Teksti suurus:

Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord

Justiitsminister
määrus

lisa 13206482

Lisa 5

 

 

Justiitsministri 22. detsembri 2005. a määruse nr 57
«Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord»
lisa 5
(Kehtestatud justiitsministri 28. detsembri 2006. a määrusega nr 41)

 

Kohtutoimikute säilitustähtajad

 

 

Märkused:

 

1. Kriminaalasjade puhul liidetakse säilitustähtajale karistuseks mõistetud aeg. Muude kohtutoimikute puhul arvestatakse säilitustähtaega alates viimase kohtulahendi jõustumise päevast, asjaajamistoimikute puhul viimase dokumendi kuupäevast.

2. Kohtutoimikutest võetakse enne nende hävitamist välja originaaldokumendid, välja arvatud lahutatud abielu abielutunnistus, mis on kehtetu. Originaaldokumente säilitatakse kohtu arhiivis 50 aastat või väljastatakse need allkirja vastu dokumendi omanikule. Pärast säilitustähtaja lõppemist võetakse kõigist kohtutoimikutest nende hävitamisel välja alatiseks säilitamiseks kohtuotsused ja määrused.

3. Kõigil kohtutoimikutel on juurdepääsupiirang, mille puhul lähtutakse kohtumenetluse seaduses ja  menetlusosaliste andmete kaitset reguleerivates seadustes sätestatust.

4. Protsessis mitteosalenud isikute juurdepääsu kohtutoimikutele otsustavad kohtu esimees või kohtumaja juht.

 

 

I KRIMINAALASJAD

 

Jrk nr

Asja liik Karistusseadustiku järgi

KarS §

Säilitus-tähtaeg

 

1. Inimsuse ja rahvusvahelise julgeoleku vastased süüteod

 

89-112

Alatine

 

2. Isikuvastased süüteod

 

 

 

1)

Eluvastased süüteod

113-117

 

 

a) tapmine

113

15 aastat

 

b) mõrv

114

Alatine

 

c) muud eluvastased süüteod

 

5 aastat

2)

Tervisevastased süüteod

118-122

 

 

a) raske tervisekahjustuse tekitamine

118

15 aastat

 

b) piinamine

122

5 aastat

 

c) muud tervisevastased süüteod

 

3 aastat

3)

Elu ja tervist ohustavad süüteod

123-124

3 aastat

4)

Raseduse ebaseaduslik katkestamine

125-128

 

 

a) raseduse kuritahtlik katkestamine

125

15 aastat

 

b) muud raseduse ebaseadusliku katkestamise süüteod

 

3 aastat

5)

Inimloote ebaseaduslik kohtlemine

129-132

3 aastat

6)

Vabadusvastased süüteod

133-140

 

 

a) orjastamine

133

10 aastat

 

b) pantvangi võtmine

135

10 aastat

 

c) vabaduse võtmine seadusliku aluseta

136

5 aastat

 

d) muud vabadusvastased süüteod

 

3 aastat

7)

Seksuaalse enesemääramise vastased süüteod

141-147

 

 

a) vägistamine

141

15 aastat

 

b) muud seksuaalse enesemääramise vastased süüteod

 

3 aastat

8)

Surnuvastased süüteod

148-150

3 aastat

 

3. Poliitiliste ja kodanikuõiguste vastased süüteod

 

 

1)

Süüteod võrdõiguslikkuse vastu

151-153

3 aastat

2)

Põhivabaduste rikkumised

154-159

3 aastat

3)

Süüteod valimisvabaduse vastu

160-168

3 aastat

 

4. Süüteod perekonna ja alaealise vastu

 

 

1)

Süüteod perekonna vastu

169-174

 

 

a) lapse müümine ja ostmine

173

5 aastat

 

b) muud süüteod perekonna vastu

 

3 aastat

2)

Süüteod alaealise vastu

175-182

 

 

a) alaealise prostitutsioonile kallutamine

175

5 aastat

 

b) alaealise prostitutsioonile kaasaaitamine

176

5 aastat

 

c) muud süüteod alaealise vastu

 

3 aastat

 

5. Rahvatervisevastased süüteod

 

 

1)

Narkootikumidega seotud süüteod

183-191

 

 

a) narkootilise ja psühhotroopse aine suures koguses ebaseaduslik käitlemine

184

5 aastat

 

b) sama (kui toime pandud grupi poolt)

184 (2)

10 aastat

 

c) sama (kui toime pandud suure varalise kasu eesmärgil või

kuritegeliku ühenduse poolt)

184 (2¹)

 

Alatine

 

 

d) narkootilise ja psühhotroopse aine edasiandmine nooremale

kui kaheksateistkümneaastasele isikule

185 (1)

 

10 aastat

 

 

e) sama (kui edasiandmise eesmärk on alaealise kihutamine

narkootilise või psühhotroopse aine edasiandmisele või

sellele kaasaaitamisele)

185 (2)

Alatine

 

f) muud narkootikumidega seotud süüteod

185 (3)

5 aastat

2)

Nakkushaigustega seotud süüteod

192-193

3 aastat

3)

Ravimitega seotud süüteod

194-195

3 aastat

4)

Süüteod töötervishoiu, tööohutuse ja tehnilise järelevalve valdkonnas

196-198

3 aastat

 

6.Varavastased süüteod

 

 

1)

Süüteod omandi vastu

199-208

 

 

a) röövimine

200

5 aastat

 

b) muud süüteod omandi vastu

 

3 aastat

2)

Süüteod vara vastu tervikuna

209-217

 

 

a) väljapressimine

214

5 aastat

 

b) muud süüteod vara vastu tervikuna

 

3 aastat

3)

Vähemohtlikud varavastased süüteod

218

3 aastat

 

7. Süüteod intellektuaalse omandi vastu

219-230

3 aastat

 

8. Süüteod riigivõimu vastu

 

 

1)

Süüteod Eesti Vabariigi vastu

231-236

Alatine

2)

Süüteod riigivõimu vastu

237-245

 

 

a) terrorism

237

Alatine

 

b) rünne kõrge riigiametniku elule ja tervisele

244

Alatine

 

c) muud süüteod riigivõimu vastu

 

5 aastat

3)

Süüteod välisriigi ja rahvusvahelise organisatsiooni vastu

246-250

 

 

a) rünne rahvusvaheliselt kaitstud isiku elule ja tervisele

246

Alatine

 

b) muud süüteod välisriigi ja rahvusvahelise organisatsiooni vastu

 

7 aastat

4)

Süüteod riigi kaitsevõime vastu

251-254

 

 

a) võimuhaaramine kaitsejõududes

251

Alatine

 

b) muud süüteod riigi kaitsevõime vastu

 

7 aastat

 

9. Avaliku rahu vastased süüteod

 

 

1)

Avaliku julgeoleku vastased süüteod

255-261

 

 

a) kuritegelik ühendus

255

10 aastat

 

b) kuritegeliku ühenduse organiseerimine

256

10 aastat

 

c) Eesti Vabariigi riigipiiri ja ajutise kontrolljoone ebaseaduslik ületamine

258

5 aastat

 

d) muud avaliku julgeoleku vastased süüteod

 

3 aastat

2)

Avaliku korra vastased süüteod

262-273

 

 

a) avaliku korra raske rikkumine

b) prostitutsioonile kaasaaitamine

263  

268¹

5 aastat

5 aastat

 

c) muud avaliku korra vastased süüteod

 

3 aastat

3)

Avaliku võimu teostamise vastased süüteod

274-287

 

 

a) vägivald võimuesindaja ja avalikku korda kaitsva muu isiku suhtes

274

5 aastat

 

b) muud avaliku võimu teostamise vastased süüteod

 

3 aastat

 

10. Ametialased süüteod

 

 

1)

Võimu kuritarvitamine

288-292

 

 

a) ametiseisundi kuritarvitamine

289

5 aastat

 

b) võimuliialdus

291

5 aastat

 

c) muud võimu kuritarvitamise süüteod

 

3 aastat

2)

Aususe kohustuse rikkumine

293-301

 

 

a) altkäemaksu võtmine

294

10 aastat

 

b) altkäemaksu andmine

298

5 aastat

 

c) muud aususe kohustuse rikkumisega seotud süüteod

 

3 aastat

 

11. Õigusemõistmise vastased süüteod

 

 

1)

Õigusemõistmise takistamine

302-309

 

 

a) kohtunikule, rahvakohtunikule, uurijale, prokurörile, kaitsjale, kannatanu esindajale ja tema lähedasele raske tervisekahjustuse tekitamine

302

Alatine

 

b) vägivald kohtuniku, rahvakohtuniku, uurija, prokuröri, kaitsja, kannatanu esindaja ja tema lähedase suhtes

303

 

10 aastat

 

c) muud õigusemõistmisevastased süüteod

 

5 aastat

2)

Isiku õiguste vastased süüteod kohtueelses ja kohtumenetluses

310-323¹

 

 

a) seadusele mittevastava kohtuotsuse või -määruse tegemine

311

Alatine

 

b) muud isiku õiguste vastased süüteod kohtueelses ja kohtumenetluses

 

5 aastat

3)

Karistuse täitmise vastased süüteod

324-331

 

 

a) massilised korratused kinnipidamiskohas

327

5 aastat

 

b) kinnipidamiskohast ja vahi alt põgenemine

328

5 aastat

 

c) muud karistuse täitmise vastased süüteod

 

3 aastat

4)

Kohtulahendi täitmise vastased süüteod

 

12. Avaliku usalduse vastased süüteod

331¹-331²

 

 

3 aastat

1)

Maksevahendi ja riigi poolt kehtestatud märgi ja tunnuse võltsimine

332-343

 

 

a) võltsitud maksevahendi ja väärtpaberi kasutamine

334

5 aastat

 

b) maksumärgi võltsimine

335

5 aastat

 

c) võltsitud maksumärgi kasutamine ja käibelelaskmine

336

5 aastat

 

d) muud maksevahendi ja riigi poolt kehtestatud märgi ja tunnuse võltsimise süüteod

 

3 aastat

2)

Dokumendi võltsimine ja kahjustamine

344-351

 

 

a) tähtsa isikliku dokumendi võltsimine

347

5 aastat

 

b) muud dokumendi võltsimise ja kahjustamise süüteod

 

3 aastat

 

13. Keskkonnavastased süüteod

352-371

3 aastat

 

 

14. Majandusalased süüteod

 

 

1)

Ebaseaduslik majandustegevus

372-376²

 

 

a) tegevusloata ja keelatud majandustegevus

372

5 aastat

 

b) muud ebaseadusliku majandustegevuse süüteod

 

3 aastat

2)

Äriühingutega seotud süüteod

377-383

3 aastat

3)

Pankroti ja täitemenetlusalased süüteod

384-385

3 aastat

4)

Maksualased süüteod

386-393

 

 

a) maksuhalduri tegevuse takistamine

390

5 aastast

 

b) keelatud ja eriluba nõudva kauba salakaubavedu

392

5 aastat

 

c) muud maksualased süüteod

 

3 aastat

5)

Rahapesu alased süüteod

394-396

 

 

a) rahapesu

394

7 aastat

 

b) muud rahapesualased süüteod

 

3 aastat

6)

Süüteod väärtpaberiringluses

397-398

3 aastat

7)

Konkurentsialased süüteod

399-402

3 aastat

8)      

Erakonnaalased süüteod

15. Üldohtlikud süüteod

402¹ -  402²

3 aastat

1)

Mürgitamise, süütamise ja plahvatuse tekitamisega seotud süüteod

403-405

 

 

a) plahvatuse tekitamine

405

7 aastat

 

b) muud mürgitamise, süütamise ja plahvatuse tekitamisega seotud süüteod

 

5 aastat

2)

Elutähtsa süsteemi ja rajatise kahjustamise, eluohtliku ehitamise, tootmise ning muu tegevusega seotud süüteod

406-410

 

 

a) elutähtsa süsteemi häirimine ja kahjustamine

406

5 aastat

 

b) elutähtsa rajatise kahjustamine

407

5 aastat

 

c) muud elutähtsa süsteemi ja rajatise kahjustamise, eluohtliku ehitamise, tootmise ning muu tegevusega seotud süüteod

 

3 aastat

3)

Ioniseeriva kiirgusega seotud süüteod

411-412

3 aastat

4)

Lõhkematerjaliga seotud süüteod

413-417

7 aastat

5)

Tulirelva ja laskemoonaga seotud süüteod

418-421

 

 

a) tulirelva, selle olulise osa ja laskemoona ebaseaduslik käitlemine

418

5 aastat

 

b) muud tulirelva ja laskemoonaga seotud süüteod

 

3 aastat

 

16. Liiklussüüteod

422-430

5 aastat

 

17. Kaitseteenistusalased süüteod

431-450

 

 

a) väeosa ja muu teenistuskoha omavoliline mahajätmine lahinguolukorras

438

Alatine

 

b) lendude ja nendeks ettevalmistamise nõuete rikkumine

442

Alatine

 

c) laevajuhtimisnõuete rikkumine

443

Alatine

 

d) sõjajõudude üleandmine ja vara jätmine vaenlasele

449

Alatine

 

e) muud kaitseteenistusalased süüteod

 

5 aastat

 

18. Täitmiskohtuniku asjad

 

3 aastat

 

 

 

Asja liik Kriminaalkoodeksi järgi

 

KrK §

Säilitus-tähtaeg

 

1. Kõik kriminaalasjad, milles kõrgeimaks karistuseks määrati surmanuhtlus

 

Alatine

 

2. Inimsusevastased kuriteod ja sõjakuriteod

611-615

 

 

a) inimsusevastane kuritegu

611

Alatine

 

b) vägivald elanikkonna kallal sõjategevuse piirkonnas

612

Alatine

 

c) muud inimsusevastased kuriteod ja sõjakuriteod

 

5 aastat

 

3. Riigivastased kuriteod

62-87

(-99)

 

 

a) terrorism

641

Alatine

 

b) terroristlik akt välisriigi esindaja vastu

65

Alatine

 

c) kinnipidamisasutuse tegevuse desorganiseerimine

75¹

5 aastat

 

d) salakaubavedu

76

5 aastat

 

e) tegevteenistusest või õppekogunemisest kõrvalehoidumine

78¹

5 aastat

 

f) Eesti Vabariigi riigipiiri või ajutise kontrolljoone ebaseaduslik ületamine

81¹

5 aastat

 

g) raha või väärtpaberi võltsimine või võltsitud raha või väärtpaberi kasutamine

85

5 aastat

 

h) muud riigivastased kuriteod

 

3 aastat

 

4. Isikuvastased kuriteod

100-130

 

 

a) tahtlik tapmine

100

15

 

b) tahtlik tapmine raskendavail asjaoludel

101

Alatine

 

c) tapmine hädakaitse piiride ületamisel

104

10

 

d) surma põhjustamine ettevaatamatuse tõttu

105

5 aastat

 

e) üliraske kehavigastuse tahtlik tekitamine

107

15 aastat

 

f) vägistamine

115

15 aastat

 

g) pantvangi võtmine

124¹

10 aastat

 

h) ebaseaduslik vabaduse võtmine

124³

5 aastat

 

i) muud isikuvastased kuriteod

 

3 aastat

 

5. Kuriteod isiku poliitiliste ja tööalaste õiguste vastu

131-138

 

 

a) ebaseaduslik jälitustegevus

133'

5 aastat

 

b) muud kuriteod isiku poliitiliste ja tööalaste õiguste vastu

 

3 aastat

 

6. Varavastased kuriteod

139-1454

 

 

a) röövimine

141

5 aastat

 

b) väljapressimine

142

5 aastat

 

c) muud varavastased kuriteod

 

3 aastat

 

7. Majandusalased kuriteod

146-1591

3 aastat

 

8. Ametialased kuriteod

160-1675

 

 

a) altkäemaksu võtmine

164

10 aastat

 

b) altkäemaksu andmine

165

5 aastat

 

c) muud ametialased kuriteod

 

3 aastat

 

9. Kuriteod õigusemõistmise vastu

168-181

 

 

a) seadusele mittevastava kohtuotsuse või määruse tegemine

169

Alatine

 

b) vägivald tunnistaja, kannatanu, tsiviilhageja, tsiviilkostja, eksperdi, spetsialisti, tõlgi, manuka või kuriteo toimepannud isiku, samuti nende lähedaste kallal või samade isikute ähvardamine

172

10 aastat

 

c) vägivald kohtuniku, kohtukaasistuja, kohtutäituri, advokaadi, prokuröri või uurija, samuti nende lähedaste kallal või samade isikute ähvardamine

172¹

Alatine

 

d) muud kuriteod õigusemõistmise vastu

 

5 aastat

 

10. Valitsemiskorravastased kuriteod

182-1945

 

 

a) vägivald politseiametniku või politseiametnikuga võrdsustatud isiku suhtes

184²

5 aastat

 

b) isikut ja kodakondsust tõendava dokumendi või muu ametliku dokumendi, pitsati või stambi võltsimine

186

5 aastat

 

c) muud valitsemiskorravastased kuriteod

 

3 aastat

 

11. Kuriteod avaliku korra ja ühiskondliku julgeoleku vastu

195-2114

 

 

a) õhusõiduki ebaseaduslik hõivamine

197¹

Alatine

 

b) alaealise kaasatõmbamine kuritegevusele või prostitutsioonile

202

5 aastat

 

c) alaealise kallutamine narkootilise või psühhotroopse aine tarvitamisele

202²

5 aastat

 

d) muud kuriteod avaliku korra ja ühiskondliku julgeoleku vastu

 

3 aastat

 

12. Kaitseteenistusalased kuriteod

245-267

 

 

a) väeosa omavoliline mahajätmine lahinguolukorras

251

Alatine

 

b) lendude või nendeks ettevalmistamise eeskirjade rikkumine

255

Alatine

 

c) laevajuhtimiseeskirjade rikkumine

256

Alatine

 

d) sõjajõudude üleandmine või sõjapidamisvahendite jätmine vaenlasele

262

Alatine

 

e) muud kaitseteenistusalased kuriteod

 

5 aastat

 

13. Arvuti- ja andmetöötlusalased kuriteod

268-276

3 aastat

 

14. Kuriteod intellektuaalse omandi vastu

277-284

3 aastat

 

II. TSIVIILASJAD

 

 

Asja liik

Säilitustähtaeg

 

1. Perekonnaasjad

 

 

a) abielulahutus

10 aastat

 

b) elatise sissenõudmine

Alates elatise sissenõud-
misõiguse lõppemisest 1 aasta

 

c) põlvnemise tuvastamine ja selle vaidlustamine

Alatine

 

d) alaealisele isikule eestkostja määramine

Alates eestkostmise lõppemisest 10 aastat

 

e) vanema õiguste määramine lapse suhtes ja lapsega suhtlemise korraldamine

1 aasta lapse täisealiseks saamisest

 

f) alaealise teovõime laiendamine

Lapse täisealiseks saamiseni

 

g) isikust põlvnemise tuvastamine ja vanema kande vaidlustamine pärast isiku surma

Alatine

 

h) lapsendamine

Alatine

 

i) ühisvara jagamine

10 aastat

 

2. TSÜS

 

 

a) isiku surnuks tunnistamine ja isiku surmaaja tuvastamine

75 aastat

 

b) äraolija varale hoolduse seadmine

Alates hoolduse lõppemisest 10 aastat

 

c) piiratud teovõimega täisealisele isikule eestkostja määramine

Alates eestkoste lõppemisest 10 aastat

 

d) isiku paigutamine kinnisesse asutusse (esialgne õiguskaitse)

Alates asutusse paigutamise taotluse rahuldamisest 5 aastat

 

e) lähenemiskeelu ja muude sarnaste abinõude rakendamine isikuõiguste kaitseks

Alates lähenemiskeelu lõppemisest 5 aastat

 

3. Ühinguõigusasjad

7 aastat

 

4. Asjaõigusasjad

 

 

a) omandiasjad

Alatine

 

b) kaasomandi asjad

10 aastat

 

5. Täitmisasjad

5 aastat

 

6. Hagi eeltagamine

Alates võõrandamise keelumärke eemaldamisest 5 aastat

 

7. Pankrotiasjad

Menetluse lõpetamisest alates 10 aastat

 

8. Pärimisasjad

Alatine

 

9. Võlaõigusasjad

 

 

a) võõrandamislepingud

Alatine

 

b) kasutuslepingud

5 aastat

 

10. Tööõigusalased asjad

50 aastat

 

11. Muud hagiga ja hagita asjad

5 aastat

 

 

 

 

III HALDUSASJAD

 

 

Asja liik

Säilitustähtaeg

 

1. Teenistussuhted

 

 

a) avalikku teenistust puudutavad asjad

11 aastat

 

2. Rahvastik

 

 

a) kodakondsuse asjad

11 aastat

 

b) välismaalasi puudutavad asjad

11 aastat

 

3. Majandusõigus

 

 

a) tegevusload ja registreerimine

11 aastat

 

4. Riigiabi ja konkurents

11 aastat

 

5. Tööstusomand

Alatine

 

6. Planeerimine ja ehitus

 

 

a) kinnisasja sundvõõrandamine

Alatine

 

7. Riigihanked

11 aastat

 

8. Munitsipaal- ja riigivara

 

 

a) vara võõrandamine

Alatine

 

b) vara kasutusseandmine

Alates kasutusseandmise lõppemisest 11 aastat

 

9. Maksuõigus

7 aastat

 

10. Omandireform

11 aastat

 

11. Sotsiaalõigus

 

 

a) pensionid

50 aastat

 

b) ravikindlustus

7 aastat

 

12. Keskkonnaõigus

 

 

a) keskkonnasaaste

11 aastat

 

13. Muud haldusasjad

5 aastat

 

IV VÄÄRTEOASJAD JA KOHTUVÄLISE MENETLEJA OTSUSE PEALE ESITATUD KAEBUSTE ASJAD

 

5 aastat

 

[RTL 2007, 3, 45 – jõust. 15.01.2007]

/otsingu_soovitused.json