Teksti suurus:

Kalandustoodete tootja või töötleja koolitustoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.07.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:

Kalandustoodete tootja või töötleja koolitustoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord
[RTL 2007, 34, 597 - jõust. 28.04.2007]

Vastu võetud 09.06.2006 nr 70
RTL 2006, 48, 867
jõustumine 17.07.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.04.2007RTL 2007, 34, 59728.04.2007
21.05.2008RTL 2008, 45, 62408.06.2008
02.04.2009RTL 2009, 34, 44012.04.2009
15.07.2009RTL 2009, 61, 88626.07.2009

Määrus kehtestatakse «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 32 lõike 3, § 33 lõike 2 ja § 53 lõike 1 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse kalandustoodete tootjale või töötlejale antava koolitustoetuse (edaspidi toetus) määr ja taotlejale antava toetuse maksimaalsuurus, toetuse saamise nõuded, sealhulgas toetuse saamiseks ettenähtud koolituse kestus, ning toetuse saamiseks esitatavate andmete ja neid tõendavate dokumentide loetelu, taotluse läbivaatamise ja kontrollimise ning toetuse määramise ja maksmise täpsem kord ning taotluse vorm.
[RTL 2007, 34, 597 - jõust. 28.04.2007]

§ 2. Toetuse saamise nõuded

 (1) Toetust võib taotleda kalandustoodete tootmise või töötlemisega tegelev äriühing, kelle töötaja on osalenud taotleja tasutud tööalasel koolitusel, ning kalandustoodete tootmise või töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja, kes on osalenud või kelle ettevõtte töötaja on osalenud taotleja tasutud tööalasel koolitusel.
[RTL 2008, 45, 624 - jõust. 08.06.2008]

 (2) Toetust võib taotleda sellise tööalase koolituse maksumuse osaliseks hüvitamiseks, mille korraldas «Täiskasvanute koolituse seaduse» §-s 2 nimetatud koolitusasutus ajavahemikul toetuse taotlemisele eelnenud aasta 1. septembrist kuni toetuse taotlemise aasta 31. oktoobrini ning mille kestus oli vähemalt kuus tundi või kaheksa akadeemilist tundi.
[RTL 2008, 45, 624 - jõust. 08.06.2008]

 (3) Toetust võib taotleda sellise koolitusteenuse maksumuse osaliseks hüvitamiseks, milles sisalduvad ainult komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008, EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus) (ELT L 214, 9.8.2008, lk 3–47), artikli 39 lõikes 4 nimetatud kulud.
[RTL 2009, 34, 440 - jõust. 12.04.2009]

 (4) Toetust võib taotleda sellise erikoolituse maksumuse osaliseks hüvitamiseks, mis on käsitatav vesiviljeluse, kalapüügi või töötlemisega seotud koolitusena. Erikoolitust käsitatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 artikli 38 punktis 1 sätestatud tähenduses.
[RTL 2009, 34, 440 - jõust. 12.04.2009]

 (5) Toetust võib taotleda sellise üldkoolituse maksumuse osaliseks hüvitamiseks, mis on käsitatav arvuti-, finants- ja raamatupidamis-, projektijuhtimise või -koostamise, investeeringute planeerimise, keskkonna ja säästva arengu, töötervishoiu- ja tööohutus- või esmaabikoolitusena. Üldkoolitust käsitatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 artikli 38 punktis 2 sätestatud tähenduses.
[RTL 2009, 34, 440 - jõust. 12.04.2009]

 (6) Toetust võib taotleda tegelike kulude osaliseks hüvitamiseks ning taotleja tehtud kulutusi ei hüvitata osas, mida hüvitatakse, tasaarveldatakse või kustutatakse mõnel muul viisil.

  (61 ) Toetus on vähese tähtsusega abi komisjoni määruse (EÜ) nr 875/2007, milles käsitletakse EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes kalandussektoris ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1860/2004 (ELT L 193, 25.07.2007, lk 6—12) mõistes.
[RTL 2009, 61, 886 - jõust. 26.07.2009]

 (7) Taotlusel esitatud andmete muutumisest enne «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 35 lõikes 3 sätestatud makse tegemist teavitab taotleja ja toetuse saaja viivitamata kirjalikult Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametit (edaspidi Amet).

§ 3. Toetuse määr ja taotlejale antava toetuse maksimaalsuurus

 (1) Erikoolituse maksumuse osaliseks hüvitamiseks antakse suurettevõtjale toetust 25% koolitusteenuse maksumusest. Suurettevõtjat käsitatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 artikli 2 punktis 8 sätestatud tähenduses.
[RTL 2009, 34, 440 - jõust. 12.04.2009]

 (2) Üldkoolituse maksumuse osaliseks hüvitamiseks antakse suurettevõtjale toetust 60% koolitusteenuse maksumusest.
[RTL 2009, 34, 440 - jõust. 12.04.2009]

 (3) Erikoolituse maksumuse osaliseks hüvitamiseks antakse keskmise suurusega ettevõtjale toetust 35% koolitusteenuse maksumusest. Keskmise suurusega ettevõtjat käsitatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 lisa 1 artikli 2 punktis 1 sätestatud tähenduses.
[RTL 2009, 34, 440 - jõust. 12.04.2009]

 (4) Üldkoolituse maksumuse osaliseks hüvitamiseks antakse keskmise suurusega ettevõtjale toetust 70% koolitusteenuse maksumusest.
[RTL 2009, 34, 440 - jõust. 12.04.2009]

 (5) Erikoolituse maksumuse osaliseks hüvitamiseks antakse väikeettevõtjale toetust 45% koolitusteenuse maksumusest. Väikeettevõtjat käsitatakse komisjoni määruse (EÜ) 800/2008 lisa 1 artikli 2 punktis 2 sätestatud tähenduses.
[RTL 2009, 34, 440 - jõust. 12.04.2009]

 (6) Üldkoolituse maksumuse osaliseks hüvitamiseks antakse väikeettevõtjale toetust 80% koolitusteenuse maksumusest.
[RTL 2009, 34, 440 - jõust. 12.04.2009]

 (7) Lõigetes 1–5 sätestatud toetuse määra suurendatakse 10% võrra, kui koolitusel osalenud isikut saab käsitada ebasoodsas olukorras oleva töötajana. Ebasoodsas olukorras olevat töötajat käsitatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 artikli 2 punktis 18 sätestatud tähenduses.
[RTL 2009, 34, 440 - jõust. 12.04.2009]

 (8) Kui taotleja esitab üldkoolituse maksumuse osalise hüvitamise taotlemisel andmed ja neid tõendavad dokumendid, millega on tõendatud koolitusel osalemine, kuid ei ole tõendatud üldkoolitusel osalemine, kohaldatakse toetuse määrana lõigetes 1, 3 ja 5 sätestatud määra.
[RTL 2009, 34, 440 - jõust. 12.04.2009]

 (9) Taotlejale antava toetuse maksimaalne suurus on kahekordne Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäär ühe töötaja kohta, kes on osalenud § 2 lõikes 2 sätestatud ajavahemikul tööalasel koolitusel, mille eest on tasunud taotleja.
[RTL 2009, 34, 440 - jõust. 12.04.2009]

§ 4. Toetuse taotlemine

  Toetuse taotlemiseks esitatakse ajavahemikul 1. veebruarist kuni 31. oktoobrini Ametile:
[RTL 2009, 34, 440 - jõust. 12.04.2009]
 1) lisas toodud vormi kohane taotlus;
 2) koolitusasutuse väljastatud tunnistuse või tõendi koopia, millest nähtuvad andmed koolitusel osalenud isiku, koolitusasutuse ning koolituse toimumise aja, kestuse ja sisu kohta;
 3) ettevõtja kinnitus, et ta on koolitusasutuse väljastatud tunnistusel või tõendil märgitud isikuga sõlminud töölepingu, kui toetust taotletakse sellise koolituse maksumuse osaliseks hüvitamiseks, kus osales töötaja;
 4) koolitusteenuse osutamise eest tasumiseks koolitusasutuse väljastatud arve või arve-saatelehe koopia;
 5) maksekäsundi koopia või muu dokument, mis tõendab, et toetuse taotleja on koolituse eest tasunud.
[RTL 2008, 45, 624 - jõust. 08.06.2008]

§ 5. Taotluse läbivaatamine ja kontrollimine ning toetuse määramine ja maksmine

 (1) Amet kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust kehtestatud nõuetele «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 69 lõigetes 2 ja 3 sätestatud korras.

 (2) Amet otsustab toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 35 lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul. Amet teeb toetuse taotluse rahuldamata jätmise otsuse «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 52 lõikes 1 sätestatud alustel.

 (3) Amet arvutab taotlejale makstava toetuse suuruse «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 35 lõikes 2 sätestatud korras.

 (4) Amet maksab toetuse taotluses märgitud arvelduskontole «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 35 lõikes 3 sätestatud tähtaja jooksul. «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 52 lõikes 2 sätestatud asjaolude ilmnemise korral jätab Amet määratud toetuse välja maksmata.

§ 6. Toetuse tagasinõudmine

  Väljamakstud toetus nõutakse tagasi riigieelarve tuludesse «Kalandusturu korraldamise seaduse» §-s 71 sätestatud alustel ja korras.

§ 7. Dokumentide säilitamine

  Amet säilitab taotlusi ning nendele lisatud dokumente kümme aastat.

§ 8. Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 17. juulil 2006. a.

§ 81. Rakendussäte

  Paragrahvi 3 lõiget 7 rakendatakse tagasiulatuvalt 1. oktoobrist 2006. a.
[RTL 2007, 34, 597 - jõust. 28.04.2007]

Lisa

/otsingu_soovitused.json