Teksti suurus:

Viisaregistri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.04.2010
Avaldamismärge:

Viisaregistri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 02.08.2007 nr 198
RT I 2007, 49, 337
jõustumine 01.09.2007

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi teatajas, jõustumise aeg):

8.11.2007 nr 229 (RT I 2007, 59, 383) 19.11.2007

12.06.2008 nr 96 (RT I 2008, 25, 167) jõustub Euroopa Liidu ühtse viisainfosüsteemi VIS kasutusele võtmisel või Vabariigi Valitsuse eraldi otsusega.

31.07.2008 nr 122 (RT I 2008, 36, 219) 8.08.2008

20.07.2009 nr 126 (RT I 2009, 40, 274) 30.07.2009, osalilselt 1.01.2010

17.12.2009 nr 214 (RT I 2009, 65, 448) 1.01.2010

Määrus kehtestatakse «Välismaalaste seaduse» § 1026 lõike 2 alusel ning kooskõlas «Avaliku teabe seaduse» § 435 lõikega 1.

[RT I 2008, 36, 219 – jõust. 8.08.2008]1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Registri asutamine

«Viisaregister» (edaspidi register) on asutatud Vabariigi Valitsuse 30. augusti 2000. a määrusega nr 281 «Viisaregistri asutamine ja viisaregistri pidamise põhimäärus».

§ 2. Registri nimi

Registri ametlik nimi on «Viisaregister».

§ 3. Registri vastutav töötleja ja volitatud töötleja

Registri vastutav töötleja on Siseministeerium ning volitatud töötlejad on Politsei- ja Piirivalveamet, prefektuur, Kaitsepolitseiamet ja Välisministeerium.

[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 1.01.2010]

§ 4. Registri pidamise eesmärk

Registri pidamise eesmärgiks on viisataotluste ja viibimisaja pikendamise taotluste ning nende suhtes tehtud otsuste, viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise ja viisade kehtetuks tunnistamise otsuste ning viisade kooskõlastamisel siseministri poolt määratud Siseministeeriumi asutustega saadud andmete koondamine ühtsesse registrisse, et tagada õigusaktides valitsusasutustele sätestatud ülesannete täitmine.

[RT I 2009, 40, 274 – jõust. 30.07.2009]

§ 5. Reguleerimisala

Registrisse kantavatele andmetele ja andmete registrisse kandmise alusdokumentidele kohaldatakse käesoleva määruse sätteid, kui välisleping ei sätesta teisiti.

2. peatükk
REGISTRI PIDAMINE JA KOOSSEIS

§ 6. Registri pidamise viis ja koosseis

(1) Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna ja menetlustoimikutena.

(2) Registri koosseisu kuuluvad:
1) digitaalsed registrikaardid (edaspidi registrikaart);
2) menetlustoimikud;
3) arhiveeritud registriandmed.

§ 7. Menetlustoimiku koosseis

Menetlustoimik sisaldab §-s 17 nimetatud alusdokumente ning dokumente, mis tõendavad registrisse kantud ebaõigete andmete parandamise õigust.

§ 8. Andmete ristkasutus

Registri vastutaval ja volitatud töötlejal on lubatud seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga talle pandud ülesannete täitmiseks esitada päringuid ja saada andmeid teistest riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudest.

§ 9. Registriandmete kaitse

(1) Registriandmeid kaitstakse:
1) käideldavuse osas, tagades andmete kättesaadavuse selleks volitatud isikutele;
2) tervikluse osas, välistades andmete tahtmatu või tahtliku muutmise;
3) konfidentsiaalsuse osas, tagades andmete kättesaadavuse vaid volitatud isikutele.

(2) Registriandmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse vastavaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

(3) Registri andmete turbeaste on keskmine (M) ja registri turvaklass on T2S2K2.

[RT I 2008, 36, 219 – jõust. 8.08.2008]

3. peatükk
REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED

§ 10. [Kehtetu – RT I 2009, 40, 274 – jõust. 30.07.2009]

§ 11. Viisataotluse andmed

(1) Viisa taotleja kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) foto;
2) perekonnanimi (perekonnanimed);
3) eesnimi (eesnimed);
4) endised nimed;
5) sünniaeg;
6) isikukood (vabatahtlik, sisestatakse juhul, kui viisa taotleja on selle deklareerinud);
7) sünniriik ja -koht;
8) kodakondsus (praegune);
9) kodakondsus sündimisel;
10) sugu;
11) perekonnaseis;
12) esitatud reisidokumendi liik, number, väljaandja riik ja asutus, väljaandmise kuupäev ja kehtivuse lõpp;
13) loa olemasolu tagasipöördumiseks sellesse riiki, kui taotleja elab muus riigis kui päritolumaa;
14) elukutse (kellena praegu töötab);
15) tööandja (asutuse/organisatsiooni nimetus) aadress ja telefoninumber või üliõpilase ja õpilase puhul õppeasutuse nimi ja aadress;
16) reisi sihtpunkt;
17) viisa liik;
18) taotletavate sisenemiste arv;
19) viibimisaeg;
20) taotletavate viibimispäevade arv;
21) muud viisad (mis on välja antud viimase kolme aasta jooksul) ja nende kehtivusaeg;
22) sissesõiduloa olemasolu sihtriiki, kui ollakse läbisõidul;
23) varasemad viibimised Eestis või teistes Euroopa Liidu liikmesriikides;
24) reisi eesmärk;
25) saabumise kuupäev;
26) lahkumise kuupäev;
27) esimesena ületatav piir või transiidi marsruut;
28) transpordivahend;
29) kes kannab reisi- ja elamiskulud;
30) reisikulude katmise vahendid;
31) hotelli nimi või aadress, kus taotleja peatub Eestis viibimise ajal;

[RT I 2009, 40, 274 – jõust. 30.07.2009]

32) taotleja kodune aadress;
33) telefoninumber.

(2) Teiste isikute, viisataotluse ja viisaotsuse kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) taotleja isa nimi;
2) taotleja ema nimi;
3) Eestis või muus Euroopa Liidu liikmesriigis elava külastatava eraisiku nimi või ettevõtte ja sealse kontaktisiku nimi;

[RT I 2009, 40, 274 – jõust. 30.07.2009]

4) taotlejaga koos reisivate isikute andmed (abikaasa eesnimi (eesnimed), perekonnanimi (perekonnanimed), endised nimed, isikukood või sünniaeg, sünnikoht ja sugu; lapse (laste) eesnimi (eesnimed), perekonnanimi (perekonnanimed), isikukood või sünniaeg, sünnikoht ja sugu);
5) taotlejat ülalpidava Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi kodaniku perekonnaliikme eesnimi (eesnimed), perekonnanimi (perekonnanimed), sünniaeg, kodakondsus, reisidokumendi number ja sugulusside Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi kodanikuga. Käesolevas punktis loetletud viisataotluse andmeid peavad andma ainult Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide kodanike perekonnaliikmed;
6) taotluse registreerimise tähtnumberkood ja registreerimise aeg;
7) taotluse registreerinud ametniku eesnimi või eesnimed, perekonnanimi ja ametinimetus;
8) taotluse esitamise koht (linna nimi) ja kuupäev;
9) taotluse läbivaatamise eest tasutud riigilõivu andmed ja andmed riigilõivust vabastamise või selle vähendamise kohta;
10) viisa väljastanud ametniku eesnimi või eesnimed, perekonnanimi ja ametikoht;
11) viisa andmisest keeldumise õiguslik alus ja keeldumise otsuse teinud ametniku eesnimi või eesnimed, perekonnanimi ja ametinimetus.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 14, 15, 23–27, 29 ja 30 ning lõike 2 punktides 1 ja 2 loetletud andmed Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide või Šveitsi Konföderatsiooni kodanike perekonnaliikmete kohta kantakse registrisse nende olemasolul.

§ 12. Viibimisaja pikendamise andmed

(1) Viibimisaja pikendamise taotleja kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) eesnimi (eesnimed);
2) perekonnanimi (perekonnanimed);
3) endised nimed;
4) sünniaeg;
5) sünniriik ja -koht;
6) sugu;
7) kodakondsus;
8) foto;
9) perekonnaseis;
10) elukoha aadress välisriigis ja viibimiskoht Eestis;
11) reisidokumendi liik, number, väljaandja riik ja asutus, väljaandmise kuupäev ja kehtivusaeg;
12) taotlejaga koos reisivate isikute andmed (abikaasa eesnimi (eesnimed), perekonnanimi (perekonnanimed), endised nimed, sünniaeg, sünnikoht ja sugu; lapse (laste) eesnimi (eesnimed), perekonnanimi (perekonnanimed), sünniaeg, sünnikoht ja sugu);
13) Eestis viibimise alus, selle number, kehtivuse alguse kuupäev, kehtivuse lõpu kuupäev, kordsus, lubatud viibimisaeg päevades, viibida lubatud isikute arv, väljastamise kuupäev, väljastamise koht.

(2) [Kehtetu – RT I 2009, 40, 274 – jõust. 30.07.2009]

(3) [Kehtetu – RT I 2009, 40, 274 – jõust. 30.07.2009]

(4) Viibimisaja pikendamise taotleja esindaja kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) esinduse liik;
2) eesnimi (eesnimed);
3) perekonnanimi (perekonnanimed);
4) endised nimed;
5) isikukood;
6) sünniaeg;
7) sugu;
8) kontaktandmed (telefon);
9) elukoht Eestis;
10) isikut tõendava dokumendi liik, number ja väljaandnud riik.

(5) Viibimisaja pikendamise taotluse kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) registreerimise number ja registreerimise kuupäev;
2) registreerinud ametniku eesnimi või eesnimed, perekonnanimi;
3) viibimisaja pikendamise kuupäev, milleni pikendust soovitakse;
4) viibimisaja pikendamise põhjus ja olemasolul Eestis elava külastatava eraisiku nimi või ettevõtte ja sealse kontaktisiku nimi;

[RT I 2009, 40, 274 – jõust. 30.07.2009]

5) viibimisaja pikenduse kleebise number, kehtivuse alguse kuupäev, kehtivuse lõpu kuupäev, lubatud viibimisaeg päevades, viibida lubatud isikute arv;
6) viibimisaja pikendamise õiguslik alus ja otsuse teinud ametniku eesnimi või eesnimed, perekonnanimi;
7) viibimisaja pikendamisest keeldumise õiguslik alus ja keeldumise otsuse teinud ametniku eesnimi või eesnimed, perekonnanimi;
8) tasutud riigilõivu summa või andmed riigilõivu tasumisest vabastamise või selle vähendamise kohta, riigilõivu laekumise kuupäev, riigilõivu tasunud isiku ees- ja perekonnanimi või juriidilise isiku nimi;
9) tervisekindlustuslepingu väljaandja ja poliisi number, poliisi väljaandmise kuupäev ja poliisi kehtivusaeg ning kindlustusvastutuse suurus ja rahaühik.

§ 13. Viisa kehtetuks tunnistamise või viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise andmed

Viisa kehtetuks tunnistamisel või viibimisaja ennetähtaegsel lõpetamisel kantakse registrisse järgmised andmed:
1) otsuse number ja kuupäev;
2) asutuse ja struktuuriüksuse nimi, kelle ametnik on otsuse teinud;
3) otsuse teinud ametniku eesnimi või eesnimed, perekonnanimi ja ametinimetus;
4) kuupäev, millest alates on viibimisaeg kehtetu;
5) viisa saanud isiku eesnimi või eesnimed, perekonnanimi, sünniaeg, reisidokumendi number;
6) kehtetuks tunnistatud viisakleebise number, selle kehtivusaeg, kordsus ning viibimisaeg päevades, viisa väljastanud asutus, väljastamise kuupäev ja viisa liik;
7) viisa kehtetuks tunnistamise põhjus või viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise põhjus ja selle õiguslik alus;
8) ennetähtaegse lõpetamise puhul märge viisavabaduse kohta.

§ 14. Piiripunktis erandina viisa andmise andmed

Piiripunktis erandina viisa andmise kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) viisa andmise otsuse number ja kuupäev;
2) viisa andmise otsuse teinud ametniku eesnimi või eesnimed, perekonnanimi ja ametinimetus;
3) viisa saaja eesnimi või eesnimed, perekonnanimi või perekonnanimed, sünniaeg, sugu, kodakondsus;
4) viisa saaja reisidokumendi liik, number, väljaandja riik ja asutus, väljaandmise kuupäev ja kehtivuse lõpp;
5) viisa saaja reisi eesmärk;
6) viisa saaja aadress ja telefon Eestis viibimise ajal;
7) väljastatud viisa liik, viisakleebise number, viisa kehtivuse alguse ja lõpu kuupäev, viisaga lubatud viibimispäevade arv ja viisa alusel riiki lubatud isikute arv;
8) viisa andmise õiguslik alus;
9) viisa väljastanud ametniku eesnimi või eesnimed, perekonnanimi ja ametikoht;
10) taotluses märgitud riiki sisenemise kuupäev ja riigist lahkumise kuupäev;
11) viisa väljastamisest keeldumise põhjuse õiguslik alus ja keeldumise otsuse teinud ametniku eesnimi või eesnimed, perekonnanimi ja ametinimetus.

§ 15. Registriandmete õiguslik tähendus

Registriandmetel on informatiivne tähendus, õiguslik tähendus on neil ainult seaduses sätestatud ulatuses.

4. peatükk
ANDMETE KANDMINE REGISTRISSE

§ 16. Registriandmete esitaja

Registriandmete esitajaks on viisataotluse või viibimisaja pikendamise taotluse esitanud välismaalane.

[RT I 2009, 40, 274 – jõust. 30.07.2009]

§ 17. Andmete registrisse kandmise alusdokumendid

Alusdokumendid on:
1) [Kehtetu – RT I 2009, 40, 274 – jõust. 30.07.2009]
2) vormikohane viisataotlus koos otsusega viisa andmise või sellest keeldumise kohta;
3) piiripunktis erandina viisa andmise otsus;
4) vormikohane viibimisaja pikendamise taotlus koos otsusega viibimisaja pikendamise või sellest keeldumise kohta;
5) viisa kehtetuks tunnistamise otsus;
6) viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise otsus;
7) [Kehtetu – RT I 2009, 40, 274 – jõust. 30.07.2009]
8) [Kehtetu – RT I 2009, 40, 274 – jõust. 30.07.2009]
9) [Kehtetu – RT I 2009, 40, 274 – jõust. 30.07.2009]
10) viisa taotleja reisidokument;
11) viibimisaja pikendamise taotleja reisidokument;
12) viibimisaja pikendamise taotleja esindaja volikiri;
13) viibimisaja pikendamise taotleja esindaja isikut tõendav dokument;
14) välismaalase Eestis viibimise alus või selle pikendus;
15) riigilõivu tasumist tõendav dokument;
16) riigilõivu tasumisest vabastamist või selle vähendamist tõendav dokument;
17) viibimisaja pikendamise alust tõendav dokument;
18) muud esitatud dokumendid ja tõendid.

§ 18. Andmete registrisse kandmine

(1) «Välismaalaste seaduses» sätestatud tingimustel ja korras kannab andmed registrisse:
1) Politsei- ja Piirivalveamet ja prefektuur, käesoleva määruse §-des 11, 12, 13 ja 14 loetletud andmed;

[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 1.01.2010]

2) Välisministeerium, käesoleva määruse §-des 11, 13 ja 14 loetletud andmed;

[RT I 2009, 40, 274 – jõust. 30.07.2009]

3) [Kehtetu – RT I 2009, 65, 448 - jõust. 1.01.2010]
4) [Kehtetu – RT I 2009, 65, 448 - jõust. 1.01.2010]

(2) Andmed kantakse registrikaardile viivitamatult pärast andmete saamist.

§ 19. Registriandmete õigsuse tagamine

Andmete esitaja vastutab tema poolt esitatud andmete ning alusdokumentidel olevate andmete õigsuse eest alusdokumendi esitamise ajal. Registri volitatud töötleja vastutab tema poolt registrikaardile kantud andmete vastavuse eest andmete esitaja poolt esitatud andmetele.

§ 20. Ebaõigete andmete parandamine

Kui volitatud töötleja tuvastab andmekogus ebaõigeid andmeid või kui temale on nendest teatatud, korraldab ta andmete parandamise ebaõigetest andmetest teadasaamisest arvates kolme tööpäeva jooksul, lisades võimalusel registritoimikule õigeid andmeid tõendava dokumendi või viite sellele dokumendile.

§ 21. Arvestuse pidamine andmete registrisse vastuvõtmise üle

Volitatud töötleja peab digitaalselt või paberkandjal arvestust andmete registrisse vastuvõtmise aja, andmete koosseisu ja andmete esitajate üle.

§ 22. Andmetele juurdepääsu sulgemine

Registrisse kantud andmetele juurdepääsu ei suleta.

5. peatükk
JUURDEPÄÄS REGISTRISSE KANTUD ANDMETELE JA REGISTRIST ANDMETE VÄLJASTAMINE

§ 23. Registrile juurdepääsu üldsätted

(1) Andmetele võimaldatakse juurdepääs kooskõlas «Avaliku teabe seaduse» ja «Isikuandmete kaitse seadusega».

(2) Juurdepääs registrisse kantud andmetele on volitatud ja vastutava töötleja ning andmekaitse järelevalveasutuse poolt selleks volitatud isikutel nende teenistusülesannetega määratud ulatuses.

(3) Registrile juurdepääsu õigus on ka isikul, kes arendab või hooldab registrit, arendus- või hoolduslepingus sätestatud ulatuses ja tingimustel.

§ 24. Andmete väljastamine registrist

(1) Registrisse kantud andmed väljastatakse:
1) andmesubjektile või tema seaduslikule esindajale tema kohta käivaid isikuandmeid kooskõlas «Isikuandmete kaitse seadusega»;
2) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele, avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele ja eraõiguslikele juriidilistele isikutele, kui see on vajalik neile seaduse või seaduse alusel antud õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks;
3) teistele andmesaajatele, kui see pole vastuolus seaduste, teiste õigusaktide ja käesoleva määruse sätetega.

(11) Juurdepääs käesoleva määruse §-des 11–14 sätestatud andmetele ilma andmete muutmise õiguseta on “Julgeolekuasutuste seaduses” ja “Jälitustegevuse seaduses” sätestatud ülesannete täitmiseks Kaitsepolitseiameti ja Teabeameti teenistujatel nende teenistusülesannetega määratud ulatuses.

[RT I 2009, 40, 274 – jõust. 30.07.2009]

(2) Registri vastutav töötleja otsustab kolmandatele isikutele andmetele juurdepääsu andmise andmesideühenduse kaudu neile seadusega pandud ülesannete täitmiseks. Vajadusel sõlmitakse andmesaajaga väljastatavate andmete kaitse leping, kus sätestatakse väljastatavate andmete koosseis, andmete väljastamise eesmärk, tingimused, kord ja viis.

(3) Registrist väljastatakse andmeid tasuta.

§ 25. Arvestuse pidamine andmete registrist väljastamise üle

Volitatud töötleja peab digitaalselt või paberkandjal arvestust andmete väljastamise aja, andmete koosseisu ja andmete saajate üle.

6. peatükk
REGISTRIANDMETE ARHIVEERIMINE, JÄRELEVALVE REGISTRI PIDAMISE ÜLE, REGISTRI RAHASTAMINE JA LIKVIDEERIMINE

§ 26. Registriandmete arhiveerimine

(1) Registritoimikuid säilitab volitatud töötleja vastavalt «Arhiiviseadusele» ja selle alusel kehtestatud õigusaktidele ning volitatud töötleja kehtestatud asjaajamise eeskirjadele.

(2) Arhiveeritud füüsiliste isikute ja juriidiliste isikute viisakutsete menetlustoimikuid, viisa kehtetuks tunnistamise ja viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise menetlustoimikuid säilitatakse 5 aastat. Arhiveeritud paberkandjal viibimisaja pikendamise menetlustoimikuid säilitatakse 2 aastat.

(3) Arhiveeritud viisataotluste menetlustoimikuid säilitatakse 2 aastat, kui viisa on välja antud, ja 5 aastat, kui viisa andmisest on keeldutud.

(4) Arhiveeritud piiripunktis erandina viisa andmise otsuseid ning piiripunktis erandina viisa väljastamise raamatuid säilitatakse 3 aastat. Arhiveeritud paberkandjal viisataotluste menetlustoimikuid säilitatakse 3 aastat, kui viisa on välja antud, ja 5 aastat, kui viisa andmisest on keeldutud.

(5) Registrikaarte säilitatakse registri likvideerimiseni.

§ 27. Järelevalve registri pidamise üle

(1) Andmekaitsealast järelevalvet teostab Andmekaitse Inspektsioon. Registri haldamise üle teostab järelevalvet Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium või majandus- ja kommunikatsiooniministri volitatud ministeeriumi valitsemisalasse kuuluv asutus.

[RT I 2008, 36, 219 – jõust. 8.08.2008]

(2) Registri üle järelevalvet teostama volitatud isikul on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega, siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad nende töötlemiseks kasutatavad seadmed, ja saada teavet andmete töötlemise kohta.

[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 1.01.2010]

(3) Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on vastutav ja volitatud töötleja kohustatud likvideerima järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses kajastatud puudused määratud tähtajaks.

§ 28. Registri rahastamine

(1) Registri hooldustöid ja pidamist rahastatakse riigieelarvest vastutavale töötlejale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

(2) Registri arendustöid rahastatakse riigieelarvest vastutavale ja volitatud töötlejatele selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

[RT I 2009, 40, 274 – jõust. 1.01.2010]

§ 29. Registri likvideerimine

Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus. Registri likvideerimine toimub kooskõlas «Arhiiviseaduse» nõuetega.

[RT I 2008, 36, 219 – jõust. 8.08.2008]

7. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 30. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 31. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

/otsingu_soovitused.json