Teksti suurus:

Rahandusministri 1. märtsi 2007. a määruse nr 15 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse väljamaksmise tingimused ja kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.07.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 62, 903

Rahandusministri 1. märtsi 2007. a määruse nr 15 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse väljamaksmise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 20.07.2009 nr 46

Määrus kehtestatakse «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 23 lõike 4 alusel.

Rahandusministri 1. märtsi 2007. a määruses nr 15 «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse väljamaksmise tingimused ja kord» (RTL 2007, 22, 380; 2009, 37, 497) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) tasumist tõendav dokument on panga väljavõte, maksekorraldus, kassa väljamineku order või e-riigikassa infosüsteemi (edaspidi e-riigikassa) konto väljavõte. Palgakulude tasumisel ühe koondsummana terve asutuse lõikes käsitletakse tasumist tõendava dokumendina väljavõtet raamatupidamise arvestusest, millel on rakendusüksuse nõudmisel toodud projektiga seotud isikute töötasude ja maksude ülekannete kuupäevad ning vastavad summad. Väljamaksel liisinguandjale käsitletakse omafinantseeringu osas tasumist tõendava dokumendina sõlmitud liisingulepingut koos maksegraafikuga;»;

2) paragrahvi 3 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 3 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Ühtekuuluvusfondist rahastatud projektide puhul ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna «Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine» projektide puhul tehakse väljamakse reeglina töövõtjale. Väljamaksmise aluseks on toetuse saaja poolt esitatud väljamakse taotlus, toetuse saaja ja töövõtja või partneri ja töövõtja vahel sõlmitud nõuetekohane leping ning osaliselt tasutud kuludokumendid ja omafinantseeringu tasumist ning rakendusüksuse nõudel mitteabikõlblike kulude tasumist tõendavad dokumendid. Kokkuleppel makseasutusega tehakse määruse §-s 5 toodud tingimustel väljamakseid ka toetuse saajale.»;

4) paragrahvi 3 lõiked 12 ja 13 sõnastatakse järgmiselt:

« (12) Toetuse saaja tagab rakendusüksusele esitatud väljamakse taotluse ja täiendavate dokumentide asjakohasuse ning õigsuse ja väljamakse taotluse aluseks olevate dokumentide või käesoleva määruse § 9 lõikes 5 nimetatud tähtajaks esitatud dokumentide nõuetele vastavuse ja säilitamise kuni «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» (edaspidi seadus) §-s 5 nimetatud tähtajani. Toetuse saaja tagab kulude vastavuse abikõlblikkuse reeglitele ning riigihanke vastavuse riigihanke reeglitele.

(13) Rakendusüksus kontrollib toetuse saaja esitatud väljamakse taotluse andmete õigsust, vajadusel väljamakse taotluse aluseks olevate ning § 9 lõikes 5 nimetatud tähtajaks esitatud dokumentide nõuetele vastavust ja kulude abikõlblikkust. Kui toetuse saaja või partner on hankija «Riigihangete seaduse» tähenduses, siis kontrollib rakendusüksus riigihangete teostamise korra järgimist.»;

5) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 14 järgmises sõnastuses:

« (14) Rakendusüksusel on õigus osaliselt või täielikult keelduda väljamakse taotluse alusel toetuse välja maksmisest, kui toetuse saaja ei taga väljamakse taotluses sisalduvate kulude vastavust abikõlblikkuse reeglitele, ei kõrvalda väljamakse taotlusest puudusi või ei esita väljamakse tegemiseks nõutud dokumente rakendusüksuse poolt määratud tähtajaks. Nimetatud tähtaeg peab olema puuduste kõrvaldamise või täiendava dokumentatsiooni esitamise iseloomu arvesse võttes mõistlik.»;

6) paragrahvi 4 lõikes 5 asendatakse sõna «viie» sõnaga «nelja»;

7) paragrahvi 4 lõiked 6 ja 7 sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Kui makseasutusel on registrisse või e-riigikassasse sisestatud andmete aktsepteerimiseks vajalik täiendav informatsioon ning seda ei ole võimalik saada käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud tähtaja lõpuks, võib makseasutus registrisse või e-riigikassasse sisestatud andmed rakendusüksusele tagasi saata, lisades tagasisaatmise põhjuse.

(7) Käesoleva paragrahvi lõike 6 asjaolude ilmnemisel, võib rakendusüksus andmete edasiseks menetlemiseks arvata väljamaksmisele kuuluvast toetuse summast maha summa, mille osas esineb täpsustamist vajavaid asjaolusid. Väljamaksmata summade osas sisestab rakendusüksus andmed registrisse või e-riigikassasse siis, kui nimetatud asjaolud on selgunud ning makseasutus on rakendusüksust sellest teavitanud.»;

8) paragrahvi 6 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Väljamakse võib teha osaliselt tasutud kuludokumentide alusel toetuse saajale või töövõtjale, kui nii on sätestatud meetme tingimustes.»;

9) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõna «taotleja» sõnaga «toetuse saaja»;

10) paragrahvi 6 lõiked 7 ja 8 sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Kui väljamakse tehakse toetuse saajale, tuleb pärast toetuse saamist tasuda kuludokumentide tasumata osa ja toetuse saaja esitab rakendusüksusele nõutud tasumist tõendavad dokumendid seitsme tööpäeva jooksul toetuse saamisest arvates. Palgakulude korral esitatakse tasumist tõendavad dokumendid rakendusüksusele seitsme tööpäeva jooksul pärast palga väljamaksmist ning töötasudega kaasnevate maksude osas seitsme tööpäeva jooksul pärast maksude tasumist.

(8) Kuni käesoleva paragrahvi lõikes 7 toodud kohustuse täitmiseni võib rakendusüksus või makseasutus keelduda uute väljamaksete tegemisest toetuse saajale.»;

11) paragrahv 7 sõnastatakse järgmiselt:

« § 7. Väljamakse teostamine liisinguandjale

(1) Toetuse väljamakse liisinguandjale teostatakse järgmiselt:
1) liisinguandja tasub müüjale liisingueseme eest ja esitab tasutud kuludokumendid ja muud vajalikud dokumendid toetuse saajale;
2) toetuse saaja esitab rakendusüksusele väljamakse taotluse koos liisinguandjalt saadud dokumentidega ja liisingulepingu koos maksegraafikuga;
3) rakendusüksus tasub abikõlbliku toetuse osa otse liisinguandjale;
4) liisinguandja vähendab nelja tööpäeva jooksul pärast toetuse laekumist toetuse saaja või partneri liisingumaksete abikõlblikku kogusummat toetuse summa võrra ja esitab vastavad dokumendid toetuse saajale;
5) toetuse saaja esitab rakendusüksusele käesoleva paragrahvi punktis 3 nimetatud dokumendid seitsme tööpäeva jooksul pärast liisinguandjapoolset liisingumaksete abikõlbliku kogusumma vähendamist toetuse summa võrra ning vastavate dokumentide esitamist toetuse saajale;
6) toetuse saaja või partner tasub liisingumakseid vastavalt sõlmitud liisingulepingule ja maksegraafikule.

(2) Väljamakse liisinguandjale võib teostada, kui krediidiasutusel on sõlmitud rakendusüksusega koostööleping.»;

12) määrust täiendatakse §-ga 71 järgmises sõnastuses:

« § 71. Väljamakse teostamine faktooringuandjale

Toetuse väljamakse faktooringuandjale teostatakse järgmiselt:
1) faktooringuandja tasub töövõtjale kuludokumendi summa;
2) faktooringuandja tasutud kuludokumendid, tasumist tõendavad dokumendid ja muud rakendusüksuse nõutud dokumendid esitatakse toetuse saajale;
3) toetuse saaja või partner hüvitab faktooringuandja poolt töövõtjale tasutud kuludokumendi summast abikõlbliku omafinantseeringu osa;
4) toetuse saaja esitab rakendusüksusele väljamakse taotluse koos töövõtja arve, faktooringuandjale omafinantseeringu ning töövõtjale arve tasumist tõendavate dokumentide, faktooringulepingu ja rakendusüksuse nõutud dokumentidega;
5) rakendusüksus tasub abikõlbliku toetuse osa otse faktooringuandjale.»;

13) paragrahvi 9 lõikes 2 asendatakse sõna «taotleja» sõnaga «toetuse saaja»;

14) paragrahvi 9 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 9 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Toetuse saaja tõendab rakendusüksusele, et ettemakse on abikõlblike kulude katmiseks ära kasutatud ja esitab rakendusüksuse nõutud kuludokumendid ning tasumist tõendavad dokumendid vastavalt meetme tingimustes ja taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tähtajale. Nimetatud tähtaeg ei või olla pikem kui kolm kalendriaastat alates ettemakse väljamaksmisest ja mitte hilisem kui 50 kalendripäeva pärast projekti abikõlblikkuse perioodi lõppu.»;

16) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

« (61) Rakendusüksus sisestab nõuetekohaste kuludokumentide ja tasumist tõendavate dokumentide andmed registrisse 20 tööpäeva jooksul pärast nõuetekohaste dokumentide esitamist toetuse saaja poolt.»;

17) paragrahvi 91 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«§ 91. Ettemakse teostamine projektidele, mis ei ole riigiabi projektid»;

18) paragrahvi 91 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Ettemakse teostatakse põhjendatud juhul vastavalt «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 23 lõikele 45 iga-aastases riigieelarve seaduses sätestatud ettemaksete piirmäära ulatuses:
1) riigiasutusest toetuse saajale;
2) riigi sihtasutusest, avalik-õiguslikust juriidilisest isikust või kohaliku omavalitsuse asutusest toetuse saajale;
3) pangagarantii olemasolul sihtasutusest, mittetulundusühingust või riigi äriühingust toetuse saajale.»;

19) paragrahvi 91 täiendatakse lõigetega 11–13 järgmises sõnastuses:

« (11) Taotlusele ettemakse teostamiseks peab olema lisatud kulutuste prognoos, milles näidatakse eraldi toetuse ja omafinantseeringu osa ning muud meetme tingimustes või rakendusüksuse nõutud dokumendid.

(12) Ettemakse andmise üle otsustab rakendusüksus kaalutlusõigusele tuginedes iga toetuse saaja puhul eraldi.

(13) Iga-aastases riigieelarve seaduses sätestatud ettemaksete piirmäära täituma hakkamisest teavitab Rahandusministeerium viivitamata rakendusüksusi. Kuni piirmäära täitumiseni saadab Rahandusministeerium ettemakse andmed väljamaksmisele rakendusüksuse esitatud järjekorras. Pärast tehtud ettemaksete abikõlblikeks kuludeks ära kasutamist ja vastava teabe registrisse sisestamist jätkatakse vabanenud limiidi ulatuses ettemaksete tegemist.»;

20) paragrahvi 91 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Ettemakse peab olema täies ulatuses abikõlblike kulude katteks ära kasutatud ja abikõlblike kulude tõendamiseks nõutavad kuludokumendid ja tasumist tõendavad dokumendid rakendusüksusele esitatud esimesel võimalusel, kuid hiljemalt järgmistest tähtaegadest kõige varem saabuval tähtajal:
1) käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud toetuse saaja korral ettemakse andmisele järgneva kalendriaasta lõpuks;
2) käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud toetuse saaja korral ühe aasta jooksul ettemakse saamisest arvates;
3) 50 kalendripäeva jooksul pärast projekti abikõlblikkuse perioodi lõppu.»;

21) määrust täiendatakse §-ga 92 järgmises sõnastuses:

« § 92. Nõuded ettemakse saamiseks esitatavale pangagarantiile

Ettemakse saamiseks esitatavale pangagarantiile kehtivad järgmised nõuded:

(1) Pangagarantii on välja antud Eesti seaduste järgi.

(2) Pangagarantii on esimesel realiseerimisnõudel tagasivõtmatu maksegarantii või ettemaksegarantii.

(3) Pangagarantii tähtaeg on vähemalt 10 kalendripäeva pikem, kui Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. aasta määruse nr 278 «Toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning toetuse andmisel ja kasutamisel toimunud rikkumisest teabe edastamise tingimused ja kord» § 11 lõikes 1 sätestatud tähtaeg.

(4) Pangagarantii katab ettemakse summa terves ulatuses.

(5) Pangagarantii andjaks on Eestis Finantsinspektsiooni tegevusloa alusel tegutsev krediidiasutus pikaajalise krediidireitinguga vähemalt Baa1 (Moodys) või BBB+ (Standard & Poor’s) või Eestis filiaalina tegutsev välisriigi krediidiasutus pikaajalise krediidireitinguga vähemalt A3 (Moody’s) või A-1 (Standard & Poor’s). Eestis tegutsevate krediidiasutuste puhul, kellel puudub pikaajalist maksevõimet hindav krediidireiting, kasutatakse omaniku pikaajalist krediidireitingut, mis peab garantii andmiseks olema vähemalt A3 (Moody’s) või A- (Standard & Poor’s).»;

22) paragrahv 10 tekst sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Toetuse väljamakseid tehakse seaduse § 3 lõikes 3 sätestatud rakenduskava abikõlblikkuse perioodi ja sellele järgneva ühe kuu jooksul, see on 2007. aasta 1. jaanuarist kuni 2016. aasta 29. jaanuarini.

(2) Viimase väljamakse taotluse peab toetuse saaja rakendusüksusele esitama hiljemalt 2016. aasta 8. jaanuaril.

(3) Väljamakse teostamiseks vajalikud andmed peab rakendusüksus sisestama registrisse hiljemalt 2016. aasta 22. jaanuaril.».

Minister Jürgen LIGI

Kantsler Tea VARRAK

/otsingu_soovitused.json