Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses „Välismaalaste seaduse“ muudatustega

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.07.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 40, 274

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses „Välismaalaste seaduse“ muudatustega

Vastu võetud 20.07.2009 nr 126

Määrus kehtestatakse «Välismaalaste seaduse» § 1026 lõike 2 ning § 1028 lõike 1 punktide 1, 2 ja 4 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruses nr 150 «Viisa andmise, viisakutse kinnitamise ja viibimisaja pikendamise taotlemisel esitatavate dokumentide ja andmete loetelu ning viisa andmise ja andmisest keeldumise, viisakutse kinnitamise ja kinnitamisest keeldumise, viibimisaja pikendamise ja pikendamisest keeldumise ning viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise ja viisa kehtetuks tunnistamise tähtajad ning piisavate rahaliste vahendite määra ja tervisekindlustuslepingu kindlustussumma määra kehtestamine» (RT I 2004, 35, 244; 2007, 49, 339) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjast jäetakse välja sõnad «, viisakutse kinnitamise» ja «, viisakutse kinnitamise ja kinnitamisest keeldumise»;

2) paragrahvi 3 lõikes 3 asendatakse sõna «Maksuameti» sõnaga «Rahandusministeeriumi»;

3) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) välismaalase poolt külastatava eraisiku või juriidilise isiku vastav kinnitus;»;

4) paragrahvi 6 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

5) määruse 3. peatükk tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 8 punkt 9 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 9 punkt 26 sõnastatakse järgmiselt:

« 26) Eestis või muus Euroopa Liidu liikmesriigis elava külastatava eraisiku nimi või ettevõtte ja sealse kontaktisiku nimi. Nende puudumisel hotelli nimi või ajutine aadress, kus viisa taotleja peatub;»;

8) paragrahvi 9 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Külastatava isiku andmed kantakse viisataotlusankeedil küllakutsujat puudutavatesse lahtritesse.»;

9) paragrahv 10 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahv 11 sõnastatakse järgmiselt:

« § 11. Viibimisaja pikendamise taotluses esitatavad andmed

(1) Viibimisaja pikendamise taotluses esitatakse taotleja kohta järgmised andmed:
1) isikuandmed (eesnimi (eesnimed), perekonnanimi (perekonnanimed), endised nimed, sünniaeg, sünnikoht (riik, linn/asula), sugu, kodakondsus);
2) perekonnaseis;
3) elukoha aadress välisriigis;
4) elukoha aadress Eestis viibimise ajal;
5) reisidokumendi liik, number, väljaandja riik ja asutus, väljaandmise kuupäev ja kehtivusaja lõpukuupäev;
6) taotlejaga koos reisivate isikute isikuandmed (abikaasa eesnimi (eesnimed), perekonnanimi (perekonnanimed), endised nimed, sünniaeg, sünnikoht ja sugu; lapse (laste) eesnimi (eesnimed), perekonnanimi (perekonnanimed), sünniaeg, sünnikoht ja sugu);
7) viibimisaja pikendamise põhjus ja olemasolul Eestis elava külastatava eraisiku nimi või ettevõtte ja sealse kontaktisiku nimi;
8) kuupäev, milleni viibimisaja pikendust soovitakse.

(2) Taotleja tervisekindlustuslepingu kohta esitatakse järgmised andmed:
1) poliisi väljaandja ja poliisi number;
2) poliisi väljaandmise kuupäev;
3) poliisi kehtivusaeg;
4) kindlustusvastutuse suurus.

(3) Kui taotlust ei esita taotleja isiklikult, esitatakse lisaks lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmetele esinduse kohta järgmised andmed:
1) esinduse liik (vanem, eestkostja, esindaja);
2) esindaja isikuandmed (eesnimi (eesnimed), perekonnanimi (perekonnanimed), endised nimed, isikukood või sünniaeg, sugu);
3) isikut tõendava dokumendi liik, number ja väljaandja riik;
4) elukoha aadress Eestis;
5) kontaktandmed (telefon).

(4) Taotleja kinnitab allkirjaga esitatud andmete õigsust ja dokumentide ehtsust ning kohustust kanda «Välismaalaste seaduse» § 161 lõikes 1 nimetatud kulud.»;

11) paragrahv 13 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Vabariigi Valitsuse 2. augusti 2007. a määruses nr 198 «Viisaregistri pidamise põhimäärus» (RT I 2007, 49, 337; 2008, 36, 219) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvist 4 jäetakse välja sõna «viisakutsete,»;

2) paragrahv 10 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 11 lõike 1 punkt 31 sõnastatakse järgmiselt:

« 31) hotelli nimi või aadress, kus taotleja peatub Eestis viibimise ajal;»;

4) paragrahvi 11 lõike 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 3) Eestis või muus Euroopa Liidu liikmesriigis elava külastatava eraisiku nimi või ettevõtte ja sealse kontaktisiku nimi;»;

5) paragrahvi 12 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 12 lõike 5 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

« 4) viibimisaja pikendamise põhjus ja olemasolul Eestis elava külastatava eraisiku nimi või ettevõtte ja sealse kontaktisiku nimi;»;

7) paragrahvi 16 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Registriandmete esitajaks on viisataotluse või viibimisaja pikendamise taotluse esitanud välismaalane.»;

8) paragrahvi 17 punktid 1 ja 7–9 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 18 lõike 1 punktidest 1 ja 2 jäetakse välja arv «10,»;

10) paragrahvi 24 lõikes 11 asendatakse arv «10» arvuga «11»;

11) paragrahv 28 sõnastatakse järgmiselt:

« § 28. Registri rahastamine

(1) Registri hooldustöid ja pidamist rahastatakse riigieelarvest vastutavale töötlejale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

(2) Registri arendustöid rahastatakse riigieelarvest vastutavale ja volitatud töötlejatele selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.».

§ 3. Määrus jõustub 30. juulil 2009. a. Määruse § 2 punkt 11 jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

Kultuuriminister
peaministri ülesannetes Laine JÄNES

Siseminister Marko POMERANTS

Riigikantselei Riigi Teataja osakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Jüri HEINLA

/otsingu_soovitused.json