse pärast sõnu «kohalik omavalitsusüksus» sõnadega «või muu avalik-õiguslik organisatsioon nõukogu määruse (EÜ) 1698/2005 artikli 71 lõike 3 punkti a tähenduses»;

23) paragrahvi 31 lõike 4 punkt 11 sõnastatakse järgmiselt:

« 11) eksperdi või projektijuhi töötasu, sealhulgas sotsiaal- ja tulumaks ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustusmaksed, kui ekspert või projektijuht on avalik teenistuja või riigi või kohaliku omavalitsuse hallatava asutuse töötaja, kelle tööülesanded on sarnased toetatava tegevusega;»;

24) paragrahvi 31 lõike 4 punkt 12 sõnastatakse järgmiselt:

« 12) sõiduauto või muu mootorsõiduki ostmise kulud, välja arvatud sellise mootorsõiduki, sealhulgas rändkauplusauto ostmise kulud, mille sihtotstarve on tegevusgrupi tegevuspiirkonnas elanikele teenuste osutamine ning kui toetust taotleb ettevõtja.»;

25) paragrahvi 31 lõike 4 punkt 14 sõnastatakse järgmiselt:

« 14) liisingumakse, kui asja omandiõigus ei lähe hiljemalt viie aasta möödudes arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest üle projektitoetuse saajale;»;

26) paragrahvi 31 lõiget 4 täiendatakse punktidega 19 ja 20 järgmises sõnastuses:

« 19) projekti elluviimisega seotud üldkulud, välja arvatud projektijuhi tasu, sotsiaal- ja tulumaks ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustusmaksed;
20) projekti elluviimisega seotud projektijuhi tasu, kui taotleja on kohalik omavalitsusüksus, ettevõtja, seltsing või kohalik tegevusgrupp, välja arvatud rahvusvahelise koostööprojekti elluviimisega seotud projektijuhi tasu.»;

27) paragrahvi 32 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Taotleja ja hinnapakkuja ning nende osanik, aktsionär, juhatuse või nõukogu liige või seltsinglane ei tohi omada osalust üksteise äriühingus ega kuuluda üksteise juhatusse ega nõukokku, välja arvatud juhul, kui taotleja on kohalik tegevusgrupp ja tegevuse või investeeringu maksumus ei ületa 156 466 krooni.»;

28) paragrahvi 33 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Projektitoetust antakse seltsingule kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest.»;

29) paragrahvi 33 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

« (41) Mootorsõiduki ostmiseks toetuse taotlemise korral antakse ettevõtjale projektitoetust kuni 40% abikõlblike kulude maksumusest.»;

30) paragrahvi 33 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Maksimaalne toetussumma ühe projektitoetuse taotluse kohta on 3 129 320 krooni. Kui nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 20 punkti a alapunktis v ja punkti b alapunktides iii ja iv nimetatud projektitoetused ning sama määruse kolmanda telje projektitoetused on käsitatavad vähese tähtsusega abina komisjoni määruse (EÜ) nr 1998/2006, milles käsitletakse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 379, 28.12.2006, lk 5–10), mõistes, ei tohi jooksva majandusaasta ja kahe eelmise majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi koos taotletava toetusega ületada vähese tähtsusega abi ülempiiri 3 129 320 krooni.»;

31) paragrahvi 34 lõikes 2 asendatakse tekstiosa «100% omafinantseeringust.» tekstiosaga «10% abikõlblike kulude maksumusest.»;

32) paragrahvi 34 lõikes 3 asendatakse sõnad «keskmisest palgast» sõnadega «keskmisest bruto tunnipalgast»;

33) paragrahvi 35 lõiget 2 täiendatakse pärast tekstiosa «mille rakenduskava alusel projekt on heaks kiidetud,» tekstiosaga «taotluse heakskiitmise kuupäev § 24 lõike 2 punkti 6 kohaselt»;

34) paragrahvi 35 lõikes 4 asendatakse sõnad «arvates kohalikult tegevusgrupilt kinnituse saamisest» sõnadega «ning põhjendatud juhtudel nelja kuu jooksul arvates kohaliku tegevusgrupi poolt taotluse heakskiitmise kuupäevast»;

35) paragrahvi 36 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 3) äriühingu puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kinnitatud majandusaasta aruande või kontserni puhul majandusaasta konsolideeritud aruande ärakiri, kui majandusaasta aruanne ei ole kättesaadav äriregistrist;»;

36) paragrahvi 36 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

« 4) füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta bilansi ja kasumiaruande ärakiri või «Raamatupidamise seaduse» kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust pidava taotleja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaasta kohta Maksu- ja Tolliametile esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormi E ärakiri;»

37) paragrahvi 36 lõike 1 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

38) paragrahvi 36 lõike 1 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

« 6) rahandusministri 22. aprilli 2004. a määruse nr 80 «Vähese tähtsusega abi teatise esitamise kord ja vorm» lisas toodud vormi kohane teatis jooksval majandusaastal ja kahel eelmisel majandusaastal vähese tähtsusega abi saamise kohta juhul, kui ta on saanud abi, mis on käsitatav vähese tähtsusega abina ja kui taotletakse toetust kolmanda telje eesmärkide täitmiseks või nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 20 punkti a alapunktis v ja punkti b alapunktides iii ja iv sätestatud toetust ning see on käsitatav vähese tähtsusega abina;»;

39) paragrahvi 36 lõiget 1 täiendatakse punktidega 8–16 järgmises sõnastuses:

« 8) äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtja puhul, kes taotluse esitamise ajaks ei ole «Raamatupidamise seaduse» kohaselt pidanud koostama majandusaasta aruannet, tegevus-, bilansi ja kasumiaruande ärakiri või raamatupidamisregistrite alusel koostatud tulude ja kulude koonddokumendi ärakiri;
9) füüsilisest isikust ettevõtja puhul ärakiri maksukohustuslaste registri tõendist, kui taotleja ei ole kantud äriregistrisse;
10) paragrahvi 32 lõigetes 1 ja 5 nimetatud juhul vähemalt kolme pakkuja hinnapakkumise ärakirjad ning § 32 lõikes 2 nimetatud juhul vähemalt ühe pakkuja hinnapakkumise ärakiri või taotleja koostatud kavandatava tegevuse eeldatav maksumus kululiikide kaupa;
11) ehitise puhul ehitusloa või kohaliku omavalitsusüksuse kirjaliku nõusoleku ärakiri, kui see on nõutav «Ehitusseaduse» kohaselt;
12) ehitise puhul ärakiri ehitusprojekti joonistest ehitise üldvaadete kohta koos ehitusprojekti seletuskirjaga;
13) ärakiri dokumendist, mis tõendab, et kavandatav ehitis või muu objekt, mida ehitatakse või kuhu seade paigaldatakse, või mootorsõiduk, kuhu seade paigaldatakse, kuulub taotleja omandisse või on taotleja kasuks seatud hoonestusõigus või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
14) seltsingu puhul ärakiri seltsingulepingust ja seltsinglaste nimekiri;
15) äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale eelnenud majandusaasta seisuga põhivara nimekiri või põhjendatud juhul väljavõte nimekirjast, kui taotletakse toetust investeeringu tegemiseks. Põhivara nimekiri peab kajastama andmeid põhivara soetamise aasta ning põhivara soetamis- ja jääkväärtuse kohta;
16) mittetulundusühingu või sihtasutuse puhul kasutatud seadme ostmise korral ärakiri hinnapakkumisest, millel kajastub uue samalaadse seadme hind.»;

40) paragrahvi 39 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

41) paragrahvi 42 lõikes 1 asendatakse tekstiosa «punktides 1–13» tekstiosaga «punktides 1–11»;

42) paragrahvi 42 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

43) paragrahvi 42 täiendatakse lõigetega 6–8 järgmises sõnastuses:

« (6) Lisaks lõikes 1 sätestatud dokumentidele esitab mittetulundusühingust või sihtasutusest projektitoetuse saaja PRIAle vabatahtliku tasustamata töö tegemise kohta ärakirja § 41 lõikes 4 nimetatud päevikust.

(7) Lisaks lõikes 1 sätestatud dokumentidele esitab projektitoetuse saaja ehitise puhul kasutusloa ärakirja, kui see on nõutav «Ehitusseaduse» kohaselt.

(8) Lisaks määruse § 25 lõike 1 punktis 8 toodud andmetele märgitakse koolituse puhul osavõtjate nimekirjale osaleja isikukood ning juhul, kui koolitus on käsitatav vähese tähtsusega abina, märgitakse lisaks juriidilise isiku registrikood.»;

44) paragrahvi 43 lõike 2 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

45) määrust täiendatakse §-ga 431 järgmises sõnastuses:

« § 431. Projektitoetuse maksmine osaliselt tasutud kuludokumentide alusel

(1) Projektitoetuse võib taotluses kavandatud tegevuse elluviimiseks ja investeeringu tegemiseks välja maksta osaliselt tasutud kuludokumentide alusel, kui projektitoetuse saaja on esitanud pärast tegevuse elluviimist või investeeringu täielikku või osadena tegemist ja selle eest vähemalt omafinantseeringuga võrdse rahasumma tasumist PRIAle lisas 11 toodud vormi kohase kuludeklaratsiooni koos § 25 lõike 1 punktides 1–11 ning § 42 lõigetes 2 ja 7 nimetatud dokumentide ärakirjadega.

(2) Projektitoetuse saaja tasub pärast projektitoetuse saamist kuludokumentide alusel tasumata kogusumma viivitamata isikule, kellelt ta tellis teenuse või töö või ostis kaupa, ning esitab PRIAle kuludeklaratsiooni koos § 25 lõike 1 punktides 2, 5 ja 10 nimetatud tasumist tõendavate dokumentidega seitsme tööpäeva jooksul arvates toetuse laekumisest toetuse saaja arvelduskontole.

(3) Projektitoetuse saaja võib osaliselt tasutud kuludokumentide alusel saadud toetust kasutada vaid kavandatud tegevuse või investeeringu abikõlblike kulude hüvitamiseks.

(4) PRIA võib keelduda toetuse saajale osaliselt tasutud kuludokumentide alusel toetuse väljamaksmisest, kui toetuse saaja ei ole täitnud § 431 lõikes 2 sätestatud nõudeid või kui kuludokumendid ei vasta nõuetele.»;

46) paragrahvi 45 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

« (4) 2008. aastal strateegia väljatöötamiseks kohaliku tegevusgrupi toetust saanud kohalik tegevusgrupp esitab strateegia rakendamiseks § 11 lõikes 12 nimetatud lisataotlusvooru raames taotluse koos rakenduskavaga § 11 lõikes 5 nimetatud eelarve esimesel perioodil ühe aasta kohta. Rakenduskava sisaldab 2010. aastaks kavandatud tegevuste ja § 8 lõikes 2 toodud strateegia meetmete kirjeldust ning nende kavandatavat eelarvet kogu esimeseks perioodiks ettenähtud eelarve mahus.

(5) Lõikes 4 nimetatud taotlusi ei hinnata ning PRIA rahuldab kõik nõuetele vastavad taotlused.»;

47) määruse lisa 2 viimase osa punkt 13 sõnastatakse järgmiselt:

« 13. Kinnitan, et kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni teavitan PRIAt viivitamata kirjalikult käibemaksukohustuslaseks registreerimisest «Käibemaksuseaduse» § 20 lõike 3 või 4 alusel.»;

48) määruse lisa 2 tabelis asendatakse rea number «15» numbriga «13»;

49) määruse lisade 4 ja 5 tabeli rida «Taotluse viitenumber» täiendatakse ühe tühja lahtriga;

50) määruse lisa 8 täiendatakse pärast punkti 2 punktiga 2.1 järgmises sõnastuses:

2.1. Kinnitan, et esitan kuludeklaratsiooni abikõlblike kulude hüvitamiseks ettemakse arvelt 12  

51) määruse lisa 8 täiendatakse normtehnilise märkusega 12 järgmises sõnastuses:

«12 nõude kohaldumisel märgitakse lahtrisse «JAH». Nõude mittekohaldumisel märgitakse »X».;

52) määruse lisad 9 ja 11 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

53) määruse lisa 10 punkti 26 täiendatakse alapunktiga 26.2 järgmiselt:

«26.2. Märkida meetme liik:

a) info- ja sidetehnoloogia alane meede (nt infrastruktuur)

b) mobiilsus

c) kultuur ja sotsiaalne infrastruktuur

d) keskkonna/energia infrastruktuur (reoveekäitlus, …)

e) koolitus

f) lastehooldus

g) muu»;

54) määrust täiendatakse lisaga 12 «Ettemakse taotlus kohalikule tegevusgrupile» (lisatud).

§ 2. Põllumajandusministri 7. jaanuari 2008. a määruse nr 1 «Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, selle avalikustamise ning toetatud objektide tähistamise ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) osalusele viitamise kord» (RTL 2008, 6, 65) lisa 1 joonistel 5 ja 8 Euroopa Liidu embleemi all olev tekst «Toetab Euroopa Liit» asendatakse tekstiga «Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse».

§ 3. Paragrahvi 1 punkt 45 jõustub 1. jaanuaril 2010. a.».

Minister Helir-Valdor SEEDER

Põllumajandus- ja kaubanduspoliitika asekantsler
kantsleri ülesannetes Andres OOPKAUP

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 10.07.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-03753.

Lisa 9

Lisa 11

Lisa 12

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json