Teksti suurus:

Rahvusvahelisele postisaadetisele tollikäitlusviisi määramiseks vajalike tolliformaalsuste teostamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.07.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2017
Avaldamismärge:

Rahvusvahelisele postisaadetisele tollikäitlusviisi määramiseks vajalike tolliformaalsuste teostamise kord

Vastu võetud 07.07.2005 nr 154
RT I 2005, 41, 315
jõustumine 01.08.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.07.2009RT I 2009, 40, 27226.07.2009

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» § 32 lõike 3 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib ühendusevälisest riigist Eestisse või Eestist ühendusevälisesse riiki saadetavale postisaadetisele (edaspidi post) tollikäitlusviisi määramiseks vajalike tolliformaalsuste teostamise korda.

§ 2.  Rahvusvaheline postisaadetis

  Käesolevas määruses käsitatakse postina kirikorrespondentssaadetisi (sh pisipakid ja trükistega M-kotid) ning postipakke vastavalt ülemaailmsele postikonventsioonile, v.a kullerpostisaadetised.

§ 3.  Posti toimetamine Eestisse

  (1) Ühendusevälisest riigist saadetud posti esitab postiteenuse osutaja tollile piiril paiknevas tolliasutuses vastavalt posti liigile koos rahvusvahelise saatelehega (CN-37, CN-38 või CN-41). Kuni tollikäitlusviisi määramiseni loetakse post ajutiselt ladustatuks.
[RT I 2009, 40, 272 - jõust. 26.07.2009]

  (2) Postiteenuse osutaja sisestab enne posti tollile esitamist posti andmed elektroonilisse andmebaasi ning võimaldab tollile juurdepääsu nii postile kui andmebaasile riskianalüüsi ja vajaliku tollikontrolli tegemiseks.

  (3) Ühendusevälisest riigist saadetud post, mille kohta tuleb esitada kirjalik tollideklaratsioon, paigutatakse kuni tollikäitlusviisi rakendamiseni tolliterminali, mille pidaja on postiteenuse osutaja.

§ 4.  Posti teise liikmesriiki edasitoimetamine

  (1) Ühendusevälisest riigist saadetud ning teise liikmesriiki toimetamiseks ettenähtud posti pakendile ja saatedokumentidele kinnitab Eesti postiteenuse osutaja kollase sildi vastavalt EÜ Komisjoni määruse 2454/93/EMÜ, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele 2913/92/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1–766) lisas 42 toodud näidisele.

  (2) Ühenduse posti saatmisel ühenduse tolliterritooriumi osasse, kus EÜ Nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ (EÜT L 347, 11.12.2006, lk 1–118) ei kohaldata, kinnitab Eesti postiteenuse osutaja pakendile ja saatedokumentidele kollase sildi vastavalt ühenduse tolliseadustiku rakendussätete lisas 42 B toodud näidisele.
[RT I 2009, 40, 272 - jõust. 26.07.2009]

§ 5.  Postile tolliformaalsuste teostamiseks vajalikud dokumendid

  (1) Postile tolliformaalsuste teostamisel kasutatakse Ülemaailmse Postiliidu õigusaktidega kehtestatud dokumendivorme.

  (2) Tolliformaalsuste teostamiseks esitab postiteenuse osutaja koos postiga tollile rahvusvahelise postisaadetise deklaratsiooni (edaspidi posti deklaratsioon) ning olenevalt posti liigist üldjuhul ka posti saatelehe ja pakikaardi.

  (3) Kui ühendusevälisest riigist saadetud postile ei ole lisatud posti saatelehte, pakikaarti või posti deklaratsiooni või kui nimetatud dokumendid on kahjustatud või puudulikult täidetud, on postiteenuse osutaja kohustatud sellest viivitamata tolli teavitama.

  (4) Lõikes 3 nimetatud postile tolliformaalsuste teostamiseks koostab postiteenuse osutaja vastavasisulise akti ja pakikaardi duplikaadi ning teeb posti deklaratsioonist, kui see on olemas, koopia ja esitab need tollile. Akti üks eksemplar jääb tollile.

  (5) Kui lõikes 4 nimetatud akti koostamiseks tuleb post avada, on postiteenuse osutaja kohustatud sellest tolli teavitama. Toll viibib posti avamise juures, kui peab seda vajalikuks.

§ 6.  Postile tolliformaalsuste teostamine

  (1) Ajutiselt ladustatud postile teostatakse tollikäitlusviisi määramiseks vajalikud tolliformaalsused postiteenuse osutaja ning Maksu- ja Tolliameti vahelises lepingus fikseeritud tolliasutuses (edaspidi posti tolliasutus).

  (2) Postiteenuse osutaja on deklarandiks postile, mille kohta ei ole vaja esitada kirjalikku tollideklaratsiooni.

  (3) Postiteenuse osutaja võib tolliformaalsusi postile teostada:
  1) esitades tollideklaratsiooni tolliagentuurina vastavalt posti saajaga sõlmitud lepingule;
  2) täites tollideklaratsiooni, millel on deklarandiks posti saaja.

  (4) Lõike 3 punktis 2 nimetatud juhul edastab postiteenuse osutaja täidetud tollideklaratsiooni posti tolliasutusele kontrollimiseks elektrooniliselt.

  (5) Postiteenuse osutajal on õigus küsida isikult teenustasu vastavalt postiteenuse osutaja poolt kehtestatud hinnakirjale, kui isik ei ole loobunud postiteenuse osutaja poolt täidetud tollideklaratsiooni kasutamisest.

  (6) Eestist väljatoimetatavale postile teostatakse tolliformaalsused posti tolliasutuses.

§ 7.  Tollijärelevalve all oleva posti edasitoimetamine Eestis

  (1) Tollijärelevalve all oleva posti edasitoimetamine Eestis toimub postiteenuse osutaja vastutusel riigisisese posti saatelehe alusel, mis vormistatakse kahes eksemplaris.

  (2) Postiteenuse osutaja tolliterminalist toimetatakse § 6 lõike 3 punkti 2 kohaselt vormistatud post selle saaja elu- või asukoha aadressijärgsesse postiasutusse koos tollideklaratsiooni väljatrüki kahe eksemplari, saatedokumentide ja posti saabumise teatega.

  (3) Posti saaja võib posti kättesaamiseks elu- või asukoha aadressijärgsest postiasutusest:
  1) kontrollida postiteenuse osutaja poolt täidetud tollideklaratsiooni, allkirjastada mõlemad tollideklaratsiooni väljatrüki eksemplarid ja maksta tasumisele kuuluvad maksud postiasutuses;
[RT I 2009, 40, 272 - jõust. 26.07.2009]
  2) esitada lähimasse tolliasutusse tollideklaratsiooni ja maksta tasumisele kuuluvad maksud sõltuvalt maksusumma tasumise viisist ja tolliasutuse pädevusest kas tolliasutuses või postiasutuses;
  3) esitada elektroonilise andmetöötlussüsteemi vahendusel tollile esitatud tollideklaratsiooni väljatrüki, mille lahtris D/J on andmetöötlussüsteem teinud märke kauba vabastamise kohta.
[RT I 2009, 40, 272 - jõust. 26.07.2009]

  (4) Lõike 3 punktides 2 ja 3 nimetatud juhtudel võib füüsiline isik «Tolliseaduse» § 37 lõikest 6 tulenevalt esitada tollideklaratsiooni asemel reisija deklaratsiooni.
[RT I 2009, 40, 272 - jõust. 26.07.2009]

  (5) Pärast posti väljastamist saajale säilitatakse riigisisese posti saatelehe üks eksemplar saaja elu- või asukoha aadressijärgses postiasutuses, teine eksemplar koos tema poolt allkirjastatud tollideklaratsiooni väljatrükiga tagastatakse postiteenuse osutaja tolliterminalile. Kui posti saaja esitas tollideklaratsiooni lõike 3 punkti 2 või 3 kohaselt, märgib postiteenuse osutaja tagastatavale tollideklaratsiooni väljatrükile selle tühistamise vajaduse posti tolliasutuses ning saaja poolt esitatud uue reisija või tollideklaratsiooni numbri.
[RT I 2009, 40, 272 - jõust. 26.07.2009]

§ 8.  Postiteenuse osutaja kohustused

  (1) Postiteenuse osutaja teavitab posti tolliasutust eelnevalt iga tollijärelevalve all olevat posti sisaldava transpordivahendi saabumisest postiteenuse osutaja tegevuskohta ja sealt lahkumisest. Posti võib maha, peale ja ümber laadida ainult tolli loal.

  (2) Postiteenuse osutaja teavitab ühendusevälisest riigist saadetud posti saatjat postis sisalduva kauba, mille tolliterritooriumile toimetamine on keelatud, konfiskeerimisest tolli poolt.

  (3) Postiteenuse osutaja sorteerib posti sõltuvalt sellest, kas posti kohta tuleb esitada kirjalik tollideklaratsioon, ning esitab tollile sorteeritud posti koos vastava nimekirjaga.
[RT I 2009, 40, 272 - jõust. 26.07.2009]

  (4) Postiteenuse osutaja teavitab posti saajat posti deklareerimise vajadusest tollideklaratsioonil ning deklareerimise võimalustest ja tolli määratud tasumisele kuuluvate maksude summast posti saabumise teatega.
[RT I 2009, 40, 272 - jõust. 26.07.2009]

  (5) Posti väljastamisel võtab postiteenuse osutaja posti saajalt vastu tollideklaratsiooni väljatrükil määratud maksud või veendub nimetatud maksude tasumises tollile tollideklaratsiooni väljatrükil tolli poolt kinnitatud informatsiooni alusel. Maksude sissenõudmisel postiasutuse poolt märgitakse tollideklaratsiooni väljatrüki lahtrisse «J» postiteenuse osutaja töötaja nimi, allkiri, maksekviitungi number ning postiasutuse kalendertempli jäljend.
[RT I 2009, 40, 272 - jõust. 26.07.2009]

  (6) Postiteenuse osutaja kannab posti saajalt vastuvõetud maksud üle Maksu- ja Tolliameti pangakontole postiteenuse osutaja ning Maksu- ja Tolliameti vahel sõlmitud lepingus ettenähtud korras.

  (7) Posti- ja pisipaki ning trükistega M-koti vastuvõtmisel selle Eestist väljatoimetamiseks peab postiteenuse osutaja kontrollima posti deklaratsiooni olemasolu ning tagama selle täpse ja täieliku täitmise.

§ 9.  Posti läbivaatus

  (1) Trükiste ja kirjade läbivaatus nende avamise teel toimub erandjuhtudel, kui tolliametnikul on alust arvata, et need sisaldavad kaupa, mille sisse- või väljavedu on õigusaktidega keelatud või mille sisse- või väljaveo suhtes on kehtestatud piirangud.

  (2) Posti läbivaatuse teostamiseks võib toll nõuda postiteenuse osutajalt posti avamist. Posti avab ja sulgeb postiteenuse osutaja vastutav töötaja tolliametniku juuresolekul.

  (3) Kui post sisaldab kaupa, mille importimisel või eksportimisel on nõutav sanitaar-, veterinaar-, fütosanitaar- või muu kontroll, korraldab postiteenuse osutaja tollieeskirjades ettenähtud korras selle posti läbivaatuse vastava kontrolliasutuse järelevalveametniku poolt.

§ 10.  Tolliladustamise tolliprotseduuri rakendamine postile

  Posti võib paigutada ainult sellisesse tollilattu, mille pidaja on postiteenuse osutaja, kelle vahendusel post Eestisse saadeti.

§ 11.  Väljanõudmata post

  (1) Ühendusevälisest riigist saadetud post väljastatakse ainult posti pakikaardile märgitud saajale. Kui saaja ei ole nõudnud posti välja või on esitanud kirjaliku loobumisavalduse, võib postiteenuse osutaja selle tolli loal tagasi saata, kui saatja ei ole avaldanud teistsugust tahet.

  (2) Posti võib ümber adresseerida ainult saatja korralduse alusel Ülemaailmse Postiliidu õigusaktidega kehtestatud reeglite kohaselt. Post saadetakse tagasi tervikuna.

  (3) Posti korral, mida ei nõuta välja või mida ei saadeta tagasi, rakendatakse «Tolliseaduse» §-s 45 sätestatut.

§ 12.  Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub 1. augustil 2005. a.

/otsingu_soovitused.json