Teksti suurus:

Probleemtooteregistri põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.08.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2010
Avaldamismärge:RT I 2009, 42, 284

Probleemtooteregistri põhimäärus1

Vastu võetud 23.07.2009 nr 135

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 261 lõike 2 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Registri ametlik nimetus

Registri ametlik nimetus on «Probleemtooteregister» (edaspidi register). Registri nimetuse ametlik lühend on PROTO.

§ 2. Registri pidamise eesmärk

(1) Registri pidamise eesmärk on andmete koondamine probleemtoodete tootjate kohta, Eestis valmistatud, Eestisse sisseveetud ja Eestist väljaveetud probleemtoodete ning probleemtoodetest tekkinud jäätmete (edaspidi jäätmed) taaskasutamise arvestuse pidamine «Jäätmeseadusest» tulenevate ülesannete täitmiseks ning Euroopa Komisjonile jäätmealase teabe esitamiseks.

(2) Registri pidamisele kohaldatakse käesolevas määruses reguleerimata küsimustes «Haldusmenetluse seaduse», «Avaliku teabe seaduse», «Isikuandmete kaitse seaduse» või muu asjakohase seaduse sätteid.

§ 3. Registri vastutav ja volitatud töötleja

(1) Registri vastutav töötleja on Keskkonnaministeerium.

(2) Registri volitatud töötleja on Keskkonnaministeeriumi hallatav riigiasutus Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus.

§ 4. Registri pidamise viis

Registrit peetakse ühetasandilise digitaalse andmekoguna.

2. peatükk
REGISTRI ÜLESEHITUS, ÕIGUSLIK REŽIIM JA REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED

§ 5. Registri ülesehitus

(1) Register koosneb:
1) andmebaasist;
2) kanderaamatust;
3) registripäevikust (edaspidi päevik);
4) kande alusdokumentidest;
5) arhiveeritud registriandmetest.

(2) Andmebaasi kantakse §-s 6 nimetatud andmed.

(3) Päevikusse kantakse:
1) teave andmete ja dokumentide registri volitatud töötlejale saabumise kohta;
2) andmete registrisse kandmise aeg ning kande tegija nimi ja ametikoht;
3) alusdokumentide andmed (dokumendi number selle olemasolu korral, dokumendi väljaandmise aeg ja välja andnud isiku või asutuse nimi);
4) teave ebaõigete registriandmete parandamise kohta;
5) väljastatavad andmed, väljastamise kuupäev ning selle isiku nimi ja kontaktandmed, kellele andmed väljastati;
6) muu teave registreerimismenetluse ja andmete esitamise kohta.

(4) Registrist kustutatud andmed arhiveeritakse. Arhiveeritud registriandmeid ja alusdokumente säilitatakse 7 aastat andmete kustutamisest arvates. Registriandmed ja alusdokumendid arhiveeritakse ja säilitatakse «Arhiiviseaduses» sätestatud korras.

§ 6. Registrisse kantavad andmed

(1) Registrisse kantakse andmed «Jäätmeseaduse» § 25 lõikes 2 loetletud probleemtoodete ja nendest tekkinud jäätmete kohta.

(2) Registrisse kantakse järgmised andmed:
1) tootja või tootjate ühenduse nimi;
2) tootjate ühendusega liitunud tootjate nimed, tootja äriregistri kood, tootjate ühendusega liitumise aeg, tootjate ühendusest lahkumise aeg, kui andmebaasi esitab andmed tootjate ühendus;
3) tootja või tootjate ühenduse äriregistri kood;
4) tootja postiaadress ja selle asukoha Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatori (edaspidi EHAK) kood;
5) tootja põhitegevusala ja sellele vastav Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (edaspidi EMTAK) kood;
6) tootja volitatud esindaja nimi, ametikoht, telefoni ja faksi number, elektronpostiaadress;
7) tootja kontaktisiku nimi, ametikoht, telefoni ja faksi number, elektronpostiaadress;
8) probleemtoote nimetus, kaubamärk ja selle tootega seotud toimingu nimetus (probleemtoote valmistamine, sissevedu, väljavedu, turule laskmine ning nimetatud tegevustega alustamise aeg);
9) elektri- ja elektroonikaseadmete korral kinnitus, kas need on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamistes või mujal kui kodumajapidamistes;
10) kinnitus, et probleemtoode vastab «Jäätmeseaduse» §-s 27 kehtestatud nõuetele. Kinnitust ei pea andma rehvide ning nende probleemtoodete kohta, millele on sätestatud erand «Jäätmeseaduse» § 27 lõike 4 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusega;
11) jäätmetega seotud tegevuse iseloomustus (edaspidi jäätmekäitluskava, milles on vähemalt nimetatud eeldatav tekkivate või käideldavate jäätmete kogus ja kogumise kirjeldus ning näidatud üleriigiline jäätmete kogumisvõrk, jäätmete käitlemist korraldavad muud isikud, taaskasutamise, kõrvaldamise ja väljaveo viisid);
12) avalikkuse teavitamise kava probleemtoodetest tekkinud jäätmete lahus kogumise kohustusest ja muust sellega seotud tegevusest;
13) kui õigusaktiga on nõutav probleemtootest tekkivate jäätmete kogumise ja käitlemise tagamiseks rahalise või muu tagatise olemasolu, andmed selle tagatise kohta (panga nimi, konto number, summa tooteühiku kohta, kindlustusettevõtja nimi, kindlustuslepingu tähtaeg, kindlustuslepingu number, kindlustussumma) ja andmete õigsust kinnitavad dokumendid;
14) sisseveetud probleemtoote mass;
15) valmistatud probleemtoote mass;
16) Euroopa Liidu liikmesriiki väljaveetud probleemtoote mass;
17) väljapoole Euroopa Liitu väljaveetud probleemtoote mass;
18) turule lastud probleemtoote mass;
19) kogutud probleemtootejäätmete mass;
20) korduskasutatud probleemtootejäätmete mass;
21) ringlusse võetud probleemtootejäätmete mass;
22) energiakasutuseks taaskasutatud probleemtootejäätmete mass;
23) taaskasutusse võetud probleemtootejäätmete kogumass;
24) kõrvaldatud probleemtootejäätmete mass;
25) Eestis käideldud probleemtootejäätmete mass;
26) teise liikmesriiki käitlemiseks saadetud probleemtootejäätmete mass;
27) väljapoole Euroopa Liitu käitlemiseks saadetud probleemtootejäätmete mass;
28) teise liikmesriiki väljaveetud ringlussevõetavate probleemtootejäätmete mass;
29) teise liikmesriiki väljaveetud kõrvaldatavate probleemtootejäätmete mass;
30) väljapoole Euroopa Liitu väljaveetud kõrvaldatavate probleemtootejäätmete mass;
31) väljapoole Euroopa Liitu väljaveetud ringlussevõetavate probleemtootejäätmete mass.

(3) Tootjate ühendus esitab lõike 2 punktis 2 loetletud andmed eraldi tootjate ühenduse liikmete ja tootjate ühendusega lepingu alusel liitunud tootjate kohta.

(4) Tootjate ühendus esitab lõike 2 punktides 8–10 ja 14–18 loetletud andmed iga temaga liitunud tootja kohta eraldi.

(5) Lõike 2 punktides 11 ja 12 nimetatud ajakohastatud jäätmekäitluskava ja avalikkuse teavitamise kava kantakse registrisse vastavalt vajadusele, kuid vähemalt iga 3 aasta järel.

(6) Registrisse saab ühe turule lastava probleemtoote ühiku kohta andmeid sisestada ainult ühe tootja kohta.

§ 7. Andmete registrisse kandmise alusdokumendid

(1) Andmed kantakse registrisse alusdokumentide alusel.

(2) Kande alusdokumendid (edaspidi alusdokument) on:
1) paragrahvis 6 nimetatud andmed lisades 1–7 toodud registrikaardi vormidel;
2) registreerimisest keeldumise otsus;
3) registreeringu kustutamise otsus;
4) registriandmete põhjendatud muutmise taotlus;
5) dokumendid registriandmetes paranduse tegemise kohta;
6) väljaspool Euroopa majanduspiirkonda jäätmeid taaskasutavate või kõrvaldavate ettevõtjate Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1013/2006 jäätmesaadetiste kohta (ELT L 190, 12.07.2006, lk 1–98) nõuetele vastavust tõendavad dokumendid;
7) väljaspool OECD liikmesriike jäätmeid taaskasutavate või kõrvaldavate ettevõtjate Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1013/2006 nõuetele vastavust tõendavad dokumendid;
8) jäätmekäitlusega seotud lepingupartnerite lepingute koopiad.

(3) Registri volitatud töötlejal on õigus nõuda tootjalt või tootjate ühenduselt lõikes 2 nimetatud andmete õigsuse kontrollimiseks täiendavalt:
1) probleemtoote valmistamist, sisse- ja väljavedu ning müüki käsitlevaid raamatupidamise dokumente;
2) probleemtoote sisse- ja väljavedu ning müüki käsitlevaid muid dokumente, sh lepingute koopiaid;
3) jäätmeid taaskasutavate või kõrvaldavate ettevõtjate jäätmete vastuvõttu tõendavaid dokumente ja kinnitust jäätmete taaskasutamise või kõrvaldamise kohta;
4) dokumente jäätmeid vastuvõtva jäätmekäitleja käitlemistehnoloogia efektiivsuse kohta;
5) tolli aktsepteeritud kaubadeklaratsioone probleemtoote ning jäätmete sisse- ja väljaveo kohta;
6) probleemtoote «Jäätmeseaduse» § 27 nõuetele vastavust tõendavaid dokumente;
7) muid dokumente, mis tõendavad probleemtoodetega seotud «Jäätmeseaduse» nõuete täitmist.

§ 8. Registriandmete õiguslik režiim

Registriandmetel on õiguslik tähendus «Jäätmeseaduses» sätestatud ulatuses.

3. peatükk
REGISTREERIMISMENETLUS JA ANDMETE ESITAMINE REGISTRISSE

§ 9. Registreerimismenetlus

Registreerimismenetlus on registri volitatud töötleja tegevus registreerimistaotluse vastuvõtmisel, registreerimisel, registriandmete muutmisel ning registreeringu peatamisel ja kustutamisel.

§ 10. Registreering

(1) Registreering on iga tootja või tootjate ühenduse § 6 lõike 2 punktides 1–13 toodud andmete kogum, mis on talletatud registri andmebaasis.

(2) Registreering tähistatakse kordumatu numbriga (registreeringu number).

(3) Tootjate ühendus ja ka ühendusega liitunud iga tootja saab kordumatu registreeringu numbri.

(4) Registreeringuks ei ole § 6 lõike 2 punktides 14–31 nimetatud andmed.

§ 11. Registrisse andmete esitaja

Registrisse esitab andmed tootja või tootjate ühendus tootja nimel (edaspidi tootja).

§ 12. Registreerimistaotlus

(1) Tootja esitab registreerimistaotlusena registri volitatud töötlejale § 6 lõike 2 punktides 1–13 nimetatud andmed lisas 1 toodud vormil (edaspidi taotlus).

(2) Tootja esitab lõikes 1 nimetatud taotluse registri volitatud töötlejale enne tegevuse alustamist.

§ 13. Registreerimisest keeldumine

(1) Registri vastutav töötleja teeb registri volitatud töötleja ettepanekul registreerimisest keeldumise kirjaliku otsuse 45 päeva jooksul taotluse saamisest või puuduste kõrvaldamiseks antud tähtaja möödumisest arvates, kui:
1) tootja on esitanud dokumentides valeandmeid;
2) mitu tootjat esitavad ühel ajal registreerimiseks taotluse ühe ja sama identifitseeritava toote ühiku kohta;
3) tootja esitab registreerimiseks taotluse, kuid registris on sama tootega seoses juba registreeritud teine tootja.

(2) Kui samal ajal esitavad ühe ja sama identifitseeritava toote ühiku kohta taotluse mitu tootjat, teeb registri volitatud töötleja mõlemale tootjale ettepaneku kokkuleppele jõudmiseks selles, kes esitab registrile dokumendid ja kes võtab oma alusdokumendid tagasi, määrates selleks tähtaja.

(3) Kui lõikes 2 nimetatud tootjad kokkulepet ei saavuta, keeldub registri volitatud töötleja registreerimast tootjat, kelle taotlus saabus hiljem.

(4) Registreerimisest keeldumise otsus saadetakse tootjale posti teel või elektrooniliselt taotluses märgitud aadressil.

§ 14. Registreeringu kustutamine ja peatamine

(1) Registri volitatud töötleja teeb registreeringu kustutamise või peatamise kirjaliku otsuse ja seda kajastava kande:
1) tootja põhjendatud taotluse alusel;
2) registris registreeritud tootja lõpetamise või füüsilisest isikust ettevõtja surma korral;
3) kui tootja on esitanud alusdokumentides valeandmeid;
4) kui tootja ei vasta seadusega sätestatud nõuetele;
5) kui ühe ja sama identifitseeritava toote ühiku kohta on registreeritud mitu tootjat;
6) kui tootja jätab korduvalt esitamata § 6 lõike 2 punktides 14–31 nimetatud andmed.

(2) Registri volitatud töötleja võib teha registreeringu kustutamise või peatamise kirjaliku otsuse ja seda kajastava kande järelevalveasutuse põhjendatud taotluse alusel lõike 1 punktides 3–5 nimetatud põhjustel või kui tootja on oluliselt rikkunud «Jäätmeseadusega» talle pandud kohustusi.

(3) Registreeringu kustutamise või peatamise otsus saadetakse tootjale posti teel või elektrooniliselt alusdokumentides märgitud aadressil, välja arvatud lõike 1 punktis 2 nimetatud juhul.

§ 15. Andmete registrisse esitamise kord ja tähtaeg

(1) Registrisse kandmiseks esitatakse andmed registri volitatud töötlejale lisades 1–7 sätestatud registrikaardi vormidel digitaalselt digitaalallkirjaga kinnitatult. Autoriseeritud kasutajana esitab tootja registrisse kantavad andmed vahetult veebipõhisesse andmebaasi.

(2) Autoriseeritud kasutajana andmete andmebaasi kandmine on võrdsustatud andmete esitamisega digitaalallkirjaga kinnitatud registrikaardi vormidel.

(3) Registri volitatud töötleja registreerib esitatud alusdokumendid ja kannab nendes sisalduvad andmed registrisse või kinnitab autoriseeritud kasutaja andmebaasi kantud andmed.

(4) Lõikes 1 nimetatud registrikaardi digitaalsed vormid teeb registri volitatud töötleja kättesaadavaks registri veebilehel.

(5) Tootja esitab § 6 lõike 2 punktides 14–31 nimetatud andmed lisades 2–7 sätestatud registrikaardi vormidel registrisse kandmiseks volitatud töötlejale või kannab need autoriseeritud kasutajana andmebaasi kord kvartalis. Andmed esitatakse registri volitatud töötlejale või kantakse registrisse igale kvartalile järgneva kuu 25. kuupäevaks.

§ 16. Registriandmete õigsus

(1) Registrisse esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

(2) Registri volitatud töötlejal on õigus esitada andmete esitajale järelepärimisi ning nõuda täiendavalt § 7 lõikes 4 nimetatud dokumente, kui on tekkinud kahtlus esitatud andmete õigsuses.

§ 17. Alusdokumentides esinevad puudused

(1) Kui registrisse esitatud alusdokumentides esinevad puudused, määrab registri volitatud töötleja tähtaja nende kõrvaldamiseks. Teade kõrvaldamist vajavate puuduste kohta saadetakse 30 päeva jooksul alusdokumentide saamisest arvates tootjale posti teel või alusdokumendis märgitud e-posti aadressil.

(2) Kui puudusi määratud tähtajaks ei kõrvaldata, tagastab registri volitatud töötleja alusdokumendid läbi vaatamata. Autoriseeritud kasutajana veebipõhisesse andmebaasi vahetult esitatud andmetele teeb registri volitatud töötleja märke «Tagasi saadetud».

§ 18. Andmete kinnitamise tähtaeg registris

Registri vastutav töötleja kinnitab nõuetekohaste alusdokumentide põhjal andmed registris 30 päeva jooksul dokumentide ning kõigi vajalike andmete saamise päevast arvates.

§ 19. Andmete kinnitamisest keeldumine

(1) Registri vastutav töötleja teeb andmete kinnitamisest keeldumise kirjaliku otsuse 30 päeva jooksul alusdokumentide saamisest, kui tootja on esitanud dokumentides valeandmeid.

(2) Andmete kinnitamisest keeldumise otsus saadetakse tootjale posti teel või elektrooniliselt taotluses märgitud aadressil.

§ 20. Andmete muutumisest või tegevuse lõpetamisest teavitamise kohustus

(1) Tootja peab § 6 lõikes 2 nimetatud andmete muutumisest või oma tegevuse lõpetamisest registri volitatud töötlejale viivitamata teatama ja esitama taotluse andmete või registreeringu muutmiseks või kustutamiseks.

(2) Paragrahvi 6 lõike 2 punktides 14–31 nimetatud andmeid, mis esitatakse või mida muudetakse, pärast rahvusvahelistest kohustustest tulenevate aruannete koostamist kokkuvõtetes ei arvestata.

§ 21. Ebaõigete andmete parandamine

(1) Registriandmete parandamiseks esitab tootja registri volitatud töötlejale taotluse, mis sisaldab andmete esitaja nime, kontaktandmeid ja andmeid, mida soovitakse muuta.

(2) Kui registri volitatud töötleja tuvastab registrile varem esitatud andmete olulise erinevuse uutest andmetest, teavitab ta sellest tootjat viivitamata ning nõuab vajaduse korral selgitusi või uute andmete esitamist.

(3) Registris ebaõigete andmete ilmnemise korral suleb registri volitatud töötleja juurdepääsu ebaõigetele andmetele kuni andmete parandamiseni.

4. peatükk
JUURDEPÄÄS REGISTRIANDMETELE JA REGISTRI PIDAMINE

§ 22. Juurdepääs registriandmetele

(1) Registrisse kantud andmed on avalikud, välja arvatud ärisaladust sisaldavad andmed ning andmed, mille avaldamine läheks vastuollu «Isikuandmete kaitse seaduses» sätestatud nõuetega.

(2) Pädevatel järelevalveasutustel on juurdepääsuõigus kõigile järelevalve teostamiseks vajalikele andmetele.

§ 23. Registriandmete väljastamine

(1) Registriandmed väljastatakse «Avaliku teabe seaduses» sätestatud korras.

(2) Registriandmeid väljastatakse registrist tasuta, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.

§ 24. Rahvusvahelistest kohustustest tulenev andmete edastamine

Rahvusvahelistest kohustustest tulenevate andmete edastamise korraldab registri vastutav töötleja vastavalt esitatavatele nõuetele ja määratud tähtajaks.

§ 25. Registri vastutava töötleja õigused ja kohustused

Registri vastutav töötleja:
1) teostab järelevalvet registri pidamise üle;
2) koordineerib registri pidamist;
3) teeb registreerimisest keeldumise otsuse registri volitatud töötleja ettepanekul;
4) lahendab registri pidamisel tekkinud vaidlusi.

§ 26. Registri volitatud töötleja kohustused

Registri volitatud töötleja on kohustatud:
1) andma vajaduse korral tootjale selgitusi registrikaardi vormide täitmise kohta;
2) pidama andmete registrisse esitamise ja sealt väljastamise arvestust kvartalite ja kalendriaastate kaupa;
3) esitama registri vastutavale töötlejale põhjendatud ettepanekuid tootja registreerimisest keeldumiseks;
4) esitama registri pidamisega seotud dokumente järelevalve õigust omavatele või muudele nendega tutvumiseks õigustatud isikutele.

5. peatükk
JÄRELEVALVE REGISTRI PIDAMISE ÜLE, REGISTRI PIDAMISE FINANTSEERIMINE JA REGISTRI LIKVIDEERIMINE

§ 27. Järelevalvet teostama õigustatud isikud ja järelevalve teostamise kord

(1) Järelevalvet registri pidamise üle teostab registri vastutav töötleja ja «Avaliku teabe seaduse» § 531 lõikes 1 nimetatud asutus. Andmekaitsealast järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostab Andmekaitse Inspektsioon.

(2) Järelevalve teostajal on õigus:
1) tutvuda registrisse kantud andmetega ja neid tõendavate dokumentidega;
2) siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse ja kus paiknevad töötlemiseks kasutatavad seadmed;
3) saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta.

(3) Registri pidamise juures puuduste ilmnemisel on registri volitatud töötleja kohustatud likvideerima järelevalve teostaja ettekirjutuses nimetatud puudused järelevalve teostaja määratud tähtajaks.

§ 28. Registri finantseerimine

Registrit finantseeritakse riigieelarvest registri volitatud töötleja eelarve kaudu.

§ 29. Registri likvideerimine

(1) Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus.

(2) Register likvideeritakse kooskõlas «Arhiiviseaduses» ja «Avaliku teabe seaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2008. a määruses nr 58 «Riigi infosüsteemi haldussüsteem» sätestatud nõuetega.

6. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 30. Andmete esitamine

(1) Enne käesoleva määruse jõustumist registreeritud tootja esitab registri volitatud töötlejale § 6 lõike 2 punktides 2, 9, 12 ja 13 sätestatud andmed 3 kuu jooksul määruse jõustumisest arvates.

(2) Enne käesoleva määruse jõustumist registreeritud tootja esitab § 6 lõike 2 punktis 11 nimetatud ajakohastatud jäätmekäitluskava registri volitatud töötlejale 3 kuu jooksul määruse jõustumisest arvates.

(3) Elektri- ja elektroonikaseadmete tootja esitab registri volitatud töötlejale lisas 2 nimetatud andmed alates 13. augustist 2005. a turule lastud toodete kohta. Mootorsõidukite, rehvide, patareide ja akude tootja esitab lisas 2 nimetatud andmed alates 1. jaanuarist 2005. a turule lastud toodete kohta.

(4) Tootja esitab 2009. a I ja II kvartali andmed koos III kvartali andmetega registri volitatud töötlejale hiljemalt 25. oktoobriks 2009. a.

§ 31. Määruse kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse 30. jaanuari 2006. a määrus nr 28 «Riikliku probleemtooteregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus» (RT I 2006, 8, 44) tunnistatakse kehtetuks.

____________________
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta (ELT L 037, 13.02.2003, lk 24–39), Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 91/157/EMÜ (ELT L 266, 26.09.2006, lk 1–14); Euroopa Komisjoni otsus 2005/293/EÜ, milles sätestatakse kasutuselt kõrvaldatud sõidukeid käsitlevas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2000/53/EÜ seoses korduvkasutusega/taaskasutusega ja korduvkasutusega/ringlussevõtuga ettenähtud eesmärkide järelevalve üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 94, 13.04. 2005, lk 30–33); Euroopa Komisjoni otsus 2005/369/EÜ, millega kehtestatakse eeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitleva direktiivi 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta) järgimise kontrollimiseks liikmesriikides ning selle direktiiviga ettenähtud andmete esitamise viis (ELT L 119, 11.05.2005, lk 13–16); Euroopa Komisjoni otsus 2008/763/EÜ, millega Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/66/EÜ kohaselt kehtestatakse ühine metoodika, mille alusel arvutatakse lõppkasutajatele igal aastal müüdavate kantavate patareide ja akude kogus (ELT L 262, 01.10.2008, lk 39).

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS
Keskkonnaminister Jaanus TAMKIVI
Riigikantselei Riigi Teataja osakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Jüri HEINLA

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 24.07.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-03892.

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

Lisa 5

Lisa 6

Lisa 7

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json