Teksti suurus:

Põllumajandusministri 17. veebruari 2005. a määruse nr 18 “Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 61, 888

Põllumajandusministri 17. veebruari 2005. a määruse nr 18 “Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid” muutmine

Vastu võetud 15.07.2009 nr 80

Määrus kehtestatakse «Maaparandusseaduse» § 9 lõike 6 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 17. veebruari 2005. a määrust nr 18 «Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid» (RTL 2005, 27, 377; 2008, 43, 590) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõnad «maatulundusmaal ja põllumajanduslikult kasutataval eluasemekohtade maal»;

2) paragrahvi 2 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Keskkonnakaitse tagamiseks projekteeritakse vajaduse korral asjakohane keskkonnakaitserajatis.»;

3) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Tehniliste jooniste vormistamisel võib juhinduda projekteerimisnormide alusel koostatud kogumikus «Maaparandusrajatiste tüüpjoonised1» toodud joonistest.»;

4) paragrahvi 3 lõikest 1 jäetakse välja sõna «hektarites»;

5) määrust täiendatakse §-ga 111 järgmises sõnastuses:

« § 111. Eesvoolu rekonstrueerimise vajadus

(1) Kui kavandatava inimtegevuse tulemusena suureneb eesvoolu valgala või sademete ja muu vee juhtimine eesvoolu, kontrollitakse arvutustega eesvoolu ristlõike ja eesvoolul asuvate rajatiste avade suuruse vastavust nõuetele.

(2) Eesvool rekonstrueeritakse, kui:
1) lõikes 1 nimetatud arvutuse tulemusena selgub, et eesvoolu ristlõike ja eesvoolul asuvate rajatiste avade suurus ei vasta nõuetele;
2) sette keskmine maht eesvoolu ühe meetri kohta on üle 1,2 m3 või kui üle 10 km2 valgalaga eesvoolu settekihi keskmine paksus on üle 0,5 m.»;

6) paragrahvi 12 lõike 1 sissejuhatav lause sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kraavid projekteeritakse vähemalt mõõtkava 1:10 000 täpsusele vastavale kaardile:»;

7) paragrahvi 18 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 19 lõike 1 punkt 11 sõnastatakse järgmiselt:

« 11) sellise raske liivsavi- ja savimulla lupjamine, mille happesus (pH) on väiksem kui 7 ja milles liikuva kaltsiumi sisaldus on alla 4000 mg/kg;»;

9) paragrahvi 19 lõike 1 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

« 6) pilutäidisdrenaaž;»;

10) paragrahvi 21 lõikes 8 asendatakse arv «0,8» tekstiosaga «0,6–0,8»;

11) paragrahvi 22 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Kraav projekteeritakse vähemalt mõõtkava 1:10 000 täpsusele vastavale kaardile.»;

12) paragrahvi 29 lõike 4 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) töötlemata killustikust ja kruusmaterjalist katendi vähim tüsedus on 15 cm;»;

13) paragrahvi 31 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Täitepinnase ja katendi tüseduseks truubi peal projekteeritakse vähemalt 0,5 m, kui truubitoru valmistanud tehas ei ole pidanud võimalikuks väiksemat täitepinnase ja katendi tüsedust.»;

14) paragrahvi 43 lõiget 3 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«Reguleeritava äravooluga drenaažisüsteemi maa-alaks loetakse kuivendusvõrgu maa-ala, kus paisutusest tingitud põhjavee tase on kuni 50 cm sügavusel maapinnast.»;

15) paragrahvi 46 tekst sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tuuletõkkeriba projekteeritakse deflatsiooniohtlikule üle 2 km pikkuse tuulekoridoriga haritavale maale kohta, kus see ei takista maaparandussüsteemi nõuetekohast toimimist.

(2) Deflatsiooniohtlikuks haritavaks maaks loetakse maa, millel on järgmised mullad:
1) parasniisked ja kuivendatud õhukese huumushorisondiga liiv- ja saviliivmullad;
2) kuivendatud turvastunud mullad ja soomullad.

(3) Tuuletõkkeriba projekteeritakse valdavale tuule suunale võimalikult risti (±30°).

(4) Tuuletõkkeriba projekteeritakse vähemalt kaherealise okas- ja lehtpuu segapuistuna istikute vahekaugusega reas 1–1,5 m ning ridadevahelise kaugusega 1,5–3 m.

(5) Tuuletõkkeriba kavandatakse keskkonnaministri 27. detsembri 2006. a määruse nr 88 «Metsa majandamise eeskiri» (RTL 2007, 2, 16; 2009, 11, 130) § 15 lõikes 1 nimetatud puuliikide metsapuutaimedest.»;

16) määrust täiendatakse §-ga 47 järgmises sõnastuses:

« § 47. Rakendussätted

Enne 2009. aasta 1. augustit välja antud projekteerimistingimuste alusel koostatud maaparandussüsteemi ehitusprojektile kohaldatakse sel ajal kehtinud maaparandussüsteemi projekteerimisnorme.»;

17) määruse lisa tabeli 1 viimases reas asendatakse number «5» numbriga «3».

§ 2. Määrus jõustub 1. augustil 2009. a.

1 2008. aastal välja antud kogumik «Maaparandusrajatiste tüüpjoonised» on avaldatud veebilehel aadressil www.mpb.ee/?lk=oigusaktid.

Minister Helir-Valdor SEEDER

Põllumajandus- ja kaubanduspoliitika asekantsler
kantsleri ülesannetes Andres OOPKAUP

/otsingu_soovitused.json