Teksti suurus:

Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord

Justiitsminister
määrus

lisa 13206484

Lisa 3

 

 

Justiitsministri 22. detsembri 2005. a määruse nr 57
«Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord»
lisa 3
(Justiitsministri 28.12.2006.a  määruse nr 41  sõnastuses)

 

 

Kohtukutse

 

[kutsutava nimi]

[kutsutava ametinimetus]

[asutuse nimetus]

[kutsutava aadress: tn ja maja,  korteri nr]

[kutsutava aadress – linn/asula ja postikood]                  

[kutsutava aadress – riik]

[e-post, faksi nr]

               

 

KOHTUKUTSE

 

[kohtu nimetus] kutsub Teid [kostjana] [avalikule/kinnisele] [kohtuistungi(te)le/ kohtu eelistungile]

 

kohtuasi:

[kohtuasja nimetus]

kohtuasja number:

[kohtuasja number]

 

istungi/te toimumise aeg:

 

[pp.kk.aaaa kell ….. – ….]

 

istungi/te toimumise koht:

 

[kohtu nimetus] [kohtumaja nimetus] [aadress, saali number]

 

 

Mõjuval põhjusel kohtuistungile mitteilmumisest palume õigeaegselt teatada aadressil ___________________________________________ või elektrooniliselt ______________________, faksiga nr  ______________________ või telefoni teel ______________________.

 

-   Palume kaasa võtta fotoga isikut tõendav dokument (nt pass, ID-kaart; juhiluba).

-   Esindajal palume kaasa võtta ka tema volitust tõendav dokument. Advokaadi puhul esindusõiguse olemasolu eeldatakse. Lepingulise esindajana tegutseval isikul tuleb võtta kaasa õppekava läbimist tõendav dokument (TsMS § 218 lg 1 p 2).

 

[selgitus]

 

[hoiatus]

 

[muu tekst]

 

[RTL 2007, 3, 45 – jõust. 15.01.2007]

 

/otsingu_soovitused.json