Teksti suurus:

Lennukõlblikkuse kontrolli sertifikaadi väljaandmise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.07.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.06.2022
Avaldamismärge:RTL 2009, 58, 860

Lennukõlblikkuse kontrolli sertifikaadi väljaandmise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord

Vastu võetud 13.07.2009 nr 73

Määrus kehtestatakse «Lennundusseaduse» § 9 lõike 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse õhusõidukite lennukõlblikkuse kontrolli sertifikaadi (edaspidi sertifikaat) väljaandmise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord.

§ 2.  Sertifikaadi väljaandmise alused ja sertifikaadi vorm

  (1) Sertifikaat antakse välja vastavalt Komisjoni määruse (EÜ) nr 2042/2003, õhusõidukite ja lennundustoodete ning nende osade ja seadmete jätkuva lennukõlblikkuse ning sellega tegelevate organisatsioonide ja isikute sertifitseerimise kohta (ELT L 315, 28.11.2003, lk 1), I lisa alajao I nõuetele pärast määruse punkti M.A.710 kohase lennukõlblikkuse kontrolli tegemist.

  (2) Sertifikaadi annab välja Komisjoni määruse (EÜ) nr 2042/2003 I lisa punkti M.A.901 alusel vastavalt kas Lennuamet või sertifikaadi väljaandmise õigust omav jätkuvat lennukõlblikkust tagav organisatsioon.

  (3) Sertifikaat vormistatakse Komisjoni määruse (EÜ) nr 2042/2003 I lisa III liite nõuete kohaselt.

§ 3.  Sertifikaadi väljaandmine Lennuameti poolt

  (1) Lennuametilt sertifikaadi taotlemiseks esitab õhusõiduki omanik või käitaja Lennuametile sertifikaadi taotluse Lennuameti veebilehel avaldatud taotlusvormil või lennuohutuse järelevalve infosüsteemi kaudu.

  (2) Kui sertifikaati taotletakse lennukõlblikkuse kontrollil põhineva Komisjoni määruse (EÜ) nr 2042/2003 I lisa punkti M.A.901 lõikes g või d nimetatud soovituse alusel, peab soovitus sisaldama §-s 5 sätestatud andmeid ja dokumente.

  (3) Lennuamet kontrollib sertifikaadi taotlust ja viib vajadusel läbi õhusõiduki lennukõlblikkuse kontrolli ning teeb otsuse sertifikaadi väljaandmise või sellest keeldumise kohta 45 päeva jooksul taotluse esitamisest arvates.

  (4) Kui sertifikaadi saamiseks peab taotleja kõrvaldama õhusõiduki lennukõlblikkuse kontrolli käigus tuvastatud puuduse, teeb Lennuamet lõikes 3 nimetatud otsuse hiljemalt 90 päeva jooksul arvates taotleja teavitamisest puuduse kõrvaldamise vajadusest.

§ 4.  Sertifikaadi väljaandmine jätkuvat lennukõlblikkust tagava organisatsiooni poolt

  Jätkuvat lennukõlblikkust tagav organisatsioon annab sertifikaadi välja vastavalt Komisjoni määruse (EÜ) nr 2042/2003 I lisa punkti M.A.901 nõuetele. Sertifikaadi taotlemine ja väljaandmine toimub Lennuameti kinnitatud sertifikaate välja andva jätkuvat lennukõlblikkust tagava organisatsiooni käsiraamatu kohaselt.

§ 5.  Lennukõlblikkuse kontrolli sertifikaadi väljaandmise aluseks olev soovitus

  (1) Lennukõlblikkuse kontrolli sertifikaadi väljaandmise aluseks olevas soovituses (edaspidi soovitus) peab sisalduma järgmine üldinformatsioon:
  1) andmed lennukõlblikkuse kontrolli läbi viinud lennukõlblikkust tagava organisatsiooni või lennundustehnilise töötaja kohta;
  2) andmed õhusõiduki omaniku või käitaja kohta;
  3) õhusõiduki dokumentide kontrolli ja tehnilise ülevaatuse läbiviimise kuupäev ja koht;
  4) võimalik ajavahemik ja koht õhusõiduki ülevaatuseks, kui Lennuamet seda vajalikuks peab.

  (2) Soovitusele tuleb lisada järgmised dokumendid:
  1) õhusõiduki registreerimissertifikaadi koopia;
  2) õhusõiduki omaniku või käitaja lennukõlblikkuse kontrolli sertifikaadi taotluse koopia.

  (3) Soovituses peavad sisalduma õhusõiduki kohta järgmised üldandmed:
  1) riiklik registreerimistunnus;
  2) tüüp;
  3) tootja;
  4) seerianumber;
  5) viide lennukäsiraamatule (nimetus ja versioon);
  6) kaalumistunnistus;
  7) viide hooldusprogrammile (nimetus ja versioon).

  (4) Soovituses peavad sisalduma õhusõiduki seisukorra kohta järgmised andmed:
  1) õhusõiduki kogu üldlennuaeg ja lennutsüklid;
  2) isikute ja organisatsioonide nimekiri, kes on tegelenud õhusõiduki jätkuva lennukõlblikkusega, kaasa arvatud õhusõiduki ja selle komponentide hooldustööde tegemine, pärast viimase lennukõlblikkuse kontrolli sertifikaadi väljaandmist.

  (5) Soovituses peavad sisalduma õhusõiduki tehnilise ülevaatuse kohta järgmised andmed:
  1) loend üle vaadatud õhusõiduki piirkondadest;
  2) üle vaadatud õhusõiduki piirkondade seisukord.

  (6) Soovituses peavad sisalduma õhusõiduki lennukõlblikkuse kontrolli käigus tuvastatud puuduste kohta järgmised andmed:
  1) loetelu lennukõlblikkuse kontrolli käigus tuvastatud puudustest;
  2) lennukõlblikkuse kontrolli käigus tuvastatud puuduste suhtes kohaldatud korrigeerivad tegevused.

  (7) Soovitus peab olema allkirjastatud lennukõlblikkuse kontrolli läbi viinud jätkuvat lennukõlblikkust tagava organisatsiooni või Lennuameti tunnustatud lennundustehnilise töötaja poolt. Soovituses kinnitatakse, et õhusõiduk on kooskõlas:
  1) kõikide avaldatud lennukõlblikkust käsitlevate ettekirjutustega (airworthiness directives);
  2) tüübisertifikaadi andmelehel toodud andmetega;
  3) hooldusprogrammiga;
  4) komponentide piiratud kasutuseaga;
  5) õhusõiduki konfiguratsioonile vastava kehtiva kaalumistunnistusega;
  6) kõikide modifikatsioonide ja remonditööde osas Komisjoni määruse (EÜ) nr 1702/2003, millega nähakse ette õhusõidukite ja nendega seotud toodete ja osade ja seadmete lennukõlblikkuse ja keskkonnaohutuse sertifitseerimise ning projekteerimis- ja tootja organisatsioonide sertifitseerimise rakenduseeskirjad (ELT L 243, 27.09.2003, lk 6), lisaga;
  7) õhusõiduki kehtiva lennukäsiraamatu ja selle lisadega;
  8) käitamisnõuetega.

  (8) Lõikes 7 nimetatud kinnitustele peavad olema lisatud viited kasutatud andmetele või dokumentidele, mis olid kooskõla või vastavuse tuvastamise aluseks (näiteks tüübisertifikaadi andmelehe number ja väljaande number).

  (9) Soovitus peab kinnitama, et kõik lõikes 7 sätestatu on nõuetekohaselt tõendatud ja kantud õhusõiduki jätkuva lennukõlblikkuse dokumentidesse või käitaja tehnilisse päevikusse.

§ 6.  Sertifikaadi kehtivuse peatamine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Lennuamet peatab sertifikaadi kehtivuse, kui:
  1) lennukõlblikkussertifikaat on peatatud;
  2) lennukõlblikkussertifikaadi väljaandmise aluseks olev tüübisertifikaat on peatatud;
  3) esineb Komisjoni määruse (EÜ) nr 2042/2003 I lisa punkti M.A.905 lõikes a sätestatud 1. taseme puudus;
  4) lennukõlblikkuse kontrolli käigus tuvastatud puudus on ettekirjutuses märgitud tähtajaks kõrvaldamata.

  (2) Lennuamet tunnistab sertifikaadi kehtetuks, kui:
  1) lennukõlblikkussertifikaat on kehtetuks tunnistatud;
  2) õhusõiduk on kustutatud Eesti õhusõidukite registrist eesmärgiga registreerida see väljaspool Euroopa Liitu;
  3) lennukõlblikkussertifikaadi väljaandmise aluseks olev tüübisertifikaat on kehtetuks tunnistatud;
  4) lennukõlblikkuse kontrolli käigus tuvastatud õigeaegselt kõrvaldamata puuduse kohta tehtud uus ettekirjutus ei ole täidetud.

§ 7.  Sertifikaadi kehtivuse taastamine

  Kui sertifikaadi omanik tõendab, et sertifikaadi kehtivuse peatamise alus on kõrvaldatud või ära langenud, taastab Lennuamet sertifikaadi kehtivuse.

§ 8.  Rakendussäte

  Enne käesoleva määruse jõustumist välja antud sertifikaadid jäävad kehtima kuni nende kehtivusaja lõpuni.

Rahandusminister
majandus- ja kommunikatsiooniministri ülesannetes Jürgen LIGI


Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json