Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2002. a määruse nr 240 „„Maksukohustuslaste registri“ asutamine ja registri pidamise põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.08.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 42, 283

Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2002. a määruse nr 240 „„Maksukohustuslaste registri“ asutamine ja registri pidamise põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 23.07.2009 nr 132

Määrus kehtestatakse «Maksukorralduse seaduse» § 17 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2002. a määruses nr 240 ««Maksukohustuslaste registri» asutamine ja registri pidamise põhimäärus» (RT I 2002, 68, 408; 2009, 6, 41) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

«5) EORI numbrit (ettevõtjate registreerimis- ja identifitseerimisnumber, edaspidi EORI number) omavad isikud, kes ei ole punktides 1–4 nimetatud isikud.»;

2) määrust täiendatakse paragrahviga 211 järgmises sõnastuses:

«§ 211. EORI numbri taotlemine ja väljaandmine

(1) Komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1–766), 6. peatükis kirjeldatud EORI numbri registreerib ning annab välja Maksu- ja Tolliamet.

(2) EORI numbri taotlemiseks täidetakse ning esitatakse taotlus Maksu- ja Tolliameti e-maksuameti/e-tolli keskkonna kaudu.

(3) Isikule väljaantav EORI number koosneb prefiksist EE ja isiku registrikoodist, millega ta on kantud maksukohustuslaste registrisse.».

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS
Rahandusminister Jürgen LIGI
Riigikantselei Riigi Teataja osakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Jüri HEINLA

/otsingu_soovitused.json