Teksti suurus:

Diplomaatilise passi väljaandmise tähtajad ning diplomaatilise passi väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.07.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:

Diplomaatilise passi väljaandmise tähtajad ning diplomaatilise passi väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu

Vastu võetud 22.04.2003 nr 125
RT I 2003, 37, 249
jõustumine 01.05.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.09.2006RT I 2006, 41, 31602.10.2006
20.12.2007RT I 2007, 71, 44131.12.2007
09.06.2009RT I 2009, 32, 20228.06.2009
23.07.2009RT I 2009, 41, 27730.07.2009

Määrus kehtestatakse «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 15 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  «Haldusmenetluse seaduse» kohaldamine

  Määruses sätestatud haldusmenetlusele kohaldatakse «Haldusmenetluse seadust», arvestades «Isikut tõendavate dokumentide seadusest» tulenevaid erisusi.

§ 2.  Diplomaatilise passi väljaandmise taotlemine

  (1) Taotleja esitab Välisministeeriumile vormikohase diplomaatilise passi väljaandmise taotluse (edaspidi taotlus), millele on lisatud määruses sätestatud dokumendid.

  (2) Diplomaatilise passi väljaandmise taotluse vormi kehtestab välisminister määrusega.

§ 3.  Taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Taotlus peab olema täidetud eesti keeles trükitähtedega ning sellel ei tohi olla parandusi. Taotlusel peavad olema täidetud kõik väljad, mis on ette nähtud täitmiseks taotleja poolt. Taotlus tuleb täita tumedas kirjas viisil, mis tagaks esitatud andmete säilimise. Taotluse allkirjaväljale tuleb kirjutada allkiri kirjutusvahendiga, mille joone läbimõõt on soovitavalt 0,8–1,5 mm. Allkiri ei tohi ületada allkirjavälja piire.
[RT I 2007, 71, 441 - jõust. 31.12.2007]

  (11) Taotluse allkirjaväljale kirjutab taotleja allkirja isiklikult.
[RT I 2007, 71, 441 - jõust. 31.12.2007]

  (2) Taotlusele kirjutab alla taotleja, kinnitades taotluses esitatud andmete ja taotlusele lisatud dokumentide õigsust.
[RT I 2007, 71, 441 - jõust. 31.12.2007]

  (3) Kui teovõimeline taotleja ei ole võimeline taotluse allkirjaväljale allkirja kirjutama ja taotlusele alla kirjutama, jäetakse allkirjaväli tühjaks ja taotluse vastuvõtnud ametnik teeb taotlusele märke selle põhjuse kohta.
[RT I 2007, 71, 441 - jõust. 31.12.2007]

§ 4.  Piiratud teovõimega isiku taotlusele esitatavate nõuete erisused

  (1) Vähemalt 15-aastane alaealine taotleja kirjutab taotluse allkirjaväljale allkirja isiklikult.

  (2) 7–14-aastane alaealine või piiratud teovõimega täisealine taotleja võib taotluse allkirjaväljale isiklikult allkirja kirjutada.

  (3) Alla 7-aastase alaealise või allkirjavõimetu taotleja taotluse allkirjaväli jäetakse tühjaks.

  (4) Vähemalt 15-aastane alaealine taotleja võib taotlusele isiklikult alla kirjutada.

  (5) Alla 15-aastase alaealise taotleja, piiratud teovõimega täisealise taotleja või allkirjavõimetu taotleja eest kirjutab taotlusele alla taotleja seaduslik esindaja.
[RT I 2007, 71, 441 - jõust. 31.12.2007]

2. peatükk DIPLOMAATILISE PASSI VÄLJAANDMISE TAOTLEMISEL ESITATAVAD DOKUMENDID 

§ 5.  Taotluse esitamine

  (1) Taotlus esitatakse isiklikult, ametiasutuse kulleri, seadusliku esindaja kaudu või posti teel.

  (2) Taotluse isiklikul esitamisel esitab taotleja isikusamasuse kontrollimiseks Eesti kodaniku reisidokumendi või isikutunnistuse (edaspidi isikut tõendav dokument).
[RT I 2009, 41, 277 - jõust. 30.07.2009]

  (3) Kui taotluse esitab seaduslik esindaja, esitab ta taotluse esitamisel isikusamasuse kontrollimiseks oma isikut tõendava dokumendi.
[RT I 2009, 41, 277 - jõust. 30.07.2009]

  (4) Taotluse esitamisel posti teel või ametiasutuse kulleri kaudu lisatakse taotlusele diplomaatilise passi taotleja isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehe ärakiri.

§ 6.  Foto

  Taotlusele lisatakse üks foto, mis peab vastama «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» alusel Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel fotole esitatavatele nõuetele.
[RT I 2006, 41, 316 - jõust. 02.10.2006]

§ 7.  Diplomaatilise passi väljaandmise taotlusele lisatavad dokumendid

  (1) Diplomaatilise passi taotlemisel «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 22 lõike 2 punktide 1–7, 10 ja 11 alusel lisatakse taotlusele ametiasutuse kaaskiri.

  (2) Diplomaatilise passi taotlemisel «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 22 lõike 2 punkti 8 alusel lisatakse taotlusele lähetuskäskkiri, punkti 9 alusel diplomaatilise passi esmakordsel taotlemisel lähetuskorraldus või lähetuskäskkiri ning punkti 12 alusel käskkiri diplomaatilise kulleri määramise kohta.
[RT I 2007, 71, 441 - jõust. 31.12.2007]

  (3) Diplomaatilise passi taotlemisel «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 22 lõike 41 alusel lisatakse välisesinduses töötava diplomaadiga või karjääridiplomaadi kandidaadiga kaasasoleva perekonnaliikme taotlusele Välisministeeriumi kantsleri käskkiri, mis kinnitab diplomaadiga või karjääridiplomaadi kandidaadiga välislähetuses kaasas viibimise õigust või diplomaatilise passi väljaandmise põhjendatud vajadust, kui perekonnaliige ei viibi välisesinduses töötava diplomaadiga või karjääridiplomaadi kandidaadiga kaasas.
[RT I 2009, 41, 277 - jõust. 30.07.2009]

  (4) Diplomaatilise passi taotlemisel «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 22 lõike 2 punktide 8 ja 9 alusel välisesinduses töötava diplomaadiga kaasasolevale üldhariduskoolis õppivale täisealisele lapsele lisatakse taotlusele haridusasutuse tõend õpingute jätkamise kohta üldhariduskoolis.
[RT I 2009, 41, 277 - jõust. 30.07.2009]

  (5) Diplomaatilise passi taotlemisel «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 22 lõike 3 alusel lisatakse taotlusele riikliku ülesande täitmist põhjendav ametiasutuse kaaskiri.

  (6) Diplomaatilise passi taotlemisel diplomaatilisse passi kantud andmete muutumisel või diplomaatilisse passi kantud ebaõigete andmete tõttu esitatakse lisaks õigeid andmeid tõendav dokument.

  (7) Diplomaatilise passi väljaandmise taotlemisel varem välja antud diplomaatilise passi kasutamiskõlbmatuks muutumisel, hävimisel või kaotamisel lisab taotleja taotlusele omakäeliselt kirjutatud seletuskirja diplomaatilise passi kasutamiskõlbmatuks muutumise, hävimise või kaotamise põhjuste kohta.

§ 71.  Daktüloskopeerimise võimatusel taotlusele lisatavad dokumendid

  (1) Kui diplomaatilise passi taotlemisel ei ole dokumendi taotlejalt terviseseisundi tõttu ajutiselt võimalik üheltki sõrmelt sõrmejälge võtta või püsiv terviseseisund ei võimalda sõrmejälgede võtmist, peab dokumendi taotleja lisama taotlusele selle kohta oma raviarsti väljastatud käesoleva määruse lisas toodud vormi kohase tõendi (edaspidi tõend). Eesti välisesinduses esitatud taotluse puhul võib taotleja lisada vormikohase tõendi asemel välisriigi arsti asjaomase tõendi. Ajutist sõrmejälgede võtmise võimatust tõendav tõend kehtib kuni 6 kuud ja püsivat sõrmejälgede võtmise võimatust tõendav tõend kuni 5 aastat.

  (2) Kui taotleja ühelt või mõlemalt käelt ei saa sõrmejälge võtta sõrme esimese lüli puudumise tõttu, siis ei ole lõikes 1 nimetatud tõendi lisamine vajalik. Sõrme esimese lüli puudumise tuvastab ametnik.
[RT I 2009, 32, 202 - jõust. 28.06.2009]

§ 8.  Alaealise taotlusele lisatavad dokumendid

  (1) Diplomaatilise passi taotlemisel alaealisele lisatakse taotlusele tema Eesti isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehe ärakiri. Alaealise puhul, kellele varem ei ole välja antud Eesti isikut tõendavat dokumenti, lisatakse taotlusele sünnitunnistus.
[RT I 2007, 71, 441 - jõust. 31.12.2007]

  (2) [Kehtetu – RT I 2007, 71, 441 - jõust. 31.12.2007]

§ 9.  Välisriigis väljaantud dokumendile esitatavad nõuded

  (1) Taotlusele lisatud, välisriigis väljaantud dokument peab olema vajaduse korral tõlgitud eesti või inglise keelde ning tõlke õigsus peab olema notariaalselt kinnitatud. Tõlget ei pea esitama juhul, kui taotlust vastuvõttev ametnik valdab keelt, milles dokument on koostatud.
[RT I 2007, 71, 441 - jõust. 31.12.2007]

  (2) Taotlusele lisatav välisriigis väljaantud dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega (apostille’iga), kui välisleping ei sätesta teisiti.

§ 10.  Seaduslikku esindusõigust tõendav dokument

  Kui taotlusele kirjutab alla seaduslik esindaja, lisab ta taotlusele esindusõigust tõendava dokumendi ärakirja.

3. peatükk DIPLOMAATILISE PASSI VÄLJAANDMISE TAOTLEMISEL ESITATAVAD ANDMED 

§ 11.  Taotluses esitatavad andmed

  (1) Diplomaatilise passi väljaandmise taotluses esitab taotleja järgmised andmed:
  1) eesnimi;
  2) perekonnanimi;
  3) sünniaeg ja -koht;
  4) Eesti isikukood;
  5) elukoht ja kontaktandmed Eestis;
  6) ametikoht, mis on diplomaatilise passi taotlemise aluseks.

  (11) Taotluse esitamisel võetakse taotleja sõrmejäljed vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud dokumendi taotlejalt sõrmejälgede võtmise korrale.
[RT I 2009, 32, 202 - jõust. 28.06.2009]

  (12) Kui taotluse esitab seadusjärgne esindaja, võetakse alla 15-aastase või piiratud teovõimega isiku sõrmejäljed vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud dokumendi taotlejalt sõrmejälgede võtmise korrale.
[RT I 2009, 32, 202 - jõust. 28.06.2009]

  (2) Kui taotluse esitab diplomaadi või koosseisuvälise ametnikuga välislähetuses kaasasolev perekonnaliige, esitab ta lisaks lõike 1 punktides 1–5 loetletule järgmised andmed:
  1) diplomaadi või koosseisuvälise ametniku ees- ja perekonnanimi, välisesindus, ametikoht;
  2) sugulusaste.
[RT I 2007, 71, 441 - jõust. 31.12.2007]

  (3) Kui taotlusele kirjutab alla seaduslik esindaja, esitab ta lisaks lõikes 1 loetletule ka oma ees- ja perekonnanime.

§ 12.  Isikuandmete kaitse

  Määruses sätestatud andmete töötlemisel, sealhulgas toimingute sooritamisel, järgitakse isikuandmete töötlemise korda vastavalt «Isikuandmete kaitse seadusele» ja «Avaliku teabe seadusele».
[RT I 2009, 32, 202 - jõust. 28.06.2009]

§ 13.  Taotluste ja dokumentide säilitamine

  Esitatud taotlusi ja neile lisatud dokumente säilitatakse «Arhiiviseaduses» ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras.

4. peatükk DIPLOMAATILISE PASSI VÄLJAANDMISE TÄHTAJAD 

§ 14.  Diplomaatilise passi väljaandmise taotluse läbivaatamise tähtaeg

  (1) Välisministeerium annab diplomaatilise passi välja või keeldub nimetatud toimingu sooritamisest 30 tööpäeva jooksul taotluse menetlusse võtmise või taotluses esinenud puuduste kõrvaldamise päevast arvates.

  (2) Diplomaatilise passi väljaandmisest keeldumise ja selle põhjused teeb Välisministeerium taotlejale teatavaks kolme tööpäeva jooksul dokumendi väljaandmisest keeldumise päevast arvates taotluses või ametiasutuse kaaskirjas esitatud kontaktandmete kohaselt.

5. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 15.  [käesolevast tekstist välja jäetud]

Vabariigi Valitsuse 22. aprilli 2003. a määruse nr 125 «Diplomaatilise passi väljaandmise tähtajad ning diplomaatilise passi väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu»
lisa
(Kehtestatud Vabariigi Valitsuse 9. juuni 2009. a määrusega nr 87)
[RT I 2009, 32, 202 – jõust. 28.06.2009]Tervishoiuteenuse osutaja:

Nimi ..........................................................................................................................................

Aadress .....................................................................................................................................

Telefon ......................................................................................................................................

Tegevusloa nr ..........................................................................................................................TÕEND

isikut tõendava dokumendi taotleja terviseseisundist tingitud sõrmejälgede võtmise võimatuse kohta

Nr ..........

Tervisekontrolli tulemusena tuvastati, et isikut tõendava dokumendi taotlejal

................................................................................. (ees- ja perekonnanimi),

isikukood |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ...................... (isikut tõendava dokumendi number), esineb:

ajutine sõrmejälgede võtmise võimatus1püsiv sõrmejälgede võtmise võimatus1Tervisetõendi väljastamise kuupäev:  .......................................................................
  (päev, kuu, aasta)
Tervisetõend kehtib kuni:  .......................................................................
  (päev, kuu, aasta)
Tervisekontrolli teostaja:  .......................................................................
  (ees- ja perekonnanimi; allkiri)


(pitser)

Tõend on koostatud esitamiseks isikut tõendava dokumendi väljaandjale.

1Isikul ei ole füüsiliselt võimalik ühegi sõrme esimest lüli asetada hõiveseadme pinnale.
Väikestelt sõrmedelt sõrmejälgi ei võeta.

[RT I 2009, 32, 202 - jõust. 28.06.2009]

/otsingu_soovitused.json