Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine tulenevalt „Isikut tõendavate dokumentide seaduse“ muudatustest

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.07.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 41, 277

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine tulenevalt „Isikut tõendavate dokumentide seaduse“ muudatustest

Vastu võetud 23.07.2009 nr 128

Määrus kehtestatakse «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 15 lõigete 1 ja 7 ning § 152 lõike 1, «Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse» § 47 lõike 2, § 60 lõike 2 ja § 77 lõike 2, «Euroopa Liidu kodaniku seaduse» § 52 lõike 1 ning «Välismaalaste seaduse» § 14 lõike 2 punkti 3, § 141 lõike 1 punkti 1, § 142 lõike 1 ja § 1413 lõike 1 punkti 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2002. a määruses nr 361 «Isikutunnistuse, Eesti kodaniku passi, meremehe teenistusraamatu, välismaalase passi, ajutise reisidokumendi, pagulase reisidokumendi või meresõidutunnistuse väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning väljaandmise tähtajad» (RT I 2002, 97, 571; 2009, 32, 202) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõikes 3 asendatakse sõnad «isiku tuvastamist» sõnadega «isikusamasuse kontrollimist»;

2) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Taotluse isiklikul esitamisel esitab taotleja isiku tuvastamiseks või isikusamasuse kontrollimiseks isikut tõendava dokumendi või välisriigi reisidokumendi.»;

3) paragrahvi 6 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kui taotluse esitab seadusjärgne esindaja, esitab ta isiku tuvastamiseks või isikusamasuse kontrollimiseks «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 2 lõikes 2 nimetatud isikut tõendava dokumendi või nimetatud seaduse § 4 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastava isikut tõendava dokumendi või välisriigi reisidokumendi.»;

4) paragrahvi 6 lõige 21 sõnastatakse järgmiselt:

« (21) Kui taotluse esitab valla- või linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi poolt selleks volitatud töötaja või vangladirektori poolt selleks volitatud vanglatöötaja, esitab ta isikusamasuse kontrollimiseks «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 2 lõikes 2 nimetatud isikut tõendava dokumendi või nimetatud seaduse § 4 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastava isikut tõendava dokumendi.»;

5) paragrahvi 7 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Taotlusele lisatud foto peab vastama «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» alusel Vabariigi Valitsuse kehtestatud isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel fotole esitatavatele nõuetele.»;

6) paragrahvi 131 punktis 4 ja § 132 punktis 2 asendatakse sõnad «isiku tuvastamise akti» sõnadega «isikusamasuse kontrollimise akti»;

7) paragrahvi 151 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

« 4) linna- või vallavalitsuse või hoolekandeasutuse kinnituse, et taotleja terviseseisund püsivalt ei võimalda dokumendi kättesaamiseks isiklikult pöörduda dokumendi väljastaja asukohta.»;

8) paragrahvi 151 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kui dokument väljastatakse valla- või linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi poolt selleks volitatud töötajale või vangladirektori poolt selleks volitatud vanglatöötajale, esitab ta dokumendi väljastamisel isikusamasuse kontrollimiseks «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 2 lõikes 2 nimetatud isikut tõendava dokumendi või nimetatud seaduse § 4 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastava isikut tõendava dokumendi.»;

9) paragrahvi 151 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

« (4) Kui dokument väljastatakse seadusjärgsele esindajale, esitab ta dokumendi väljastamisel isiku tuvastamiseks või isikusamasuse kontrollimiseks «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 2 lõikes 2 nimetatud isikut tõendava dokumendi või nimetatud seaduse § 4 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastava isikut tõendava dokumendi või välisriigi reisidokumendi.

(5) Vajaduse korral esitab seadusjärgne esindaja dokumendi väljastamisel esindusõigust tõendava dokumendi. Pagulase reisidokumendi väljastamisel ei pea esitama esindusõigust tõendavat dokumenti, kui seadusjärgsel esindajal seda ei ole ja tal ei ole võimalik seda saada.».

§ 2. Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2002. a määruses nr 364 «Tähtajalise elamisloa ja tööloa taotlemise, andmise, pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord ja välismaalase Eestist eemalviibimise registreerimise kord» (RT I 2002, 98, 574; 2009, 22, 142) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 54 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

« (11) Kui välismaalane, kes on esitanud tähtajalise elamisloa taotluse Eestis, soovib tähtajalise elamisloa andmete väljastamist Eesti välisesinduses, kantakse tema tähtajalise elamisloa andmed välisriigi reisidokumenti tähtajalise elamisloa andmise otsuse andmete alusel.

(12) Kui välismaalane, kes on esitanud tähtajalise elamisloa taotluse Eesti välisesinduses, soovib tähtajalise elamisloa andmete väljastamist Eesti välisesinduses, kantakse tema tähtajalise elamisloa ja tööloa andmed isikutunnistusele tähtajalise elamisloa ja tööloa andmise otsuse andmete alusel.»;

2) paragrahvi 54 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 54 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Alla 15-aastase lapse tähtajalise elamisloa andmed kantakse vanema soovil vanema välisriigi reisidokumenti, kui tähtajalise elamisloa taotlus on esitatud Eestis ja vanem soovib tähtajalise elamisloa andmete väljastamist Eesti välisesinduses, alaealisel puudub oma reisidokument, alaealine ja tema vanem kuuluvad sama riigi kodakondsusesse ning alaealise isikuandmed on kantud vanema reisidokumenti.».

§ 3. Vabariigi Valitsuse 22. aprilli 2003. a määruses nr 125 «Diplomaatilise passi väljaandmise tähtajad ning diplomaatilise passi väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu» (RT I 2003, 37, 249; 2009, 32, 202) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõigetes 2 ja 3 asendatakse sõnad «isiku tuvastamiseks» sõnadega «isikusamasuse kontrollimiseks»;

2) paragrahvi 7 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Diplomaatilise passi taotlemisel «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 22 lõike 41 alusel lisatakse välisesinduses töötava diplomaadiga või karjääridiplomaadi kandidaadiga kaasasoleva perekonnaliikme taotlusele Välisministeeriumi kantsleri käskkiri, mis kinnitab diplomaadiga või karjääridiplomaadi kandidaadiga välislähetuses kaasas viibimise õigust või diplomaatilise passi väljaandmise põhjendatud vajadust, kui perekonnaliige ei viibi välisesinduses töötava diplomaadiga või karjääridiplomaadi kandidaadiga kaasas.»;

3) paragrahvi 7 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Diplomaatilise passi taotlemisel «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 22 lõike 2 punktide 8 ja 9 alusel välisesinduses töötava diplomaadiga kaasasolevale üldhariduskoolis õppivale täisealisele lapsele lisatakse taotlusele haridusasutuse tõend õpingute jätkamise kohta üldhariduskoolis.».

§ 4. Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2006. a määruses nr 162 «Pagulase ja täiendava kaitse saaja ning tema perekonnaliikme elamisloa taotlemise, andmise ja pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord, elamisloa taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning elamisloa andmete isikutunnistusele kandmise kord» (RT I 2006, 34, 263; 57, 436) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«§ 3. Isiku tuvastamine või isikusamasuse kontrollimine toimingute sooritamisel»;

2) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Määruses sätestatud toimingute sooritamisel kontrollitakse taotleja isikusamasust «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 2 lõikes 2 sätestatud dokumendi alusel või tuvastatakse isik välisriigi reisidokumendi alusel.»;

3) paragrahvi 3 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kui varjupaigataotluse esitab isik, kellel ei ole lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumente, siis tuvastatakse tema isik või kontrollitakse isikusamasust muu dokumentaalse tõendi alusel. Selle puudumise korral tuvastatakse isik tema või tema seadusliku esindaja ütluste alusel ning varjupaigataotlust vastuvõttev ametnik teeb taotlusele vastava märke.»;

4) paragrahvi 10 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 13 lõike 1 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

« 5) taotleja elukoht ja kontaktandmed Eestis (postiaadress, telefon, e-posti aadress).»;

6) paragrahvi 13 lõike 4 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) taotleja abikaasa või elukaaslase isikuandmed (eesnimed, perekonnanimed, muud nimed, mida taotleja abikaasa või elukaaslane kasutab või on kasutanud, sugu, sünniaeg, vanus, kui pole teada täpset sünniaega, Eesti isikukood, kui on olemas, sünniriik, kodakondsus, rahvus või rahvusrühm, emakeel, muud keeled, mida abikaasa või elukaaslane oskab, abielu sõlmimise või kooselu alguse aeg, asukohariik, esitatud varjupaigataotlused, elukoht);»;

7) paragrahvi 13 lõike 5 punktis 4 asendatakse sõnad «isikusamasuse tuvastamine» sõnadega «taotleja isiku tuvastamine või isikusamasuse kontrollimine»;

8) paragrahvis 22 asendatakse sõnad ««Andmekogude seadusele»» sõnadega ««Avaliku teabe seadusele»».

§ 5. Vabariigi Valitsuse 20. juuli 2006. a määruses nr 166 «Euroopa Liidu kodaniku ja tema perekonnaliikme elamisõiguse taotlemise, andmise ning selle pikendamise ja lõpetamise kord» (RT I 2006, 35, 267; 2008, 33, 204) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«§ 4. Isiku tuvastamine või isikusamasuse kontrollimine toimingute sooritamisel»;

2) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Määruses sätestatud toimingute sooritamisel kontrollitakse Euroopa Liidu kodaniku ja perekonnaliikme isikusamasust «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 2 lõikes 2 sätestatud dokumendi alusel või tema isik tuvastatakse Euroopa Liidu liikmesriigi väljaantud isikut tõendava dokumendi või välisriigi reisidokumendi alusel.»;

3) paragrahvi 4 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Euroopa Liidu kodaniku ja perekonnaliikme isik tuvastatakse või isikusamasust kontrollitakse, kui isikul ei ole lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumenti, muu dokumentaalse tõendi alusel.»;

4) paragrahvis 29 asendatakse sõnad ««Andmekogude seadusele»» sõnadega ««Avaliku teabe seadusele»».

§ 6. Vabariigi Valitsuse 3. augusti 2006. a määruse nr 180 «Riikliku rahvusvahelise kaitse andmise registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus» (RT I 2006, 37, 281; 2008, 36, 219) § 8 sõnastatakse järgmiselt:

« § 8. Varjupaigataotleja abikaasa või elukaaslase ning teiste perekonnaliikmete andmed

Varjupaiga taotlemisel kantakse registrisse taotleja abikaasa või elukaaslase ning teiste perekonnaliikmete kohta järgmised andmed või märkused nende puudumise kohta:
1) abikaasa või elukaaslase isikuandmed (eesnimed, perekonnanimed, muud nimed, mida taotleja abikaasa või elukaaslane kasutab või on kasutanud, sugu, sünniaeg, vanus, kui pole teada täpset sünniaega, Eesti isikukood, kui on olemas, sünniriik, kodakondsus, rahvus või rahvusrühm, keelteoskus, abielu sõlmimise või kooselu alguse aeg, asukohariik, esitatud varjupaigataotluse ja elukoha andmed);
2) teiste perekonnaliikmete isikuandmed (seos taotlejaga, eesnimed, perekonnanimed, sugu, sünni- ja surmaaeg, vanus, kui pole teada täpset sünniaega, sünniriik, kodakondsus, perekonnaseis, laste arv, asukohariik, esitatud varjupaigataotlused, elukoht).».

§ 7. Vabariigi Valitsuse 22. septembri 2006. a määruses nr 209 «Dokumendi väljaandmise taotlemisel fotole esitatavad nõuded ja nendega seonduvate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine» (RT I 2006, 41, 316) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 3 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Foto alusel peab olema võimalik isikusamasust üheselt kontrollida.»;

2) paragrahvi 8 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Usulistel põhjustel võib isik olla fotol peakattega tingimusel, et isiku näokujutis alalõuast kuni otsmiku ülemise osani on selgelt nähtav ja ilma peakattest tingitud varjudeta.»;

3) paragrahvi 10 lõikes 1 asendatakse sõna «varjude» sõnaga «varjudega»;

4) paragrahvi 10 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Fotol kujutatud isiku nägu võib olla minimaalsete varjudega. Näol ei tohi olla eredaid alasid ning näo iga piirkonna tekstuuri gradatsioon peab olema selgelt nähtav.».

§ 8. Vabariigi Valitsuse 28. septembri 2006. a määruses nr 211 «Ajutise kaitse saaja ja tema perekonnaliikme elamisloa taotlemise, andmise ja pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord, elamisloa taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning elamisloa andmete isikutunnistusele kandmise kord» (RT I 2006, 42, 324; 57, 436) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«§ 3. Isiku tuvastamine või isikusamasuse kontrollimine toimingute sooritamisel»;

2) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Määruses sätestatud toimingute sooritamisel kontrollitakse taotleja isikusamasust «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 2 lõikes 2 sätestatud dokumendi alusel või tuvastatakse isik välisriigi reisidokumendi alusel.»;

3) paragrahvi 3 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kui elamisloa taotluse esitab isik, kellel ei ole lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumente, siis tuvastatakse tema isik või kontrollitakse isikusamasust muu dokumentaalse tõendi alusel. Selle puudumise korral tuvastatakse isik tema või tema seadusliku esindaja ütluste alusel ning varjupaigataotlust vastuvõttev ametnik teeb taotlusele vastava märke.»;

4) paragrahvi 13 lõike 1 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

« 5) taotleja elukoht ja kontaktandmed Eestis (postiaadress, telefon, e-posti aadress).»;

5) paragrahvi 13 lõike 5 punktis 4 asendatakse sõnad «isikusamasuse tuvastamine» sõnadega «taotleja isiku tuvastamine või isikusamasuse kontrollimine»;

6) paragrahvis 22 asendatakse sõnad ««Andmekogude seadusele»» sõnadega ««Avaliku teabe seadusele»».

§ 9. Vabariigi Valitsuse 3. juuli 2008. a määruses nr 109 «Isikut tõendavate dokumentide andmekogu pidamise põhimäärus» (RT I 2008, 31, 195; 2009, 32, 202) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Andmekogu pidamise eesmärk on riigi sisejulgeoleku tagamiseks arvestuse pidamine isikute tuvastamise ja «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 15 lõikes 4 nimetatud isikut tõendavate dokumentide väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise ning nimetatud dokumente taotlenud isikute üle.»;

2) paragrahvi 12 lõike 3 punktis 7 asendatakse sõnad «isiku tuvastamise» sõnadega «isikusamasuse kontrollimise».

§ 10. Määrus jõustub 30. juulil 2009. a.

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS

Siseminister Marko POMERANTS

Riigikantselei Riigi Teataja osakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Jüri HEINLA

/otsingu_soovitused.json