Teksti suurus:

Vanglateenistust käsitlevate määruste muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.07.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 58, 859

Vanglateenistust käsitlevate määruste muutmine

Vastu võetud 15.07.2009 nr 27

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 105 lõike 2 ja § 112 lõike 2 alusel.

§ 1. Justiitsministri 24. jaanuari 2007. a määruse nr 5 «Tallinna Vangla teenistujate koosseis» (RTL 2007, 10, 162; 2009, 32, 415) §-s 1 tehakse järgmised muudatused:

1) juhtkonna koosseisus lisatakse pärast sõnu «Direktori asetäitja halduse alal Vangla peainspektor 1» sõnad «Väljaõppe juht Vangla peainspektor 1» ning pärast sõnu «Relvastatud üksuse juht Vangla peainspektor 1» sõnad «Peaspetsialist väljaõppe alal I klassi vanglainspektor 1» ning juhtkonna koosseisu koguarv «6» asendatakse arvuga «8»;

2) järelevalveosakonna valvurite arv «226» asendatakse arvuga «217» ja järelevalveosakonna ametikohtade koguarv «294» asendatakse arvuga «285»;

3) finants- ja majandusosakonna spetsialistide arv «15» asendatakse arvuga «14» ja finants- ja majandusosakonna ametikohtade koguarv «39» asendatakse arvuga «38»;

4) haigla koosseisust jäetakse pärast sõnu «Peaspetsialist – õendusjuht vanemametnik 1» välja sõnad «spetsialist vanemametnik 1» ja haigla ametikohtade koguarv «51,5» asendatakse arvuga «50,5»;

5) üldosakonna spetsialistide arv «8» asendatakse arvuga «9» ja üldosakonna koguarv «24» asendatakse arvuga «25»;

6) alates 20. juulist 2009. a asendatakse teenistujate ameti- ja abiteenistuskohtade arv «640,5» arvuga «633,5», vanglaametnike ametikohtade arv «376» asendatakse arvuga «369» ning koosseisu koguarv «759,5» asendatakse arvuga «752,5».

Alates 1. septembrist 2009. a asendatakse teenistujate ameti- ja abiteenistuskohtade arv «633,5» arvuga «632,5» ning koosseisu koguarv «752,5» asendatakse arvuga «751,5».

§ 2. Justiitsministri 6. detsembri 2001. a määruses nr 92 «Tallinna Vangla põhimäärus» (RTL 2001, 133, 1929; 2008, 43, 588) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 101 järgmises sõnastuses:

« 101) koordineerida vanglaametnike väljaõppe korraldust vanglates;»;

2) lisatakse paragrahv 42 järgmises sõnastuses:

« § 42. Väljaõppe juht

Vangla koosseisus on väljaõppe juhi ametikoht, kelle põhiülesanded on:
1) arendada ja koordineerida vanglaametnike praktilise väljaõppe ja täiendusõppe korraldust vanglates;
2) viia läbi erialaseid koolitusi vanglaametnikele;
3) juhtida vahetult väljaõppeala peaspetsialisti tööd.».

§ 3. Justiitsministri 26. märtsi 2008. a määruse nr 11 «Viru Vangla teenistujate koosseis» (RTL 2008, 29, 426; 2009, 14, 147) §-s 1 tehakse järgmised muudatused:

1) järelevalveosakonna koosseisus asendatakse peaspetsialistide ametikohtade arv «1» arvuga «2»;

2) järelevalveosakonna koosseisus lisatakse pärast sõnu «Peaspetsialist I klassi vanglainspektor 1» sõnad «Peaspetsialist väljaõppe alal I klassi vanglainspektor 1»;

3) järelevalveosakonna ametikohtade koguarv «57» asendatakse arvuga «59»;

4) finants- ja majandusosakonna spetsialistide arv «6» asendatakse arvuga «5» ja finants- ja majandusosakonna ametikohtade koguarv «37» asendatakse arvuga «36»;

5) üldosakonna koosseisus juristide ametikohtade arv «3» asendatakse arvuga «4» ja üldosakonna ametikohtade koguarv «15» asendatakse arvuga «16»;

6) alates 20. juulist 2009. a asendatakse teenistujate ameti- ja abiteenistuskohtade arv «401» arvuga «404», vanglaametnike ametikohtade arv «256» asendatakse arvuga «258» ning koosseisu koguarv «520» asendatakse arvuga «523».

Alates 1. septembrist 2009. a asendatakse teenistujate ameti- ja abiteenistuskohtade arv «404» arvuga «403» ning koosseisu koguarv «523» asendatakse arvuga «522».

§ 4. Justiitsministri 26. mai 2008. a määruse nr 25 «Tartu Vangla teenistujate koosseis» (RTL 2008, 44, 607; 2009, 14, 147) §-s 1 tehakse järgmised muudatused:

1) järelevalveosakonna koosseisus asendatakse peaspetsialistide ametikohtade arv «1» arvuga «2»;

2) järelevalveosakonna koosseisu lisatakse pärast sõnu «Peaspetsialist I klassi vanglainspektor 1» sõnad «Peaspetsialist väljaõppe alal I klassi vanglainspektor 1»;

3) järelevalveosakonna ametikohtade koguarv «62» asendatakse arvuga «64»;

4) finants- ja majandusosakonna spetsialistide arv «8» asendatakse arvuga «7» ja finants- ja majandusosakonna ametikohtade koguarv «46» asendatakse arvuga «45»;

5) alates 20. juulist 2009. a asendatakse teenistujate ameti- ja abiteenistuskohtade arv «447,8» arvuga «449,8», vanglaametnike ametikohtade arv «269» asendatakse arvuga «271» ning koosseisu koguarv «527,8» asendatakse arvuga «529,8».

Alates 1. septembrist 2009. a asendatakse teenistujate ameti- ja abiteenistuskohtade arv «449,8» arvuga «448,8» ning koosseisu koguarv «529,8» asendatakse arvuga «528,8».

§ 5. Justiitsministri 19. märtsi 2007. a määruse nr 18 «Murru Vangla teenistujate koosseis» (RTL 2007, 25, 447; 2009, 14, 147) §-s 1 tehakse järgmised muudatused:

1) finants- ja majandusosakonna spetsialistide arv «7» asendatakse arvuga «6» ja finants- ja majandusosakonna ametikohtade koguarv «39» asendatakse arvuga «38»;

2) teenistujate ameti- ja abiteenistuskohtade arv «335,75» asendatakse arvuga «334,75» ning koosseisu koguarv «412,75» asendatakse arvuga «411,75».

§ 6. Justiitsministri 20. novembri 2000. a määruse nr 46 «Vanglaametniku ametiastmetele vastavad ametikohad» (RTL 2000, 121, 1892; 2008, 50, 700) § 1 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

« 6) väljaõppe juht.».

§ 7. (1) Määrus jõustub 20. juulil 2009. a.

(2) Määruse § 1 punkt 3, § 3 punkt 4, § 4 punkt 4 ja § 5 jõustuvad 1. septembril 2009. a.

Minister Rein LANG

Asekantsler
kantsleri ülesannetes Urmas VOLENS