Teksti suurus:

Loomakasvatusehitise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.07.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.08.2010
Avaldamismärge:

Loomakasvatusehitise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Vastu võetud 09.11.2007 nr 129
RTL 2007, 87, 1461
jõustumine 24.11.2007

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

21.02.2008 nr 13 (RTL 2008, 18, 263) 3.03.2008

6.11.2008 nr 104 (RTL 2008, 89, 1255) 14.11.2008

19.02.2009 nr 23 (RTL 2009, 20, 251) 1.03.2009

22.07.2009 nr 82 (RTL 2009, 62, 902) 30.07.2009

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 454 lõike 2, § 455 lõike 2 ja § 456 lõike 4 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud «Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013» (edaspidi arengukava).

[RTL 2008, 18, 263 – jõust. 3.03.2008]

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse loomakasvatusehitise investeeringutoetuse (edaspidi toetus) saamise nõuded taotleja, kavandatava tegevuse ja taotluse kohta, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, taotluse vorm, toetuse määr ja suurus ning abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud, nõuded toetuse saajale, taotluse hindamise kriteeriumid ja taotluse hindamise kord, taotluse rahuldamise otsuse muutmise või kehtetuks tunnistamise alused ja kord ning toetuse väljamaksmise kord.

2. peatükk
TOETUSE SAAMISEKS ESITATAVAD NÕUDED NING TOETUSE MÄÄR JA SUURUS

§ 2. Toetuse taotleja

(1) Toetust võib taotleda veise-, sea-, lamba-, kitse-, hobuse- või linnukasvatusega tegelev ettevõtja, kelle omatoodetud põllumajandussaaduste müügitulu ja omatoodetud põllumajandussaaduste töötlemisest saadud põllumajandustoodete müügitulu kas koos või eraldi moodustab taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal vähemalt 50% ettevõtja kogu müügitulust (edaspidi taotleja).

[RTL 2008, 89, 1255 – jõust. 14.11.2008]

(2) Sama investeeringuobjekti kohta võivad toetust taotleda ka kaks või enam taotlejat ühiselt, kui investeeringuobjekt ja selle alune maa kuuluvad nende kaasomandisse või nende kasuks on seatud hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

[RTL 2008, 89, 1255 – jõust. 14.11.2008]

§ 3. Taotlejale esitatavad nõuded

(1) Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:
1) taotleja majandustegevus oli kasumis taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal või taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastale eelnenud majandusaastal;
2) taotleja võlakordaja ehk võõrkapitali osakaalu näitaja, mille arvutamisel jagatakse taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kohustuste summa koguvara summaga, ei olnud taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal suurem kui 0,7;

[RTL 2009, 62, 902 – jõust. 30.07.2009]

3)  taotleja maksevõime näitaja, mille arvutamisel jagatakse taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta käibevara summa lühiajaliste kohustuste summaga, oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal suurem kui 1;

[RTL 2009, 62, 902 – jõust. 30.07.2009] 

4) taotlejal ei ole riikliku maksu maksuvõlga või riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral peavad maksud olema tasutud ajakava kohaselt;
5) taotleja täidab keskkonna-, toiduhügieeni- ja loomade heaolu nõudeid;

6) taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama investeeringuobjekti kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi;

[RTL 2008, 89, 1255 – jõust. 14.11.2008]

7) kui taotleja on saanud varem toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või on saanud muud tagastamatut riigiabi, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi makstud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral on tagasimaksed tasutud ettenähtud tähtajal ja summas;

[RTL 2008, 89, 1255 – jõust. 14.11.2008]

8) taotleja eristab selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;
9) taotleja suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ole tehtud pankrotiotsust.

(2) Kui toetust taotlevad taotlejad ühiselt, peavad kõik taotlejad vastama toetuse saamise nõuetele ning taotlejad on pidanud taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal loomi, mille loomakohtade kohta taotletakse toetust.

(3) Lõike 1 punktis 5 nimetatud nõuet keskkonnanõuete, mis tulenevad «Veeseaduse» § 26 lõikest 3, § 261 lõikest 1 ning «Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse» §-st 7, täitmise kohta ei kohaldata, kui taotleja viib sõnnikuhoidla või keskkonnakompleksloa kohustusega käitise nimetatud nõuetega vastavusse 36 kuu jooksul alates päevast, mil selle nõude täitmine muutus taotleja jaoks kohustuslikuks.

[RTL 2008, 89, 1255 – jõust. 14.11.2008]

(4) Lõike 1 punktis 3  sätestatud näitaja arvutamisel ümardatakse näitaja väärtus täpsuseni  kaks kohta pärast koma.

[RTL 2009, 62, 902 – jõust. 30.07.2009] 

(5) Taotleja on enne taotluse esitamise aastat tegutsenud vähemalt ühe kalendriaasta. Kui taotleja on äriühing, peab taotleja poolt äriregistrisse esitatud taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta aruanne kajastama tema tegevust vähemalt 12 kuu jooksul, ning kui taotleja on füüsilisest isikust ettevõtja, peab taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaasta kohta esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vorm E kajastama tema tegevust vähemalt 12 kuu jooksul.

[RTL 2009, 62, 902 – jõust. 30.07.2009] 

§ 4. Noor ettevõtja

(1) Nooreks ettevõtjaks loetakse füüsilisest isikust ettevõtja, kes on taotluse esitamise ajal noorem kui 40-aastane (edaspidi noor ettevõtja).

(2) Noore ettevõtja kohta sätestatud nõudeid kohaldatakse ka äriühingule, kelle kõik osad või aktsiad kuuluvad füüsilisest isikust osanikule või aktsionärile, kes on taotluse esitamise ajal noorem kui 40-aastane.

(3) Noore ettevõtja kohta sätestatud nõudeid kohaldatakse tulundusühistule üksnes juhul, kui tema kõik liikmed vastavad lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuetele.

(4) [Kehtetu – RTL 2008, 89, 1255 – jõust. 14.11.2008]

§ 5. Toetatavad tegevused

(1) Toetust võib taotleda järgmiste tegevuste kohta, kui investeeringuobjekt asub küla, alevi või aleviku territooriumil:
1) veise, sea, lamba, kitse, hobuse või linnu (edaspidi põllumajandusloom) pidamiseks kasutatava loomakasvatushoone või -rajatise või loomade pidamiseks piiritletud ala (edaspidi loomakasvatusehitis) ehitamine «Ehitusseaduses» sätestatud tingimustel ja korras;
2) loomakasvatusehitise juurde kuuluva juurdepääsutee ehitamine «Ehitusseaduses» ja «Teeseaduses» sätestatud tingimustel ja korras, kui nimetatud tee on eratee «Teeseaduses» § 52 tähenduses;
3) loomakasvatusehitise juurde kuuluva sõnniku-, silo- või söödahoidla ehitamine «Ehitusseaduses» sätestatud tingimustel ja korras;
4) sõnniku-, silo- või söödahoidlasse paigaldatava paikse tehnoloogilise seadme ostmine ja paigaldamine;

[RTL 2009, 62, 902 – jõust. 30.07.2009] 

5) loomakasvatusehitisse paigaldatava paikse tehnoloogilise seadme ostmine ja paigaldamine;

[RTL 2009, 62, 902 – jõust. 30.07.2009]

6) punktides 1–5 nimetatud tegevustega kaasnevad elektri-, kanalisatsiooni- ja veevarustusvõrguga liitumine ning elektri võrguühenduse võimsuse  suurendamine;

[RTL 2009, 62, 902 – jõust. 30.07.2009]

7) punktides 1 ja 5 nimetatud tegevustega kaasnevad loomade pidamiseks ja loomakasvatusehitise valveks vajaliku  valvesüsteemi ostmine ja paigaldamine.

[RTL 2009, 62, 902 – jõust. 30.07.2009] 

(2) Toetatava tegevuse osaks võib olla ka:
1) kavandatava investeeringuobjektiga kaasnev tellitud projekteerimistöö ning projekteerimiseks vajalik ehitusgeoloogiline ja -geodeetiline töö (edaspidi ettevalmistav töö);
2) lõike 1 punktides 1–3 nimetatud kavandatava ehitustöö üle «Ehitusseaduse» ja «Teeseaduse» alusel kehtestatud korras omanikujärelevalve (edaspidi omanikujärelevalve) tegemine.

(3) Investeeringuobjekti osaks võib olla ka investeeringuobjekti juurde kuuluv automaat- või infotehnoloogia seade ja toodangu kvaliteeti määrav tehnoloogiline seade.

[RTL 2009, 62, 902 – jõust. 30.07.2009] 

(4) Taotleja rekonstrueeritav loomakasvatusehitis peab olema registreeritud «Loomatauditõrje seaduse» § 7 lõike 2 alusel kehtestatud korras.

(5) Investeeringuobjekt ja selle alune maa peavad olema taotleja omandis või on taotleja kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest. Lõike 1 punktides 2, 4 ja 5 nimetatud tegevuse puhul peavad loomakasvatusehitis ja sõnniku-, silo- või söödahoidla olema samuti taotleja omandis või on nende alusele maale seatud taotleja kasuks hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

[RTL 2008, 89, 1255 – jõust. 14.11.2008]

(6) Kui toetust taotlevad kaks või enam taotlejat ühiselt, peavad investeeringuobjekt ja selle alune maa olema nende kaasomandis või on nende kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

[RTL 2008, 89, 1255 – jõust. 14.11.2008]

(7) Kavandatava investeeringu tegemist ei või alustada varem ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval, v.a ettevalmistav töö, mille puhul töö tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui 2007. aasta 1. jaanuaril.

8) Taotleja võib § 3 lõikes 3 nimetatud nõuetega vastavusse viimiseks taotleda toetust vaid nende tegevuste kohta, mis on vajalikud esitatud nõuete täitmiseks. Sellisel juhul on nimetatud nõuetega vastavusse viimiseks aega 36 kuud alates päevast, mil selle nõude täitmine muutus taotleja jaoks kohustuslikuks.

[RTL 2008, 89, 1255 – jõust. 14.11.2008]

§ 6. Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud

(1) Paragrahvis 5 nimetatud toetatava tegevuse abikõlbliku kulu moodustavad:
1) investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus, mis koosneb investeeringuobjekti väljavalitud käibemaksuta hinnapakkumise maksumusest, abikõlbliku investeeringuobjekti tähistamiseks vajaliku sümboolika käibemaksuta maksumusest, kui taotleja on käibemaksukohustuslane;
2) investeeringuobjekti käibemaksuga maksumus, mis koosneb investeeringuobjekti väljavalitud käibemaksuga hinnapakkumise maksumusest, abikõlbliku investeeringuobjekti tähistamiseks vajaliku sümboolika käibemaksuga maksumusest, kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane;
3) ettevalmistava töö maksumus kuni 12% toetuse suurusest;
4) omanikujärelevalve tegemise maksumus kuni 3% toetuse suurusest.

(2) Abikõlblikud kulud peavad olema põhjendatud, selged ja üksikasjalikult kirjeldatud, majanduslikult otstarbekad ja vajalikud tegevuse eesmärgi saavutamiseks. Taotleja tagab kasutatava raha otstarbeka ja säästliku kasutamise.

(3) Abikõlblikud ei ole järgmised kulud:
1) keskkonnamõju hindamisega ja detailplaneeringu koostamisega kaasnevad kulud;
2) teisaldatava seadme, sh traktori ning söödamikseri ja muu teisaldatava söötmis- ja jootmisseadme ostmiseks tehtud kulutused;
3) teevalgustusrajatise ostmiseks ja paigaldamiseks tehtud kulutused;
4) kasutatud seadme ja masina ostmiseks tehtud kulutused;
5) käibemaks juhul, kui taotlejal on võimalik taotleda selle tagastamist «Käibemaksuseaduse» alusel;
6) liisingumakse, kui asja omandiõigus ei lähe viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest üle toetuse saajale;

[RTL 2009, 62, 902 – jõust. 30.07.2009] 

7) kulud, mis on seotud kapitalirendi lepingu sõlmimise, intresside, kindlustuse jms kuludega;
8) tolli-, sisseveo- ja muu maks, mida hüvitatakse, tasaarveldatakse ja kustutatakse mingil muul moel ning mis ei moodusta osa Eesti maksusüsteemist või mis on ebaproportsionaalselt suur kulutus tegevuse mis tahes osale;
9) ehitiste lammutamiseks tehtud kulutused, juhul kui nimetatud tegevus ei moodusta osa ehitusprojektis ettenähtud ehitustöödest;
10) remondi- ja rendikulud, kütuse-, palga-, koolitus-, side- ja transpordikulud ning muud üldkulud;
11) sularahamakse, teenustasu pangatoimingu eest, intress, tagatismakse ja finantsteenusega seotud muu kulud;
12) juriidilise konsultatsiooni ja raamatupidamisteenuse eest tasumiseks tehtud kulutus, tasu patendi ja litsentsi ostmiseks ning teostatavusuuringu eest, välja arvatud ehitise projekteerimiseks vajalike ehitusgeoloogilise ja -geodeetilise tööga seotud kulutused;
13) kulutused reklaamile;
14) toreduslikud kulutused «Tsiviilseadustiku üldosa seaduse» § 63 tähenduses ja muud ebaotstarbekad kulutused;
15) muud kulud, mis ei ole investeeringuobjektiga otseselt seotud;
16) lihtsa asendusinvesteeringu tegemiseks tehtud kulutused pärast samalaadse põhivara kasuliku eluea lõppemist;
17) muud kulud, mis on vastuolus nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikliga 71 ja komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15–73), artiklis 55 kehtestatud abikõlblikkuse kriteeriumitega.

(4) Lõike 3 punktis 16 nimetatud lihtsaks asendusinvesteeringuks loetakse investeering, mille abil asendatakse olemasolev ehitis või selle osa uue ajakohastatud ehitise või selle osaga ilma tootmise laadi või kasutatavat tehnoloogiat põhjalikult muutmata. Asendusinvesteeringuks ei loeta vähemalt 30 aasta vanuse põllumajandusehitise täielikku lammutamist ja asendamist ajakohastatud ehitisega ega põllumajandusehitise rekonstrueerimist (kui selle kulud moodustavad vähemalt 50% uue samaväärse ehitise väärtusest). Asendusinvesteeringuks ei loeta ka rohkem kui kümne aasta vanuse statsionaarse tehnoloogilise seadme asendamist uute statsionaarse tehnoloogilise seadmega.

(5) Lõikes 4 nimetatud ehitise rekonstrueerimiseks loetakse ehitise piirdekonstruktsioonide muutmine ning kande- ja jäigastavate konstruktsioonide muutmine ja asendamine. Asendusinvesteeringuks ei loeta ehitise tehnosüsteemide muutmist, kui olemasoleva ehitise tehnosüsteem või selle osa asendatakse uue ajakohastatud tehnosüsteemi või selle osaga, mis toob kaasa tootmisvõimsuse suurendamise vähemalt 25% või tootmise laadi või kasutatava tehnoloogia põhjaliku muutmise.

[RTL 2008, 89, 1255 – jõust. 14.11.2008]

§ 7. Nõuded investeeringuobjekti hinnapakkumise kohta

(1) Kui taotleja taotleb toetust § 5 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud investeeringuobjekti kohta, peab taotleja olema selle investeeringuobjekti kohta saanud vähemalt kolm võrreldavat investeeringuobjekti hinnapakkumist koos pakkumise tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile (edaspidi investeeringuobjekti hinnapakkumine), kui investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ületab 469 398 krooni.

(2) Kui taotleja taotleb toetust § 5 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud investeeringuobjekti kohta, peab taotleja olema selle investeeringuobjekti kohta saanud vähemalt ühe investeeringuobjekti hinnapakkumise, kui investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ei ületa 469 398 krooni.

(3) Kui taotleja taotleb toetust § 5 lõike 1 punktides 4 ja 5 nimetatud investeeringuobjekti kohta, peab taotleja olema selle investeeringuobjekti kohta saanud vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumist, kui investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ületab 156 466 krooni.

(4) Kui taotleja taotleb toetust § 5 lõike 1 punktides 4 ja 5 nimetatud investeeringuobjekti kohta, peab taotleja olema selle investeeringuobjekti kohta saanud vähemalt ühe investeeringuobjekti hinnapakkumise, kui investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ei ületa 156 466 krooni.

(5) Kui ettevalmistava töö või omanikujärelevalve tegemise käibemaksuta maksumus ületab 156 466 krooni, peab taotleja olema ettevalmistava töö või omanikujärelevalve tegemise kohta saanud vähemalt kolm hinnapakkumist, ning kui nimetatud maksumus ei ületa 156 466 krooni, peab taotleja olema saanud vähemalt ühe hinnapakkumise.

(6) Kui taotleja taotleb toetust hoone või rajatise rekonstrueerimiseks, peab investeeringuobjekti hinnapakkumine sisaldama ka uue samaväärse investeeringuobjekti ehitamise hinda.

(7) Investeeringuobjekti hinnapakkumine peab olema iga tegevuse ja investeeringuobjekti kohta eraldi.

(8) Väljavalitud hinnapakkumine ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase tegevuse ja investeeringuobjekti eest tasutava hinnaga.

(9) Taotleja ja hinnapakkuja ning nende osanik, aktsionär või liige ei tohi omada osalust üksteise äriühingus ega kuuluda üksteise juhatusse ega nõukokku.

§ 8. Toetuse määr ja suurus

(1) Paragrahvi 5 lõike 1 punktides 1 ja 5 nimetatud investeeringuobjektide puhul arvutatakse toetuse suurus ehitusprojektis ettenähtud loomakohtade arvu ja lisas 2 toodud maksimaalse toetatava loomakoha maksumuse järgi, kuid see ei tohi ületada:
1) 40% investeeringuobjekti abikõlbliku kulu maksumusest;
2) 50% investeeringuobjekti abikõlbliku kulu maksumusest, kui investeeringuobjekt asub «Eesti maaelu arengukavas 2004–2006» nimetatud ebasoodsamas piirkonnas (edaspidi ebasoodsam piirkond) või kui toetust taotleb noor ettevõtja;
3) 60% investeeringuobjekti abikõlbliku kulu maksumusest, kui toetust taotleb noor ettevõtja, kelle investeeringuobjekt asub ebasoodsamas piirkonnas.

(2) Paragrahvi 5 lõike 1 punktides 2–4 nimetatud investeeringuobjektide puhul arvutatakse toetuse suurus investeeringuobjekti maksumuse järgi, kuid see ei tohi ületada:
1) 40% investeeringuobjekti abikõlbliku kulu maksumusest;
2) 50% investeeringuobjekti abikõlbliku kulu maksumusest, kui investeeringuobjekt asub ebasoodsamas piirkonnas või kui toetust taotleb noor ettevõtja;
3) 60% investeeringuobjekti abikõlbliku kulu maksumusest, kui toetust taotleb noor ettevõtja, kelle investeeringuobjekt asub ebasoodsamas piirkonnas.

(3) Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 7 823 300 krooni programmiperioodi jooksul.

(4) Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta selles määruses sätestatud toetuse puhul koos arengukava 5. peatükis nimetatud meetme 1.4.1 «Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetus» ja meetme 1.4.3 «Bioenergia tootmise investeeringutoetus» raames antavate toetustega on 9 387 960 krooni programmiperioodi jooksul kokku.

(5) Kui kaks või enam taotlejat taotlevad ühiselt toetust taotleja kohta suuremale loomade arvule võrrelduna taotleja loomade arvuga eelnenud majandusaasta viimase päeva seisuga, siis investeeringuobjektis kavandatud taotlejatele kuuluvate põllumajandusloomade loomakohtade arvuline suhe peab olema sama võrreldes taotlejatele kuuluvate põllumajandusloomade arvulise suhtega taotlemisele vahetult eelnenud majandusaasta viimase päeva seisuga. Toetuse suuruse arvestamisel ümardatakse loomakoha arv täisarvuni, kuid kokku ei tohi ühiste taotlejate puhul loomakohtade arv ületada ehitusprojektis ettenähtud loomakohtade arvu.

(6) Kontserni kuuluvad taotlejad ei saa kontserni kohta toetust rohkem kui 7 823 300 krooni programmiperioodi jooksul.

(7) Kui toetust taotlevad kaks või enam taotlejat ühiselt, võib iga taotleja taotleda toetust lõikes 1 või 2 toodud määral, kui ta vastab lõikes 1 või 2 sätestatud nõuetele.

[RTL 2008, 89, 1255 – jõust. 14.11.2008]

(8) Kui ettevõtja suhtes omab «Konkurentsiseaduse» § 2 lõike 4 mõistes valitsevat mõju taotlejaga samas tegevuskohas ja samal põllumajandussaaduste tootmise alal tegutsev ettevõtja, ei saa need ettevõtjad toetust rohkem kui 7 823 300 krooni programmiperioodil kokku.

3. peatükk
TOETUSE TAOTLEMINE

§ 9. Taotluse esitamine ja taotluse esitamise tähtaeg

(1) Taotleja esitab toetuse taotlemiseks selleks ettenähtud tähtajal PRIAle kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgses piirkonnas taotluste vastuvõtmiseks volitatud ametniku kaudu lisas 1 toodud vormi kohase äriplaani ja lisas 3 toodud vormi kohase avalduse ning neis esitatud andmeid tõendavad dokumendid (edaspidi taotlus). Lisaks esitab taotleja PRIA-le vormikohase avalduse ja äriplaani elektroonselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus.

[RTL 2009, 62, 902 – jõust. 30.07.2009] 

(2) PRIA teatab taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

(3) Paragrahvis 10 nimetatud dokumendid esitatakse originaaldokumentidena, kui määruses ei ole ette nähtud dokumendi ärakirja esitamist.

(4) Taotleja võib ettenähtud tähtajal esitada ühe taotluse, millega võib toetust taotleda mitme investeeringuobjekti kohta. Ühe taotluse esitanud taotleja võib sellele lisaks esitada ka ühise taotluse koos kahe või enama taotlejaga.

(5) Kui toetust taotlevad kaks või enam taotlejat ühiselt, esitavad taotlejad ühise taotluse, kuid:
1) paragrahvi 10 lõigetes 2–3 nimetatud dokumendid ning äriplaani ja avalduse esitab iga taotleja taotluse juurde eraldi;
2) paragrahvi 10 lõigetes 4–6 nimetatud dokumendid esitatakse ühiselt.

§ 10. Taotluse kohta esitatavad nõuded

(1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIAle avalduse ja äriplaani ning neis esitatud andmeid tõendavad dokumendid, mis on loetletud lõigetes 2–6.

(2) Taotleja esitab järgmised taotleja nõuetekohasust tõendavad dokumendid:
1) ärakiri maksukohustuslaste registri tõendist, kui taotleja on füüsilisest isikust ettevõtja, kes ei ole kantud äriregistrisse;
2) taotleja seadusjärgse esindusõiguseta isiku puhul tema volitusi tõendav volikiri;

3) mitte varasema kui taotluse esitamise kuule vahetult eelnenud kuu esimese päeva seisuga nimekiri kõikide osanike või aktsionäride või liikmete ja nende osanike või aktsionäride kohta koos osaluse protsendiga, kui taotleja ei esita punktis 4 toodud nimekirja;

[RTL 2008, 89, 1255 – jõust. 14.11.2008]

4) mitte varasema kui taotluse esitamise kuule vahetult eelnenud kuu esimese päeva seisuga nimekiri kõikide osanike või aktsionäride või liikmete ja nende osanike või aktsionäride kohta koos osaluse protsendi, sünniaja või isikukoodiga, kui taotleja on äriühing, kes taotleb toetust § 8 lõike 1 punktides 2 ja 3 või lõike 2 punktides 2 ja 3 nimetatud määral;
5) [Kehtetu – RTL 2008, 18, 263 – jõust. 3.03.2008]
6) mitte varasema kui taotluse esitamise kuule vahetult eelnenud kuu esimese päeva seisuga Veterinaar- ja Toiduameti õiend selle kohta, et taotlejale ei ole tehtud ettekirjutust või ettekirjutuses märgitud puudus on kõrvaldatud või taotleja kohta ei ole jõustunud süüdimõistvat süüteo otsust loomade heaolu ja toiduhügieeni rikkumise eest ajavahemikus taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta algusest kuni taotluse esitamise kuule vahetult eelnenud kuu esimese päevani;

7) riikliku maksu maksuvõla tasumise ajatamise korral Maksu- ja Tolliameti tõend selle kohta, et taotleja on tõendi väljastamise päeva seisuga tasunud maksud ajakava kohaselt. Nimetatud tõend ei tohi olla väljastatud varem kui kümme tööpäeva enne taotluse esitamise kuupäeva.

[RTL 2009, 62, 902 – jõust. 30.07.2009] 

(3) Taotleja esitab järgmised raamatupidamise andmeid ja maksukohustuslasele esitatud nõuete täitmist tõendavad dokumendid:

1) taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta lõpu seisuga majandusaasta põhivara nimekiri, milles kajastub põhivara soetamise aasta ning põhivara soetamis- ja jääkväärtus;

2) „Raamatupidamise seaduse“ kohaselt tekkepõhist raamatupidamise arvestust pidava füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta bilansi ja kasumiaruande ärakiri, mis kajastab ettevõtja tegevust vähemalt 12 kuu jooksul, ning „Raamatupidamise seaduse“ kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust pidava taotleja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaasta kohta Maksu- ja Tolliametile esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormi E ärakiri, mis kajastab ettevõtja tegevust vähemalt 12 kuu jooksul;

3) „Raamatupidamise seaduse“ kohaselt tekkepõhist raamatupidamise arvestust pidava füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud teise majandusaasta bilansi ja kasumiaruande ärakiri § 3 lõike 1 punktis 1 sätestatud juhul ning  „Raamatupidamise seaduse“ kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust pidava taotleja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud teise kalendriaasta kohta Maksu- ja Tolliametile esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormi E ärakiri § 3 lõike 1 punktis 1 sätestatud juhul;

4) „Raamatupidamise seaduse“ kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust pidava füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaasta kohta pikaajaliste ja lühiajaliste kohustuste loetelu ning § 3 lõike 1 punktis 1 sätestatud juhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud teise  kalendriaasta kohta pikaajaliste ja lühiajaliste kohustuste loetelu. Loetelus näidatakse ära kreeditori nimi ja kohustuse saldo ning kreeditori kinnitus loetelus märgitud kohustuse kohta eelnimetatud kalendriaasta viimase kuupäeva seisuga. Kreeditori kinnitus ei ole vajalik „Põllumajandusreformi seadusest“ tulenevate ühistatud vara ja tööosakute kompenseerimise kohustuste kohta.

[RTL 2009, 62, 902 – jõust. 30.07.2009] 

(4) Taotleja esitab järgmised kavandatava investeeringuobjekti nõuetekohasust tõendavad dokumendid:
1) paragrahvi 7 lõigetes 1, 3 ja 5 nimetatud juhtudel vähemalt kolme pakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumise ärakirjad koos tehnilise spetsifikatsiooniga ning § 7 lõigetes 2, 4 ja 5 nimetatud juhtudel vähemalt ühe pakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumise ärakiri koos tehnilise spetsifikatsiooniga;
2) paragrahvi 7 lõigetes 1 ja 3 nimetatud juhtudel lisas 4 toodud vormi kohane investeeringuobjekti hinnapakkumiste võrdlustabel. Väljavalitud hinnapakkumine peab olema objektiivselt põhjendatud;

3) ärakiri dokumendist, mis tõendab, et kavandatav investeeringuobjekt ja selle alune maa kuuluvad taotleja omandisse või on sellele taotleja kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest. Paragrahvi 5 lõike 1 punktides 2, 4 ja 5 nimetatud tegevuse puhul esitatakse ärakiri dokumendist, mis tõendab, et ehitis, mille juurde kavandatav investeeringuobjekt kuulub, kuulub taotleja omandisse või on selle alusele maale taotleja kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;

[RTL 2008, 89, 1255 – jõust. 14.11.2008]

4) kaasomaniku või teise hoonestaja kirjalik nõusolek investeeringu tegemise kohta, kui kavandatav investeeringuobjekt ja selle alune maa asuvad kaasomandis oleval maal või maal, millele on seatud hoonestusõigus mitme isiku kasuks, ning investeeringuobjekti kohta ei taotleta toetust ühiselt;

[RTL 2008, 89, 1255 – jõust. 14.11.2008]

5) väljavõte ehitusprojekti põhijoonistest koos ehitusprojekti seletuskirjaga juhul, kui ehitusprojekt on nõutav „Ehitusseaduses“ sätestatud tingimustel ja korras;

[RTL 2009, 62, 902 – jõust. 30.07.2009] 

6) ehitise puhul ehitusloa või kohaliku omavalitsusüksuse kirjaliku nõusoleku ärakiri, kui see on nõutav «Ehitusseaduse» kohaselt;
7) [Kehtetu - RTL 2009, 62, 902 – jõust. 30.07.2009] 

8) juurdepääsutee ehitamise korral kohaliku omavalitsusüksuse kinnitus, et investeeringuobjekt on eratee «Teeseaduse» § 52 mõistes;

9) [Kehtetu – RTL 2008, 89, 1255 – jõust. 14.11.2008]

10) Keskkonnaametile esitatud keskkonnakompleksloa taotluse ärakiri juhul, kui kasutusel oleva kompleksloa kohustusega käitise kohta ei ole keskkonnakompleksluba;

[RTL 2009, 62, 902 – jõust. 30.07.2009] 

11)elektripaigaldise investeeringu puhul „Elektriohutusseaduse“ § 18 lõikes 5 sätestatud nõuete kohase elektritöö ettevõtja koostatud elektriprojekt. Elektri võrguühenduse võimsuse suurendamise korral ka tarbimistingimuste muutmiseks võrguettevõtjaga sõlmitud elektrivõrguga liitumise lepingu ärakiri.

[RTL 2009, 62, 902 – jõust. 30.07.2009] 

(5) Kui taotleja taotleb toetust ka ettevalmistava töö kohta, esitab ta ärakirja arve-saatelehest või arvest, mille on väljastanud isik, kellelt taotleja tellis ettevalmistava töö või teenuse. Kui ettevalmistava töö eest on tasutud enne taotluse esitamist, esitab taotleja nimetatud arve-saatelehe või arve ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava arvelduskonto väljavõtte või maksekorralduse ärakirja või väljatrüki.

(6) Kui taotleja ei ole saanud nõutud arvu investeeringuobjekti hinnapakkumisi, lisatakse taotlusele sellekohane põhjendus.

4. peatükk
TAOTLUSE MENETLEMINE

§ 11. Taotluse vastuvõtmine

PRIA kontrollib taotluse esitamisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist.

§ 12. Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine

(1) PRIA kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetekohasust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja toetatava tegevuse vastavust määruses sätestatud nõuetele.

(2) Toetuse taotleja ja taotlus vastavad toetuse saamiseks esitatud nõuetele, kui:
1) kõik omavahel võrreldavad andmed on samased;
2) ei esine «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 456 lõikes 2 nimetatud asjaolusid;
3) täidetud on kõik määruses sätestatud nõuded.

(3) Taotluses esitatud andmete kontrollimiseks on PRIAl õigus kasutada teiste andmekogude andmeid.

[RTL 2008, 89, 1255 – jõust. 14.11.2008]

(4) Kui taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotleja või taotlus ei vasta nõuetele, teeb PRIA «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 456 lõike 2 kohaselt taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

(5) PRIA esitab Keskkonnainspektsioonile (edaspidi KKI) pärast taotluse esitamise tähtpäeva nimekirja kõikide taotlejate kohta. KKI teavitab PRIAt keskkonnanõudeid rikkunud taotlejatest, kelle suhtes on ajavahemikus taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta algusest kuni taotluse esitamise kuule vahetult eelnenud kuu esimese päevani tehtud puuduste kõrvaldamiseks ettekirjutus, mis on jäetud tähtpäevaks täitmata, või kelle suhtes on eespool nimetatud ajavahemikus jõustunud süüdimõistev süüteo otsus. Lisaks teavitab KKI PRIAt, millise nõude rikkumise eest on taotlejale tehtud eespool nimetatud ettekirjutus või on taotleja suhtes jõustunud süüdimõistev süüteo otsus.

[RTL 2008, 89, 1255 – jõust. 14.11.2008]

§ 13. Taotluste hindamine ja taotluste paremusjärjestuse moodustamine

(1) Kui kõigi nõuetele vastavaks tunnistatud taotluste rahastamise summa ületab toetatava tegevuse rahastamise eelarve, hindab PRIA nõuetele vastavaid taotlusi lisas 5 toodud hindamiskriteeriumide põhjal, andes taotlusele hindepunkte.

(2) Taotluste paremusjärjestuse moodustamisel loetakse paremaks suurema hindepunktide summa saanud taotlus. Võrdsete näitajatega taotluste puhul eelistatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 457 lõike 2 alusel taotlust, milles taotletav toetuse summa on väiksem.

(3) Kui toetust taotlevad kaks või enam taotlejat ühiselt, siis hinnatakse iga hindamiskriteeriumi alusel kõiki taotlejaid eraldi ja taotluse hindepunktide summa saamiseks arvutatakse taotlejate hindepunktide aritmeetiline keskmine.

§ 14. Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine

(1) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetatava tegevuse rahastamise eelarvet, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 457 lõike 3 alusel.

(2) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetatava tegevuse rahastamise eelarve, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel moodustatud taotluste paremusjärjestuse alusel parimad taotlused «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 457 lõike 1 punkti 2 alusel.

(3) Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole võimalik või põhjendatud, võib PRIA teha taotluse osalise rahuldamise otsuse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 457 lõike 6 alusel.

(4) PRIA teeb lõigetes 1 ja 2 nimetatud taotluse rahuldamise otsuse, lõikes 3 nimetatud taotluse osalise rahuldamise otsuse või «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 457 lõike 5 või 6 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse 100 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtaja viimasest päevast.

[RTL 2009, 62, 902 – jõust. 30.07.2009] 

(5) Kui ettevalmistav töö ei vasta § 5 lõike 2 punktis 1 ja § 5 lõikes 7, § 6 lõike 1 punktis 3, § 7 lõigetes 5 ja 8, § 10 lõikes 5 ning § 17 lõikes 4 toodud nõuetele, jäetakse taotlus rahuldamata ettevalmistava töö osas.

(6) Kui omanikujärelevalve ei vasta § 5 lõike 2 punktis 2, § 6 lõike 1 punktis 4 ning § 7 lõikes 5 toodud nõuetele, jäetakse taotlus rahuldamata omanikujärelevalve osas.

[RTL 2008, 89, 1255 – jõust. 14.11.2008]

§ 15. Muudatustest teavitamine

(1) Kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni teavitab taotleja või toetuse saaja viivitamata PRIAt kirjalikult käibemaksukohustuslaseks registreerimisest «Käibemaksuseaduse» § 20 lõike 3 või 4 alusel.

[RTL 2008, 89, 1255 – jõust. 14.11.2008]

(2) Alates taotluse esitamisest kuni viie aasta möödumiseni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest teavitab taotleja või toetuse saaja viivitamata PRIAt kirjalikult:
1) oma postiaadressi või kontaktandmete muutumisest;
2) ettevõtja ümberkujundamisest, ühinemisest või jagunemisest ning ettevõtte või selle osa üleminekust.

(3) Alates taotluse esitamisest kuni viie aasta möödumiseni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest teavitab taotleja või toetuse saaja viivitamata PRIAt kirjalikult nõusoleku saamiseks:
1) tegevuse või investeeringuobjektiga seotud muudatustest;
2) toetuse saamise või toetuse kasutamisega seotud muust asjaolust, mille tõttu taotluses esitatud andmed ei ole enam täielikud või õiged.

5. peatükk
NÕUDED TOETUSE SAAJALE JA TOETUSE VÄLJAMAKSMISE KORD

§ 16. Nõuded toetuse saajale

(1) Toetuse saaja teeb investeeringu ja esitab investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kuni kuues osas ühe taotluse kohta hiljemalt kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. Kui toetuse saaja teeb investeeringu § 3 lõikes 3 nimetatud nõuetega vastavusse viimiseks, peab investeering olema tehtud ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid esitatud kuni kuues osas ühe taotluse kohta 36 kuu jooksul arvates selle nõude muutumisest toetuse saaja jaoks kohustuslikuks, kuid mitte hiljem kui kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

[RTL 2009, 62, 902 – jõust. 30.07.2009] 

(2) Toetuse saaja on kohustatud:
1) investeeringuobjekti säilitama ja sihipäraselt kasutama vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
2) saadud toetusraha mittesihipärase kasutamise korral PRIA nõudmisel tagasi maksma;
3) võimaldama teostada järelevalvet toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle.

§ 17. Investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamine

(1) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja pärast investeeringu täielikku või osalist tegemist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist PRIAle lisas 6 toodud vormi kohase kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
1) selle isiku, kellelt toetuse saaja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehe või arve ärakiri;
2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehel või arvel märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte;
3) osutatud teenuse või tehtud töö või müüdud kauba üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi ärakiri.

(2) Kapitalirendi (liising) puhul esitab toetuse saaja PRIAle pärast investeeringu täielikku või osadena tegemist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist kapitalirendi lepingus ettenähtud korras toetuse väljamaksmiseks kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
1) selle isiku, kellelt kapitalirendile andja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehe või arve ärakiri;
2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehel või arvel märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte;
3) osutatud teenuse või tehtud töö või müüdud kauba üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi ärakiri;
4) kapitalirendile andja ja toetuse saaja vahel sõlmitud kapitalirendi lepingu ja maksegraafiku ärakiri.

(3) Kapitalirendile andja võib olla «Krediidiasutuste seaduse» alusel ja korras tegutsev krediidiasutus või tema konsolideerimisgruppi kuuluv finantseerimisasutus.

(4) Lõike 1 punktis 1 ja lõike 2 punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve ärakirjal näidatud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumisele.

§ 18. Toetuse maksmine ja maksmisest keeldumine

(1) PRIA otsustab toetuse maksmise sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole või kapitalirendi korral toetuse saaja nimetatud kapitalirendile andja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates § 17 lõigetes 1 ja 2 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.

(2) Toetust ei maksta «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 457 lõikes 8 sätestatud juhtudel. Sellisel juhul ei hüvitata taotlejale ka ettevalmistavale tööle tehtud kulutusi.

(3) Toetust ei maksta ettevalmistava töö osas, kui toetuse saaja ei ole ettevalmistava töö kohta esitanud nõuetekohaseid investeeringu tegemist tõendavaid dokumente.

(4) PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsuse või taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest.

§ 19. Dokumentide säilitamine

Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Nimetatud dokumente säilitatakse PRIAs kuni 2025. aasta 31. detsembrini.

6. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 20. Rakendussätted

(1) 2007. aastal alanud taotluse esitamise tähtajal võib taotleda toetust investeeringu kohta, mille tegemist tõendavad dokumendid ei ole väljastatud varem kui 2007. aasta 1. jaanuaril.

(2) Kui taotleja on alustanud investeeringu tegemist enne taotluse esitamist, võib ta esitada § 17 lõigetes 1 ja 2 nimetatud investeeringu tegemist tõendavad dokumendid koos taotlusega.

(3) Lõikes 2 nimetatud juhul otsustatakse toetuse maksmine sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja või kapitalirendi korral toetuse saaja poolt nimetatud kapitalirendile andja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

(4) 2007. aastal alanud taotluste esitamise tähtajal on taotluse esitamise aastale eelnenud majandusaastaks enne 2007. aastat lõppenud viimane majandusaasta.

(5) 2007. ja 2008. aastal toetust taotlenud taotleja, kelle kohta on tehtud taotluse rahuldamise otsus, esitab § 17 lõigetes 1 ja 2 nimetatud investeeringu tegemist tõendavad dokumendid nelja aasta jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

[RTL 2009, 62, 902 – jõust. 30.07.2009] 

(6) 2009. aastal alanud taotluse esitamise tähtajal toetust taotlenud taotleja, kelle kohta on tehtud taotluse rahuldamise otsus, esitab § 17 lõigetes 1 ja 2 nimetatud investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kolme aasta jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

[RTL 2009, 62, 902 – jõust. 30.07.2009] 

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 21.03.2007. a resolutsioon nr 17-1/07-01973.

 

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

Lisa 5

Lisa 6

/otsingu_soovitused.json