Teksti suurus:

Põllumajandusministri 25. juuli 2003. a määruse nr 75 "Maaparandushoiutöödele esitatavad nõuded" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.07.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 62, 901

Põllumajandusministri 25. juuli 2003. a määruse nr 75 "Maaparandushoiutöödele esitatavad nõuded" muutmine

Vastu võetud 22.07.2009 nr 81

Määrus kehtestatakse «Maaparandusseaduse» § 45 lõike 5 alusel.

Põllumajandusministri 25. juuli 2003. a määrust nr 75 «Maaparandushoiutöödele esitatavad nõuded» (RTL 2003, 90, 1336; 2008, 50, 703) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvist 1 jäetakse välja tekstiosa «ja põllumajanduslikult kasutatava eluasemekohtade maa (edaspidi elamuasemekohtade maa)»;

2) paragrahvi 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Puittaimestiku peab raiuma veejuhtme põhjast, nõlvalt ja kaldalt, kui ta takistab veejuhtme toimimist või muu maaparandushoiutöö tegemist. Muu maaparandushoiutöö tegemiseks raiutakse veejuhtme kaldalt puittaimestik ulatuses, mis võimaldab hoiutööd tegeval masinal nõuetekohaselt töötada ja vajaduse korral settevalli paigaldada.»;

3) paragrahvi 7 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Eemaldatud sette peab põllumajandusmaal paigaldama veejuhtme kaldale kuni 10 cm paksuse kihina.»;

4) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Kui drenaažikaevul puudub kaas, tuleb see paigaldada.»;

5) paragrahvidest 19 ja 40 ning § 41 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «ja elamuasemekohtade maal»;

6) paragrahvi 31 lõikes 2 asendatakse tekstiosa «§ 109 lõigetes 2 kuni 6» tekstiosaga «§-s 9 ja § 10 lõigetes 3–6»;

7) paragrahvi 33 lõikes 1 asendatakse tekstiosa «kuni 10» tekstiosaga «10–15»;

8) paragrahvi 431 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Mulda peab lupjama, kui:
1) mineraalmulla happesus pHKCl on kuni 5,5 või mineraalmulla happesus on 5,6–6,5 ja liikuva kaltsiumi sisaldus mullas on alla 1500 mg/kg;
2) turvasmulla happesus pHKCl on kuni 4,9 või turvasmulla happesus on 5,0–5,5 ja liikuva kaltsiumi sisaldus mullas on alla 5500 mg/kg.».

Siseminister
põllumajandusministri ülesannetes Marko POMERANTS

Kantsler Ants NOOT