Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.08.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 64, 943

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 24.07.2009 nr 84

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 454 lõike 2, § 455 lõike 2 ja § 456 lõike 4 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud «Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013».

§ 1. Põllumajandusministri 9. novembri 2007. a määrust nr 128 «Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» (RTL 2007, 87, 1460; 2008, 89, 1256) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

«1) taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kahel majandusaastal järjest või kui taotleja on vahetult enne taotluse esitamise aastat tegutsenud vähemalt ühe kalendriaasta, siis taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal oli ettevõtte aasta keskmine töötajate arv väiksem kui kümme töötajat;»;

2) paragrahvi 2 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Sama investeeringuobjekti kohta ühiskasutamise eesmärgil võivad toetust taotleda ka kaks või enam taotlejat ühiselt, kui kavandatav investeeringuobjekt ja selle alune maa kuuluvad nende kaasomandisse või selle alusele maale on nende kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.»;

3) paragrahvi 3 lõike 1 punktid 2–31 sõnastatakse järgmiselt:

«2) taotleja majandustegevus oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal kasumis ja taotleja taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kahe järjestikuse majandusaasta puhaskasum ei ületanud kummalgi aastal 1 000 000 krooni või kui taotleja on vahetult enne taotluse esitamise aastat tegutsenud vähemalt ühe kalendriaasta, siis taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta puhaskasum ei ületanud 1 000 000 krooni;
3) taotleja, kes on tegutsenud taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kaks majandusaastat, kuid kelle majandustegevus ei olnud taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal kasumis ja kes näitab taotluses ära selle põhjenduse ning kelle majandustegevus oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud teisel majandusaastal kasumis ja kelle taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud teise majandusaasta puhaskasum ei ületanud 1 000 000 krooni, vastab punktis 2 nimetatud nõuetele;
31) taotleja, kes on tegutsenud taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kolm majandusaastat, kuid kelle majandustegevus ei olnud taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal kasumis ja kes näitab taotluses ära selle põhjenduse ning kelle majandustegevus oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kolmest majandusaastast vähemalt kahel aastal kasumis ja kelle taotluse esitamise aastale eelnenud kahe järjestikuse majandusaasta puhaskasum ei ületanud kummalgi aastal 1 000 000 krooni, vastab punktis 2 nimetatud nõuetele;»;

4) paragrahvi 3 lõiget 1 täiendatakse punktidega 32 ja 33 järgmises sõnastuses:

«32) taotleja on vahetult enne taotluse esitamise aastat tegutsenud vähemalt ühe kalendriaasta. Kui taotleja on äriühing, peab taotleja poolt äriregistrisse esitatud taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta aruanne kajastama tema tegevust vähemalt 12 kuu jooksul, ning kui taotleja on füüsilisest isikust ettevõtja, peab taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaasta kohta esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vorm E kajastama tema tegevust vähemalt 12 kuu jooksul;
33) taotleja investeeringuobjekti maksumus ei tohi ületada taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta müügitulu summat kolm korda;»;

5) paragrahvi 3 lõike 1 punktist 5 jäetakse välja sõnad «taotluse esitamise ajal»;

6) paragrahvi 3 lõike 1 punktid 6 ja 7 sõnastatakse järgmiselt:

«6) taotleja võlakordaja ehk võõrkapitali osakaalu näitaja, mille arvutamisel jagatakse taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kohustuste summa koguvara summaga, ei olnud taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal suurem kui 0,7;
7) taotleja maksevõime näitaja, mille arvutamisel jagatakse taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta käibevara summa lühiajaliste kohustuste summaga, oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal suurem kui 1;»;

7) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

«(3) Lõike 1 punktis 7 nimetatud näitaja arvutamisel ümardatakse näitaja väärtus täpsuseni kaks kohta pärast koma.»;

8) paragrahvi 5 lõiked 6 ja 7 sõnastatakse järgmiselt:

«(6) Kui kaks või enam taotlejat taotlevad ühiselt toetust lõike 1 punktides 1, 2, 5 ja 8 nimetatud tegevuste kohta, peavad investeeringuobjekt ja selle alune maa olema nende kaasomandis või on selle alusele maale nende kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest. Kui investeeringuobjektiks on ehitise tehnosüsteem või ehitisse või selle külge paigaldatav statsionaarne seade, peavad ehitis ja selle alune maa samuti olema toetust ühiselt taotlevate taotlejate kaasomandis või on selle alusele maale nende kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

(7) Kui taotleja taotleb toetust lõike 1 punktides 1, 2, 5 ja 8 nimetatud tegevuste kohta, peavad investeeringuobjekt ja selle alune maa olema tema omandis või on selle alusele maale tema kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest. Kui investeeringuobjektiks on ehitise tehnosüsteem või ehitisse või selle külge paigaldatav statsionaarne seade, peavad ehitis ja selle alune maa samuti olema taotleja omandis või on selle alusele maale tema kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.»;

9) paragrahvi 6 lõike 1 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

«1) investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus, mis koosneb investeeringuobjekti väljavalitud käibemaksuta hinnapakkumise maksumusest ja abikõlbliku investeeringuobjekti tähistamiseks vajaliku sümboolika käibemaksuta maksumusest ning mis kokku ei tohi ületada taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta müügitulu summat kolm korda, kui taotleja on käibemaksukohustuslane;
2) investeeringuobjekti käibemaksuga maksumus, mis koosneb investeeringuobjekti väljavalitud käibemaksuga hinnapakkumise maksumusest ja abikõlbliku investeeringuobjekti tähistamiseks vajaliku sümboolika käibemaksuga maksumusest ning mis kokku ei tohi ületada taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta müügitulu summat kolm korda, kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane;»;

10) paragrahvi 6 lõike 3 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

«2) liisingumakse, kui asja omandiõigus ei lähe hiljemalt viie aasta möödudes arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest üle toetuse saajale;»;

11) paragrahvi 6 lõike 3 punktis 12 asendatakse sõna «kohtukulud» sõnadega «kohtumenetluse korral menetluskulud»;

12) paragrahvi 8 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Toetust antakse kuni 50% investeeringuobjekti abikõlbliku kulu maksumusest, kui investeeringuobjekt on ehitis või istandus, mis asub «Eesti maaelu arengukavas 2004–2006» nimetatud ebasoodsamas piirkonnas (edaspidi ebasoodsam piirkond), või kui investeeringuobjektiks on ebasoodsamas piirkonnas kasutatav masin või seade, välja arvatud traktori ostmine, mille puhul antakse toetust kuni 45% investeeringuobjekti abikõlbliku kulu maksumusest.»;

13) paragrahvi 9 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Lisaks esitab taotleja PRIAle lisas 2 toodud vormi kohase avalduse ja lisas 3 toodud vormi kohase äriplaani elektroonselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus.»;

14) paragrahvi 10 lõike 2 punktis 3 asendatakse sõnad «ettevõtte keskmine» sõnadega «ettevõtte aasta keskmine»;

15) paragrahvi 10 lõiget 2 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

«7) riikliku maksu maksuvõla tasumise ajatamise korral Maksu- ja Tolliameti tõend selle kohta, et taotleja on tõendi väljastamise päeva seisuga tasunud maksud ajakava kohaselt. Nimetatud tõend ei tohi olla väljastatud varem kui kümme tööpäeva enne taotluse esitamise kuupäeva.»;

16) paragrahvi 10 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Taotleja esitab järgmised raamatupidamise andmeid ja maksukohustuslasele esitatud nõuete täitmist tõendavad dokumendid:
1) taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta lõpu seisuga majandusaasta põhivara nimekiri, milles kajastuvad põhivara soetamise aasta ning põhivara soetamis- ja jääkväärtus;
2) «Raamatupidamise seaduse» kohaselt tekkepõhist raamatupidamise arvestust pidava füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta bilansi ja kasumiaruande ärakiri, mis kajastab ettevõtja tegevust vähemalt 12 kuu jooksul, ning «Raamatupidamise seaduse» kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust pidava füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaasta kohta Maksu- ja Tolliametile esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormi E kinnitatud ärakiri, mis kajastab ettevõtja tegevust vähemalt 12 kuu jooksul;
3) «Raamatupidamise seaduse» kohaselt tekkepõhist raamatupidamise arvestust pidava füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud teise majandusaasta bilansi ja kasumiaruande ärakiri, ning «Raamatupidamise seaduse» kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust pidava füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud teise kalendriaasta kohta Maksu- ja Tolliametile esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormi E kinnitatud ärakiri § 3 lõike 1 punktis 3 nimetatud juhul;
4) «Raamatupidamise seaduse» kohaselt tekkepõhist raamatupidamise arvestust pidava füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kolmanda majandusaasta bilansi ja kasumiaruande ärakiri, ning «Raamatupidamise seaduse» kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust pidava füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kolmanda kalendriaasta kohta Maksu- ja Tolliametile esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormi E ärakiri § 3 lõike 1 punktis 31 nimetatud juhul;
5) «Raamatupidamise seaduse» kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust pidava füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaasta kohta pikaajaliste ja lühiajaliste kohustuste loetelu ning § 3 lõike 1 punktis 6 nimetatud juhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud teise kalendriaasta kohta pikaajaliste ja lühiajaliste kohustuste loetelu. Loetelus näidatakse ära kreeditori nimi ja kohustuse saldo ning kreeditori kinnitus loetelus märgitud kohustuse kohta eelnimetatud kalendriaasta viimase kuupäeva seisuga. Kreeditoride kinnitus ei ole vajalik «Põllumajandusreformi seadusest» tulenevate ühistatud vara ja tööosakute kompenseerimise kohustuste kohta.»;

17) paragrahvi 10 lõike 5 punktid 10 ja 13 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 10 lõiget 5 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

«41) kaasomandi ühise kasutamise kohta esitatakse ärakiri kaasomanike kokkuleppest või otsusest, milles on kindlaks määratud kavandatava investeeringuobjekti kasutamise kord ning on näha kaasomanike kasutuses olevad osad (%) investeeringuobjektis;»;

19) paragrahvi 10 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

«(7) Kui toetust taotlevad kaks või enam taotlejat ühiselt, esitavad taotlejad ühise taotluse, kuid:
1) lõigetes 2–4 nimetatud dokumendid ning äriplaani ja avalduse esitab iga taotleja taotluse juurde eraldi;
2) lõike 5 punktides 1–12 ja 14 nimetatud dokumendid esitatakse ühiselt.»;

20) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

«(11) Lisas 5 toodud müügitulu hindamiskriteeriumi arvestamise aluseks on «Raamatupidamise seaduse» kohaselt tekkepõhist raamatupidamise arvestust pidava füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kasumiaruanne ning «Raamatupidamise seaduse» kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust pidava füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaasta kohta Maksu- ja Tolliametile esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormi E ärakiri.»;

21) paragrahvi 14 lõikes 4 asendatakse sõna «tähtpäevast» sõnadega «tähtaja viimasest päevast»;

22) määruse lisad 2 ja 3 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

23) määruse lisa 5 punktidest 2 ja 2.2 jäetakse välja sõna «miljonit».

§ 2. Põllumajandusministri 12. märtsi 2008. a määruse nr 20 «Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» (RTL 2009, 57, 831) lisa 5 normitehniline märkus tunnistatakse kehtetuks.

Sotsiaalminister
põllumajandusministri ülesannetes Hanno PEVKUR
Kantsler Ants NOOT

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 28.07.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-03930.

Lisa 2

Lisa 3

/otsingu_soovitused.json