Teksti suurus:

Vangla sisekorraeeskiri

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.07.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.12.2009
Avaldamismärge:

Vangla sisekorraeeskiri

Vastu võetud 30.11.2000 nr 72
RTL 2000, 134, 2139
jõustumine 31.12.2000

 Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

11.12.2001 nr 96 (RTL 2001, 135, 1949) 24.12.2001

6.06.2002 nr 34 (RTL 2002, 66, 1030) 22.06.2002

19.03.2003 nr 17 (RTL 2003, 41, 593) 1.04.2003

19.01.2004 nr 9 (RTL 2004, 8, 120) 26.01.2004

17.04.2006 nr 10 (RTL 2006, 36, 622) 30.04.2006, osaliselt 1.07.2006

25.07.2006 nr 22 (RTL 2006, 61, 1099) 15.08.2006

1.02.2007 nr 7 (RTL 2007, 13, 192) 11.02.2007 (rakendatakse alates 1.02.2007)

1.02.2007 nr 7 (RTL 2007, 13, 192) 15.02.2007

1.02.2007 nr 7 (RTL 2007, 13, 192) 1.07.2007

11.09.2007 nr 35 (RTL 2007, 73, 1258) 1.10.2007

24.10.2007 nr 42 (RTL 2007, 82, 1399) 1.11.2007

24.10.2007 nr 42 (RTL 2007, 82, 1399) 1.02.2008

24.10.2007 nr 42 (RTL 2007, 82, 1399) 1.06.2008

25.03.2008 nr 10 (RTL 2008, 29, 425) 15.04.2008

29.05.2008 nr 27 (RTL 2008, 45, 619) 8.06.2008 (rakendatakse alates 1.06.2008)

15.09.2008 nr 45 (RTL 2008, 78, 1092) 26.09.2008

29.12.2008 nr 55 (RTL 2009, 1, 4) 10.01.2009 (rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1.01.2009)

29.12.2008 nr 55 (RTL 2009, 1, 4) 1.03.2009

27.05.2009 nr 19 (RTL 2009, 45, 614) 6.06.2009

25.06.2009 (RT III 2009, 37, 279) 25.06.2009

07.07.2009 nr 25 (RTL 2009, 57, 825) 20.07.2009

15.07.2009 nr 28 (RTL 2009, 59, 868) 24.07.2009

 

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 8 lg 1, § 15 lg 3, § 17 lg-te 2 ja 3, § 181 lg 6, § 24 lg 2, § 25 lg-te 2 ja 5, § 28 lg 1, § 291, § 31 lg 4, § 32 lg 8, § 321 lg 4, § 35 lg 4, § 41 lg 11, § 44 lg 2, § 45 lg 1, § 46 lg 3, § 48 lg 1, § 64 lg 3, § 93 lg 2, § 94 lg 4, § 96 lg 1, § 98 lg-te 1 ja 4 ning § 105 lg 2 alusel.

[RTL 2008, 45, 619 − jõust 8.06.2008] − rakendatakse alates 1.06.2008

 

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Sisekorraeeskirja kohaldamisala

(1) Sisekorraeeskirjas sätestatakse «Vangistusseadusega» kehtestatud vangistuse ja eelvangistuse kandmise tingimused ning täideviimise kord.

(2) Kinnipeetava kohta käivaid sätteid kohaldatakse ka vahistatule, kui «Vangistusseadusega» või sisekorraeeskirjaga ei ole ette nähtud teisiti.

[RTL 2003, 41, 593 – jõust. 1.04.2003]

§ 11. Direktori otsustuspädevus

Direktori pädevuses on teha otsus «Vangistusseaduse» § 10 lõike 2, § 15 lõike 4, § 22, § 32, § 33 lõike 1, § 39 lõike 4 ja § 99 alusel.

[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

§ 12. Direktori asetäitja, kellele allub vangistusosakond, otsustuspädevus

Direktori asetäitja, kellele allub vangistusosakond, pädevuses on teha otsus «Vangistusseaduse» § 8 lõike 2, § 24 lõike 1, § 25 lõike 2, § 28 lõike 3, § 29 lõike 3, § 38 lõike 21, § 39 lõike 3, § 43 lõike 3, § 46 lõike 2 ja § 93 lõike 7 alusel.

[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

§ 13. Julgeolekuosakonna juhataja otsustuspädevus

Julgeolekuosakonna juhata pädevuses on teha otsus «Vangistusseaduse» § 12 lõike 2, § 69 lõike 4 esimese lause ja § 103 alusel.

[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

§ 14. Korrapidaja otsustuspädevus

Korrapidaja pädevuses on teha otsus «Vangistusseaduse» § 63 lõike 4 ja § 69 lõike 4 teise lause alusel.

[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

§ 15. Üksuse juhi otsustuspädevus või vangistusosakonna juhataja otsustuspädevus vanglates, kus ei ole üksusi

Üksuse juhi otsustuspädevuses või vangisotsosakonna juhataja otsustuspädevuses vanglates, kus ei ole üksusi, on teha otsus «Vangistusseaduse» § 16 lõike 4, § 30 lõike 2, § 31 lõike 2, § 64 lõike 4, § 65 lõike 2, § 651 lõike 4 ja § 93 lõike 3 alusel.

[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

2. peatükk
[Kehtetu – RTL 2003, 41, 593 – jõust. 1.04.2003]


3. peatükk

KINNIPEETAVA VANGLASISENE PAIGUTAMINE JA LIIKUMINE

[RTL 2008, 29, 425 − jõust. 15.04.2008]

§ 5. Kinnise vangla osakonnad ja kinnipeetavate eraldamine

(1) Kinnise vangla ühest või mitmest kinnipeetavate majutamiseks mõeldud hoonest või hoone osast moodustatakse osakond, kus asuvad kambrid.

(2) Osakondi ja kambreid eraldades tuleb järgida kinnipeetavate eraldihoidmise kohta kehtestatud nõudeid ja julgeoleku tagamise põhimõtteid.
[RTL 2007, 13, 192 – jõust. 11.02.2007] – rakendatakse alates 1.02.2007


§ 6. Kinnipeetava vanglasisene paigutamine

[RTL 2008, 29, 425 − jõust. 15.04.2008]

(1) Vanglas paigutatakse kinnipeetav ühe- või mitmekohalisesse tuppa või kambrisse.

(2) Kamber on kinnipeetava majutamiseks ettenähtud ruum kinnises vanglas. Uks on väljastpoolt lukustatav.

(3) Tuba on kinnipeetavatele ettenähtud eluruum avavanglas või kinnise vangla avavanglaosakonnas.

(4) Vangla kambri või toa uks võib olla seestpoolt lukustatav, kui ust on võimalik väljastpoolt kohe avada.

(5) Toa või kambri uksel on kinnipeetavate nimekiri. Vahistatute kambri uksel ei ole nimekirja.

(6) Kinnipeetavale on toas või kambris ette nähtud vähemalt 2,5 m 2 põrandapinda.

§ 7. Toa, kambri ja kartseri sisustus

(1) Toa või kambri sisustusse kuuluvad:
1) ühe- või kahekordsed voodid;
2) isiklike asjade hoiukoht;
3) laud;
4) istekoht igale kinnipeetavale;
5) võimaluse korral valjuhääldi;
6) riidenagi;
7) võimaluse korral pesemiskoht;
8) võimaluse korral WC.

(2) Vangla direktor võib avavanglas, avavangla osakonnas või uimastisõltuvusvabas osakonnas lubada kambri sisustusse lõikes 1 sätestamata esemeid, kui see on kooskõlas vangistuse täideviimise eesmärkidega.

(3) Meditsiiniteenuse osutamiseks kasutatava kambri sisustus võib tulenevalt meditsiiniteenuste osutamise eripärast erineda lõike 1 punktides 3 ja 4 sätestatust.

(4) Kartseri sisustusse kuuluvad:
1) päevaks ülestõstetavad ja seina külge kinnitatavad või põrandal asuvad kõvad lavatsid;
2) põranda või seina külge kinnitatud laud ja istekohad tulenevalt kohtade arvust kambris;
3) võimaluse korral valjuhääldi;
4) riidenagi;
5) pesemiskoht;
6) WC.

[RTL 2008, 45, 619 − jõust 8.06.2008] − rakendatakse alates 1.06.2008

§ 8. Kinnipeetava liikumine

(1) Kinnipeetav, välja arvatud avavanglas või avavanglaosakonnas viibiv kinnipeetav, ei ole kohustatud viibima kambris, kui ta on hõivatud taasühiskonnastava tegevusega. Väljaspool kambrit oma osakonna piires võib kinnipeetav liikuda kodukorras selleks sätestatud vabal ajal. Oma osakonnas liikumiseks ettenähtud vaba aega peab olema vähemalt neli tundi.

(2) [Kehtetu − RTL 2008, 78, 1092 – jõust. 26.09.2008]

(3) Väljaspool oma osakonda võib kinnipeetav liikuda koos saatjaga. Seoses tööülesannetega võib vangla direktori määratud vanglateenistuja lubada kinnipeetaval liikuda väljaspool oma osakonda ka saatjata.
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

(4) Lõikes 1 sätestatud liikumisõigust ei ole kinnipeetaval, kes viibib kartseris, eraldatud lukustatud kambris, raske distsiplinaarrikkumise korral enne distsiplinaarmenetluse lõpetamist eraldi kambris, vastuvõtuosakonnas, vangla meditsiini- või tervishoiuosakonna statsionaaris või seoses kohtuistungi või menetlustoiminguga ajutiselt teises vanglas.

(5) Käesolevat paragrahvi ei kohaldata vahistatule.

[RTL 2008, 45, 619 − jõust 8.06.2008] − rakendatakse alates 1.06.2008  

§ 81 [Kehtetu - RTL 2009, 1, 4 − jõust. 1.03.2009]

§ 82. Suitsetamispiirangud

(1) Kinnipeetava vastuvõtmisel selgitatakse välja, kas kinnipeetav suitsetab ning kas ta soovib suitsetamisest loobuda. Kui kinnipeetav soovib suitsetamisest vangistuse kandmise ajal loobuda, hoolitsetakse tema vanglasisese nõustamise eest.
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

(2) Kinnipeetav võib suitsetada üksnes selleks ettenähtud ja vastavalt märgistatud kohas.

(3) Osakonnas, kus on suitsetamisruum, võib kinnipeetav suitsetada ainult suitsetamisruumis ja sel ajal, kui ta oma osakonna piires võib kodukorra kohaselt liikuda.

(4) Osakonnas, kus ei ole suitsetamisruumi, samuti eraldatud lukustatud kambris, vastuvõtuosakonnas, raske distsiplinaarrikkumise korral enne distsiplinaarmenetluse lõpetamist eraldi paigutamiseks mõeldud ja eeluurimisosakonnas asuvas kambris võib kinnipeetav kambris suitsetada.

(5) Lõikes 4 nimetatud juhtudel ei või kinnipeetav kambris suitsetada, kui sinna on paigutatud mittesuitsetav kinnipeetav, keda ei ole võimalik mujale paigutada.

[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]


4. peatükk

VANGLA MEDITSIINITEENINDUS

§ 9. Tervisekontroll

(1) Kinnipeetava füüsilist ja vaimset tervist kontrollitakse vastavalt vajadusele. Haigestunud kinnipeetavat ravitakse vanglateenistuse võimaluse piires.
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

(11) Kinnipeetavale tagatakse HIV ja teiste nakkushaiguste vabatahtliku nõustamise ja testimise teenus. Naiskinnipeetavatele tagatakse vanglasse vastuvõtmisel esmase günekoloogilise läbivaatuse võimalus.
[RTL 2007, 13, 192 – jõust. 11.02.2007] – rakendatakse alates 1.02.2007

(2) Kui kinnipeetav vajab ravi, mille andmiseks puudub vanglateenistuses võimalus, saadetakse arsti saatekirja alusel kinnipeetav valve all ravile asjakohase eriarstiabi osutaja juurde teise vanglasse või tervishoiuasutusse.
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

(2)1. [Kehtetu − RTL 2007, 13, 192 – jõust. 11.02.2007] – rakendatakse alates 1.02.2007

(3) Vanglas korraldatakse:
1) kinnipeetavate kliinilisi uuringuid ravi vajaduse ja töövõime selgitamiseks;
2) ambulatoorset ja statsionaarset üld- ja eriarstiabi;

(4) Vanglas sisustatakse eraldi pesemisvõimalusega ruumid rasedatele ja kuni kolme aastast last kasvatavatele kinnipeetavatele. Vajadusel luuakse vanglasse eraldi emade ning laste osakond.
[RTL 2007, 13, 192 – jõust. 11.02.2007] – rakendatakse alates 1.02.2007

§ 91. Tervisekaart

(1) Kinnipeetava kohta peetakse tervisekaarti sotsiaalministri 6. mai 2002. a määruse nr 76 «Tervishoiuteenuste osutamist tõendavate dokumentide loetelu ja vormid ning tervishoiuteenuste dokumenteerimise kord» kohaselt.

(2) Tervisekaarte hoitakse viisil, mis tagab isikuandmete terviklikkuse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse.
[RTL 2007, 13, 192 – jõust. 11.02.2007] – rakendatakse alates 1.02.2007

(21) Kinnipeetava vanglast vabastamisel väljastatakse talle soovi korral koopia või väljavõte tervisekaardist.
[RTL 2007, 13, 192 – jõust. 11.02.2007] – rakendatakse alates 1.02.2007

(3) Vangla direktor määrab tervisekaartide säilimise eest vastutava vanglateenistuja.
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

5. peatükk
VANGLA PÄEVAKAVA

§ 10. Päevakava

(1) Vangla direktor kinnitab vangla päevakava, milles nähakse ette kinnipeetavate äratus, loendus, hommikvõimlemine, tualett, söömine, tööle saatmine, töötamine, õppimine, kultuuri- ja spordiürituste jm ajad ning direktori vastuvõtuajad.
[RTL 2007, 13, 192 – jõust. 11.02.2007] – rakendatakse alates 1.02.2007

(11) Kinnipeetaval on õigus vangla päevakavas ettenähtud ajal osaleda usutalitusel. Vaimulikul on õigus kasutada usutalituse pidamiseks vajalikke vahendeid, sealhulgas armulauaveini.

(2) Kinnipeetavaile on ette nähtud 8-tunnine pidev uneaeg ja oma äranägemisel kasutatav vaba aeg. Julgeoleku tagamise eesmärgil võib katkestada kinnipeetava uneaega või vabalt kasutatavat aega.
[RTL 2007, 13, 192 – jõust. 11.02.2007] – rakendatakse alates 1.02.2007

(3) Loendus viiakse läbi vangla direktori määratud korras.
[RTL 2007, 13, 192 – jõust. 11.02.2007] – rakendatakse alates 1.02.2007

(4) Katlamaja, sauna, pesumaja või muu pideva töötsükliga objekti normaalse töörütmi tagamiseks võib vangla direktor kehtestada seal töötavatele kinnipeetavatele söömiseks eraldi korra. Kinnise vangla vastuvõtuosakonnas, eelvangistuses, kartseris või eraldatud lukustatud kambris olev kinnipeetav sööb kambris.

(5) Vanglateenistujal on õigus kinnipeetavatega suhelda vaid töösuhetest tulenevate tööülesannete täitmiseks.
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

6. peatükk
[Kehtetu − RTL 2008, 29, 425 − jõust. 15.04.2008]


7. peatükk

ISIKLIK TOIMIK

§ 27. Isikliku toimiku avamine, vormistamine ja hoidmine

(1) Isiklikus toimikus hoitakse kinnipeetava isikudokumente, kohtudokumente ja tema karistuse täideviimist kajastavaid dokumente.

(2) Isiklikku toimikut peetakse paberkandjal.

(3) Isikliku toimiku esimeses ja teises osas olevad dokumendid nummerdatakse ja loetletakse toimikus eraldi lehel, kuhu märgitakse ka toimiku lehtede arv. Ümbrikus hoitavate dokumentide loetelu on isikliku toimiku tagumise kaane siseküljel.

(4) Isikliku toimiku kaane esiküljele märgitakse kinnipeetava ees- ja perekonnanimi ja isikukood, toimiku alustamise ja lõpetamise aeg ning kinnipeetava kood.

(5) Isiklikku toimikut hoitakse seifis või metallkapis.

[RTL 2001, 135, 1949 – jõust. 24.12.2001]

§ 28. Isikliku toimiku dokumendid

(1) Isiklik toimik koosneb kahest osast.

(2) Isikliku toimiku esimeses osas on järgmised dokumendid:
1) jõustunud kohtuotsus;
2) teatis kohtuotsuse jõustumise kohta;
3) kinnipidamise akt;
4) vahi alla võtmise määruse koopia;
5) politsei dokument isikusamasuse tuvastamise kohta;
6) kinnipeetava ankeet;
7) daktüloskoopiline kaart, signaleetilised fotod ja koopia DNA proovi võtmise vormist;
[RTL 2007, 13, 192 – jõust. 11.02.2007] – rakendatakse alates 1.02.2007
8) kinnipeetava allkiri selle kohta, et talle on tutvustatud sisekorraeeskirju;
9) [Kehtetu – RTL 2001, 135, 1949 – jõust. 24.12.2001]
10) dokumendid vanglas oleku ajal saadud töövõime kaotamise kohta;
11) kinnipeetavaga toimunud õnnetusjuhtumi akt;
12) matmise või sugulastele laiba üleandmise akt.
13) väljasõidutunnistus, välja arvatud väljaspool vanglat õppimiseks ja töötamiseks antud väljasõidutunnistused;
[RTL 2007, 13, 192 – jõust. 11.02.2007] – rakendatakse alates 1.02.2007
14) ümberpaigutamise otsus;
[RTL 2007, 13, 192 – jõust. 11.02.2007] – rakendatakse alates 1.02.2007
15) vabastamisõiendi koopia;
[RTL 2007, 13, 192 – jõust. 11.02.2007] – rakendatakse alates 1.02.2007
16) kinnipidamisõiend, pärast kinnipeetava vabanemist.
[RTL 2007, 13, 192 – jõust. 11.02.2007] – rakendatakse alates 1.02.2007

(3) Isikliku toimiku teises osas on järgmised dokumendid:
1) kinnipeetava suhtes täiendavate julgeolekuabinõude kohaldamise dokumendid;
2) [Kehtetu − RTL 2007, 13, 192 – jõust. 11.02.2007] – rakendatakse alates 1.02.2007
3) individuaalne täitmiskava;
4) kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vabastamise menetluse dokumendid;
[RTL 2007, 13, 192 – jõust. 11.02.2007] – rakendatakse alates 1.02.2007
5) vanglakomisjoni dokumendid kinnipeetava kohta;
6) kinnipeetavale väljaspool vanglat õppimiseks antud luba;
7) [Kehtetu − RTL 2007, 13, 192 – jõust. 11.02.2007] – rakendatakse alates 1.02.2007
8) kinnipeetavat ja tema vanglaväliseid suhteid iseloomustavad muud andmed;
9) [Kehtetu − RTL 2007, 13, 192 – jõust. 11.02.2007] – rakendatakse alates 1.02.2007
10) muud kinnipeetavaga seotud dokumendid.

(31) Isikliku toimiku lõpus on ümbrik, milles hoitakse:
1) isikut tõendavat dokumenti;
2) naiskinnipeetavaga koos elava lapse sünnitunnistust;
3) muid dokumente, mida ei ole otstarbekas hoida isikliku toimiku esimeses ega teises osas.

(4) Vahistatu isiklikus toimikus on lõigetes 2 ja 3 nimetatud dokumendid, välja arvatud lõike 2 punktides 1 ja 2 ning lõike 3 punktides 3–8 nimetatud dokumendid.

§ 29. Isikliku toimikuga tutvumine

(1) Teenistusliku järelevalve korraldajal, kohtueelsel menetlejal ja kohtunikul on õigus tutvuda kinnipeetava isikliku toimikuga vastavalt vajadusele.

(2) Kinnipeetaval ja tema kaitsjal, vanglakomisjoni liikmel, vanglateenistujal, prokuröril ja kriminaalhooldajal on õigus tutvuda isikliku toimikuga põhjendatud taotluse ja vangla direktori või tema määratud isiku loa alusel.
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

(21) Vangla direktori määratud vanglateenistuja otsustab loa andmise taotluse esitamisest alates viie tööpäeva jooksul.
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

(3) Isikliku toimikuga tutvumise juures viibib isiklike toimikute säilimise eest vastutav vanglateenistuja.
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

(4) Isikliku toimikuga tutvumise kohta tehakse toimikus eraldi lehel ja kronoloogilises registris märge, mis peab sisaldama toimikuga tutvuda sooviva isiku ees- ja perekonnanime ning isikukoodi või sünnikuupäeva ja ametikohta, tutvumise kuupäeva ja kellaaega, toimiku nimetust, viidet taotlusele ja direktori loale ning vastutava vanglateenistuja nime ja allkirja.
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

§ 30. Isikliku toimikuga tehtavad toimingud kinnipeetava lahkumisel vanglast

(1) [Kehtetu − RTL 2007, 13, 192 – jõust. 11.02.2007] – rakendatakse alates 1.02.2007

 (2) Vabastatud või surnud kinnipeetava isiklik toimik paigutatakse vangla arhiivi, kus seda säilitatakse kaks aastat.

(3) Isiklik toimik antakse arhiivi kahes eksemplaris koostatud tähestikulise üleandmisloetelu alusel, millest üks eksemplar antakse arhiivi ja teine arvestusosakonda.

(4) Kinnipeetava isiklik toimik arhiveeritakse, hävitatakse või antakse avalikku arhiivi «Arhiiviseaduses» ja Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 1998. a määrusega nr 308 kinnitatud arhiivieeskirjas sätestatud korras.


[Peatükk 71 jõustub 1.07.2006]

71. peatükk
VANGLAS KINNIPIDAMISE ÕIEND

[RTL 2006, 36, 622 – jõust. 1.07.2006]

§ 301. Vanglas kinnipidamise õiendi väljastamine

(1) Vanglas kinnipidamise õiend (edaspidi kinnipidamisõiend) väljastatakse kinnipeetava kirjaliku taotluse alusel.

(2) Lõikes 1 nimetatud taotluse rahuldamine otsustatakse taotluse saamisest alates ühe kuu jooksul.

[RTL 2006, 36, 622 – jõust. 1.07.2006]

§ 302. Kinnipidamisõiendi väljastamise taotluse rekvisiidid

Kinnipidamisõiendi väljastamise taotlus peab sisaldama järgmiseid andmeid:
1) kinnipeetava ees- ja perekonnanimi;
2) sünniaeg või isikukood;
3) kinnitus selle kohta, et kinnipeetaval ei ole muud kehtivat isikut tõendavat dokumenti.

[RTL 2006, 36, 622 – jõust. 1.07.2006]

§ 303. Kinnipidamisõiendi väljastamise taotluse rahuldamata jätmine

(1) Vangla direktori määratud vanglateenistuja jätab taotluse rahuldamata, kui:
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]


1) kinnipeetaval on olemas kehtiv isikut tõendav dokument;
2) kui kinnipeetavale on juba väljastatud kinnipidamisõiend.

(2) Kinnipidamisõiendi väljastamise taotlust ei saa rahuldamata jätta, kui kinnipeetavale on juba väljastatud kinnipidamisõiend, kuid see on hävinud või kaduma läinud.

[RTL 2006, 36, 622 – jõust. 1.07.2006]

§ 304. Kinnipidamisõiendi vorm ja sellele kantavad andmed

Kinnipidamisõiendile (lisa 13) kantakse järgmised andmed:
1) õiendi väljaandnud vangla nimetus;
2) õiendi number;
3) kinnipeetava ees- ja perekonnanimi;
4) kinnipeetava sünniaeg või isikukood;
5) kinnipeetava foto;
6) kinnipeetava allkiri;
7) õiendi väljaandja allkiri ja vangla pitser;
8) õiendi väljaandmise kuupäev.

[RTL 2006, 36, 622 – jõust. 1.07.2006]

8. peatükk
LÜHIAJALISED KOKKUSAAMISED

§ 31. Lühiajalise kokkusaamise tingimused

(1) Lühiajaline kokkusaamine toimub vangla territooriumil kokkusaamisruumis või muus kokkusaamiseks ettenähtud kohas vanglateenistuja järelevalve all.
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

(2) Kokkusaamisruumis või muus kokkusaamiseks ettenähtud kohas võib kinnipeetava ja temaga kokkusaamisele tulnud isiku (edaspidi kokkusaaja) eraldada klaasist või traatvõrgust vaheseinaga.

(3) Kinnipeetavale võimaldatakse kokkusaamine korraga kuni kahe isikuga. Kui kokkusaaja on täiskasvanu, lubatakse tal kaasa võtta alaealisi lapsi vanglateenistusega eelnevalt kooskõlastatud arvul.
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

§ 32. Kokkusaamise taotlemine

(1) Kokkusaamine toimub kinnipeetava või kokkusaaja kirjaliku taotluse alusel ja vangla direktori määratud vanglateenistuja loal.
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

(2) Saabunud taotluste põhjal koostatakse kokkusaamiste graafik ja taotluse esitajatele teatatakse nende kokkusaamise aeg. Kokkusaamine märgitakse graafikusse ka siis, kui taotlus on esitatud telefoni teel.

§ 33. Kokkusaamise taotluses esitatavad andmed

(1) Kokkusaamise taotluses märgitakse:
1) taotleja ees- ja perekonnanimi;
2) selle isiku ees- ja perekonnanimi, kellega kokkusaamist taotletakse;
3) kui kokkusaamisele võetakse kaasa laps, siis märge selle kohta;
4) soovitav kokkusaamise aeg;
5) taotleja allkiri ja kuupäev.

(2) Peale lõikes 1 nimetatud andmete märgib kokkusaaja taotluses ka järgmised andmed:
1) oma sünniaeg ja -koht ning isikukood;
2) aadress;
3) isikut tõendava dokumendi number ja dokumendi väljaandmise kuupäev;
4) suhe kinnipeetavaga (perekonnaliige, sõber, tuttav, elukaaslane vm).

§ 34 [Kehtetu − RTL 2007, 13, 192 – jõust. 11.02.2007] – rakendatakse alates 1.02.2007

§ 35. Loa andmisest keeldumine

(1) Loa andmisest võib keelduda, kui kinnipeetaval on olnud samal kuul üks kokkusaamine või kokkusaamisruumis ei ole taotletud ajal vaba kohta või kui kokkusaaja maines on alust kahelda.
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

(2) Keeldumine tehakse kinnipeetavale ja kokkusaajale teatavaks taotluse esitamisest arvates viie tööpäeva jooksul.

§ 36. Kokkusaamisele lubamisest keeldumine

(1) Kokkusaamisele ei lubata isikut, kes on ilmsete alkoholi- või narkojoobe nähtudega.

(2) Kokkusaajal on õigus nõuda, et vangla arst teeks talle joobe tuvastamise meditsiinilise kontrolli, mille tulemus on kokkusaamisele lubamise alus.

§ 37. Kokkusaamise korraldus

(1) Enne lühiajalisele kokkusaamisele lubamist:
1) kontrollitakse kokkusaaja isikusamasust isikut tõendava dokumendi alusel;
2) tutvustatakse kokkusaajale kokkusaamise korda;
3) tehakse kokkusaajale ettepanek anda kokkusaamise ajaks hoiule asjad, mis ei ole kinnipeetavale lubatud.
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

(2) Enne ja pärast kokkusaamist otsitakse kinnipeetav ja kokkusaaja läbi.

(3) Läbiotsimisel kokkusaajalt leitud vanglas keelatud asjad võetakse hoiule ja tagastatakse talle pärast kokkusaamise lõppemist.

(4) Kui kokkusaaja keeldub asjade hoiule andmisest või läbiotsimisest, siis teda kokkusaamisele ei lubata.

(5) Kinnipeetaval ja kokkusaajal on keelatud teineteisele üle anda asju.

(6) Kokkusaamise katkestamise korral teatab rikkumise avastanud teenistuja juhtunust viivitamata kõrgeimale vanglas viibivale vanglateenistujale, kes otsustab kokkusaamise jätkamise või lõpetamise.

[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

§ 38. Kokkusaamise registreerimine

Kokkusaamise kohta registreeritakse järgmised andmed:
1) kokkusaaja isiku- ja elukoha andmed;
2) kokkusaamise kuupäev;
3) kokkusaaja seos kinnipeetavaga (perekonnaliige, tuttav, sõber vm).

§ 39. Vahistatu lühiajalised kokkusaamised

(1) Kokkusaamise taotluses tuleb peale paragrahvis 33 nimetatud andmete märkida ka kokkusaamise põhjus.

(2) Kokkusaamisi võimaldatakse vähemalt üks kord kuus ja kokkusaamise kestus on kuni kolm tundi.


9. peatükk

KINNIPEETAVA PIKAAJALISED KOKKUSAAMISED

§ 40. Sätete kohaldamine

Pikaajalisele kokkusaamisele kohaldatakse 8. peatüki sätteid, arvestades käesolevas peatükis sätestatud erisusi.

§ 41. Pikaajalise kokkusaamise korraldus
[RTL 2007, 73, 1258 − jõust. 1.10.2007]

(1) Pikaajaline kokkusaamine toimub vangla territooriumil pikaajalise kokkusaamise ruumides, kus kokkusaajal ning kinnipeetaval on võimalik ilma pideva järelevalveta suhelda, süüa, pesta ja magada.
[RTL 2007, 73, 1258 − jõust. 1.10.2007]

(11) Pikaajalisel kokkusaamisel toitlustatakse kokkusaajat ja kinnipeetavat vanglas pakutava toiduga.
[RTL 2007, 73, 1258 − jõust. 1.10.2007]

(2)—(3) [Kehtetud − RTL 2008, 45, 619 − jõust 8.06.2008] − rakendatakse alates 1.06.2008

§ 411. Pikaajalise kokkusaamise kulude määrad ja arvestamine

(1) Pikaajalise kokkusaamise kulud on kinnipeetavale ja kokkusaajale eraldatud ruumide kasutamise, toitlustamise ja hügieenivahendite kulud.

(2) Pikaajalise kokkusaamise ruumide kasutamise kulu määraks on Harku Vanglas 17,60 krooni, Tallinna Vanglas 17,60 krooni, Tartu Vanglas 14,10 krooni, Murru Vanglas 13,45 krooni ja Viru Vanglas 17,80 krooni m2 kohta ööpäevas.

(3) Pikaajalise kokkusaamise ajal toitlustamise ja hügieenivahendite kulud arvestatakse kulupõhiselt ja väljastatud hügieenivahendite arvu järgi.
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

(4) Pikaajalise kokkusaamise ruumide, toitlustamise ja hügieenivahendite kulude arvestamise väikseim ühik on üks ööpäev.

[RTL 2008, 45, 619 − jõust 8.06.2008] − rakendatakse alates 1.06.2008

§ 412. Pikaajalise kokkusaamise kulude hüvitamise kord

(1) Pikaajalise kokkusaamise ruumide tasu ning toitlustamise ja hügieenivahendite kulud arvestatakse enne pikaajalist kokkusaamist hinnakirja alusel, mis tehakse kättesaadavaks kokkusaajale ja kinnipeetavale.
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

(2) Kui pikaajalise kokkusaamise eest tasub kinnipeetav, esitab ta koos kokkusaamise taotlusega taotluse arvestada kulud tema vanglasiseselt isikuarvelt maha.
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

(3) Kui pikaajalise kokkusaamise eest tasub kokkusaaja, kannab isik kokkusaamiste kulu vanglateenistuse määratud arvelduskontole. Pikaajalise kokkusaamise kulud tasutakse kolm tööpäeva enne pikaajalist kokkusaamist vanglateenistuse arvelduskontole või pangakaardiga kohapeal.

[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

§ 42. Pikaajalise kokkusaamise taotlus

(1) Pikaajalise kokkusaamise taotluse esitab kinnipeetav.

(2) Taotlus peab olema esitatud vähemalt üks kuu enne taotletavat kokkusaamist.

§ 43. Taotluse rekvisiidid

Kinnipeetava faktiline abikaasa, kes tuleb kokkusaamisele esmakordselt, peab tõendama, et tal on kinnipeetavaga ühine laps või et ta on kinnipeetavaga enne selle karistuse kandmisele asumist elanud koos vähemalt kaks aastat.

[RTL 2008, 45, 619 − jõust 8.06.2008] − rakendatakse alates 1.06.2008

§ 44. Kokkusaamiste graafik

(1) Taotluste põhjal koostatakse kokkusaamiste igakuine graafik.

(2) Graafiku kinnitab vangla direktori määratud vanglateenistuja ja graafik tehakse kinnipeetavale teatavaks.

[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

§ 45. Pikaajaliste kokkusaamiste sagedus

Kinnipeetavale võimaldatakse vähemalt üks pikaajaline kokkusaamine üks kord poole aasta jooksul.
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

§ 451. Loa andmisest keeldumine

(1) Vangla direktori määratud vanglateenistuja võib loa andmisest keelduda, kui ta kahtleb kokkusaaja maines, kui kinnipeetaval on poole aasta jooksul üks kokkusaamine olnud või kui pikaajaline kokkusaamine võib olla ohtlik vangla julgeolekule või kinnipeetava või kokkusaaja tervisele.

[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

(2) Lõikes 1 nimetatud otsus tehakse kahe nädala jooksul taotluse esitamisest.
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

(3) Keeldumine tehakse kinnipeetavale ja kokkusaajale teatavaks otsuse tegemisest arvates kolme tööpäeva jooksul.

§ 46. Pikaajalisele kokkusaamisele kaasavõetavad asjad

(1) Kokkusaaja võib kokkusaamisele kaasa võtta mõistlikus koguses enda tarbeks vajalikke riideesemeid ja kosmeetikat, kammi, hambaharja ning tema poolt tarvitatavaid ravimeid, lisaks mõistlikus koguses fotosid.
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

(11) Kosmeetika peab mahtuma ühte ühe liitri suurusesse läbipaistvasse kilekotti ning ühe pakendi maht võib olla kuni 100 ml. Hügieenivahendite olemasolu kokkusaamise ajal tagab vanglateenistus. Naissoost kokkusaaja võib kokkusaamisele kaasa võtta ka hügieenisidemeid või tampoone.
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

(12) Ravimite kaasatoomise korral on vanglateenistusel õigus küsida näha nende tarvitamise vajadust tõendavat arsti antud dokumenti. Ravimid tuleb enne kokkusaamisruumi sisenemist anda teenistuja kätte hoiule. Teenistuja toob kokkusaajale ravimeid vastavalt vajadusele.
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

(2) Kui kokkusaamisele võetakse kaasa eelkooliealine laps, võib kaasa võtta lapse hooldamiseks vajalikke tarbeesemeid, mänguasju ja spetsiaalset toitu.

(3) Kinnipeetav võib kokkusaamisele kaasa võtta mõistlikus koguses enda tarbeks vajalikke riideesemeid ning tualett-tarbeid.

[RTL 2008, 45, 619 − jõust 8.06.2008] − rakendatakse alates 1.06.2008

(31) Kinnipeetaval või kokkusaajal on õigus võtta kokkusaamisruumi kaasa väikeses koguses mahla, kohvi, teed, kohvikoort, suhkruasendajat, limonaadi, vett, küpsiseid, �okolaadi ja kartulikrõpse, kui need on kokkusaamise eel tellitud ja ostetud vanglateenistuse vahendusel või vanglas asuvast kauplusest.

[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

(4) Kui kokkusaaja ei soovi pärast kokkusaamise lõppemist endaga kaasa võtta neid asju, mis ta kokkusaamisele kaasa võttis, siis need asjad hävitatakse ettenähtud korras.


10. peatükk

KIRJAVAHETUS JA TELEFONI KASUTAMINE

[RTL 2004, 8, 120 – jõust. 26.01.2004]

§ 461[Kehtetu – RT III 2009, 37, 279 – 25.06.2009]

§ 47. Kinnipeetava kirjavahetuse kulud

Kinnipeetava kirjad saadetakse kinnipeetava kulul. Õiguskantslerile, vanglatele, Presidendi Kantseleile, prokurörile, uurijale või kohtule adresseeritud kirjad saadetakse vangla kulul.

[RTL 2009, 45, 614 – jõust. 6.06.2009]

§ 48. Kirja saatmine ja registreerimine

 (1) Kinnipeetav annab oma kirja avatud ümbrikus üle kirjavahetuse eest vastutavale vanglateenistujale, kes kontrollib ümbriku sisu. Seejärel kleebib kinnipeetav vanglateenistuja juuresolekul ümbriku kinni ja kirjutab ümbriku tagaküljele oma nime ning kirja vanglateenistujale edastamise kuupäeva. Seejärel kinnitab kinnipeetav kirja üleandmist allkirjaga.
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

(2) Kirja saatmisel «Vangistusseaduse» § 29 lõikes 1 ja § 97 lõikes 1 nimetatud asutustele ja isikutele võib kinnipeetav kirja vanglateenistujale kinnises ümbrikus anda. Ümbriku tagaküljele kirjutab kinnipeetav oma nime ja kirja vanglateenistujale edastamise kuupäeva.
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

(3) Kinnipeetava kohta peetaval kirjavahetuse kaardil registreeritakse järgmised andmed:
1) adressaadi ees- ja perekonnanimi või asutuse nimi;
2) aadress;
3) kirja üleandmise kuupäev;
4) kinnipeetava kinnitus kirja üleandmise kohta.

(4) Vahistatu kirja saatmisel registreeritakse ainult kirja üleandmise kuupäev ja kinnitus kirja üleandmise kohta.

(5) Kirjavahetuse registreerimise kaarti peetakse kalendriaasta kaupa. Kaarti säilitatakse üks aasta. Kirjavahetuse registreerimise kaarti säilitatakse viisil, mis tagab isikuandmete kaitse.

(6) Kinnipeetav annab vaide (lisa 12) üle kirjavahetuse eest vastutavale vanglateenistujale, kes registreerib vaide esitanud kinnipeetava ees- ja perekonnanime ning vaide esitamise kuupäeva vaiete kaustas. Kinnipeetav kinnitab vaide üleandmist allkirjaga.

[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

§ 49. Kirja väljasaatmine

Väljaminev kiri postitatakse, vanglateenistujale kirja edastamisest alates, kolme tööpäeva jooksul.

[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

§ 491. Justiitsministeeriumile saadetava võõrkeelse vaide tõlkimine (õ) 27.07.2009 13:40

(1) Vanglateenistus saadab võõrkeelse vaide koos lisadega enne Justiitsministeeriumile edastamist tõlkijale, kellega on sõlmitud vastav leping.
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

(2) Tõlketeenuse kulud katab kinnipeetav. Tasu maksmine toimub tõlkija esitatud arve alusel. Enne võõrkeelse vaide vastuvõtmist võtab vanglateenistus kinnipeetavalt allkirja nõusoleku kohta, et pärast tõlkija arve esitamist arvestab vanglateenistus võõrkeelse vaide tõlkimisele kulunud summa kinnipeetava vanglasiseselt isikuarvelt maha. Tõlketeenuste hinnakiri ning raha arvutamise kord tehakse enne allkirja võtmist kinnipeetavale vanglateenistuse poolt teatavaks.
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

(3) Kui kinnipeetav keeldub nõusoleku andmisest, kuid tal on vanglasisesel isikuarvel olemas vahendid teenuse eest tasumiseks, edastab vanglateenistus kinnipeetava võõrkeelse vaide Justiitsministeeriumile. Justiitsministeerium annab oma vastuses kinnipeetavale võõrkeelsete dokumentide menetlusse mittevõtmise põhjendused ning selgitab Justiitsministeeriumile edastatavate võõrkeelsete dokumentide tõlkimise protsessi.
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

(4) Kui kinnipeetaval puuduvad vanglasisesel isikuarvel rahalised vahendid, edastab vanglateenistus kinnipeetava vaide tõlkijale ning tõlketeenuse eest tasub vanglateenistus.
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

(5) Kui kinnipeetav keeldub tõlketasu maksmast ning vanglateenistus on veendunud, et kinnipeetav valdab eesti keelt tasemel, mis võimaldab oma õiguste kaitsmist, jätab vanglateenistus vaide tõlkebüroole edastamata. Sellisel juhul edastab vanglateenistus kinnipeetava poolt kirjutatud võõrkeelse vaide otse Justiitsministeeriumile. Justiitsministeerium annab oma vastuses kinnipeetavale võõrkeelsete dokumentide menetlusse mittevõtmise põhjendused ning selgitab Justiitsministeeriumile edastatavate dokumentide tõlkimise protsessi.
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

(6) Tõlkija edastab originaaldokumendid koos eestikeelse tõlkega Justiitsministeeriumile.

(7) Tõlkimiseks kulunud aega arvestab Justiitsministeerium üldjuhul tähtaja ennistamise alusena.

(8) Justiitsministeerium arvestab vaide kohta otsuse tegemise tähtaega eestikeelse vaide saabumisele järgnevast päevast.

(9) Tõlkimise protseduuri täpsem korraldus sätestatakse vanglateenistuse ja tõlkija vahel sõlmitavas lepingus. Lepingus nähakse ette muu hulgas ka tõlkija konfidentsiaalsuskohustus ning tähtajad tõlkimiseks ja tõlke edastamiseks.

[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

§ 50. Kinnipeetavale saadetud kiri

(1) Kiri edastatakse kinnipeetavale allkirja vastu kirja vanglasse saabumisest alates seitsme tööpäeva jooksul.

[RTL 2009, 57, 825 – jõust. 20.07.2009]

(11) Vanglateenistus registreerib kinnipeetavale saabunud kirja § 48 lõikes 3 nimetatud viisil. Vahistatule kirja saabumisel registreeritakse ainult kirja saabumise kuupäev ja kinnitus kirja kättesaamise kohta.
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

(2) „Vangistusseaduse“ § 29 lõikes 4 ja §-s 107 sätestatud isikutelt ja ametiasutustelt  kinnipeetavale saabunud kiri antakse kinnipeetavale allkirja vastu viivitamata kätte suletud ümbrikus.

[RTL 2009, 57, 825 – jõust. 20.07.2009]

(3) Äravõetud esemete suhtes kohaldatakse käesoleva määruse § 70, § 72 ja § 73 sätteid.
[Esimene lause kehtetu – RT III 2009, 37, 279 – 25.06.2009]

§ 51. Telefoni kasutamine ja helistamise registreerimine

 (1) Kinnipeetav võib kasutada talle helistamiseks ettenähtud kohakindlat või teisaldatavat telefoni ning talle vanglateenistuse poolt väljastatud telefonikaarti. Telefoni kasutamise korral tagatakse kinnipeetavale telefoni teel edastatava sõnumi kaitse.
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

(2) Kinnipeetavale võimaldatakse telefoni kasutada vähemalt üks kord nädalas. Telefoninumbri valib kinnipeetav või selleks määratud teenistuja. Täpsem telefoni kasutamise aeg ja kestus nähakse ette vangla kodukorras.
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

(3) Määruse § 8 lõikes 4 nimetatud kinnipeetavad ja vahistatud ning kinnipeetavad, kellel ei ole õigust oma osakonna piires vabalt liikuda kodukorras ettenähtud telefoni kasutamise ajal saavad helistada taotluse alusel.

(4) Telefonikõnede kontrollimiseks nõuab vanglateenistus kas enne või pärast telefonikõne toimumist kinnipeetavalt järgmiste andmete kirjalikku esitamist:
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]


1) kinnipeetava ees- ja perekonnanimi;
2) isiku ees- ja perekonnanimi või asutuse nimi, kuhu kinnipeetav helistab;
3) telefoninumber, millele ta helistab;
4) helistamise kuupäev, kellaaeg ja kõne kestus. Kui andmed esitatakse enne helistamist, siis märgib kinnipeetav kuupäeva ja soovitava helistamise kellaaja.

(5) Vahistatu telefonikõne registreerimiseks esitab vahistatu vanglateenistusele lõike 4 punktides 1 ja 4 nimetatud andmed.
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

(6) Telefonikõnede registreerimise andmeid säilitatakse kalendriaasta kaupa. Andmeid säilitatakse üks aasta ning viisil, mis tagab isikuandmete kaitse.

[RTL 2009, 1, 4 − jõust. 10.01.2009] - rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1.01.2009

§ 52. Vahistatu kirjavahetus ja vangla telefoni kasutamine

(1) Süüdistuskokkuvõtte, kohtumääruse või kohtuotsuse koopia antakse vahistatule allkirja vastu viivitamata üle.

(2) Telefoni kasutamise korraldus peab välistama eri kambritesse paigutatud vahistatute omavahelise sidepidamise ja kokkusaamise.

(3) [Kehtetu − RTL 2007, 13, 192 – jõust. 11.02.2007] – rakendatakse alates 1.02.2007

(4) Prokuratuuri või kohtu määrus piirata kirjavahetuse pidamist või telefoni kasutamist paigutatakse vahistatu isiklikku toimikusse.
[RTL 2007, 13, 192 – jõust. 11.02.2007] – rakendatakse alates 1.02.2007

(5) Prokuratuuri või kohtu määrusest piirata vahistatu kirjavahetuse pidamist või telefoni kasutamist teatatakse asjaomastele vanglateenistujatele.
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

11. peatükk
VANGLASISESEKS KASUTAMISEKS JÄETUD RAHA KASUTAMINE

§ 53. Summa suurus ja arveldamine

(1) Kinnises vanglas arveldatakse isikuarvel olevate summadega sularahata. Sularaha võib kinnipeetavale anda vaid järgmistel juhtudel:
1) järelevalveta väljaspool vanglat töötamise ajaks;
2) väljaspool vanglat õppimise ajaks;
3) lühiajalise väljasõidu ajaks;
4) lühiajalise väljaviimise ajaks;
5) vabanemisel vabanemistoetusena.

(2) Avavanglas või kinnise vangla avavanglaosakonnas võib maksta kinnipeetavale vanglas kasutamiseks jäetud summa välja sularahas.

(3) Kinnipeetava isikuarvel raha liikumise, sularahata arvelduste ja makstava töötasu arvestust peetakse arvelduste kaardil (lisad 2 ja 3). Elektroonilise arvestuse korral ei pea kaardi vormi järgima.

[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

§ 54. Raha kasutamise taotlus

Vanglas raha kasutamiseks esitab kinnipeetav finants- ja majandusosakonna juhatajale taotluse, kuhu märgib järgmised andmed:
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]


1) isikuarvelt mahaarvatava summa suurus märgitakse nii numbrite kui ka sõnadega, välja arvatud juhul, kui taotluses taotletakse kestvat mahaarvamist ja summa suurust on võimalik arvutada muudel alustel;
2) kas soovib raha välja võtta sularahas või ülekannet muule arveldusarvele või raha mahakandmist vangla kasuks või sisseostude tegemiseks;
3) kui soovib ülekannet, siis arveldusarve number ja panga nimetus ning arveldusarve kasutaja nimi;
4) asjade ostmise korral nende nimetus ja kogus;
5) avaldaja nimi ja allkiri ning kuupäev.

[RTL 2004, 8, 120 – jõust. 26.01.2004]

§ 55. Isikuarvega tutvumine

(1) Kinnipeetaval on õigus vähemalt üks kord kuus saada teada oma isikuarve jääk.

(2) Kinnipeetav kinnitab arvega tutvumist allkirjaga.

§ 56. Vahistatu isikuarve

Vahistatu võib isikuarvet kasutada kogu seal oleva summa ulatuses.


12. peatükk

KINNIPEETAVALE VANGLAS LUBATUD ASJAD

§ 57. Kinnipeetavale lubatud asjad

(1) Kinnipeetaval on õigus hoida enda juures või kinnipeetavate isiklike asjade laos (edaspidi ladu ) vanglasse saabumisel kaasa võetud asju ja vanglateenistuse vahendusel soetatud isiklikke asju.
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

(11) Direktori asetäitja, kellele allub avavangla osakond, võib lubada kinnipeetava taotluse alusel soetada asju vanglateenistuse vahenduseta, kui vanglateenistuse vahendusel asjade soetamine ei ole otstarbekas.
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

(2) Kinnipeetava kohta käivaid sätteid kohaldatakse ka vahistatule, kui «Vangistusseaduse» või käesoleva korraga ei sätestata teisiti.

(3) Kinnipeetava enda juures olevate ja laos olevate asjade kaal kokku ei või ületada 30 kilogrammi.
[RTL 2007, 13, 192 – jõust. 15.02.2007]

(4) Vahistatu võib pakiga saada üks kord kahe kuu jooksul kuni kümme kilo asju.
[RTL 2007, 13, 192 – jõust. 15.02.2007]

§-d 5859 [Kehtetud − RTL 2007, 13, 192 – jõust. 11.02.2007] – rakendatakse alates 1.02.2007

591. Elektriseadmete kasutamise kulude määrad

(1) Kinnipeetav on kohustatud hüvitama isiklike elektriseadmete kasutamise kulud vastavalt järgmistele normidele:
1) 10–30 W seadme eest kuus 10 krooni;
2) 31–100 W seadme eest kuus 35 krooni;
3) üle 100 W seadme eest kuus 45 krooni.

(2) Mitme seadme kasutamisel maksab kinnipeetav iga seadme kasutamise eest.

[RTL 2008, 45, 619 − jõust 8.06.2008] − rakendatakse alates 1.06.2008

§ 592. Elektriseadmete kasutamise kulude arvestamise kord

Kui kinnipeetav viibib ajutiselt vanglast eemal, annab ta oma elektriseadme vanglateenistuse lattu hoiule. Vanglateenistus vähendab kinnipeetava poolt makstavat tasu proportsionaalsest ajaga, millal isik ei kasutanud elektriseadet, kui kinnipeetav taotleb summa vähendamist ja tasub 10 krooni arvestusega seotud lisakulud.

[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]


§ 593. Elektriseadmete kasutamise kulude hüvitamise kord

(1) Koos elektriseadmete kasutamise loa taotlusega teeb kinnipeetav vanglale taotluse, et elektriseadmete kasutamise kulud arvataks tema isikuarvelt maha.

(2) Kinnipeetava poolt isiklike elektriseadmete kasutamisest tekkinud kulu arvab vangla finantsteenistus kinnipeetava isikuarvelt vangla kasuks maha arvestuskuule eelneva kuu 15. kuupäevaks.

[RTL 2008, 45, 619 − jõust 8.06.2008] − rakendatakse alates 1.06.2008

§ 60. Kartseris lubatud asjad

(1) Kartseris võivad kinnipeetaval olla kaasas pühakiri, tema õiguste kaitseks vajalikud õigusaktid (eelkõige «Eesti Vabariigi põhiseadus», «Vangistusseadus», «Vangla sisekorraeeskiri» ja «Vangla kodukord»), abielusõrmus, ususümbolid, mõistlikus koguses õppe- või usukirjandust, kirjapaberit, kirjutusvahendeid, kirjamarke, ümbrikke, tema kohta tehtud kohtuotsuseid ja -määrusi, süüdistuskokkuvõtteid, tema kirjadele saabunud vastuseid, üks telefonikaart, seep, kamm, hambapasta, hambahari, käterätt, tualettpaber ning naiskinnipeetaval hügieenisidemed.
[RTL 2008, 45, 619 − jõust 8.06.2008] − rakendatakse alates 1.06.2008

(2) Erandkorras võib vangla direktori määratud vanglateenistuja lubada kartseris kanda isiklikke riideid.
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

§ 61. Vanglas lubatud asjade hoidmine

(1) Vanglasse vastuvõtmisel paigutatakse kinnipeetavaga kaasas olevad paragrahvis 63 nimetamata asjad lattu hoiule või antakse kinnipeetava soovil tema juurde kambrisse või tuppa, arvestades paragrahvi 57 lõikes 3 ja paragrahvi 61 lõikes 11 toodud piirangut.
[RTL 2007, 73, 1258 − jõust. 1.10.2007]

(11) Vanglateenistuses või vanglateenistuse osakonnas, kus kinnipeetav peab kandma vanglateenistuse riietust, annab kinnipeetav isiklikud riided, mille kandmiseks tal luba puudub, vanglateenistuse lattu hoiule.
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

(2) Kinnipeetava juurde kambrisse või tuppa ning lattu hoiule antavatest asjadest koostatakse ühtne nimekiri, millest peab nähtuma, kas asi on kinnipeetava käes või laos. Nimekiri koostatakse kahes eksemplaris, millest üks antakse kinnipeetavale, teine lao eest vastutavale teenistujale. Kinnipeetava üleviimisel teise vanglasse lisatakse vanglateenistuse käes olev nimekiri kinnipeetava isiklikku toimikusse.
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

(3) Lattu hoiule antud asjad pakitakse viisil, mis tagab nende säilimise.

(4) Asjad antakse lattu hoiule ja väljastatakse kinnipeetavale laos oleva nimekirja alusel. Asjade hoiuleandmist ja laost väljastamist kinnitavad lao eest vastutav teenistuja ja kinnipeetav allkirjadega nimekirja mõlemal eksemplaril.
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

§ 62. Asjade hävitamine

(1) Hügieeninõuete täitmise tagamiseks võib direktori asetäitja, kellele allub vangistusosakond, arsti ettepanekul tehtud otsuse alusel hävitada kinnipeetavale kuuluvaid asju, kui ta on sellest kinnipeetavale allkirja vastu teatanud.
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

(2) Kui kinnipeetava asjade kaal ületab 30 kilogrammi, tehakse kinnipeetavale ettepanek saata piirkaalu ületav kogus asju lähedastele või muudele isikutele väljaspool vanglat. Kui kinnipeetav sellest keeldub, hävitatakse piirkogust ületavad asjad, arvestades võimaluse korral kinnipeetava soovi.
[RTL 2007, 13, 192 – jõust. 15.02.2007]

§ 63. Vanglas lubamatute asjadega toimimine

(1) Vanglasse vastuvõetavalt kinnipeetavalt võetakse ära temaga kaasas olevad isiklikud asjad, mida tal ei tohi vanglas olla. Asjadega toimitakse järgmiselt:
[RTL 2008, 45, 619 − jõust 8.06.2008] − rakendatakse alates 1.06.2008

1) raha kantakse vanglasisesele isikuarvele;
2) väärisesemed ja välisvaluuta pannakse pitseeritud ümbrikusse ja asetatakse selleks ette nähtud seifi;
3) dokumendid pannakse ümbrikusse ja paigutatakse isiklikku toimikusse;
4) muud asjad pannakse lattu hoiule või kui see on ebaotstarbekas, siis hävitatakse ettenähtud korras.

(2) Kinnipeetavalt äravõetud asjade ja dokumentide kohta koostatakse akt kahes eksemplaris, millest üks antakse kinnipeetavale allkirja vastu.

(3) Kui kinnipeetavalt äravõetud asjade hulgas ei ole dokumente, antakse akti teine koopia vangla finantsteenistusele. Kui kinnipeetavalt äravõetud asjade hulgas on dokumente, paigutatakse akti teine koopia kinnipeetava isiklikku toimikusse.

(4) Hoiule võetud keelatud asjad antakse kinnipeetavale tagasi, kui ta vanglast vabastatakse.

(5) Äravõetud toiduained hävitatakse.

§ 64. Isiklike asjadega toimimine kinnipeetava vanglast lahkumise korral

(1) Kui kinnipeetav vanglast vabastatakse, tagastatakse talle hoiul olevad asjad.
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

(2) Kinnipeetava teise vanglasse saatmise korral saadetakse sinna ka tema asjad.

(3) Kinnipeetava surma korral edastatakse asjad kinnipeetava omastele.

(4) Kui kinnipeetav jätab pärast vanglast lahkumist oma asju vanglasse ega tule neile ka hiljem järele, siis asjad hävitatakse kinnipeetava vanglast lahkumisest alates ühe kuu pärast. Vanglateenistus peab enne asjade hävitamist kontrollima asjade omaniku võimalikku taas vanglas või arestimajas viibimist. Juhul kui isik viibib arestimajas või vanglas, kuuluvad asjad temale tagastamisele.
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]
21.02.2020 13:20
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas „arestimajas“ Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel.

(5) Kui kinnipeetav lahkub vanglast ajutiselt, jäetakse asjad vanglateenistuse hoiule. Kinnipeetava soovil võib asjad talle kaasa anda, kui see on võimalik.
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

(6) Kinnipeetavale antakse asjad üle allkirja vastu.

13. peatükk
KEELATUD JA LEITUD ESEMED
[RTL 2007, 13, 192 – jõust. 11.02.2007] – rakendatakse alates 1.02.2007

§ 64.1 Keelatud esemete ja ainete loetelu

Kinnipeetavale on vanglas keelatud:
1) esemed, millega saab tekitada või on võimalik tekitada vigastusi, nagu relvad ja laskemoon, erivahendid, sõjariistad, torke- lõike- ja raierelvad, nõelad, vardad, nöörid, niidid, võtmed, köied ja traadid;
2) lõhkeained, sealhulgas ained, mille kokku segamise tulemusena saadakse lõhkeaineid, radioaktiivsed, oksüdeerivad, söövitavad, kergelt süttivad või muud mürgised ained või gaasid;
3) süütamisvahendid, välja arvatud tuletikud;
4) narkootilised, psühhotroopsed ja muud uimastava või tugeva toimega ained;
5) retseptiravimid, välja arvatud arsti ettekirjutusel;
6) optilised riistad, välja arvatud prillid arsti loal;
7) alkohol ja alkoholi sisaldavad ained;
8) tööriistad ja ehitusmaterjalid;
9) spordivahendid, välja arvatud avavangla kinnipeetaval;
10) mobiiltelefonid ja muud elektroonilised või tehnilised sidepidamisvahendid, sealhulgas raadiosaatjad, pihu- ja personaalarvutid, mille kaudu on võimalik infot edastada ja vastu võtta;
11) fotoaparaadid, videokaamerad;
12) küünlad;
13) kalad, loomad ja linnud;
14) taimed;
15) vägivalda, vihkamist, rassismi jne propageerivad trükised ning pornograafilised teosed;
16) sularaha, väärtpaberid, pangakaardid, välja arvatud avavanglas või kinnise vangla avavangla osakonnas;
17) hasartmänguvahendid;
18) väärisesemed, välja arvatud abielusõrmus või religioosne sümboolika;
19) suhkur, pärm, karamellikompvekid, kartulid ja toorained, millest on võimalik lõpp-produktina saada alkoholisisaldavat vedelikku;
20) tekstiiltooted ruumi sisustamiseks, sealhulgas vaibad, kardinad.

[RTL 2007, 13, 192 – jõust. 11.02.2007] – rakendatakse alates 1.02.2007

§ 65. Keelatud esemetega toimimine

(1) Vangla, mille territooriumilt on ese leitud, korraldab eseme hoidmise, võõrandamise, tagastamise ja hävitamise ning kannab hoidmise, tagastamise ja hävitamisega seotud kulud.

(2) Kriminaalasjas ja väärteoasjas erikonfiskeeritud vara ning muudel kui käesolevas korras ette nähtud riigi omandisse üleläinud vara hävitamise ja võõrandamise menetlust reguleeritakse vastavates seadustes või nende alusel kehtestatud muudes õigusaktides.
[RTL 2007, 13, 192 – jõust. 11.02.2007] – rakendatakse alates 1.02.2007

§ 66. Leitud esemega toimimine

(1) Leitud esemest, mille omanikku ei suudeta tuvastada ja mille väärtus on üle saja krooni, teatatakse politseile ja ese antakse politseile üle tema nõudmisel. Kui eseme omanikku ei selgu, antakse ese üle kohaliku omavalitsuse tervishoiu- või hoolekandeasutusele, hävitatakse või pööratakse riigi tuludesse seaduses sätestatud tähtaja jooksul.
[RTL 2007, 13, 192 – jõust. 11.02.2007] – rakendatakse alates 1.02.2007

(2) Leitud ese kas võõrandatakse, hävitatakse, kantakse riigieelarve tuludesse või tagastatakse kinnipeetavale, kui:
1) eseme omanikku ei ole eseme leidmise päevast alates kahe nädala jooksul kindlaks tehtud ja eseme väärtus on alla saja krooni;
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]


2) ese on sattunud kinnipeetava või vahistatu kätte omaniku tahtel või
3) kui tuvastatakse, et leitud eseme omanik on kinnipeetav või vahistatu ise.
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

§ 67. Leitud eseme võõrandamine

Paragrahvi 66 lõikes 2 nimetatud juhul leitud ese võõrandatakse riigivara võõrandamist reguleerivates õigusaktides sätestatud korras. Kui võõrandamiskulu on maha arvatud, kantakse võõrandamisest saadud raha riigieelarve tuludesse võõrandamisest alates kolme pangapäeva jooksul.

§ 68. Leitud eseme hävitamine

(1) Eseme hävitab vangla direktori määratud komisjon.

(2) Ese hävitatakse viisil, mis ei ole ohtlik elule, tervisele ega keskkonnale ja mis välistab eseme taaskasutamise.

(3) Hävitamise kohta koostatakse akt, kuhu kantakse eset või ainet iseloomustavad andmed, hävitamise aeg, koht ja viis, hävitamist läbiviivate teenistujate nimed ja allkirjad ning hävitamise kuupäev.
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

(4) Akti kinnitab vangla direktori määratud vanglateenistuja.

[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

§ 69. Leitud raha ja dokumentidega toimimise erisused

(1) Kui leitakse sularaha, kantakse see riigieelarve tuludesse. Välisvaluuta konverteeritakse arvelevõtmise päeva Eesti Panga kursi alusel Eesti kroonidesse ja kantakse riigieelarve tuludesse.

(2) Kinnipeetava dokumendid paigutatakse isikliku toimiku juurde ja tagastatakse kinnipeetavale tema vabanemisel.

§ 70. Vahistatule saadetud pakist äravõetud esemega toimimine

(1) Kui äravõetud esemete väärtus on üle saja krooni, saadab vanglateenistus vahistatule pakis keelatud esemeid saatnud isikule asjakohase selgituse selle kohta, milliseid esemeid on pakis lubatud saata ning informatsiooni saadetud asjade kättesaamise võimaluste kohta. Kui isik ei ole kahe kuu möödumisel teabe saatmisest esemele järele tulnud, siis ese võõrandatakse, hävitatakse või kantakse riigieelarve tuludesse. Kui sama isik saadab paki teel teist korda keelatud esemeid, siis äravõetud esemeid ei tagastata, vaid võõrandatakse, hävitatakse või kantakse riigieelarve tuludesse olenemata äravõetud esemete maksumusest.
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

(2) Kui äravõetud esemete väärtus on sada krooni või alla selle, siis ese võõrandatakse, hävitatakse või kantakse riigieelarve tuludesse. Kui paki saatjat ei suudeta kindlaks teha, edastatakse ese politseile, võõrandatakse, hävitatakse, kantakse riigieelarve tuludesse või tagastatakse vahistatule vabanemisel vastavalt käesolevale korrale.

[RTL 2007, 13, 192 – jõust. 11.02.2007] – rakendatakse alates 1.02.2007

§ 71. Leitud eseme kohta akti koostamine

(1) Leitud eseme kohta koostab läbiotsimisrühma juht akti (lisa 4), kuhu märgitakse:
1) leitud eseme kirjeldus ja vajaduse korral ka selle eeldatav rahaline väärtus;
2) leidmise kuupäev ja kellaaeg;
3) selle kinnipeetava nimi, kelle juurest on ese või aine leitud, või eseme või aine leidmise koht;
4) ettepanek eseme tagastamise, võõrandamise või hävitamise kohta;
5) eseme või aine leidnud vanglateenistuja nimi ja allkiri ning leidmise kuupäev.
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

(2) Akti kinnitab vangla direktori määratud vanglateenistuja, kes otsustab ka politseile eseme edastamise või eseme võõrandamise, hävitamise, riigi tuludesse pööramise või kinnipeetavale tagastamise.

[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

§ 72. Pakist äravõetud eseme kohta akti koostamine

(1) Vahistatule saadetud pakist keelatud eseme leidmise kohta koostab akti paki sisu kontrolliv vanglateenistuja (lisa 5).
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

(2) Akti märgitakse:
1) leitud eseme kirjeldus;
2) leidmise kuupäev ja kellaaeg;
3) paki saaja nimi ja isikukood või selle puudumise korral sünnikuupäev;
4) paki saatja nimi ja aadress või kui need pole teada, siis paki edastanud postiasutuse andmed;
5) ettepanek eseme hävitamise või saatjale tagastamise kohta;
6) akti koostanud vanglateenistuja nimi ja allkiri ning eseme leidmise kuupäev.
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

(3) Akti kinnitab vangla direktori määratud vanglateenistuja, kes otsustab ka saatjale eseme tagastamise või politseile eseme edastamise, eseme võõrandamise, hävitamise, riigi tuludesse pööramise või vahistatule vabanemise korral tagastamise.

[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

§ 73. Dokumentide hoidmine

Eseme leidmise ja äravõtmise ning hävitamise aktid ja võõrandamise dokumendid koos riigieelarve tuludesse laekunud summa ülekandmise kohta tehtud maksekorralduse koopiaga säilitatakse kolm aastat.
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

14. peatükk
SISSEOSTUD

§ 74. Sisseostude tegemise ja ostu eest tasumise kord

(1) Kinnipeetav teeb sisseoste vanglateenistuse kontrolli all.
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

(2) Kinnipeetav tasub sisseostu eest oma isikuarvelt.

(3) Avavanglas või kinnise vangla avavanglaosakonnas võib kinnipeetav sisseostu eest tasuda sularahas.

(4) Sisseoste võimaldatakse teha vähemalt üks kord kuus.


15. peatükk

VAHISTATU PAKKIDE SAAMISE KORD

§ 741. Pakis lubatud esemed

Vahistatule võib pakis saata järgmisi esemeid:
1) riideesemed ja jalanõud;
2) küünelõikur ja kamm;
[RTL 2007, 73, 1258 − jõust. 1.10.2007]
3) kirjatarbed, sealhulgas paberid, kirjutusvahendid, ümbrikud, margid, postkaardid;
4) raamatud, perioodilised väljaanded, õigusaktid;
5) [Kehtetu − RTL 2007, 73, 1258 − jõust. 1.10.2007]
6) religioosne sümboolika;
7) fotod.

§ 75. Käsipaki vastuvõtmine ja vahistatule üleandmine

(1) Paki toonud isik esitab taotluse (lisa 6) koos pakiga vanglateenistujale. Paki toonud isiku juuresolekul kontrollib teenistuja paki sisu ja kaalu, annab taotluse ühele eksemplarile allkirja paki vastuvõtmise kohta ning tagastab taotluse paki toojale.
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

(2) Taotluse teisele eksemplarile annab vahistatu allkirja paki kättesaamise kohta.

§ 76. Postipaki edasisaatmine

Teise vanglasse üleviidud vahistatu nimele saabunud pakk saadetakse edasi vahistatu uude asukohta vanglateenistuse kulul. Vabastatud või surnud vahistatu nimele saabunud pakk tagastatakse saatjale.

[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

§ 77. Kartseris oleva vahistatu pakk

(1) Kartseris oleva vahistatu nimele toodud käsipakki vastu ei võeta. Tema nimele toodud postipakk võetakse vastu ja antakse talle kätte pärast distsiplinaarkaristuse ärakandmist.

(2) [Kehtetu – RTL 2003, 41, 593 – jõust. 1.04.2003]

16. peatükk
LÜHIAJALINE VÄLJASÕIT

§ 78. Lühiajalise väljasõidu üldtingimused

(1) Lühiajaliseks väljasõiduks (edaspidi väljasõit ) määratud aega võib kasutada osade kaupa.
(2) [Kehtetu − RTL 2007, 13, 192 – jõust. 11.02.2007] – rakendatakse alates 1.02.2007

§ 79. Väljasõiduplaan

(1) Kinnipeetava väljasõidutaotlus peab sisaldama väljasõiduplaani, mida arvestatakse taotluse rahuldamist otsustades.

(2) Väljasõiduplaani koostab kinnipeetav kontaktisiku abiga.

[RTL 2008, 45, 619 − jõust 8.06.2008] − rakendatakse alates 1.06.2008

(3) Väljasõiduplaani koostamise eesmärk on kirjeldada, kuidas kinnipeetav kavatseb väljasõidu ajal korraldada vanglast vabanemise puhuks töö-, õppimis-, eluaseme- ja muid asju.

(4) Kui väljasõit toimub erakorralise perekondliku sündmuse puhul, ei ole väljasõiduplaani koostamine kohustuslik.

§ 80. Väljasõidu alus ja taotluse lahendamise tähtaeg

(1) Väljasõit toimub kinnipeetava kirjaliku taotluse ja vangla direktori loa alusel.

(2) Väljasõidutaotluse rahuldamine otsustatakse taotluse saamisest alates ühe kuu jooksul.

(3) Erakorralise perekondliku sündmuse puhul toimuva väljasõidu taotluse rahuldamine otsustatakse taotluse saamisest alates kolme tööpäeva jooksul.

[RTL 2004, 8, 120 – jõust. 26.01.2004]

§ 801. Lühiajalise väljaviimise kulude määrad ja arvestamine

(1) Lühiajalise väljaviimise kulud koosnevad vanglateenistuse saatemeeskonna ja vanglateenistuse transpordi kasutamise kuludest ning muudest kulutustest.

(2) Lühiajalise väljaviimise kulude määraks vanglateenistuse saatemeeskonna kasutamisel on Harku Vanglas 85 krooni, Tallinna Vanglas 105 krooni, Tartu Vanglas 95 krooni, Murru Vanglas 115 krooni ja Viru Vanglas 109 krooni tunnis ühe saatemeeskonna liikme kohta. Väikseimaks kuluarvestuse ühikuks on kolmkümmend minutit.

(3) Lõikes 2 nimetatud kuludele lisanduvad lühiajalisel väljaviimisel kasutatava vanglateenistuse transpordi kulud ühe kilomeetri kohta. Transpordikuluna arvestatakse kulu konkreetse sõiduvahendi kütusele, remondile ja hooldusele, rehvidele, kindlustusele ja kaskokindlustusele, sõiduki rendi kulu ning muid vajalikke kulusid, nagu kulu autokeemiale, pesemisele ja muule. Vastavad arvutused teeb iga vangla finantsosakond.

(4) Lisaks lõigetes 2 ja 3 nimetatud kuludele lisanduvad kulutused, mis tulenevad konkreetse lühiajalise väljaviimise eripärast nagu praamipiletid, parkimistasud, tasulised sissesõidud või muud reaalsed kulutused.

[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

§ 802. Lühiajalise väljaviimise kulude hüvitamise kord

(1) Koos lühiajalise väljaviimise taotlusega teeb kinnipeetav taotluse, et lühiajalise väljaviimise kulud arvataks tema isikuarvelt maha. Lühiajalise väljaviimise kulud arvestatakse enne lühiajalist väljaviimist hinnakirja alusel, mis tehakse kättesaadavaks kinnipeetavale.

(2) Juhul kui kinnipeetaval ei ole lühiajalise väljaviimise taotluse esitamise või taotluse rahuldamise hetkel vanglasisesel isikuarvel raha, võib vangla direktor anda erandkorras loa, et kinnipeetav tasub lühiajalise väljaviimise kulud pärast lühiajalise väljaviimise toimumist. Pärast lühiajalist väljaviimist kulutuste tasumise kohustuse kohta annab kinnipeetav allkirja.

[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

§ 81. Taotluse rekvisiidid ja lisad

(1) Väljasõidutaotluses märgitakse:
1) taotleja nimi;
2) väljasõidu põhjus;
3) väljasõidule soovitav aeg ja väljasõidu kestus;
4) sihtkoha täpne aadress;
5) isikute nimed, kelle juurde tahetakse minna;
6) kinnipeetava kinnitus selle kohta, et talle on tutvustatud väljasõidu tingimusi ning et teda on hoiatatud tagasipöördumistähtaja rikkumise ja muu õigusrikkumise toimepanemise tagajärgede eest.

(2) Kui väljasõitu taotletakse erakorralise perekondliku sündmuse puhul, esitab kinnipeetav seda sündmust kinnitava dokumendi.

§ 82. Taotluse rahuldamise otsustamine

(1) Taotluse rahuldamist otsustades arvestab vangla direktor järgmisi asjaolusid:
1) kinnipeetava toimepandud kuriteo laad;
2) kinnipeetava isiksuseomadused või kriminogeensed riskid;
[RTL 2008, 45, 619 − jõust 8.06.2008] − rakendatakse alates 1.06.2008
3) kinnipeetava käitumine vanglas;
4) väljasõiduplaani täitmine eelmiste väljasõitude ajal;
5) individuaalse täitmiskava järgimine;
[RTL 2008, 45, 619 − jõust 8.06.2008] − rakendatakse alates 1.06.2008
6) väljasõidu eesmärk;
7) väljasõidu eeldatav mõju kinnipeetavale.

(2) Väljasõidule lubamise või väljasõidutaotluse rahuldamata jätmise otsus vormistatakse käskkirjana ja otsus peab olema põhjendatud.

(3) Otsus tehakse kinnipeetavale allkirja vastu teatavaks otsuse tegemisest alates kolme tööpäeva jooksul.

§ 83. Loa andmisest keeldumine

Vangla direktor võib keelduda väljasõiduloa andmisest, kui:
1) kinnipeetav on taotluses või sellele lisatud dokumentides teadlikult esitanud valeandmeid;
2) lähedalasuvatesse piirkondadesse samal ajal väljasõiduks on esitanud taotluse rohkem kui üks kinnipeetav ja on alust arvata, et kinnipeetavad hakkavad väljasõidu ajal omavahel suhtlema;
3) kinnipeetava väljasõiduplaanis ei ole piisavalt kajastatud see, milliseid toiminguid ja mis eesmärgil peab kinnipeetav väljasõidu ajal tegema;
31) kinnipeetavale kohaldatud distsiplinaarkaristus kehtib;
4) vangla direktoril on muul põhjusel alust arvata, et väljasõit on vastuolus vangistuse täideviimise eesmärkidega.

[RTL 2003, 41, 593 – jõust. 1.04.2003]

§ 84. Väljasõidutunnistus

(1) Käskkirja alusel antakse kinnipeetavale väljasõidu ajaks väljasõidutunnistus, mis on väljasõidu ajal kinnipeetava isikut tõendav dokument (lisa 7).

(2) Väljasõidutunnistusele märgitakse järgmised andmed:
1) tunnistuse väljaandnud vangla nimetus;
2) väljasõidutunnistuse number;
3) tunnistuse väljaandmise kuupäev;
4) kinnipeetava ees- ja perekonnanimi ning sugu;
5) kinnipeetava foto;
6) kinnipeetava isikukood või selle puudumise korral sünniaeg ja sünnikoht;
7) väljasõidu aja alg- ja lõppaeg (aasta, kuu, päev ja kellaaeg);
8) kinnipeetava peatumiskoha aadress ja «Vangistusseaduse» § 32 lõike 41 alusel kohaldatavad lisatingimused;
[RTL 2008, 45, 619 − jõust 8.06.2008] − rakendatakse alates 1.06.2008
9) kinnipeetava väljasõidu asukoha järgse politseiasutuse aadress;
10) vangla korrapidaja telefoninumber;
11) aeg, mil kinnipeetav pöördus tagasi vanglasse (aasta, kuu, päev ja kellaaeg).

(3) Väljasõidutunnistus kinnitatakse vangla direktori või tema määratud isiku ja kinnipeetava allkirjaga ning vangla pitseriga.

§ 85. Toimingud enne kinnipeetava väljasõidule minemist ja sihtkohta saabumisel

(1) Sihtkoha politseiasutusele tehakse kinnipeetava saabumise päev teatavaks vähemalt üks ööpäev enne kinnipeetava väljasõidu algust.

(2) Sihtkohta saabumise ja sealt lahkumise päeval on kinnipeetav kohustatud end registreerima kohalikus politseiasutuses, mille aadress on väljasõidutunnistusel.

(3) Registreerimise kohta tehakse väljasõidutunnistusele märge, mis kinnitatakse politseiasutuse pitseriga.

§ 86. Tagasisaabumine ja selle edasilükkumine

(1) Väljasõidule lubatud kinnipeetav on kohustatud saabuma viimasel väljasõidupäeval tagasi vanglasse väljasõidutunnistusel märgitud kellaajaks ja kainena.

(2) Kui kinnipeetava vanglasse naasmine on haiguse või muu temast mitteoleneva mõjuva asjaolu tõttu takistatud, peab ta sellest viivitamata teatama vangla korrapidajale ning saabudes esitama vanglasse hilinemise asjaolusid tõendavad dokumendid.

(3) Kui kinnipeetav on väljasõidu ajal paigutatud haiglasse, viiakse ta võimalikult kiiresti üle vanglahaiglasse.

[RTL 2001, 135, 1949 – jõust. 24.12.2001]

§ 87. Kinnipeetava toimetamine vanglasse enne väljasõidutähtaja möödumist

Kui kinnipeetav on väljasõidu ajal toime pannud õigusrikkumise või kui ta on kinni peetud kuriteo toimepanemises kahtlustatavana, katkeb väljasõit viivitamata ja kinnipeetav toimetatakse vanglasse tagasi.

§ 88. Dokumentide tagastamine

(1) Väljasõidult naasnud kinnipeetavalt võetakse väljasõidutunnistus, kuhu märgitakse vanglasse saabumise kuupäev ja kellaaeg.

(2) Kinnipeetava väljasõiduga seotud dokumendid paigutatakse koos direktori käskkirjaga isiklikku toimikusse.

§ 89. Väljasõiduplaani arutamine

(1) Kui kinnipeetav on väljasõidult naasnud, arutab kontaktisik temaga kahe päeva jooksul:
[RTL 2008, 45, 619 − jõust 8.06.2008] − rakendatakse alates 1.06.2008

1) väljasõiduplaanis ettenähtud ülesannete täitmist;
2) milliseid toiminguid kinnipeetav tegi ja millised on nende tulemused;
3) millised toimingud jäid tegemata ja mis põhjusel;
4) millised ülesanded tuleb kinnipeetaval väljasõiduplaani kohaselt täita järgmise väljasõidu ajal.

(2) Kontaktisik annab väljasõiduplaani täitmisele hinnangu ja esitab oma ettepanekud järgmise väljasõidu kavandamise kohta. Hinnang ja täidetud väljasõiduplaan lisatakse kinnipeetava isiklikku toimikusse.

[RTL 2008, 45, 619 − jõust 8.06.2008] − rakendatakse alates 1.06.2008


17. peatükk

KINNIPEETAVA ÕPPIMINE VÄLJASPOOL VANGLAT

§ 90. Väljaspool vanglat õppima lubamine

Kinnipeetavale võib anda loa sooritada väljaspool vanglat asuva õppeasutuse sisseastumiseksamid ja loa alustada või jätkata seal õpinguid (edaspidi õppimine väljaspool vanglat).

[RTL 2003, 41, 593 – jõust. 1.04.2003]

§ 91. Loa saamise taotlus ja selle rahuldamise tähtaeg

(1) Kinnipeetav saab asuda väljaspool vanglat õppima enda taotluse alusel ja vangla direktori loal.

(2) Taotlusse märgitakse:
1) kinnipeetava nimi;
2) õppeasutuse andmed;
3) kas, millega seoses ja millal on kinnipeetaval vaja viibida väljaspool vangla territooriumi (õppetöö või eksamid);
4) vanglast lahkumise ja sinna saabumise ajad;
5) kas ja mis ajaks taotleb kinnipeetav enda vabastamist töötamiskohustusest.

(3) Taotlusele lisatakse tõend sisseastumiseksamite toimumise täpse aja ja koha kohta või tõend enda arvamise kohta kooli õpilaste nimekirja ning õppeasutuse väljastatud ja õppeasutuse juhi allkirjaga kinnitatud tunniplaan.

§ 92. Taotluse lahendamisel arvesse võetavad asjaolud

(1) Taotluse lahendamisel võtab vangla direktor arvesse kinnipeetava:
1) isiksuseomadusi ja kriminogeenseid riske;
[RTL 2008, 45, 619 − jõust 8.06.2008] − rakendatakse alates 1.06.2008
2) käitumist karistuse kandmise ajal;
3) suhtumist töösse ja õpingutesse;
4) väljaspool vanglat toimuva õppe laadi ja kestust;
5) individuaalses täitmiskavas ettenähtud eesmärke.

(2) Vangla direktor võib peale lõikes 1 käsitletud asjaolude arvestada ka muid tegureid.

(3) Loa andmise või sellest keeldumise põhjendatud otsus tehakse kinnipeetavale allkirja vastu teatavaks otsuse tegemisest alates kolme tööpäeva jooksul.

05.02.2013 14:05
Veaparandus - Eemaldatud liigne sõna "ühe". Alus: Riigi Teataja seaduse § 10 lõige 4.
[RTL 2001, 135, 1949 - jõust. 24.12.2001]

§ 93. Loa vormistamine ja loa tähtaeg

(1) Luba vormistatakse direktori käskkirjana ja selles märgitakse:
1) kinnipeetava nimi;
2) loa kehtivusaeg;
3) väljaspool vanglat viibimise täpsed ajad, kui see on vajalik;
4) loa andmise täpne põhjus (eksamite sooritamine või õppetöö).

(2) Loa tähtaja pikendamisele kohaldatakse loa andmise kohta käivaid sätteid.

(3) Luba antakse eksamite ajaks või üheks õppeaastaks.

§ 94. Loa andmisest keeldumine ja loa tühistamine enne tähtaja lõppemist

(1) Direktor võib keelduda loa andmisest või ta võib loa enne selle tähtaja lõppemist tühistada, kui:
1) kinnipeetav on taotluses teadlikult esitanud valeandmeid;
2) kinnipeetav on toime pannud uue õigusrikkumise;
3) kinnipeetav ei jõua õpingutes edasi;
4) vangla direktoril on muul põhjusel alust arvata, et kinnipeetava õppimine väljaspool vanglat on vastuolus vangistuse täideviimise eesmärkidega.

(2) Loa tühistamine vormistatakse käskkirjana.

(3) Loa andmisest keeldumise või enne tähtaja lõppemist loa tühistamise põhjused selgitatakse kinnipeetavale allkirja vastu.

[RTL 2003, 41, 593 – jõust. 1.04.2003]

§ 95. Õpingute ajaks tööst vabastamine

Kinnipeetava soovil vabastatakse ta õppesessiooni ajaks tööst vanglas.

§ 96. Väljasõidutunnistus

(1) Koos väljaspool vanglat õppimiseks ettenähtud loaga antakse kinnipeetavale väljaspool vanglat liikumiseks paragrahvis 84 ettenähtud väljasõidutunnistus.

(2) Väljasõidutunnistusele teeb lisaks politseiasutusele märke ka õppeasutus. Politseis peab kinnipeetav ennast registreerima juhul, kui ta viibib väljaspool vanglat korraga üle ühe ööpäeva.


17.1 peatükk

KINNIPEETAVA TÖÖTAMINE VÄLJASPOOL VANGLAT

[RTL 2007, 13, 192 – jõust. 15.02.2007]

§ 961. Väljaspool vanglat tööle lubamine

Vangla direktor võib anda kinnipeetavale loa järelevalve all või järelevalveta töötamiseks väljaspool vanglat (edaspidi luba).

[RTL 2007, 13, 192 – jõust. 15.02.2007]

§ 962. Loa taotlemine

(1) Kinnipeetava väljaspool vanglat tööle lubamine otsustatakse kinnipeetava ja tööandja taotluse alusel.  Tööle lubamise otsustab vangla direktor.

(2) Kinnipeetava taotluses märgitakse:
1) kinnipeetava andmed (nimi, isikukood või sünniaasta);
2) töökoht, töö ülesanded;
3) tööandja andmed;
4) kinnipeetava oskused ja varasem kogemus antud töökohal töötamiseks;
5) kinnipeetava kinnitus, et ta on teadlik õigusrikkumisega kaasnevast vastutusest;

(3) Tööandja taotluses märgitakse:
1) kinnipeetava andmed (nimi, isikukood või sünniaasta);
2) tööandja andmed;
3) töökoht, töö ülesanded;
4) kas tööandja soovib kinnipeetavat tööle võtta tähtajalise või tähtajatu lepinguga;
5) tööaja algus ja lõpp;
6) kinnipeetava võimalikud liikumise marsruudid töö ajal väljaspool vanglat, mis on seotud tööülesannete täitmisega;
7) töö toimumine õhtusel ja ööajal või graafiku alusel, kui töid teostatakse väljaspool tavapärast tööaega;
8) tööandja kinnitus selle kohta, et tööandja on teadlik väljaspool vanglat töötavale kinnipeetavale  kohaldatavast regulatsioonist. 

[RTL 2007, 13, 192 – jõust. 15.02.2007]

§ 963. Taotluse lahendamisel arvesse võetavad asjaolud

(1) Taotluse läbivaatamisel võtab vangla direktor arvesse kinnipeetava:
1) isiksuseomadusi või kriminogeenseid riske;
[RTL 2008, 45, 619 − jõust 8.06.2008] − rakendatakse alates 1.06.2008

2) käitumist karistuse kandmise ajal;
3) suhtumist töösse ja õpingutesse;
4) väljaspool vanglat toimuva töö laadi ja kestust;
5) individuaalses täitmiskavas ettenähtud eesmärke;
6) kuriteo toimepanemise raskust ja asjaolusid.

(2) Vangla direktor võib peale lõikes 1 käsitletud asjaolude arvestada ka muid tegureid.

§ 964. Loa vormistamine ja loa tähtaeg

(1) Luba vormistatakse direktori käskkirjaga ja selles märgitakse:
1) kinnipeetava nimi;
2) loa kehtivusaeg;
3) väljaspool vanglat viibimise täpsed ajad;
4) tööandja andmed;
5) kinnipeetava väljaspool vanglat viibimise võimalikud asukohad;
6) muud tingimused.

(2) Luba antakse tähtajaliselt, või tähtajatult kuni kinnipeetava vabastamiseni. Loa tähtaja pikendamisele kohaldatakse loa andmise kohta käivaid sätteid.

(3) Loa andmise või sellest keeldumise põhjendatud otsus tehakse kinnipeetavale allkirja vastu teatavaks otsuse tegemisest kolme tööpäeva jooksul.

(4) Vangla direktor võib moodustada komisjoni, mis esitab direktorile ettepaneku kinnipeetava tööle lubamise või mittelubamise kohta.

[RTL 2007, 13, 192 – jõust. 15.02.2007]

§  965. Loa andmisest keeldumine

(1) Loa andmisest võib keelduda, kui:
1) kinnipeetav on taotluses teadlikult esitanud valeandmeid;
2) kinnipeetav omab kehtivat distsiplinaarkaristust;
3) kinnipeetav on põgenemiskalduvusega;
4) kinnipeetav on enda või teiste isikute suhtes vägivaldne;
5) vangla direktoril on muul põhjusel alust arvata, et töötamine väljaspool vanglat on vastuolus vangistuse täideviimise eesmärkidega;
6) kinnipeetav kannab eluaegset vanglakaristust.

(2) Loa andmisest keeldumine vormistatakse direktori käskkirjana ja seda tuleb põhjendada. Loa andmisest keeldumise käskkiri antakse kinnipeetavale allkirja vastu.

[RTL 2007, 13, 192 – jõust. 15.02.2007]

§ 966. Loa kehtetuks tunnistamine

(1) Direktor tunnistab loa kehtetuks, kui:
1) kinnipeetaval puudub tööandjaga töösuhe või see on katkenud;
2) kinnipeetav paigutatakse ümber teise vanglasse.

(2) Direktor võib tunnistada loa kehtetuks, kui:
1) kinnipeetava liikumine väljaspool vanglat võib ohustada tema enda, vangla  või teiste isikute julgeolekut;
2) kinnipeetav keeldub tööle minemast, töötamast;
3) kinnipeetav paneb toime uue õigusrikkumise;
4) kinnipeetava tervislik seisund ei võimalda tal töötada.

(3) Loa kehtetuks tunnistamine vormistatakse direktori käskkirjana ja seda tuleb põhjendada. Loa kehtetuks tunnistamise käskkiri antakse kinnipeetavale allkirja vastu.

[RTL 2007, 13, 192 – jõust. 15.02.2007]

§ 967. Loa kehtivuse peatumine

(1) Loa kehtivus peatub:
1) pikaajalise kokkusaamise ajal;
2) lühiajalise väljasõidu ajal;
3) lühiajalise väljaviimise ajal.

(2) Direktor võib loa kehtivuse peatada tähtajaliselt ning kinnipeetava ajutiselt töölt kõrvaldada:
1) kinnipeetava suhtes alustatud distsiplinaar-, kriminaal-, või väärteomenetluse ajaks;
2) tööandaja taotlusel;
3) ajutise töökohustustest vabastamise ajal.

(3) Loa kehtivuse peatamine vormistatakse direktori käskkirjana ja seda tuleb põhjendada. Loa kehtivuse peatamise käskkiri antakse kinnipeetavale allkirja vastu.

[RTL 2007, 13, 192 – jõust. 15.02.2007]

§ 968. Väljasõidutunnistus

(1) Koos väljaspool vanglat töötamiseks ettenähtud loaga antakse kinnipeetavale väljaspool vanglat liikumiseks §-s 84 ettenähtud väljasõidutunnistus.

(2) Väljasõidutunnistusele teeb lisaks politseiasutusele märke ka tööandja. Politseis peab kinnipeetav ennast registreerima juhul, kui ta viibib väljaspool vanglat korraga üle ühe ööpäeva.

[RTL 2007, 13, 192 – jõust. 15.02.2007]

18. peatükk
DISTSIPLINAARMENETLUSE PROTOKOLL

§ 97. Protokolli rekvisiidid

(1) Kui kinnipeetavat süüdistatakse distsipliinirikkumises, koostatakse distsiplinaarmenetluse protokoll.

(2) Protokolli märgitakse järgmised andmed:
1) distsipliinirikkuja ees- ja perekonnanimi ja isikukood või selle puudumise korral sünnikuupäev;
2) distsipliinirikkumise aeg ja koht;
3) distsipliinirikkumise asjaolude detailne kirjeldus;
4) viide õigusakti sättele, mida on rikutud;
5) viide kinnipeetavalt võetud seletusele, sealhulgas sellele, kas isik tunnistab oma süüd või mitte;
6) viide tunnistajatelt võetud seletustele, sealhulgas asjaolude kirjeldus, mis tõendavad distsiplinaarsüütegu;
7) viide muudele tõenditele ja nende asukohale;
8) loetelu asjaoludest, millest peab selguma, milliste faktide ning tõendite alusel luges menetluse läbiviija süü tõendatuks;
9) põhjendatud ettepanek distsiplinaarkaristuse kohta;
10) protokolli koostamise aeg;
11) protokollile lisatud materjalide loetelu;
12) protokolli koostanud vanglateenistuja nimi ja ametinimetus;
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]


13) kinnipeetava allkiri protokolliga tutvumise kohta;
14) distsiplinaarmenetluse protokolli tutvustanud vanglateenistuja nimi ja ametinimetus.
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

(3) Protokollile kirjutab alla selle koostanud vanglateenistuja.

[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

§ 98. Protokolli lisad

Protokollile lisatakse:
1) tunnistajate seletused;
2) distsipliinirikkumise avastanud teenistuja ettekanne;
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]


3) kinnipeetava seletus ja kirjalikud märkused protokolli kohta.
4)−5) [kehtetud − RTL 2009, 1, 4 − jõust. 10.01.2009] − rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1.01.2009

§ 99 [Kehtetu − RTL 2009, 1, 4 − jõust. 10.01.2009] − rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1.01.2009

19. peatükk
KARTSER JA LUKUSTATUD KAMBRI ERISUSED

§ 100. Karterisse paigutamine

(1) Kinnipeetava võtab kartserisse vastu järelevalveametnik vangla korrapidaja juhendamisel. Kartserisse paigutatud kinnipeetav registreeritakse ja otsitakse läbi ning talle antakse kartseri arvel olev riietus.

(2) Kinnipeetava juures kambris olnud isiklikud asjad antakse lattu ning tagastatakse kinnipeetavale pärast kartserist vabastamist.

(3) [Kehtetu – RTL 2003, 41, 593 – jõust. 1.04.2003]

(4) Distsiplinaarkaristuse aja lõppedes vabastatakse kinnipeetav kartserist vangla direktori poolt määratud vanglateenistuja juuresolekul.
[RTL 2009, 59, 868 – jõust. 24.07.2009]

(5) Käesoleva paragrahvi sätteid kohaldatakse ka vahistatule.

§ 101. Lukustatud kambri erisused

Kinnipeetavat, kes õpib üld- või kutsekoolis, lukustatud kambrist tundidesse ei viida, kuid tal võimaldatakse iseseisvalt õppida ja saada õppejõududelt konsultatsioone.


20. peatükk

[Kehtetu – RTL 2003, 41, 593 – jõust. 1.04.2003]


21. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 108. [käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 109. Kinnipeetavate isiklike asjade kaalu määruses sätestatud normi viimine

Kinnipeetavad, kelle juures ja laos olevate asjade kaal ületab 30 kilogrammi, peavad viima asjade kaalu määruses sätestatud normini ühe aasta jooksul alates 2007. aasta 1. veebruarist.
[RTL 2007, 13, 192 – jõust. 11.02.2007] – rakendatakse alates 1.02.2007

 

 

Lisa 1
justiitsministri 30. novembri 2000. a määrusele nr 72
[Kehtetu − RTL 2007, 13, 192 – jõust. 11.02.2007] – rakendatakse alates 1.02.2007

 

 

Lisa 11
justiitsministri 30. novembri 2000. a määrusele nr 72
[Kehtetu – [RTL 2009, 45, 614 – jõust. 6.06.2009]

 

 

Lisa 12
justiitsministri 30. novembri 2000. a määrusele nr 72
[RTL 2003, 41, 593 – jõust. 1.04.2003]

VAIDE VORM

«Haldusmenetluse seaduse» § 75 – vaie haldusaktile või toimingule tuleb esitada 30 päeva jooksul, kui seadus ei sätesta teisiti, arvates päevast, millal isik vaidlustatavast haldusaktist või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama.

1. HALDUSORGANI NIMETUS, KELLELE VAIE ESITATAKSE

 

2. VAIDE ESITAJA ISIKUANDMED JA ASUKOHT

EES- JA PEREKONNANIMI:

 

SÜNNIAEG VÕI ISIKUKOOD:

 

VANGLA:

3. VAIDLUSTATAVA HALDUSAKTI VÕI TOIMINGU SISU

 

4. VAIDE ESITAMISE PÕHJUSED

 

5. VAIDE ESITAJA TAOTLUS

 

6. VAIDE ESITAJA KINNITUS SELLE KOHTA, ET VAIELDAVAS ASJAS EI OLE JÕUSTUNUD KOHTUOTSUST EGA TOIMU KOHTUMENETLUST

 

7. VAIDELE LISATUD DOKUMENTIDE LOETELU

 

8. VAIDE ESITAJA ALLKIRI JA VAIDE ESITAMISE KUUPÄEV

 

 

 

 

Lisa 13
Justiitsministri 30. novembri 2000. a määrusele nr 72
[RTL 2006, 36, 622 – jõust. 1.07.2006]

……………………….

Vangla nimetus

KINNIPIDAMISÕIEND NR …

Välja antud ……………………………………………………………………….

                    (kinnipeetava ees- ja perekonnanimi)

Sünniaeg või isikukood ……………………………………………………………

Kinnipeetava foto

Kinnipeetava allkiri ……………………………………………………………..……

Õiendi väljaandja ees- ja perekonnanimi …………………………………………

Ametinimetus………………………………………………………………………..

Allkiri……………………………………………………………………………….

Õiendi väljaandmise kuupäev…………………………………………………….

Pitser

 

 

Lisa 2
justiitsministri 30. novembri 2000. a määrusele nr 72

 

Asutus ______________________

KINNIPEETAVA TÖÖTASU ARVESTUSE KAART

Perekonnanimi _______________________________________________________________

Eesnimi _____________________________________________________________________

Isanimi ______________________________________________________________________

Sünniaasta ___________________________________________________________________

Toimiku nr __________________________________________________________________

Kuu

Kalendripäevade arv

Arvestatud töötasu

Kinni peetud

Kanda v. nr 2 kaardile

 

vanglas oldud kokku

tööpäevi

tööst vabastatud haiguse või muu põhjuse tõttu

aja- või tükitöö

arvestatud kokku

tulumaks

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa 3
justiitsministri 30. novembri 2000. a määrusele nr 72

 

KINNIPEETAVA ISIKLIKUL ARVEL OLEVA RAHA LIIKUMISE JA SULARAHATA ARVELDUSTE KAART NR _________

Asutus _________________

Foto
P. K.

 

__________________________________________

 

(ees- ja perekonnanimi)

 

 

Sünniaasta ______________ toimiku nr __________

 

Pearaamatupidaja __________________

 

Kinnipidamised

Invaliidsus

täitelehtede kinnipidamise %

muud

määratud invaliidsus grupp

muudetud

 

 

 

 

___________________

(isiklik allkiri)

 

Kinnipeetava isikut ja allkirja tõendan:

Salgaülem _________________________________

(allkiri)

 

Kuu

Kande alus

Sissetulek

Kuulub kinnipidamisele

Sissetulekute ja kinnipidamiste saldo (rida 5-9)

Väljaminek

Arvelduste jääk

 

 

teenitud vanglas (vorm nr . . . rida 8)

Muud

kokku (rida 3+4)

tsiviilnõuete täitmiseks (50% reast 5)

vabanemistoetus (20% reast 5)

muud kinnipidamised

kokku (rida 6+7+8)

 

kulutused kaupluses

muud arveldused

kulutused kokku (rida 11+12)

sissetul.Kinnip. Ja väljamin. Saldo numbritega (rida 10-13)

jäägi summa sõnadega

jäägi kinnitus. Allkiri t�eki kättesaamise kohta.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa 4
justiitsministri 30. novembri 2000. a määrusele nr 72

 

 

KINNITAN

 

Vangla direktor

 

“___” _______________200___.a.

LÄBIOTSIMISE AKT LEITUD ESEMETE KOHTA

 

“___” _______________200___.a.

 

Meie, allakirjutanud

 

_____________________________

 

_____________________________

 

_____________________________

koostasime antud akti selles, et “___” __________200___.a teostatud läbiotsimisel leiti ja võeti ära __

_____________________________________________________________________________

järgmised keelatud esemed _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Allkirjad ______________________

 

_____________________________

 

_____________________________

 

_____________________________

 

Kinnipeetava allkiri ______________

 

_____________________________

 

 

Lisa 5
justiitsministri 30. novembri 2000. a määrusele nr 72

 

KEELATUD ESEMETE AVASTAMISE AKT

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(vangla)

 

 

(kuupäev)

kell . . . . . . . . .

 

Paki saaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , isikukood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

vahi alla võetud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . määruse alusel.

 

Paki saatis/tõi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , kelle aadress on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Pakis avastati järgmised vahistatule keelatud esemed:

Esemete nimetus

Eseme kirjeldus

Otsustati

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

 

Esemete avastamise juures viibisid:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Paki saaja/paki tooja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

(allkiri)

 

Paki avas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

(allkiri)

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa 6
justiitsministri 30. novembri 2000. a määrusele nr 72

 

TAOTLUS

 _________________________________________________________________________

(ees-, perekonna- ja isanimi)

kes elab ______________________________________________________________________

(elukoht)

Palun vastu võtta pakk vahistatu __________________________________________________

 

(ees-, perekonna- ja isanimi, sünniaasta)

_______________________________________________________________________ jaoks.

 

Pakis olevate esemete nimekiri

 

 

 

[RTL 2007, 13, 192 – jõust. 11.02.2007] – rakendatakse alates 1.02.2007

 

 

Lisa 7
justiitsministri 30. novembri 2000. a määrusele nr 72
[RTL 2008, 45, 619 − jõust 8.06.2008] − rakendatakse alates 1.06.2008

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(vangla nimetus,

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

aadress ja korrapidaja telefoni nr)

 

“. . . . . .” . . . . . . . . . . . . 200. . . . .a.

 

VÄLJASÕIDUTUNNISTUS nr . . . . . .

Välja antud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(kinnipeetava ees- ja perekonnanimi)

Isikukood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sugu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sünniaeg “. . . . . .” . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . .a.

Sünnikoht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Väljasõiduaja algus “. . . . . .” . . . . . . . . . . . . . 200. . . . . .a.

kellaaeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Väljasõiduaja lõpp “. . . . . .” . . . . . . . . . . . . . 200. . . . . .a.

kellaaeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(kinnipeetava peatuskoha aadress ja «Vangistusseaduse» § 32 lõike 41 alusel kohaldatavad lisatingimused)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(väljasõidu asukohajärgse politseiasutuse / õppeasutuse aadress / tööandja)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . direktor

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

(ees- ja perekonnanimi)

(allkiri)

Pitser

 

Foto

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

(kinnipeetava allkiri)

Politseiasutuse / õppeasutuse / tööandja märge kinnipeetava saabumise ja lahkumise kohta:

Saabus “. . . . .” . . . . . . . . . . . . . 200. . . . . .a. . . . . . . . . . . . . . . .

 

(allkiri, pitser)

Lahkus “. . . . .” . . . . . . . . . . . . . 200. . . . . .a. . . . . . . . . . . . . . . .

 

(allkiri, pitser)

Kinnipeetav saabus vanglasse “. . . . .” . . . . . . . . . . . . . . . 200. . . . . .a. kellaaeg . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(vangla korrapidaja ees- ja perekonnanimi)

(allkiri)

[RTL 2008, 45, 619 − jõust 8.06.2008] − rakendatakse alates 1.06.2008

 

 

Lisa 8
justiitsministri 30. novembri 2000. a määrusele nr 72
[Kehtetu − RTL 2007, 13, 192 – jõust. 11.02.2007] – rakendatakse alates 1.02.2007

 

 

Lisa 9
Justiitsministri 30. novembri 2000. a määrusele nr 72
[Kehtetu − RTL 2009, 1, 4 − jõust. 10.01.2009] − rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1.01.2009.

 

 

Lisa 10
Justiitsministri 30. novembri 2000. a määrusele nr 72
[Kehtetu − RTL 2007, 13, 192 – jõust. 11.02.2007] – rakendatakse alates 1.02.2007

 

Õiend

§ 491 pealkirjast eemaldatud üleliigsed sõnad "kirja ning".

/otsingu_soovitused.json