Teksti suurus:

Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord

Justiitsminister
määrus

lisa 13206483

Lisa 4

 

Justiitsministri 22. detsembri 2005. a määruse nr 57
«Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord»
lisa 4
(Kehtestatud justiitsministri 28.detsembri 2006. a määrusega nr 41)

 

 

 

Väljastusteate/kättetoimetamisteatise vorm

 

Kahepoolne. Mõõtmed 99 x 210 mm (A4/3).

A) esikülg

 

[Kätte toimetamise viis]

MENETLUSDOKUMENT

[VÄLJASTUSTEADE/  KÄTTETOIMETAMISTEATIS]

KINNITUSRIBA

 

 

Saatja/ Tagastada

[KOHUS] [KOHTUMAJA]

nt. Pärnu Maakohus, Pärnu Kuninga tänava Kohtumaja

[TÄNAV MAJA nr, INDEKS LINN]

____________________________________________

Tel. [kohtu telef.nr]

Faks. [kohtu faksi.nr]

E-post: [kohtu e-posti aadress]

 

 

 

 

TAGASTADA VIIVITAMATULT / X PÄEVA MÖÖDUMISEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) tagakülg

 

KINNITUSRIBA

Saadetist võib:  [valikvariandid]

Menetlusdokument nr:[kohtuasja nr/ dok. nr]

 

SAAJA:

[EES-, PEREKONNANIMI / ASUTUSE NIMETUS]

[Tänav maja -korter, linn/asula/küla,

maakond, INDEKS]

Sisuga: [dok. sisu kirjeldus/ ca 120 tähemärki, kuni 4 real.] [nt. KOHTUISTUNG 29.10.2006 KELL 14:00, KUTSUTUD KOLMANDA ISIKUNA]

 

VASTUVÕTJA: __________________________________  ___________________________  ____________________________

                                            ees- ja perekonnanimi trükitähtedega                     suhe saajaga või amet                                          allkiri

Kuupäev ja koht*: __________________________ __________________________  Dok nr:  ____________________________

*Täita edasiandmise koht, kui erineb saaja aadressist või väljastamine toimub postiasutusest                               isikut tõendava dokumendi number

Saajaks märgitud isikust erinev dokumendi vastuvõtja on kohustatud andma saadetise saajale üle esimesel võimalusel!

□    Antud üle muule isikule

□    Jäetud postkasti

□    Tagastatakse saatjale

□    Keeldus vastu võtmast

□    Ei ela/ asu aadressil

□    Saaja viibib pikemat aega mujal (palun täpsustada)

□    Saaja ei viibinud kohal

□    Volitus

□    Hoiutähtaja möödumisel

□    Adressaat surnud

□    Postkast ligipääsmatu

□    Kaks kättetoimetamise katset ebaõnnestunud

□    Muu põhjus

Kättetoimetamise katsed:

 

I katse ___________________

                       (kuupäev, kellaaeg)

 

II katse ___________________

                        (kuupäev, kellaaeg)

Märkused:

 

 

KÄTTETOIMETAJA: ______________________________________________________

ametinimetus, nimi ja allkiri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[RTL 2007, 3, 45 – jõust. 15.01.2007]

 

/otsingu_soovitused.json